Metos Bakeo YXD-1A Bruksanvisning

Kategori
Ugnar
Typ
Bruksanvisning
1.4.2015
4560460, 4560462
KIERTOILMAUUNI
KONVEKTIONSUGN
CONVECTION OVEN
METOS BAKEO YXD-1A / YXD-2A
Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista
Asennus- ja käyttöohjeet
Översättning av tillverkarens originaldokumentation
Installations- och användarmanual
Installation and user manual
1.4.2015
Metos Bakeo
2
|
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Allmänt ....................................................................................................................................................... 3
2. Säkerhetsföreskrifter ................................................................................................................................3
2.1. Installation ...................................................................................................................................................3
3.1. Brytare och signallampor ............................................................................................................................. 4
2.2. Användning .................................................................................................................................................. 4
3. Ugnens användningsområde ...................................................................................................................4
4. Installation .................................................................................................................................................5
5. Användning ................................................................................................................................................ 5
6. Underhåll .................................................................................................................................................... 6
7. Förvaring ....................................................................................................................................................6
8. Felsökning .................................................................................................................................................. 6
9. Tekniska data .............................................................................................................................................7
|
3
1.4.2015
Metos Bakeo
1. Allmänt
Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens
rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.
Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.
Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning av apparaten.
2. Säkerhetsföreskrifter
2.1. Installation
Iaktta försiktighet då apparaten transporteras, Vänd inte apparaten upp och ner
Det är förbjudet att installera apparaten på platser där den kan utsättas för regn eller snö eller i ome
-
delbar närhet av andra värmealstrande apparater.
En ugn som utsatts för fukt kan ta skada eller förorsaka elstöt.
Apparaten bör installeras enligt lokala bestämmelser och föreskrifter. Felaktigt utförd installation kan
äventyra användarens hälsa eller leda till att apparaten tar skada.
Apparatens gummifötter bör monteras på plats innan användning. Det är förbjudet att använda ap
-
paraten utan fötterna.
Det är förbjudet att installera apparaten på golvet.
Det är förbjudet att lyfta apparaten ensam, be alltid om hjälp. Apparaten kan falla och förorsaka skada.
Installera apparaten på ett plant och stadigt underlag så apparaten står stadigt utan risk att falla.
Vid brännskador, låt kallt vatten rinna över den skadade huden och kontakta läkare omgående.
Ett mellanrum på minst 10 cm (apparatens sidor) och 20 cm (apparatens baksida) bör lämnas mellan
apparaten coh väggen. Ett för litet mellanrum kan överhetta apparaten och skada närstående ytor.
Avlägsna noggrant all skyddsfilm från apparaten innan användning.
Apparaten bör anslutas till ett jordat uttag enligt lokala bestämmelser.
Anslutning av apparaten till el- och vattennätet får göras endast av skolad personal.
Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de
värden som anges på apparatens typskylt.
Apparatens elmatning bör förses med en huvudbrytare som bryter alla poler.
Rulla inte ihop elkabeln - FARA FÖR ELDSVÅDA
Kläm inte elkabeln, stig inte på den och bryt den inte. En skadad elkabel kan förorsaka elstöt.
Det är FÖRBJUDET att använda apparaten om elkabeln är skadad.
En skadad elkabel bör omgående bytas ut av bemyndigad servicepersonal.
Stäng av apparaten om den får fel eller funktionerar avvikande från det normala. Apparatens service skall
utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av originalreservdelar.
Provkör apparaten innan egentlig användning påbörjas.
1.4.2015
Metos Bakeo
4
|
2.2. Användning
Vidrör inte apparaten med våta eller fuktiga händer. Fara för elstöt.
Förvara inte lätt antändliga kemikalier i närheten av ugnen. Explosionsrisk.
Förvara inget ovanpå apparaten. Hettan kan skada föremålen.
Handha en het ugn försiktigt. Ugnen är het ännu efter att den stängts av. Fara för brännskada.
Ugnens metallytor samt luckans glas blir heta under användning. Använd skyddshandskar då luckan
öppnas och stängs.
Häll INTE vatten i eller på ugnen. Vatten som kommer i kontakt med elektriska komponenter kan
åstadkomma kortslutning eller annan fara.
Häll inte vatten på ugnsluckans heta glas. Glaset kan spricka.
Vidrör inga andra komponenter än luckans handtag och brytarna då ugnen är het. Fara för brännskada.
Om ugnen av nån orsak fått vatten över sig bör alla dess elkomponeter bytas ut. Fara för elstöt och
eldsvåda.
Följ bestämmelser för livsmedelshygien. Om inte ugnen rengörs dagligen kan det uppstå en hälsorisk.
Service på apparaten får endast utföras ev bemyndigad servicepersonal. En apparat som inte fått
service eller vars service har utförts utan sakkännedom kan förorsaka fara.
Kalla på service om felströmsskyddet löser ut återkommande. En oreparerad apparat kan förorsaka
eldsvåda eller elstöt.
Avlägsna inga skyddsplåtar eller andra komponenter från ugnen. Fara för olycksfall.
Rengör inte ugnen med antändliga kemikalier så som thinner eller bensin. Fara för olycksfall.
Placera inga tunga föremål ovanpå ugnen. Max 120 kg. Fara för olycksfall.
Rengör ugnskammaren dagligen. Avlagringar i ugnen åstadkommer lukter.
3. Ugnens användningsområde
Ugnen är endast avsed för gräddning av brödprodukter såsom kakor, piroger, småbröd mm.
Det är förbjudet att använda ugnen för andra ändamål än de ovannämnda.
Värm inte burkar eller flaskor med kolsyrade drycker i ugnen. Fara för explosion.
A
B
C
D
E
F
3.1. Brytare och signallampor
A Timer
B Signallampa, spänning
C Knapp för ångfunktionen. Intryckt = ånga (gäller modell YXD-2A)
D Signallampa, ångfunktionen (gäller modell YXD-2A)
E Signallampa, värme
F Termostat
|
5
1.4.2015
Metos Bakeo
4. Installation
1. Montera ugnens gummifötter
Gummifötterna finns vid leveransen inne i ugnen. Det är förbjudet att använda ugnen utan gummifötterna.
Fäst fötterna med hjälp av skruvarna.
Ställ ugnen vågrät med hjälp av fötterna.
2. Installation
Placera apparaten på ett plant, stadigt underlag.
3. Avlägsna skyddsfilmen
4. Rengör ugnsplåtarna noggrant.
5. Rengör ugnskammaren och ugnens yttre sida med en fuktig duk. Torka med en ren duk.
6. Elanslutning
Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de
värden som anges på apparatens typskylt.
Apparatens elmatning bör förses med en huvudbrytare som bryter alla poler och har ett brytargap på
minst 3 mm. Huvudbrytaren bör placeras så, att den är lätt åtkomlig vid behov
Anslut apparaten till ett jordat uttag.
Apparaten bör anslutas till ett system för potentialutjämning med en kabel vars snittyta är minst
10mm
2
.
Anslut elkabeln och granska att kabeln sitter ordentligt.
7. Vattenanslutning (gäller modell YXD-2)
Anslut vattenmatnings slangen till anslutningen på apparatens baksida. Anslutningen bör förses med filter
och avstängningskran.
Spola en liten mängd vatten genom rören för att avlägsna eventuell smuts från rören. Vattnets hård
-
hetsgrad bör vara 0,5...5°F (för att förhindra kalkbildning). Vattentrycket bör vara 50~200 kPa.
Ångmängden i ugnen kan justeras med hjälp av mikroventilen på ugnens baksida. Ställ in den så, att
inte för mycket ånga (vatten) matas i ugnen varvid vatten börjar samlas inne i ugnskammaren.
8. Avloppsanslutning (gäller modell YXD-2)
Anslut en flexibel slang till avloppsanslutningen på ugnens baksida och dra slangens andra ända till ett
avlopp. Slangens diameter får inte vara mindre än avloppsanslutningens.
För att vattnet skall avlägsnas ordentligt från ugnskammaren bör avloppet befinna sig 20 cm lägre än
ugnen.
5. Användning
Användning av timern
1. Välj gräddningstiden enlig matvaran som skall gräddas
2. Ställ in önskad tid genom att vrida vredet medsols. Då tiden gått hörs ett klingande ljud och ugnen
stängs automatiskt.
3. Ugnen kan stängas av manuellt under pågående gräddning genom att vrida timerns vred till 0-läge.
Konvektionsgräddning
1. Förvärm ugnen (ställ temperaturen 30°C högre än gräddningstemperaturen och tiden till 15 min)
2. Ställ in önskad temperatur (0...300°C) då förvärmningstiden löpt ut
3. Ställ in timern på önskad tid (0...120 minuter) varvid ugnens innerbelysning och signallampor tänds.
Temperaturens signallampa slocknar då inställd temperatur nåtts. Temperaturens signallampa tänds
alltid då värme-elementet är aktivt.
4. Aktivera vid behov ångfunKtionen genom att hålla ång-knappen tryckt (gäller modell YXD-2).
5. Då gräddningstiden löpt ut stängs ugnen automatiskt av och maten kan tas ut ur ugnen. Använd
skyddshandskar. Fara för brännskada.
1.4.2015
Metos Bakeo
6
|
6. Underhåll
Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengörings- eller underhållsåtgärder utförs.
Rengör ugnen dagligen.
Använd inga slipande eller frätande medel för rengöring.
1. Stäng av ugnen och bryt strömtillförseln.
2. Öppna ugnsluckan och låt ugnen svalna i minst 10 minuter.
3. Torka av ugnen med en duk och milt rengöringsmedel.
7. Förvaring
Stäng av ugnen och bryt strömtillförseln till ugnen då den inte används.
Rulla ihop ugnens elkabel och placera den ovanpå ugnen.
Skydda ugnen med plast och därefter med papp.
Förvara ugnen på ett torrt ställe.
8. Felsökning
Fel Möjlig orsak Åtgärd
Ugnen är kopplad till elnätet, signal-
lampan för värmen lyser men ugnen
blir inte varm
1. Defekt termostat
2. Defekt värme-element
1. Byt ut termostaten (Kalla på service)
2. Byt ut elementet (Kalla på service)
Ugnen är kopplad till elnätet, signal
-
lampan för värmen lyser men ug-
nens värme kan inte regleras
1. Defekt termostat 1. Byt ut termostaten (Kalla på service)
Ugnen är kopplad till elnätet och blir
varm men signallampan för värmen
tänds inte
1. Defekt signallampa 1. Byt ut signallampan (Kalla på service)
Ugnen är kopplad till elnätet men
den blir inte varm och signallampan
för värmen tänds inte
1. Elmatningsproblem
2. Säkringen har löst ut
1. Granska elmatningen, kall vid behov på
behörig yrkespersonal
2. Granska säkringarna
Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling.
Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med
denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.
STOP
|
7
1.4.2015
Metos Bakeo
9. Tekniska data
YXD-1A
Spänning 220...240 V
Effekt 2670 W
Belysning 30 W
Max. temperatur 300°C
Mått (mm) 596×532×570
Vikt 35 kg
YXD-2A
Spänning 220...240 V
Effekt 2670 W
Belysning 30 W
Max. temperatur 300°C
Mått (mm) 596×532×570
Vikt 36 kg
1 / 1

Metos Bakeo YXD-1A Bruksanvisning

Kategori
Ugnar
Typ
Bruksanvisning