Metos Memo M61 Slim Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

YHDISTELMÄUUNI SUORALLA HÖYRYLLÄ
KOMBIUGN MED DIREKT ÅNGA
COMBINATION OVEN WITH DIRECT STEAM
Översättning av tillverkarens orgianldokumentation på engelska
Käyttöohjeet
MG4571337, MG4571330, MG4571332, MG4571334
90036450rev00
(10.3.2020)
Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista
Bruksanvisningar
User manual
METOS MEMO
ICCM061E, ICEM051E, ICEM071E, ICEM0101E
Original instructions
2
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ!
LÄS MANUALEN FÖRE ANVÄNDNING AV MASKINEN!
READ THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USING THE EQUIPMENT
1.YLEISIÄ VAROITUKSIA ........................................................................................................................................4
2. MUISTETTAVIA ASIOITA ....................................................................................................................................5
3. OHJAUSPANEELI.................................................................................................................................................6
4. KYPSENNYKSEN ALOITTAMINEN .....................................................................................................................7
5. UUNIN KÄYTTÖ ...................................................................................................................................................8
6. VIANETSINTÄ ......................................................................................................................................................9
7. PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS ..............................................................................................................................10
8. HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ ..................................................................................................................................11
9. SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO ................................................................................................................................12
10. AJOITTAINEN HUOLTO ...................................................................................................................................12
1. ALLMÄNNA VARNINGAR .................................................................................................................................14
2. SAKER ATT BEAKTA .........................................................................................................................................15
3. STYRPANEL .......................................................................................................................................................16
4. TILLAGNING .......................................................................................................................................................17
5. UGNENS ANVÄNDNING...................................................................................................................................18
6. FELSÖKNING .....................................................................................................................................................19
7. DAGLIG RENGÖRING ........................................................................................................................................20
8. PRAKTISKA TIPS ................................................................................................................................................21
9. REGELBUNDET UNDERHÅLL ..........................................................................................................................22
10. REGELBUNDEN SERVICE ...............................................................................................................................22
1. GENERAL WARNINGS ......................................................................................................................................24
2. POINTS TO REMEMBER ...................................................................................................................................25
3. DESCRIPTION OF KEYS ....................................................................................................................................26
4. STARTING COOKING ........................................................................................................................................27
5. OVEN OPERATION ............................................................................................................................................28
6. WHAT TO DO IF... ................................................................................................................................................29
7. DAILY CLEANING ...............................................................................................................................................29
8. USEFUL TIPS ......................................................................................................................................................30
9. ROUTINE MAINTENANCE ................................................................................................................................31
10. MAJOR SERVICING .........................................................................................................................................31
SISÄLTÖ - INNEHÅLL - CONTENTS
Vamistaja / tillverkare / manufacturer:
ALPHATEC ALI Group Srl
Via Schiaparelli 15 - Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
|
3
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
Valmistaja ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen epätarkkuuksista, jotka johtuvat tulostus- tai kopiointivirheistä. Valmistaja pidättää
oikeuden muuttaa tuotteita heikentämättä niiden perusominaisuuksia.
Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i den här handboken som kan hänföras till utskrift eller kopieringsfel.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra våra produkter utan att försvaga deras grundläggande egenskaper.
The manufacturer accepts no liability for any inaccuracies in this manual attributable to printing or copying errors. We reserve the
right to modify our products as we deem fi t, without impairing their basic features.
The reproduction or copying of any part of this manual by any means whatsoever is strictly forbidden unless authorized previously
in writing by the manufacturer.
Metos Memo ICCT061E Metos Memo ICET051E
Metos Memo ICET071E Metos Memo ICET101E
4
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
1.YLEISIÄ VAROITUKSIA
Huolto- ja korjaustoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
• Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjan sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asen-
tamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.
Säilytä käyttöohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.
Laite on suunniteltu ruoan kypsentämiseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty!
Vain laitteen käyttöön perehdytetyt henkilöt saavat käyttää laitetta
Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät eivät tule käyttää laitetta
ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa
Lapsia on valvottava, etteivät pääse leikkimään laitteella
Uunia ei saa käyttää ilman valvontaa.
A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB (A).
• VAROITUS: Osa uunin pinnoista tulevat polttavan kuumiksi käytön aikana. Nämä pinnat on merkitty varoitusmerkinnällä
Palovamman vaara!
• VAROITUS: Kuumaa höyryä saattaa purkautua, kun ovi avataan.
Jos uunin sähköjohto on vaurioitunut, tulee se heti vaihtaa valtuutetun huollon toimesta.
Kytke uuni heti pois päältä mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen!
• VAROITUS: Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä
• VAROITUS: Lattia uunin läheisyydessä saattaa olla liukas!
• Turvallisuustarrat
MALLIT
Mallimerkinnän kirjaimet kuvaavat uunin ominaisuuksia. Mallimerkinnän numerot viittaavat uunin kapasiteettiin.
IC_M = Yhdistelmäuuni - sähkömekaaniset hallintalaitteet M
__E_ = Sähkö
__G_ = Kaasu
ICCM = Kompakti yhdistelmäuuni - sähkömekaaniset hallintalaitteet M
KAPASITEETTI
(026) 6 x GN 2/3
(061) 6 x GN 1/1
(051) 5 x GN 1/1 - 5 x 600x400
(071) 7 x GN 1/1 - 7 x 600x400
(101) 10 x GN 1/1 - 10 x 600x400
Maksimi korkeus, jolle nesteellä täytetty astia voidaan asettaa.
• VAROITUS: Nesteitä tai nesteytyviä ruoka-aineita sisältäviä
astioita ei pidä asettaa korkeudelle jolle käyttäjällä ei ole suoraa
näkymää. Palovamman vaara!
1600 mm (63 inch)
|
5
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
Mikäli tekninen tuki on tarpeen, on varauduttava antamaan kaikki arvokilven tiedot sekä ongelman yksityiskohtaiset tiedot ottaes-
sa yhteyttä huoltoon.
Tutustu huolella vedenpehmennyksen käyttöön. Kalkkikertymät voivat aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai huonon paistotuloksen.
Uuni tule asentaa tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto!
Jokainen uuni on varustettu yksilöllisellä arvokilvellä. Kilvestä ilmenevät uunin malli, ominaisuudet sekä laitteen sarjanumero.
Nämä laitteet on tarkoitettu käytettäviksi kaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ravintoloiden ja ruokaloiden keittiöissä, sairaaloissa
ja kaupallisissa yrityksissä, kuten leipomot, lihakaupat jne., mutta ei ruoan jatkuvaa massatuotantoa varten.
Tämä käyttöohje on myös saatavana sähköisessä muodossa (pdf), ota yhteyttä toimittajaan.
YLEISIÄ VAROITUKSIA
2. MUISTETTAVIA ASIOITA
• 2.1. Ennen kun uunia käytetään, on se puhdistettava huolelli-
sesti, katso ”Päivittäinen puhdistus”.
• 2.2. Varmista uunin virheetön toiminta ja pitkä käyttöikä puh-
distamalla se sisä- ja ulkopuolelta huolellisesti aina työpäivän
päätyttyä.
2.3. Painepesurin käyttö uunin puhdistukseen on kielletty!
• 2.4. Käytä päivittäisessä puhdistuksessa vain elintarvikekäyt-
töön soveltuvia emäksisiä puhdistusaineita. Älä käytä uunin
pintaa vaurioittavia hankaavia pesuaineita tai -välineitä.
• 2.5. Työn päätyttyä sammuta uuni, irrota laite sähverkosta
sekä sulje mahdolliset vesi- kaasuliitännät.
2.6. Varo suolan kerrostumista uunin pinnoille. Astiasta
läikkynyt suola tai suolavesi on poistettava välittömästi.
• 2.7. Höyrykypsennyksen loputtua, avaa uunin luukku varo-
vasti varoen purkautuvaa höyryä. Palovamman vaara!
2.8. Älä tuki uunin tuuletus- tai muita aukkoja.
2.9. VAROITUS
Alkoholin kuumentaminen uunissa on kiellettyä!
• 2.10. yttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa vaarantaa laitteen toiminnan ja aihe-
uttaa vaaran käyttäjälle!
Valmistaja ei ole vastuussa käyttöohjeiden vastaisesta
ytöstä aiheutuneista vahingoista. Tällöin raukeaa myös
takuu.
• 2.11. Määräaikaishuolto, ainakin kerran vuodessa, takaa
laitteen pitkän,tehokkaan ja luotettavan toiminnan. Tä-
män vuoksi huoltosopimuksen solmiminen valtuutetun
huoltoliikkeen kanssa on suositeltavaa.
• 2.12. Älä jäähdytä uunia ruiskuttamalla siihen kylmää
vettä.
0085
2010
EN 203/A1 AC 230V 50Hz
IT
IPX 5
G 25 / m
3
/h
Qn 40 kW
Cat.
II 2H3+
NR XXXXXXXXXX
kPa
200 - 500
P mbar
20; 28-30/37
TOT 1 kW1 x 0.55 kW
G 20 / m
3
/h
G 30 3.16 Kg/h
Pmax / mbar Pmax / mbar
Pmin / mbar Pmin / mbar Pmin / mbar
A3 B13 B23
TYP. XXXXXXXX
LOGO
2010
3N AC 400V 50Hz
IPX 5
NR XXXXXXXXXX
kPa
200 - 500
TOT 6.25 kW1 x 0.25 kW
TYP. XXXXXXXX
LOGO
6
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
3. OHJAUSPANEELI
• 3.1. VÄLITÖN TOIMINTO
Paistokammion höyrynpistomoottorin aktivointi.
Oranssi merkkivalo (9) palaa höyrynpoiston ollessa auki
21
21
34 5 6 7 89
34 5 6 79
|
7
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
4. KYPSENNYKSEN ALOITTAMINEN
TOIMINNOT
• 4.1. VALITSE KYPSENNYSTAPA
Valitse kypsennystapa valitsimella 1:
3: Kiertoilma
4: Höyry
5: Yhdistelmä.
• 4.2. ASETA KYPSENNYSLÄMPÖTILA
Aseta kypsennyslämpötila valitsimella 6.
4.3. ASETA KYPSENNYSAIKA - KÄYNNISTYS
Aseta kypsennysaika valitsimella 7.
Tässä vaiheessa kypsennys käynnistyy.
4.4. KYPSENNYKSEN LOPETUS
Jos kypsennysajaksi valittiin ääretön (
), sammutetaan
uuni valitsimella 1.
Jos kypsennysaika asetettiin valitsimella 1 kuuluu hälytys kun
aika on kulunut loppuun ja uuni kytkee itsensä pois päältä.
Hiljennä merkkiääni avaamalla uunin luukku.
Poista ruoka uunista ”Muistettavia asioita” kappaleen ohjei-
den mukaisesti.
KOSKEE KAASU-UUNEJA
Merkkivalo (8)
Merkkivalon syttyy jos kaasupolttimet ovat sammuneet.
Palauta polttimien sytytys painamalla uunin oikealla
puolella olevaa painiketta.
21
34 5 6 7 89
8
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
5. UUNIN KÄYTTÖ
TOIMINNOT
5.1. PÄÄKYTKIN / KYPSENNYSTAVAN VALITSIN JOKA
MYÖS MAHDOLLISTAA UUNIN JÄÄHDYTTÄMISEN AVOI-
MELLA LUUKULLA
Kytke uuni päälle valitsemalla kypsennystapa valitsimella 1:
3: Kiertoilma
4: Höyry
5: Yhdistelmä .
Merkkivalo valitsimen vieressä syttyy osoittaen, että uunin
virta on kytketty.
Jäähdytä uuni nopeasti avaamalla luukku ja kääntämällä
valitsin 1 asentoon 2 . Puhallin käynnistyy nopeuttaen uu-
nin jäähtymistä. Tämä toiminto on kätevä silloin kun seuraavat
tuotteet vaativat edellisiä tuotteita matalamman lämpötilan.
• 5.2. LÄMPÖTILAN ASETUS
Nupin 6 avulla voit asettaa uunin esilämmityslämpötilan tai kyp-
sennyslämpötilan. Kun asetettu lämpötila saavutetaan, sammuu
nupin veressä oleva merkkivalo. Kun valo palaa on lämmitys aktii-
vinen, kun merkkivalo ei pala ovat lämmitysvastukset pois päältä.
• 5.3. KYPSENNYSAJAN ASETUS
Aseta kypsennysaika nupin 7 avulla tai käännä nuppi asentoon
(ääretön kypsennysaika). Uuni ei toimi ennen kun tämä ase-
tus on tehty.
Kun asetettu kypsennysaika on kulunut loppuun, kytkeytyy uuni
pois päältä ja äänimerkki kuuluu. Vaimenna äänimerkki avaamalla
uunin luukku tai sammuttamalla uuni.
Jos kypsennysajaksi valittiin ääretön, sammutetaan uuni kääntä-
mällä nuppi ”0” -asentoon.
Merkkivalon palaessa on uuni käynnissä.
21
34 5 6 7 89
|
9
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
6. VIANETSINTÄ
Tässä kohdassa luetellaan vikoja, joita käyttäjä voi korjata tai tilan-
teista, jotka eivät vaaranna turvallisuutta.
Ota yhteyttä huoltoon, jos edellä mainitut toimenpiteet ei-
vät auttaneet.
Huom:
Kun otat yhteyttä huoltoon, yritä selittää vika mahdollisimman
tarkasti ja kerro arvokilven (katso sivu 4) kaikki tiedot.
6.1. Virransyötön merkkivalo ei syty kun kypsennystavan
valitsinta käännetään.
Tarkista, että uunin sähkönsyötön ulkopuolinen erotuskytkin
on kytketty päälle.
6.2. Uunin ei muodostu höyryä kun uuni kypsennysva-
litsin asetetaan höyryasentoon.
Tarkista, että vedensyötön sulkuventtiili on auki.
6.3. Kiertoilmajärjestelmä ei toimi, uuni ei lämpene kun
uuni on kytketty päälle.
Tarkista, että uunin luukku on suljettu kunnolla.
10
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
7. PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS
• PERUSTEELLINEN PUHDISTUS...
... on edellytys ongelmattomalle käytölle ja hyville tuloksille:
ruoan maku on muuttumaton
käytön aikana ei muodostu kiinnipalaneesta ruoasta johtu-
vaa savua ja hajuja
• energiaa säästyy
vähemmän ylläpitotöitä / pidempi käyttöikä
puhdistus on niin helppoa, että sen suorittaminen kestää
ainoastaan muutamia minuutteja:
- puhdistusaineen vaikutusaika n. 5 minuuttia
- höyryvaihe 10 minuuttia
- huuhteleminen 5 minuuttia
- kuivaus 5 minuuttia
• VAROITUS
Älä koskaan puhista uunin ulkopintaa painepesulla.
Älä koskaan käytä teräspintoihin syövyttäviä ja / tai han-
kaavia aineita
Älä koskaan käytä teräsvilla tai teräsharjalla, koska korjaa-
matonta vaurioita voi esiintyä.
• Vastaavasti emäksiset aggressiiviset pesuaineet, sisältä-
vät suuria pitoisuuksia natriumia ja ammoniakkia, voivat
nopeasti vahingoittaa tiivisteitä, mikä vaarantaa uunin te-
hokkuuden ja toiminnan.
Uunin ulkopinta on puhdistettava sienellä ja lämpimällä ve-
dellä tavanomaiseen tarkoitukseen sopivalla pesuaineella.
UUNIN PUHDISTUS ...
... työpäivän päätteeksi tapahtuu seuraavasti:
1. Käännä kypsennystapavalitsin jäähdytysasentoon
ja
avaa ovi ja anna uunin jäähtyä n.50 °C asteeseen. Jos uuni
on kylmä, lämmitä se höyryn avulla lämpötilaan 50 °C.
2. Poista mahdolliset ruokajäämät uunista käyttäen lastaa
joka ei naarmuta teräspintaa.
3. Ruiskuta uuniin uuninpuhdistusainetta. Käytä emäksistä,
ei syövyttävää tuotetta.
4. Sulje uunin luukku ja anna aineen vaikuttaa puhdistus-
ainevalmistajan ohjeiden mukaisesti (useimmiten 5 - 10
minuuttia).
5. Kytke uuni (höyrytoiminto) päälle 4 - 10 minuutiksi. Kytke
uuni pois päältä ja avaa uunin luukku hitaasti.
6. Huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä ja pyyhi oven tii-
visteet pudistussienellä.
7. Kytke uuni päälle uudestaan ja valitse kiertoilmatoiminto.
Anna uunin olla päällä noin 5 minuuttia (kuivausvaihe).
8. Sammuta uuni ja katkaise kaikki syötöt (sähkö, vesi ja
mahdollinen kaasu). Jätä uunin luukku raolleen kun uunia
ei käytetä.
|
11
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
8. HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ
8.1. UUNIN MAKSIMI TÄYTTÖ
Pidä täyttömäärät alla olevan taulukon mukaisina.
Astioiden luku-
määrä
Maksimi kuorma
/ taso
Maksimi koko-
naiskuorma
6 x GN 2/3 7 Kg. 18 Kg.
6x GN 1/1 10 Kg. 30 Kg.
5 x GN 1/1
5 x 600 x 400
15 Kg. 25 Kg.
7 x GN 1/1
7 x 600 x 400
15 Kg. 35 Kg.
10 x GN 1/1
10 x 600 x 400
15 Kg. 50 Kg.
TÄRKEÄÄ.
ilmoitettu arvo sisältää lisävarusteiden painon.
Älä ylitä ilmoitettuja kuormia. Maksimikuormituksen ylittämi-
nen voi vahingoittaa uunia.
8.2. UUNIN ESILÄMMITYS
Uunin esilämmitys on hyvin tärkeää ja hyödyllistä onnistu-
neen paistamisen kannalta.
Yleensä kannattaa asettaa esilämmityslämpötilaa 15% - 25%
korkeammalle kun käytettävä paistolämpötila. Esilämmitä
uuni aina tyhjänä.
Höyrykypsennyksen yhteydessä kannattaa esilämmittää uu-
nia ilmankiertotoiminnolla jolloin yli 130°C lämpötiloja voivaan
valita.
• 8.3. PAKASTEET
Uuni esilämmitetään ja uunia täytettäessä tulee huomioida
ruoan erityisvaatimukset. Esimerkiksi pakastepinaattia ei tule
työntää liian kuumaan uuniin, joka kuivattaa pinaatin pinnan ja
näin heikentää kypsennystulosta
• 8.4. PAISTOASTIAT
Oikea astiavalinta takaa parhaan mahdollisen kypsennystulok-
sen. Alumiini tai alumiinipäällysteiset sopivat leivonnaisille ja
leivitetyille ruoille. Rei’itetyt astiat sopivat höyrykypsennyk-
seen, korit soveltuvat esikypsennetyille tuotteille, kuten rans-
kanperunoille.
• 8.5. ASTIOIDEN VÄLISET ETÄISYYDET
Uunia täytettäessä on astioiden väliin jätettävä riittävä ilma-
rako. Kun ilma ja lämpö pääsevät virtaamaan astian kaikilta
sivuilta on paistotulos eri astioissa aina tasaisempi kuin silloin
jos astiat koskettavat toisiaan.
• 8.6. VÄHEMMÄN LISÄAINEITA
Tämäntyyppisen uunin käyttö tekee turhaksi runsaan öljyn,
voin ja mausteiden käytön. Kypsennysmenetelmä korostaa
ruoka- aineiden luontaisia makuja ja ruoat säilyttävät ravinto-
sisältönsä. Näistä syistä uuni soveltuu hyvin dieettikeittiöille.
VAROITUS
Alkoholin ja sitä sisältävien ruokien kypsentä-
minen on kielletty!
12
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
9. SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO
• 9.1. AJOITTAIN ...
... ilmanohjanlevyt sekä johteet on puhdistettava aina tar-
peen tullen.
Puhdistus tapahtuu seuraavasti:
- Sammuta uuni ja katkaise kaikki syötöt (sähkö, vesi ja
mahdollinen kaasu)
- Irrota johteet
- Avaa ilmanohjauspellin kiinnitysruuvit sopivankokoisella
ruuvimeisselillä tai kolikolla.
- Irrota ilmanohjauspelti ja puhdista se huolellisesti juokse-
van veden alla tai astianpesukoneessa
- Parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi suositellaan
käsisuihkun käyttöä
- Kuivaa puhtaalla liinalla
- Asenna ilmanohjauspelti takaisin ja kiristä kiinnitysruuvit.
9.2. JOS UUNI JÄÄ PIDEMMÄKSI AIKAA KÄYTTÄMÄTTÄ
Jos uuni käyttämättä pidemmän ajan (viikonloppu, loma um.)
se tulee puhdistaa huolellisesti ja kaikki ruoanjätteet ja tah-
rat on pistettava huolellisesti. Jätä uunin luukku raollen jotta
ilma pääsee kiertämään uunikammiossa. Varmista, että uunin
kaikki syötöt (sähkö, vesi ja mahdollinen kaasu) on katkaistu.
Lisäksi uunin ulkopinnat voidaan suojata tarkoitukseen sovel-
tuvalla metallin kiillotusaineella.
10. AJOITTAINEN HUOLTO
• 10.1. Uunin häiriöttömän toiminnan takaamiseksi on suositel-
tevaa tarkistuttaa uuni ainakin kerran vuodessa valtuutetulla
huoltoliikkeellä.
• 10.2. Valmistaja suosittelee huoltosopimuksen solmimist a
valtuutetun huoltoliikkeen kanssa.
|
13
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
14
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
1. ALLMÄNNA VARNINGAR
Apparatens service och underhåll skall endast utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal.
Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens rätta, effektiva och säkra
installation, användning och underhåll.
Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.
Apparaten bör användas endast till det ändamål den är planerad för, dvs. för tillredning och av mat. Allt annat bruk är förbjudet!
Endast skolad personal får använda apparaten.
Personer (inberäknat barn) vars fysiska eller psykiska färdigheter eller kunnande inte är tillräckliga bör inte använda apparaten utan
övervakning av en för säkerheten ansvarig person.
Barn bör övervakas så de inte kommer åt att leka med apparaten.
Lämna aldrig ugnen obevakad under användning.
Den A-vägda ljudtrycksnivån är under 70dB (A).
• VARNING: Under användning blir ugnsytor heta. Dessa ytor är markerade med en varningssymbol
.
Fara för brännskada.
• VARNING: Se upp för het ånga då ugnens lucka öppnas.
Om ugnens elkabel skadas bör dem omgående bytas ut av behörig servcepaersonal.
Stäng genast av apparaten om den får fel eller funktionerar avikande från det normala!
• VARNING: Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs.
• VARNING: Golvet framför ugnen kan vara halt!
MODELLER
Modellbeteckningens bokstäver beskriver ugnens egenskaper. Modellbeteckningens siffror hänvisar till ugnens kapacitet.
IC_M = Kombiugn - elektromekaniska styrkontroller M
__E_ = El
__G_ = Gas
ICCM = Kompakt kombiugn - elektromekaniska styrkontroller M
KAPACITET
(026) 6 x GN 2/3
(061) 6 x GN 1/1
(051) 5 x GN 1/1 - 5 x 600x400
(071) 7 x GN 1/1 - 7 x 600x400
(101) 10 x GN 1/1 - 10 x 600x400
• Säkerhetsdekaler
Maximi höjd för kantiner som innehåller vätska.
• VARNING: Kärl som innehåller vätska eller livsmedel i fl ytan-
de form får inte placeras högre än att användaren kan se inne-
hållet i kärlet. Fara för brännskada!
1600 mm (63 inch)
|
15
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
Om du behöver tekniskt stöd, beskriv problemet i detalj för att servicepersonalen skall fi nna lösningen så snabbt som möjligt.
Bekanta dig med rätt användning av vattenavhärdare; felaktig användning kan leda till kalkbildning, vilket allvarligt kan skada ugnen.
Apparaten bör placeras i ett väl ventilerat utrymme!
Apparatens modell och tekniska data anges på apparatens typskylt. Exempel på ugnens typskylt nedan.
Dessa apparater är avsedda att användas för kommersiella tillämpningar, till exempel i kök av restauranger, matsalar, sjukhus och
i kommersiella företag som bagerier, slakterier etc., men inte för kontinuerlig massproduktion av mat.
Denna manual fi nns även att tillgå i elektronisk form (pdf), kontakta leverantören.
1. ALLMÄNNA VARNINGAR
2. SAKER ATT BEAKTA
• 2.1. Rengör ugnen noggrant innan första användning, se
”Daglig rengöring”.
• 2.2. Rengör ugnens inre och yttre delar i slutet av varje ar-
betsdag: en ren ugn garanterar bästa möjliga stekresultat och
förlänger ugnens livslängd.
2.3. Använd inte högtryckstvätt vid rengöringen!
• 2.4. Använd vid daglig rengöring ett för ändamålet lämpligt
basiskt rengöringsmedel. Använd inte medel som innehåll-
er slipande partiklar, eftersom de kan skada ugnens yta.
• 2.5. Stäng alltid av apparaten efter arbetet (bryt el och vatten-
tillförseln).
2.6. Undvik saltrester på stålytorna. Skölj av möjliga salt-
äckar omedelbart.
2.7. Öppna ugnsluckan försiktigt efter tillredning med ånga,
eftersom het ånga då strömmar ut och kan orsaka brännska-
dor.
2.8. Täpp inte till ugnens ventilationssöppningar.
• 2.9. VARNING
Det är förbjudet att tillreda mat som innehåll-
er alkohol i ugnen!
2.10. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan
äventyra ugnens säkerhet samt förorsaka allvarlig fara för
användaren.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar om ugnens ursprung-
liga funktioner ändras eller om handbokens anvisningar
inte följs.
2.11. För att garantera effektiv och pålitlig funktion, låt
granska ugnen av auktoriserad servicefi rma minst en
gång om året. Vi rekommenderar att ett serviceavtal upp-
görs med leverantören.
2.12. Använd aldrig kallt vatten för att kyla ner ugnen.
0085
2010
EN 203/A1 AC 230V 50Hz
IT
IPX 5
G 25 / m
3
/h
Qn 40 kW
Cat.
II 2H3+
NR XXXXXXXXXX
kPa
200 - 500
P mbar
20; 28-30/37
TOT 1 kW1 x 0.55 kW
G 20 / m
3
/h
G 30 3.16 Kg/h
Pmax / mbar Pmax / mbar
Pmin / mbar Pmin / mbar Pmin / mbar
A3 B13 B23
TYP. XXXXXXXX
LOGO
2010
3N AC 400V 50Hz
IPX 5
NR XXXXXXXXXX
kPa
200 - 500
TOT 6.25 kW1 x 0.25 kW
TYP. XXXXXXXX
LOGO
16
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
3. STYRPANEL
3.1. OMEDELBAR FUNKTION
Aktivering av ugnskammarens ångutlopp.
Den orangefärgade lampan (9) lyser då ångutloppet är öppet.
21
21
34 5 6 7 89
34 5 6 79
|
17
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
4. TILLAGNING
FUNKTIONER
• 4.1. VÄLJ TILLAGNINGSMETOD
Välj tillagningsmetod med hjälp av vredet 1:
3: Konvektion
4: Ånga
5: Kombi
4.2. STÄLL IN TILLAGNINGSTEMPERATUR
Ställ in temperaturen med hjälp av vredet 6.
4.3. STÄLL IN TILLAGNINGSTID - START
Ställ in tillagningstid med hjälp av vredet 7.
Samtidigt startar tillagningen.
• 4.4. TILLAGNINGENS AVSLUTNING
Om oändlig tillagningstid (
) valts, stäng av ugnen med
hjälp av vredet 1.
Om en tillagningstid ställts in med hjälp av vredet 1 hörs en
ljudsignal då inställd tid löpt ut och ugnen stängs automatiskt
av. Dämpa ljudsignalen genom att öppna ugnens lucka.
Avlägsna produkterna ur ugnen enligt anvisningarna (se punkt
2.7.).
GÄLLER ENDAST GASUGNAR
Signallampa (8)
Signallampan tänds om gasbrännarna har slocknat.
Tänd brännarna på nytt genom att trycka på knappen på
ugnens högra sida.
21
34 5 6 7 89
18
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
5. UGNENS ANVÄNDNING
FUNKTIONER
5.1. HUVUDBRYTARE / VRED FÖR VAL AV TILLAGNINGS-
METOD SOM ÄVEN MÖJLIGGÖR NEDKYLNING AV UG-
NEN MED ÖPPEN LUCKA
Koppla på ugnen genom att välja tillagningsnetod med hjälp
av vredet 1:
3: Konvektion
4: Ånga
5: Kombi
Signallampan bredvid vredet indikerar att ugnens eltillförsel
är kopplad.
Kyl ugnen snabbt genom att öppna luckan och ställa vredet 1
i läget 2 varvid fl äkten startar och försnabbar ugnens ner-
kylning. Denna funktion är behändig när följande produkter
kräver lägre temperaturer än de tidigare produkterna.
• 5.2. INSTÄLLNING AV TEMPERATUR
Ställ in temperaturen för föruppvärmning eller tillagning med
hjälp av vredet 6. Då inställd temperatur nås slocknar signallam-
pan bredvid vredet. Då signallampan lyser är uppvärmningen
påslagen, då lampan inte lyser är ugnens värmemotstånd av-
stängda.
• 5.3. INSTÄLLNING AV TILLAGNINGSTID
Ställ in tillagningstid med hjälp av vredet 7 eller ställ vredet i läget
(oändlig tid). Ugnen startar inte innan denna inställning har
gjorts.
Då inställd tillagningstid löpt ut stängs ugnen av automatiskt och
en ljudsignal hörs. Dämpa ljudsignalen genom att öppna ugnens
lucka eller genom att stänga av ugnen.
Om oändlig tid är vald stängs ugnen av genom att vrida vredet
till läget ”0”.
Då signallampan lyser är ugnen påslagen.
GÄLLER ENDAST GASUGNAR
Signallampa (8)
Signallampan tänds om gasbrännarna har slocknat.
Tänd brännarna på nytt genom att trycka på knappen på
ugnens högra sida.
21
34 5 6 7 89
|
19
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
6. FELSÖKNING
Detta avsnitt räknar upp fel som kan åtgärdas av användaren eller
situationer som inte äventyrar säkerheten.
Kotakta service om nämnda åtgärder inte hjälper.
Obs:
Förklara felet så noggrant som möjligt och ange typskyltens data
vid kontakt med service.
6.1. Signallampan för spänning tänds inte när vredet för
tillagninsgmetod vrids.
Granska att den yttre huvudbrytaren för ugnens strömtillför-
sel är påslagen.
6.2. Ingen ånga bildas i ugnen trots att vredet för tillag-
ningsmetod har ställts i läget för ånga.
Granska att kranen för vattenmatningen är öppen.
6.3. Konvektionssystemet fungerar ej, Ugnen blir inte
varm då den kopplas på.
Granska att ugnens lucka är ordentligt stängd.
20
|
10.3.2020
Metos Memo ICEM E
7. DAGLIG RENGÖRING
7.1. GRUNDLIG RENÖRING...
... är nyckeln till problemfri användning och lång livslängd
för ugnen:
Matens smak förblir oförändrad
Inga lukter förorsakade av upphettade/brända matrester
under gräddningen
• Energibesparing
Mindre behov av service och ugnens livslängd förlängs
De enkla rengöringsåtgärderna tar inte lång tid att utföra:
- ce 5 minuter för rengöringsmedlet att verka
- ånga 10 minuter
- Sköljning 5 minuter
- torkning 5 minuter
• 7.2. VARNING
Det är förbjudet att rengöra ugnens yttre delar med hjälp
av trycktvätt eller genom att spruta vatten på ugnen!
Det är förbjudet att använda frätande eller slipande ren-
göringsmedel eller -verktyg samt även stålborstar och stå-
lull. Dessa kan skada ugnens yta permanent. Dessutom kan
för aggressiva icke alkaliska rengöringsmedel eller medel
som innehåller höga presentdelar natrium eller ammoniak
skada luckans tätning vilket leder till att luckan inte slu-
ter tätt.
Ugnens yttre rengörs med hjälp av en duk fuktad i mild ren-
göringsmedellösning.
7.3. RENGÖR UGNEN ...
... efter arbetsdagen enligt följande:
1. Ställ vredet för tillagningsmetod i nedkylningsläget
och
öppna ugnens lucka och låt ugnen kylas till ca.50 °C. Om
ugnen är kall, värm den med hjälp av ånga till 50 °C.
2. Avlägsna eventuella matrester med en spatel som inte
skrapar stålytan.
3. Spraya ugnskammaren med ett lämpligt rengöringsme-
del. Använd en icke-frätande alkalisk produkt.
4. Stäng ugnens lucka och låt rengöringsmedlet verka enligt
rengöringmedlets anvisningar (vanligtvis 5 - 10 minuter).
5. Slå på ugnen i ångläge i 4 - 10 minuter. Stäng av ugnen
och och öppna luckan försiktigt.
6. Skölj ugnen med rikligt med vatten och torka tätningarna
med en svamp.
7. Slå på ugnen igen i konvektionsläge och låt den stå på i ca
5 minuter så den torkar.
8. Stäng av ugnen och bryt el,- vatten- och eventuell gastill-
försel. Lämna ugnens lucka på glänt då den inte används.
1 / 1

Metos Memo M61 Slim Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för