Dell CS620 Användarmanual

varumärke
Dell
Kategori
anteckningsböcker
Modell
CS620
Typ
Användarmanual
Océ CS620/CS650 Pro Contents-3
6.7 Libertação de Ozono...................................................................... 6-24
6.8 Ruído acústico (Apenas para utilizadores Europeus)................. 6-24
6.9 Notificações e etiquetas de aviso................................................. 6-25
6.10 Precauções de funcionamento ..................................................... 6-28
7 Veiligheidsinformatie (NL)
7.1 Energy Star®..................................................................................... 7-5
7.2 Verklaring van de gebruikte conventies in deze handleiding....... 7-6
7.3 Alleen voor lidstaten van de EU ...................................................... 7-8
7.4 Veiligheidsinformatie........................................................................ 7-9
7.5 Informatie over wetgeving en reglementeringen......................... 7-19
7.6 Laserveiligheid................................................................................ 7-21
7.7 Ozonuitstoot.................................................................................... 7-24
7.8 Akoestische ruis (alleen voor Europese gebruikers)................... 7-25
7.9 Waarschuwingsmeldingen en labels ............................................ 7-26
7.10 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik................................................ 7-28
8 Sikkerhedsoplysninger (DK)
8.1 Energy Star®..................................................................................... 8-5
8.2 Forklaring af håndbogens konventioner ........................................ 8-6
8.3 Kun for EU-medlemslande............................................................... 8-8
8.4 Sikkerhedsoplysninger..................................................................... 8-9
8.5 Bemærkninger vedrørende forskrifter.......................................... 8-19
8.6 Lasersikkerhed ............................................................................... 8-21
8.7 Ozonfrigivelse ................................................................................. 8-24
8.8 Akustisk støj (Kun for europæiske brugere) ................................ 8-24
8.9 Advarselsmærkater og symboler.................................................. 8-25
8.10 Forholdsregler ved betjening ........................................................ 8-28
9 Säkerhetsinformation (SE)
9.1 Energy Star®..................................................................................... 9-5
9.2 rklaringar till handboken.............................................................. 9-6
9.3 Endast för EU-medlemsstater......................................................... 9-8
9.4 Säkerhet ............................................................................................ 9-9
9.5 Bestämmelser och regler............................................................... 9-18
Contents-4 Océ CS620/CS650 Pro
9.6 Lasersäkerhet.................................................................................. 9-20
9.7 Ozonutsläpp..................................................................................... 9-23
9.8 Buller (för användare i Europa) ...................................................... 9-23
9.9 rsiktighetsnoteringar och etiketter............................................ 9-24
9.10 Att tänka på vid användandet......................................................... 9-27
10 Sikkerhetsinformasjon (NO)
10.1 Energy Star®.................................................................................... 10-5
10.2 Forklaring av konvensjonene i bruksanvisningen ........................ 10-6
10.3 Gjelder kun for EU-land .................................................................. 10-8
10.4 Sikkerhetsinformasjon.................................................................... 10-9
10.5 Forskrifter....................................................................................... 10-19
10.6 Lasersikkerhet ............................................................................... 10-21
10.7 Ozonutslipp .................................................................................... 10-24
10.8 Akustisk støy (bare for europeiske brukere)............................... 10-24
10.9 Advarselssymboler........................................................................ 10-25
10.10 Forholdsregler ved drift ................................................................ 10-28
11 Johdanto ja turvallisuustietoa (FI)
11.1 Energy Star®.................................................................................... 11-5
11.2 Käsikirjassa käytetyt merkintätavat .............................................. 11-6
11.3 EU:n jäsenvaltioissa ........................................................................ 11-8
11.4 Turvallisuustietoa ............................................................................ 11-9
11.5 Määräykset ja asetukset............................................................... 11-19
11.6 Laserturvallisuus ........................................................................... 11-21
11.7 Otsonipäästöt ................................................................................ 11-24
11.8 Melu (vain eurooppalaisille käyttäjille) ........................................ 11-24
11.9 Varoitustarrat ja -merkinnät ......................................................... 11-25
11.10 Käytön turvatoimet........................................................................ 11-28
12 Ðëçñïöïñßåò Áóöáëåßáò (EL)
12.1 Energy Star® ........................................................................... 12-5
12.2 Åñìçíåßá ôùí ÷ñçóéìïðïéïýìåíùí óçìÜíóåùí ðïõ õðÜñ÷ïõí óôï âéâëßï
÷åéñéóìïý ................................................................................. 12-6
12.3 Ìüíï ãéá êñÜôç-ìÝëç ôçò ÅÅ...................................................... 12-8
Safety information (GB)
1
Océ CS620/CS650 Pro 1-21
For Finland, Sweden users
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus
on 775-800 nm.
7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW
och våglängden är 775-800 nm.
Sicherheitshinweise (DE)
2
CS620/CS650 Pro 2-21
Für finnische und schwedische Benutzer
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 10 mW ja aallonpituus
on 775-800 nm.
7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är
10 mW och våglängden är 775-800 nm.
Informations liées à la sécurité (FR)
3
CS620/CS650 Pro 3-21
Pour les utilisateurs finnois et suédois
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 10 mW ja aallonpituus
on 775-800 nm.
7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 10 mW
och våglängden är 775-800 nm.
4
Información de seguridad (ES)
4-20 CS620/CS650 Pro
Para usuarios de Finlandia y Suecia
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 10 mW ja aallonpituus
on 775-800 nm.
7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 10 mW
och våglängden är 775-800 nm.
5
Informazioni di sicurezza (IT)
5-22 CS620/CS650 Pro
Per utenti finlandesi e svedesi
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 10 mW ja aallonpituus
on 775 - 800 nm.
7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är
10 mW och våglängden är 775 - 800 nm.
6
Informações sobre segurança (PT)
6-22 CS620/CS650 Pro
Para utilizadores na Finlândia e na Suécia
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus
on 775 - 800 nm.
7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning,
som överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW
och våglängden är 775 - 800 nm.
7
Veiligheidsinformatie (NL)
7-22 CS620/CS650 Pro
Voor gebruikers in Finland, Zweden
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 10 mW ja aallonpituus
on 775-800 nm.
7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 10 mW
och våglängden är 775-800 nm.
8
Sikkerhedsoplysninger (DK)
8-22 CS620/CS650 Pro
Til brugere i Finland og Sverige
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASSE 1 LASER APPARAT
7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus
on 775 - 800 nm.
7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW
och våglängden är 775 - 800 nm.
9
Säkerhetsinformation
(SE)
Säkerhetsinformation (SE)
9
CS620/CS650 Pro 9-3
9 Säkerhetsinformation (SE)
Tack för att du har valt den här maskinen.
Handboken innehåller information om maskinens olika funktioner,
försiktighetsåtgärder som bör iakttas samt grundläggande
felsökningsprocedurer. Läs först igenom handboken noga för att vara säker
på att du använder maskinen korrekt och effektivt. När du har läst
handboken placerar du den i dess hållare så att den är lättåtkomlig när det
uppstår problem eller frågor medan du använder maskinen.
Bilderna i handboken kan skilja sig något från hur den faktiska utrustningen
ser ut.
UPPHOVSRÄTTSINFORMATION:
- Microsoft, MS, Windows och MS-DOS är registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
- IBM är ett registrerat varumärke som tillhör IBM Corporation.
- Macintosh och PowerMac är registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Apple Computer, Inc. i USA och/eller andra länder.
- Adobe, Adobe Logo, Acrobat, Acrobat Logo, PostScript och PostScript
Logo är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Inc.
- RC4
®
är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör RSA
Security Inc. i USA och/eller andra länder.
- Andra företags- och produktnamn i den här handboken är registrerade
varumärken som tillhör respektive företag.
Copyright © 2006 GoAhead Software, Inc. Med ensamrätt.
9
Säkerhetsinformation (SE)
9-4 CS620/CS650 Pro
RESERVATIONER
- Ingen del av den här handboken får användas eller reproduceras utan
tillstånd.
- Tillverkaren och försäljaren ska inte hållas ansvariga för skador som
uppstår i samband med användning av utskriftssystemet och den här
användarhandboken.
- Informationen i den här användarhandboken kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
Säkerhetsinformation (SE)
9
CS620/CS650 Pro 9-5
9.1 Energy Star
®
ENERGY STAR
®
Program skapades för att uppmuntra frivillig utveckling och
användning av energisnåla teknikalternativ med liten miljöpåverkan.
I egenskap av ENERGY STAR Partner har vi fastställt att den här produkten
uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för energibesparing tack vare
nedanstående funktioner.
9
Säkerhetsinformation (SE)
9-6 CS620/CS650 Pro
9.2 Förklaringar till handboken
Märken och textformat som används i den här handboken beskrivs nedan.
Säkerhetsanvisningar
6 DANGER
Om instruktioner med denna beteckning ignoreras kan det leda till
livsfara eller allvarliga skador via elchock.
% Läs noga igenom texten under rubriker av den här typen så kan du
förebygga skador.
7 WARNING
Om instruktioner med denna beteckning ignoreras kan allvarliga skador
eller skada på egendom uppstå.
% Undvik skador och säkra användningen av maskinen genom att
observera alla varningar.
7 CAUTION
Om instruktioner med denna beteckning ignoreras kan mindre
personskador eller skada på egendom uppstå.
% Undvik skador och säkra användningen av maskinen genom att
observera alla varningar.
Åtgärderna måste utföras i följande ordning
1 Siffran 1 med den här formateringen
visar på det första steget i en rad
åtgärder.
2 Nummer i följd med den här
formateringen visar steg som ska
utföras efter varandra.
?
Text som formaterats på detta
sätt ger ytterligare hjälp.
% Text som formaterats på detta sätt beskriver en åtgärd som
garanterar att det önskade resultatet uppnås.
Här visar en illustration
vilka åtgärder
som ska utföras.
Säkerhetsinformation (SE)
9
CS620/CS650 Pro 9-7
Tips
2
Note
När text framhävs på det här sättet betyder det att den innehåller
användbar information och tips för säker användning.
2
Reminder
Text med den här utformningen innehåller påminnelser.
!
Detail
Text med den här utformningen innehåller referenser till mer detaljerad
information.
Särskild textutformning
[Stopp]-tangenten
Namnen på tangenterna på kontrollpanelen skrivs som ovan.
MASKININSTÄLLNING
Texter som visas på displayen visas på det här sättet.
9
Säkerhetsinformation (SE)
9-8 CS620/CS650 Pro
9.3 Endast för EU-medlemsstater
Symbolen innebär: Kassera inte produkten
genom att slänga den tillsammans med
hushållsavfall!
Information om hur du avfallshanterar
elektrisk och elektronisk utrustning finns
hos lokal myndighet (kommunförvaltning)
eller hos återförsäljaren. Återvinning av
produkten är till hjälp för att bevara
naturens resurser och förhindrar negativ påverkan på miljön och hälsan på
grund av olämpligt förfarande vid avfallshantering.
Säkerhetsinformation (SE)
9
CS620/CS650 Pro 9-9
9.4 Säkerhet
Det här avsnittet innehåller detaljerad information om hur du använder och
underhåller maskinen. För att få ut så mycket så möjligt av enheten bör alla
användare läsa igenom och följa instruktionerna i den här handboken.
Läs igenom följande avsnitt innan du ansluter maskinen till eluttaget. Det
innehåller viktig information om hur du använder maskinen på ett säkert sätt
och undviker problem.
Förvara handboken på ett lätt åtkomligt ställe nära maskinen.
Se till att du följer alla försiktighetsåtgärder som anges i varje avsnitt i
handboken.
2
Note
Vissa delar av innehållet kanske inte gäller för den inköpta produkten.
Varnings- och försiktighetssymboler
Följande symboler används på varningsmärkena eller i handboken för att
kategorisera säkerhetsmeddelanden.
7 WARNING
Den här varningen indikerar risk för svåra skador eller dödsolyckor.
% Ignorera inte dessa säkerhetsvarningar.
7 CAUTION
Dessa varningar indikerar risk för person- eller materialskador.
% Ignorera inte dessa säkerhetsvarningar.
9
Säkerhetsinformation (SE)
9-10 CS620/CS650 Pro
Symbolernas innerbörd
Isärtagning och ändring
7 WARNING
Den här varningen indikerar risk för svåra skador eller dödsolyckor.
% Ignorera inte dessa säkerhetsvarningar.
Symbol Innebörd Exempel Innebörd
En triangel indikerar en fara som
du bör ta hänsyn till.
Symbolen indikerar varning för
brännskador.
En diagonal linje indikerar att åt-
gärden är förbjuden.
Den här symbolen varnar för
isärtagning av enheten.
En svart cirkel anger en åtgärd
som måste utföras.
Den här symbolen visar att du
måste dra ur enhetens väggkon-
takt.
VARNING Symbol
Försök inte öppna ytterhöljet eller paneler som har monterats
fast på produkten. Vissa produkter har högspänningsdelar
eller laserstrålningskälla som kan ge upphov till stötar eller
blindhet.
Försök inte ändra produkten, eftersom det kan börja brinna,
du kan få en elektrisk stöt eller också kan maskinen gå
sönder. Om produkten använder laser kan laserstrålen orsa-
ka ögonskador.
Säkerhetsinformation (SE)
9
CS620/CS650 Pro 9-11
Nätsladd
7 WARNING
Den här varningen indikerar risk för svåra skador eller dödsolyckor.
% Ignorera inte dessa säkerhetsvarningar.
VARNING Symbol
Använd bara den nätsladd som medföljer paketet. Om ingen
nätsladd medföljer ska bara den nätsladd och kontakt använ-
das som anges i NÄTSLADDSANVISNINGEN. Om du inte
använder denna kabel kan det leda till brand eller förorsaka
elektriska stötar.
Använd den nätsladd som medföljer paketet endast för den-
na maskin och använd den ALDRIG för andra produkter. Om
du inte följer denna försiktighetsåtgärd kan det leda till brand
eller förorsaka elektriska stötar.
Undvik att skrapa på, skava på, placera tunga saker på, vär-
ma, vrida, böja, dra i eller skada nätsladden. Om du använder
en skadad nätsladd (blottlagda koppartrådar, kabelbrott etc.)
kan eldsvåda eller skador uppstå.
Om du hittar sådana skador måste du omedelbart slå AV
strömbrytaren, dra ur nätsladden ut eluttaget och ring en
auktoriserad servicetekniker.
/