Acme Made HD310L Användarmanual

varumärke
Acme Made
Kategori
hårtorkar
Modell
HD310L
Typ
Användarmanual
55
SE
introduktion
Gratulerar till köpet av en Acme hårtork! Denna produkt har designats för att kunna användas till
både torkning och styling av håret.
Skriv upp apparatens modellnummer samt inköpsdatum och spara detta tillsammans
med inköpskvitto samt garanti- och serviceinformation. Detta kan komma att behövas om
garantiservice behövs i framtiden.
OBS! Produktens märkning (som nns på själva apparaten samt på förpackningen) grundas på
specika belastningstester. Normal användning eller användning av andra rekommenderade
tillbehör kan dra ner strömförbrukningen betydligt.
instruktioner för underhåll
Det kostar inget att underhålla hårtorken eftersom inga produkter eller smörjmedel behövs.
Hårtorken måste hållas ren för att den ska fungera ordentligt. Luftintagen får aldrig täppas till eller
övertäckas då det kan leda till överhettning. Apparaten har inga delar som kan repareras på egen
hand. All service bör utföras av en godkänd servicerepresentant eller servicecenter. Strömsladden
får aldrig vridas, dras i, böjas eller lindas runt själva hårtorken. Om sladden blir snodd måste den
redas ut ordentligt innan hårtorken används. Förvara hårtorken på en säker och torr plats som är
oåtkomlig för barn när den inte används.
56
SE
viktiga säkerhetsanvisningar
När man använder elektriska apparater - i synnerhet när barn nns i närheten - måste alltid
grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande:
LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING. HÅLL BORTA FRÅN VATTEN
FARA – Precis som med de esta elektriska apparater är elektriska delar strömförande även när
strömknappen är avstängd. Tänk på följande för att minska risken för livsfara genom elektriska
stötar:
1. Dra alltid ut kontakten efter användning.
2. Använd aldrig i dusch eller badkar.
3. Lägg aldrig hårtorken på plats där den skulle kunna ramla ner i ett badkar eller i ett handfat
eller liknande.
4. Doppa inte ned hela apparaten i vatten eller annan vätska.
5. Om apparaten tappas i vatten måste kontakten omedelbart dras ur. Sträck dig inte efter
hårtorken i vattnet.
VARNING - För att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand eller personskador:
1. Apparaten får aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är isatt.
2. Håll apparaten under uppsikt om den används av, på eller i närheten av barn eller
handikappade.
3. Använd endast hårtorken för det den är avsedd för enligt denna användarhandbok. Använd
inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
57
SE
4. Om hårtorkens sladd är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceagent eller
annan behörig person för att undvika fara.
5. Använd aldrig hårtorken med skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar ordentligt, om
den har tappats i golvet eller skadats på annat sätt, eller om den tappats i vatten. Lämna in
hårtorken på ett servicecenter för undersökning och eventuell reparation om nödvändigt.
6. Håll sladden borta från varma ytor. Vrid inte sladden runt apparaten.
7. Täpp inte för hårtorkens lufthål och lägg den aldrig på en mjuk yta, som t.ex. en säng eller en
soa, där lufthålen skulle kunna täppas till. Håll lufthålen fria från ludd, hår och liknande.
8. Stoppa aldrig in någonting i någon av hårtorkens öppningar.
9. Använd aldrig utomhus eller där aerosol-(spray)produkter används eller syrgas används.
10. Använd aldrig förlängningssladdar med denna apparat.
11. Rikta aldrig het luft mot ögonen eller andra värmekänsliga områden.
12. Tillbehören kan bli heta under användning. Låt dessa svalna innan du tar på dem.
13. Lägg inte hårtorken på någon yta medan den används.
14. Håll håret borta från luftintagen medan hårtorken används.
15. Det är rekommendabelt att en jordfelsbrytare (säkerhetsbrytare) som inte överskrider 30mA
installeras i den elektriska krets som badrummet tillhör för att ge extra säkerhetsskydd. Rådgör
med din elektriker.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Ain Acme hårtork uppfyller alla standarder som gäller
elektromagnetiska fält.
58
SE
allmän beskrivning
A – Koncentrator
B – Luftintag
C – Kalluftsknapp
D – Luftödesknapp
E – Temperaturknapp
F – Upphängningsögla
G – Volymdiusor
59
SE
använda hårtorken
Torka håret
1. Se till att strömknappen är i läget 0”.
2. Sätt i kontakten i ett eluttag.
3. Välj önskad inställning för luftöde som ska användas.
•Ställinströmknappenpåinställningen
för att styla håret eller för att torka kort hår.
•StällinströmknappenpåinställningenII för extrasnabb torkning av håret.
4. Välj önskad temperaturinställning (kall, varm eller het).
•Denkallainställningen“0 kan användas för att torka hår som är nästan torrt och hjälper till
att ge håret mer glans.
•DenvarmainställningenI är särskilt lämplig för att torka fuktigt hår tills det är nästan torrt.
•DenhetainställningenII kan användas för att torka blött hår mycket snabbt.
5. Torka håret genom att använda hårtorken med rörelser som om du borstade håret. Håll
hårtorken relativt nära håret.
6. Ställ tillbaka strömknappen på läget 0 när du är färdig och dra ut kontakten. Låt hårtorken
svalna i 10 till 15 minuter innan du lägger undan den för förvaring.
Kalluftsknapp
Med denna knapp kan man avbryta värmeprocessen så att luften blandas med kalluft enligt
önskemål.
60
SE
JON-funktion
Denna jon-funktion erbjuder ytterligare glans och minskar krusigt hår och statisk elektricitet.
Detta fungerar särskilt bra på torrt och nästan torrt hår. Jon-funktionen fungerar när hårtorken
är på och strömknappen är inställd på I eller “II. Det skyddar även hårtorken från damm vilket
minskar risken för överhettning.
Koncentrator
Med hårtorkens koncentrator kan du rikta luftödet direkt mot borsten eller kammen som du
använder för att styla håret.
1. Förtorka håret med hårtorken inställd på högsta värmeinställningen. För att torka håret bör du
dela in det i 5 cm breda sektioner. Placera en stor rund borste vid roten av en av hårsektionerna.
2. Rikta hårtorken med koncentratorn i 90 graders vinkel mot håret och dra borsten under
denna, från rötterna och utåt mot topparna. Hårtorken bör nu vara inställd på mediumvärme.
Upprepa processen era gånger för att torka hårsektionen helt och hållet innan du går vidare
med nästa hårsektion.
3. Stäng av efter användning.
Användning av volymdiusorn
Metod nr. 1
1. Torka håret från rötterna med cirkelrörelser (alltid i samma riktning). Använd endast diusorn
med hårtorken inställd på hastighet I”.
2. Fortsätt torka håret genom att hålla hårtorken i 90 graders vinkel från hårbotten. Detta lyfter
rötterna bort från hårbotten och ger håret volym.
3. Avsluta genom att torka topparna.
61
SE
Metod nr. 2
1. För att få mer volym i håret kan du torka det upp och ner så att rötterna faller bort från
hårbottnen. Använd endast diusorn med hårtorken inställd på hastighet I”.
2. Rikta hårtorken mot rötterna för att ge håret maximal volym.
3. Fortsätt processen ut mot hårtopparna.
rengöring
1. Dra ur apparatens kontakt före rengöring.
2. Ta bort tillbehören från hårtorken innan du rengör dem.
3. Rengör endast med torr trasa.
4. Rengör tillbehören med våt trasa eller tvätta dem med vatten.
5. Vänta tills delarna är torra innan du använder dem igen eller lägger undan dem för förvaring.
förvaring
1. Dra alltid ut kontakten efter användning.
2. Vrid inte sladden runt hårtorken.
3. Låt hårtorken svalna i 10 till 15 minuter innan du lägger undan den för förvaring.
62
SE
felsökning
Hårtorken fungerar inte
• Kontrollera uttaget som hårtorken är kopplad till. Det kan hända att uttaget inte fungerar. Prova
med att ansluta någon annan apparat till uttaget för att se om det fungerar.
• Om hårtorken automatiskt stängs av medan den används kan den vara överhettad. Dra ut
kontakten från eluttaget och låt hårtorken svalna i några minuter. Rengör hårtorkens hål och
galler från hår och dylikt och prova att sätta på hårtorken igen.
• Strömsladden kan vara skadad. Dra ut kontakten ur eluttaget och kontrollera sladden. Om den
är skadad måste den bytas ut vid ett godkänt servicecenter.
102
SE
Garantisedel www.acme.eu/warranty
Produkt Modell
Inköpsdatum Inköpsställe, adress
Fel (datum, beskrivning, produktmottagarens position, förnamn, efternamn och namnteckning)
1. Garantiperiod
Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten
på inköpsstället. Garantiperiodens varaktighet anges på
förpackningen till produkten.
2. Garantivillkor
Vid åberopande av garanti måste konsumenten förutom
denna garantisedel uppvisa ursprunglig inköpshandling
som anger produktens modellbeteckning, inköpsdatum
samt inköpsställets namn och adress.
Tillverkaren utfäster sig att ersätta inlämnad produkt om fel
upptäcks på produkten under garantiperioden och detta fel
inte kan härledas till orsaker som gör garantin ogiltig enligt
beskrivningen nedan.
Garantin omfattar inte normal testning, normalt underhåll
och reparation eller byten av komponenter som förslits på
naturligt sätt.
Garantin gäller inte om skada eller felfunktion kan härledas
till följande orsaker:
• Olämpliginstallationavprodukten,olämpliganvändning
av produkten som inte följer manualen, tekniska krav
eller säkerhetsstandard som angivits av tillverkaren, och
dessutom olämplig förvaring, fall från hög höjd liksom
direkta slag.
• Rost,lera,vattenochsand.
• Reparation, modikation eller rengöring som utförts av
någon som inte auktoriserats därtill av tillverkaren.
• Användning av reservdelar, programvara eller
förbrukningsmaterial som inte är avsedda för produkten.
• Olyckor eller andra händelser som inte tillverkaren
ansvarar för och som inkluderar blixtnedslag, kontakt med
vatten, eld, magnetfält och även olämplig ventilation.
• Om produkten inte motsvarar gällande normer och
föreskrifter i ett visst land, annat än det land som
produkten inköptes i. Varje försök att modiera produkten
för att uppfylla tekniska krav och säkerhetsföreskrifter i
annat land upphäver garantin.
Om inget fel kan hittas i produkten ska köparen stå för
samtliga servicekostnader.
/