Stanley STHT1-77032RC Användarmanual

Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

Innehåll
Användarsäkerhet
Batterisäkerhet
Beredning (ladda batterier)
Användning
Garanti
Specikationer
Felkoder
Spara alla delar av denna manual för framtida
referens.
Användarsäkerhet
VARNING:
Läs noggrant igenom säkerhetsinstruktionerna
och produktmanualen innan denna produkt
används. Personen som är ansvarig för
produkten måste se till att alla användare förstår
och följer dessa instruktioner.
VARNING:
Följande etikett är placerad på laserverktyget
för att informera dig om laserklassen för din
bekvämlighet och säkerhet.
STHT1-77354
STHT1-77032
STHT1-77032/STHT1-77354 verktyget utstrålar en
synlig laserstråle, såsom visas i bild A. Laserstrålen som
utstrålas är Laserklass 2 per IEC 60825-1 och uppfyller
21 CFR 1040.10 och 1040.11 förutom för avvikelse enligt
Lasernotering nr. 50, daterad 24 juni, 2007.
VARNING:
När laserverktyget används, var noga med att
inte exponera dina ögon för laserstrålen (röd
ljuskälla). Exponering för en laserstråle under
lång tid kan vara farligt för ögonen. Titta inte in
i strålen med optiska hjälpmedel.
VARNING: För att minska risken för
skador måste användaren läsa igenom
produktanvändarmanualen, lasersäkerhet
och batterisäkerhetsmanualerna.
FCC överensstämmelse
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna.
Användningen är underställd följande två villkor: (1)
Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2)
denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar,
inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1 3YD,
Storbritannien deklarerar härmed att produkten
STHT1-77032/STHT1-77354 uppfyller de väsentliga
kraven och alla andra delar av direktiv 1999/S/EG.
Kontakta Stanley Black & Decker för dokument.
Batterisäkerhet
VARNING: Batterier kan explodera eller
läcka och kan orsaka skador eller brand. För
att minska risken:
Följ ALLTID alla instruktioner och varningar
på batterietiketten och paketet.
Kortslut INTE några batteriterminaler.
Ladda INTE alkaliska batterier.
Blanda INTE gamla och nya batterier. Byt alla
batterier samtidigt till batterier av samma
märke och typ.
Blanda INTE batterier av olika typ.
Kasta INTE batterier i elden.
Förvara ALLTID batterier utom räckhåll
för barn.
Ta ALLTID bort batterierna om enheten inte
kommer att användas på era månader.
NOTERA: Se till att de batterier som
rekommenderas används.
NOTERA: Se ALLTID till att batterierna är rätt
isatta och med korrekt polaritet.
Beredning (ladda batterier)
1.
Leta reda på batterifackets hake på baksidan av
STHT1-77032/STHT1-77354 verktyget
(bild B #2).
2.
Använd fingrarna, dra ned haken för att låsa upp och
ta bort batteriluckan (bild C #1 och #2).
3.
Sätt i två AAA batterier, se till att ändarna - och +
på varje batteri riktas in såsom anges på insidan av
batterifacket (bild C #3).
4.
Skjut pinnarna på undersidan av batteriluckan in
i skårorna i batterifacket (bild C #4).
43
SE
5.
Skjut ned batteriluckan tills den snäpper på plats
(bild C #5).
När verktyget är PÅ visas batterinivån i visningsfönstret
(bild E #1).
Användning
Mätning av avståndet till en vägg eller ett
föremål
1.
Klicka på (bild A #3) för att slå på verktyget.
2.
Peka med lasern på ovansidan av verktyget (bild
A #1) mot väggen eller föremålet för att mäta
avståndet (bild D #1).
3.
Klicka på för att mäta avståndet från undersidan av
verktyget till väggen eller föremålet (bild D #2).
4.
Nederst i visningsfönstret (bild A #2) visas aktuell
mätning (bild E #3).
För att göra en ny mätning, klicka på för att
ta bort nuvarande mätning upp till föregående rad
i visningsfönstret (bild E #3). Upprepa sedan steg 2-4.
Kontinuerlig mätning av avstånd
För att göra en serie med mätningar allt eftersom du flyttar
runt, byt till kontinuerligt mätningsläge.
1.
Klicka på (bild A #3) för att slå på verktyget.
2.
Peka med lasern på ovansidan av verktyget (bild
A #1) mot väggen eller föremålet för att mäta
avståndet (bild D #1).
3.
Klicka på och håll kvar i fyra sekunder för att slå
på kontinuerligt mätningsläge.
4.
Under i visningsfönstret (bild A #2) visas aktuell
mätning (bild E #3) vilket ändras allteftersom du flyttar
verktyget.
5.
För att göra den aktuella mätningen (från
undersidan av verktyget mot väggen eller
föremålet) och avsluta kontinuerligt mätningsläge,
klicka på (bild E #3).
För att göra en ny mätning, klicka på för att
flytta nuvarande mätning upp till föregående linje
i visningsfönstret. Upprepa sedan steg 2-5.
Mätningsarea
Du kan mäta arean på en vägg, ett golv eller ett föremål.
1.
Klicka på (bild A #3) för att slå på verktyget.
2.
Klicka på
U
N
ITS
för att visa i visningsfönstret (bild
E #4).
3.
Mätning av bredden.
Peka med överkanten av verktyget på ena sidan av
målet (vägg, golv eller föremål).
Placera undersidan av verktyget på ena änden av
målet och peka med laserpunkten över bredden
(bild F #1).
Klicka på för att visa breddmåttet överst
i visningsfönstret.
4.
Mät längden.
Placera undersidan av verktyget på ena änden av
målet och peka med laserpunkten längs längden
(bild F #2).
Klicka på för att visa längdmåttet på den andra
raden i visningsfönstret.
5.
Se Areamätningen nederst i visningsfönstret
(bild E #3).
Mätning av volym
Du kan mäta volymen av rum eller ett föremål.
1.
Klicka på (bild A #3) för att slå på verktyget.
2.
Klicka på
U
N
ITS
två gånger för att visa
i visningsfönstret (bild E #4).
3.
Mätning av bredden.
Peka med överkanten av verktyget på ena sidan av
målet (rum eller föremål).
Placera undersidan av verktyget på ena änden av
målet och peka med laserpunkten över bredden
(bild F #1).
Klicka på för att visa breddmåttet överst
i visningsfönstret.
4.
Mät längden.
Placera undersidan av verktyget på ena änden av
målet och peka med laserpunkten längs längden
(bild F #2).
Klicka på för att visa längdmåttet på den andra
raden i visningsfönstret.
5.
Mät höjden.
Placera undersidan av verktyget på ena kanten av
målet och peka med laserpunkten längs höjden
(bild F #3).
SE
44
Klicka på för att göra mätningen.
6.
Visa volymmätningen nederst i visningsfönstret (bild
E #3).
Byte av mätenhet
När den aktuella mätningen gjorts (enheten skall inte vara
i kontinuerligt mätningsläge), kan du ändra mätenheten
från decimalt ft (6,21 ft) till fraktionell ft (6'02"9/16),
fraktionell ft till meter (1,894 m), meter till tum (74 9/16
tum), eller tum till decimal ft.
Tryck på och håll kvar
UNITS
tills du ser att mätningen
ändras (2-3 sekunder).
Stänga av verktyget
Verktyget kan stängas av på något av följande sätt:
Tryck på och håll kvar i flera sekunder
(tills visningsfönstret rensats).
Om du inte använder verktyget under 120 sekunder
kommer det automatiskt att stängas av.
Garanti
STANLEY garanterar denna produkt för en period av (2) år
mot material- och tillverkningsfel. Denna BEGRÄNSADE
GARANTI täcker inte produkter som använts felaktigt,
missbrukats, ändrats eller reparerats. Ring 866-786-5924 för
ytterligare information eller instruktioner för retur. Såvida inte
annat anges kommer STANLEY att utan kostnad reparera
alla STANLEY produkter som är defekta, inklusive delar
och arbetskostnader eller efter STANLEYs eget val byta ut
sådana verktyg eller återbetala inköpspriset med avdrag
för värdeminskningen, i utbyte för det defekta verktyget.
DENNA BEGRÄNSADE GARATIN EXKLUDERAR ALLA
TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR. Vissa stater tillåter inte
exkluderingar eller begränsningar av tillfälliga eller följdskador
så dessa begränsningar kanske inte gäller för dig. Denna
BEGRÄNSADE GARANTI ger dig specifika juridiska rättigheter
som kan variera mellan olika stater. Förutom garantin täcks
STANLEY Lasrar av: 30-dagars återbetalningsgaranti av
pengarna. Om du inte är helt nöjd med prestandan hos din
STANLEY laser av något skäl kan du returnera det inom 30
dagar från inköpsdatumet med ett kvitto för full återbetalning.
VIKTIG NOTERING: Kunden är ansvarig för korrekt användning
och skötsel av instrumentet. Dessutom ärt kunden fullständigt
ansvarig för att regelbundet kontrollera korrektheten hos
laserenheten och därför för kalibreringen av instrumentet.
Garantin gäller inte för förbruknings- eller slitagedelar.
45
SE
Specikationer
Område 15 cm till 20 m (6 in till 65 ft)
Mätkorrekthet* ± 3 mm (± 1/8 tum)*
Mista visad enhet ± 1 mm (± 1/16 tum)
Laserklass Klass 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Lasertyp < 1.0 mW @ 620-690 nm
Laser/Bakgrundsljus automatisk avstängning Efter 30 s
Enhet automatisk avstängning Efter 90 s
Kontinuerlig mätning Ja
Area-/volymmätning Ja
Batteritid (2 X AAA) Upp till 3000 mätningar
Mått (H x D x B) 118 x 43 x 24 mm
Vikt (utan batterier)
71 g
Temperaturområde förvaring
-25 °C ~ +70 °C
Drifttemperaturområde
0 °C ~ +40 °C
*Mätkorrekthet beror på aktuella förhållanden:
Under ideala förhållanden (bra målyta och rumstemperatur) upp till 10 m.
Under icke-ideala förhållanden (starkt solsken, svagt reekterande yta eller stora temperaturändringar) kan felet öka med ±
0,25 mm/m för avstånd över 10 m.
SE
46
Felkoder
Om INFO visas i visningsfönstret med ett Kodnummer utför motsvarande korrigerande åtgärd:
Kod Beskrivning Korrigerande handling
101 Mottagningssignalen för svag eller
mätningstiden är för lång
Använd en målplatta eller byt målyta.
102 Mottagningssignalen är för stark Målet är för reekterande. Använd en målplatta
eller byt målyta.
201 För mycket bakgrundsljus Minska bakgrundsljuset på målområdet.
202 Laserstrålen avbruten Ta bort hinder och upprepa mätningen.
203 Otillräcklig energi Byt batterierna.
301 För hög temperatur Låt enheten svalna till en temperatur inom det
specicerade Drifttemperaturområdet.
302 Temperaturen för låg Låt verktyget värmas upp till en temperatur inom
det specicerade Drifttemperaturområdet.
401 Hårdvarufel Slå på och stäng av enheten era gånger. Om
felet kvarstår, returnera den defekta enheten till
servicecentret eller till leverantören. Se Garantin.
402 Okänt fel Kontakta servicecentret eller leverantören.
Se Garantin.
47
SE
1 / 1

Stanley STHT1-77032RC Användarmanual

Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för