Ferm CDM1013 Bruksanvisning

Kategori
Kraftövningar
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

UPPLADDNINGSBAR
BORRMASKIN
I denna bruksanvisning används följande symboler:
Anger att det föreligger risk för kroppsskada, livsfa-
ra eller risk för skador på maskinen om instruktio-
nerna i denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger elektrisk spänning.
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan maski-
nen tas i bruk. Se till att du känner till hur maskinen fun-
gerar och är insatt i hur den skall användas. Följ underhål-
lsinstruktionerna för att maskinen alltid skall fungera på
bästa sätt. Förvara denna bruksanvisning och den bifog-
ade dokumentationen vid maskinen.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta alltid de sä-
kerhetsföreskrifter som gäller lokalt i samband med
brandfara, fara för elektriska stötar och kroppsskada. Läs
förutom nedanstående instruktioner även igenom bladet
med säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
1. Demontera batteriblocket.
När elektroverktyget inte används, före underhåll
och vid byte av verktyg som t.ex. chuck, borr.
2. Kontrollera elektroverktyget på eventuella
skador!
Före vidare användning av elektroverktyget resp. fö-
re laddning av batteriblocket. Undersök alla delar
noggrant på felfri och avsedd funktion. Kontrollera
att de rörliga delarna fungerar felfritt och inte kläm-
mer samt att de inte är skadade. Samtliga delar måste
vara riktigt monterade och uppfylla alla villkor för att
garantera att elektroverktyget fungerar felfritt. Ska-
dade delar ska repareras eller bytas av en erkänd ver-
kstad, om inte annat anges i bruksanvisningen. Skada-
de brytare ska bytas av en kundtjänstverkstad.
Använd inga elektroverktyg där brytaren inte kan slås
på och av.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR
LADDNINGSANORDNING OCH BATTERI-
BLOCK
Om du skulle komma i kontakt med syra från batteribloc-
ket, tvätta då genast bort syran med vatten. Om du får sy-
ra i ögonen, skölj då genast ögonen med vatten och kon-
takta en läkare!
1. Läs och uppmärksamma före användning manualen
och säkerhetsföreskrifterna för laddningsanordnin-
gen och batteriblocket!
2. Obs! Använd endast laddningsanordningen och bat-
teriblocket som har levererats av tillverkaren, annars
föreligger risk för olyckor.
3. Skydda laddningsanordningen, batteriblocket och
elektroverktyget mot fukt, som regn eller snö.
4. Kontrollera före användning av laddningsanordnin-
gen alltid att alla kablar är ordentligt anslutna.
5. Om du konstaterar skador på kablarna, får laddning-
sanordningen inte längre användas. Byt genast skada-
de kablar.
6. När laddningsanordningen inte används ska sladden
dras ut ur nätkontakten. Dra inte kontakten i nätslad-
den.
7. Om laddningsanordningen skulle falla eller på annat
sätt utsättas för starkt mekaniskt ianspråktagande, låt
då först en fackverkstad kontrollera på skador. Ska-
dade delar måste bytas.
8. Behandla batteriblocket försiktigt. Låt det inte falla el-
ler stötas.
9. Försök aldrig att reparera laddningsanordningen el-
ler batteriblocket själv. Reparationer måste alltid
utföras av en erkänd verkstad, annars föreligger risk
för olyckor.
10. Före rengöring eller underhåll ska nätsladden dras ut
ur uttaget.
11. Ladda aldrig batteriblocket om omgivningstempera-
turen är under 10°C eller över 40°C.
12. Laddningsanordningens ventilationsöppningar måste
alltid vara fria.
13. Batteriblocket får inte kortslutas.
Vid kortslutning flödar ström med hög strömstyrka.
Överhettning, brandfara eller sprickor i batteribloc-
ket kan vara följden. Detta kan leda till skador på batteribloc-
ket eller olyckor för användaren.
Därför:
1. Anslut inga kablar till polerna på batteriblocket.
2. Se till att inga metallföremål (spikar, gem, mynt)
befinner sig i batteriblockintaget.
3. Utsätt inte batteriblocket för vatten eller regn.
14. Ett skadat eller inte längre uppladdningsbart batteri-
block ska kastas som speciellt avfall. Kasta det aldrig
bland hushållsavfall.
15. Kasta aldrig batteriblocket i eld eller vatten. Explo-
sionsrisk föreligger!
S
Svenska
Ferm 19
MANUTENZIONE
Quando si eseguono operazioni di manutenzione
sul motore, assicurarsi che il trapano non sia acceso.
Le macchine Ferm sono state progettate per operare a
lungo con la minima manutenzione. Il buon funzionamen-
to dipende da una cura adeguata e da una pulizia regolare.
PULIZIA
Tenere pulite le fessure di ventilazione della macchina
per impedire il surriscaldamento del motore.
Pulire regolarmente l'alloggiamento della macchina con
un panno morbido, di preferenza dopo ogni utilizzo. Eli-
minare la polvere e lo sporco dalle fessure di ventilazione.
Per eliminare meglio lo sporco è possibile utilizzare un
panno morbido inumidito con dell'acqua saponata. Non
utilizzare mai solventi quali petrolio, alcool, ammoniaca e
così via. Potrebbero danneggiare le parti in plastica.
LUBRIFICAZIONE
La macchina non necessita di una ulteriore lubrificazione.
ANOMALIE
In caso di anomalie, ad esempio dovute all'usura di una
parte, contattare il rivenditore Ferm di zona.
Nella parte finale del presente manuale è presente una
sezione esplosa dei componenti che possono essere or-
dinati.
AMBIENTE
Per impedirne il danneggiamento durante il trasporto, il
trapano è imballato in una confezione resistente. La mag-
gior parte dei materiali di imballaggio possono essere ri-
ciclati. Gettare questi materiali negli appositi contenitori.
Consegnare le macchine da eliminare al rivenditore Ferm
locale. Egli provvederà a smaltirle nel modo appropriato.
Gli elementi NiMH sono riciclabili. Consegnarli al riven-
ditore Ferm di zona o gettarli nell'apposito contenitore. I
blocchi batterie verranno riciclati o smaltiti nel rispetto
dell'ambiente.
GARANZIA
Le condizioni relative alla garanzia sono contenute nella
cedola allegata.
La Società Ferm dichiara sotto la propria responsabilità
che questo prodotto è conforme ai seguenti standard o
documenti standardizzati
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
nel rispetto delle norme vigenti.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
dal 01-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
(
I
)
42 Ferm
FUNZIONAMENTO
Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza e alle
norme in vigore.
Tenere ferma la macchina e inserire la punta nel pezzo da
lavorare esercitando una pressione uniforme. Non for-
zare la macchina.
Non utilizzare punte usurate. Le punte usurate possono
compromettere il corretto funzionamento della macchi-
na.
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ (Fig.D)
La macchina dispone di due velocità di trapanatura.
Per una trapanatura a bassa velocità, impostare il pul-
sante di selezione della velocità (2) su '1'.
Per una trapanatura ad alta velocità, impostare il pul-
sante di selezione della velocità su '2'.
REGOLAZIONE DELLA FORZA DI TORSIONE
(Fig.E)
La macchina dispone di diverse regolazioni della forza di
torsione che consentono di determinare la forza di fis-
saggio e di allentamento delle viti.
Impostare l'anello di regolazione della forza di torsio-
ne (3) sulla forza di torsione richiesta.
Per spostare la vite, selezionare la forza di torsione
più bassa. Selezionare una forza di torsione maggiore
in caso di slittamento del motore.
Allentare e stringere le viti
Per inserire le viti, impostare l'interruttore di direzio-
ne (6) su 'R'.
Per rimuovere le viti, impostare l'interruttore di dire-
zione su 'L'.
Trapanatura
Girare l'anello di regolazione delle forze di torsione
(3) portandolo sulla posizione di trapanatura.
Assicurarsi che l'interruttore di direzione (6) si trovi
sempre su 'R' durante la trapanatura.
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO (Fig.F)
Premere l'interruttore di accensione/spegnimento
(1). La velocità della macchina viene regolata in base al
tempo in cui si tiene premuto l'interruttore.
Il rilascio dell'interruttore di accensione/spegnimen-
to (1) causa l'arresto immediato della trapanatura.
Portare l'interruttore di direzione (6) sulla posizione
intermedia per bloccare la macchina in modalità di
spegnimento.
Non riporre la macchina finché non si è arrestata comple-
tamente. Non posizionare il trapano su una superficie im-
polverata. La polvere potrebbe penetrare all'interno dei
meccanismi.
RICARICA DELLA BATTERIE (Fig.G)
Il caricabatteria in dotazione è stato ideato appositamen-
te per la ricarica di batterie del tipo FTC-1440N.
Posizionare la batteria nel relativo caricatore come
mostrato nella figura.
Inserire la spina del caricabatteria nella presa di cor-
rente.Il led rosso segnala che il caricabatteria è colle-
gato alla rete elettrica; il led giallo lampeggiante segna-
la che il caricamento è in progresso.
Mentre la batteria è sotto carica, la spia arancione
lampeggia.
Quando la carica è ultimata, la spia verde si accende e
la batteria è pronta per l'uso.
Utilizzare il caricatore unicamente in ambienti asci-
utti e con temperature comprese fra 10 °C e 40 °C.
L'accumulatore di questo trapano non è carico. Prima di
utilizzarlo per la prima volta, si consiglia di metterlo sotto
carica per 1-1,5 ore per garantire prestazioni ottimali.
L'accumulatore raggiungerà la sua massima capacità do-
po 4 o 5 ricariche.
Ferm 41
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Spänning (FTC-1440N) 14,4 V
- - -
Spänning batteriladdare 230 V~
Frekvens batteriladdare 50 Hz
Kapacitet batteri 1,7 Ah (NiMH)
Uppladdningstid 1 - 1,5 h
Antal borrhastigheter 2
Varvtal, obelastad 0-400/0-1150/min
Kapacitet chuck Ø 0,8 - 10 mm
Borrkapacitet trä 20 mm
Borrkapacitet stål 10 mm
Borrkapacitet aluminium 13 mm
Vikt 1,66 kg
Lpa (Bullernivä) 66,28 dB(A)
Vibration värde < 2,5 m/s2
ELEKTRISK SÄKERHET
Kontrollera alltid att batteriets spänning överens-
kommer med värdet på typskylten. Kontrollera
även att den lokala nätspänningen överenskommer med bat-
teriladdarens matningsspänning.
Batteriladdaren är dubbelt isolerad i överenstäm-
melse med EN-60335; vilket innebär att det inte
behövs någon jordledare.
Vid utbyte av kablar eller stickkontakter
Släng omedelbart bort gamla kablar eller stickkontakter
så fort de har ersatts av nya exemplar. Det är farligt att
sticka in stickkontakten till en lös kabel i vägguttaget.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd förlängningskabel som
är lämplig för maskinens effekt. Ledarna måste ha en dia-
meter på minst 1,5 mm2. Om förlängningskabeln sitter på
en haspel, rulla då ut den helt och hållet.
INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN
1 Uppladdningsbar borrmaskin
1 Batteri
1 Batteriladdare
1 Slagkassett
2 Dubbelsidiga skruvbits
1 Bruksanvisning
1 Garantikort
1 Säkerhetsanvisning
Kontrollera om maskinen, lösa delar eller tillbehör up-
pvisar transportskador.
PRODUKTINFORMATION (Fig.A)
1 Strömbrytare
2 Hastighetsomkopplare
3 Vridriktningsomkopplare
4 Inställningsring vridmoment
5 Chuck
6 Batteri
MONTERING AV TILLBEHÖR
Ta alltid batteriet ur maskinens före monteringen.
PLACERING OCH AVLÄGSNANDE AV BOR-
RVERKTYG (Fig.B)
Förutom borrverktyg kan maskinen även hålla skruvbits
med sexkantigt skaft.
Lossa borrchucken i vilken du vrider löparen (5a) och
håller fast stoppet(5b).
Placera borrets skaft i chuckens öppning.
Vrid åt chucken stadigt så att borret kläms fast.
Öppna chucken på nytt när du ska byta borr.
PLACERING OCH AVLÄGSNANDE AV
BATTERIET (Fig.C)
Se till att vridriktningsomkopplaren (2) står i sitt mit-
tläge för att undvika att maskinen startas av misstag.
Skjut batteriet i foten på maskinen,såsom anges på rit-
ningen, tills det sluter ihop. När batteriet har place-
rats kan det vridas helt runt i fyra steg på 90º. Härvid
behöver batteriet inte tas ut ur maskinen.
Tryck på spärrknapparna (6) innan du avlägsnar bat-
teriet, och skjut batteriet ur foten på maskinen.
20 Ferm
SPECIFICHE TECNICHE
Tensione (FTC-1440N) 14,4 V
- - -
Tensione caricabatteria 230 V~
Frequenza caricabatteria 50 Hz
Capacità batteria (FTC-1440N) 1.7 Ah (NiMH)
Tempo di ricarica 1 - 1,5 h
Numero velocità di trapanatura 2
Velocità senza carico 0-400/0 -1150/min
Capacità mandrino 0,8 - 10 mm
Capacità trapanatura legno 20 mm
Capacità trapanatura acciaio 10 mm
Capacità trapanatura alluminio 13 mm
Peso 1.66 kg
Lpa (pressione sonora) 66.28 dB(A)
Valore di vibrazione < 2,5 m/s2
SICUREZZA ELETTRICA
Controllare sempre che la tensione del gruppo bat-
terie corrisponda alla tensione indicata sulla targ-
hetta dati. Controllare inoltre che la tensione della presa corri-
sponda alla tensione d'ingresso del caricabatteria.
Il caricabatteria è a doppio isolamento secondo EN-
60335. Non è richiesto pertanto nessun filo di terra.
Sostituzione cavi o spine
Eliminare immediatamente i vecchi cavi o le vecchie spine
dopo averli sostituiti con dei nuovi. È pericoloso inserire
la spina di un cavo sciolto nella presa a muro.
Uso dei cavi di estensione
Utilizzare soltanto un cavo di estensione omologato per
la potenza d'ingresso della macchina. Le dimensioni mini-
me del conduttore sono pari a 1,5 mm2. Quando si utiliz-
za un avvolgicavo srotolare completamente la bobina.
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 Trapano a batteria
1 Batteria
1 Caricabatteria
1 Unità di soffiatura
2 Ppunte bifronti
1 Manuale di istruzioni
1 Cedola di garanzia
1 Informazioni di sicurezza
Controllare che la macchina, i componenti sciolti e gli ac-
cessori non siano stati danneggiati durante il trasporto.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (Fig. A)
1. Interruttore di accensione/spegnimento
2. Interruttore di direzione
3. Interruttore selezione velocità
4. Anello regolazione forza di torsione
5. Mandrino
6. Batteria
ACCESSORI PER IL MONTAGGIO
Prima di montare un accessorio rimuovere sempre
la batteria.
INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLE PUNTE
DEL TRAPANO (Fig.B)
Oltre alle punte, nel trapano è possibile inserire punte
per viti con asta esagonale.
Allentare il mandrino tenendo ferma una sezione (4)
e girando l'altra.
Posizionare l'asta della punta nell'avvolgitore del
mandrino.
Fissare il mandrino fino a stringere la punta.
Per cambiare la punta, aprire nuovamente il mandri-
no.
INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLA
BATTERIA (Fig.C)
Per evitare che la macchina venga accesa inavvertita-
mente, assicurarsi che l'interruttore di direzione (2)
si trovi nella posizione intermedia.
Posizionare l'accumulatore nella parte inferiore della
macchina, come illustrato nella figura, fino ad aggan-
ciarlo. Dopo essere stato posizionato, l’accumulato-
re può essere ruotato completamente in quattro pas-
si di 90° senza staccarlo dalla macchina.
Prima di rimuovere l'accumulatore, abbassare i pul-
santi di sblocco (6), quindi estrarlo dalla parte inferio-
re della macchina.
40 Ferm
ANVÄNDNING
Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och respek-
tera gällande föreskrifter.
Håll maskinen stadigt och tryck borret med en jämn
rörelse i arbetsstycket. Forcera inte maskinen.
Använd endast borrbits som inte ser slitna ut. Med
slitna bits fungerar maskinen mindre effektivt.
HASTIGHETSINSTÄLLNING (Fig.D)
Maskinen har två olika borrhastigheter.
Sätt hastighetsomkopplaren (3) i läget ‘1' för borrning
med låg hastighet.
Sätt hastighetsomkopplaren i läget ‘2' för borrning
med hög hastighet.
INSTÄLLNING VRIDMOMENT (Fig.E)
Maskinen har olika momentlägen varmed kraften för in
och utdragning av skruvar kan ställas in.
Sätt inställningsringen (4) i önskat momentläge.
Välj helst en så låg inställning som möjligt för att vrida
skruven. Ställ in ett högre moment om motorn slirar.
In och utdragning av skruvar
Sätt vridriktningsomkopplaren (2) i läget ‘R’ för in-
dragning av skruvar.
Sätt vridriktningsomkopplaren i läget ‘L’ för utdrag-
ning av skruvar.
Borrning
Vrid inställningsringen (4) till borrläget.
Se till att vridriktningsomkopplaren (2) alltid står i
läget ‘F’ under borrning.
TILL OCH FRÅNKOPPLING (Fig.F)
Tryck in strömbrytaren (1). Maskinens varvtal regle-
ras genom hur långt strömbrytaren trycks in.
Om du släpper på/av-brytaren (1) bromsas bor-
rchucken genast, och löper inte längre.
Skjut vridriktningsomkopplaren (2) till mitten för att
blockera maskinen i frånkopplat läge.
Lägg inte undan maskinen förrän motorn har stannat helt.
Lägg inte maskinen på ett dammigt underlag. Dammpar-
tiklar kan tränga in i de mekaniska delarna.
LADDNING BATTERI (Fig.G)
Batteriladdaren kommer med är endast lämpad för up-
pladdning av batterier av typen FTC-1440N .
Placera batteriet i batteriladdaren enligt bilden.
Stick laddningsanordningen kontakt i kontaktdosan.
Den röda lysdioden indikerar att strömmen är til-
lkopplad, den gula blinkande lysdioden indikerar ladd-
ning.
Så snart den gröna lampan för underhållsladdning
tänds är laddningen avslutad. Batteriet är driftsfär-
digt.
Använd batteriladdaren endast i en torr omgivning
vid en temperatur mellan 10 °C och 40 °C.
Borrmaskinens batteri kommer oladdat från fabriken.
Före den första användningen är uppladdning på 5 – 7 tim-
mar nödvändig för att uppnå optimala prestationer.
Batteriets slutgiltiga kapacitet uppnås efter 4 – 5 ladd-
nings-/urladdningscykler.
Ferm 21
TRAPANO A BATTERIA
In queste istruzioni per l'uso vengono utilizzati i pitto-
grammi relativi a:
Rischio di lesioni personali, morte o danni all'appa-
recchio in caso di mancata osservanza delle istru-
zioni contenute nel presente manuale.
Rischio di scosse elettriche.
Leggere attentamente il presente manuale prima di utiliz-
zare la macchina.
Informarsi sulle relative modalità di funzionamento e di
azionamento. Per garantire un funzionamento corretto,
conservare la macchina secondo le modalità riportate
nelle istruzioni Conservare il presente manuale e la do-
cumentazione allegata insieme alla macchina.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Quando si utilizzano macchinari elettrici, attenersi
sempre alle norme di sicurezza del proprio paese di ap-
partenenza per ridurre il rischio di incendio, scosse elet-
triche e lesioni alla persona. Leggere le seguenti istruzioni
di sicurezza e le istruzioni allegate.
1. Rimuovere l'imballaggio.
Spegnere il blocco accumulatore quando non è in uso,
durante le operazioni di manutenzione e di sostitu-
zione degli accessori come il mandrino o l'asta della
punta.
2. Verificare gli eventuali danni dell'appa-
recchio.
Prima di utilizzare o ricaricare il blocco accumulato-
re, verificare gli eventuali danni dell'apparecchio. Esa-
minare attentamente che tutte le parti siano perfetta-
mente funzionanti. Assicurarsi che tutte le parti mo-
bili non siano ostacolate nei movimenti e che non
siano danneggiate. Per assicurare il corretto funzio-
namento dell'apparecchio, è necessario che ciascuna
parte sia montata nel modo giusto al suo posto. Le
parti danneggiate devono essere riparate o sostituite
presso un'agenzia di vendita autorizzata, salvo quanto
diversamente dichiarato nelle istruzioni. Si consiglia
di segnalare i problemi di accensione alla divisione dei
servizi postvendita - evitare di utilizzare l'apparecchio
se non è possibile azionare l'interruttore di accen-
sione/spegnimento.
AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI
RELATIVI AL BLOCCO ACCUMULATORE E
AL CARICABATTERIA
In caso di contatto con uno degli acidi dell'accumulatore
sciacquare immediatamente le parti interessate con del-
l'acqua. Se l'acido viene a contatto con gli occhi sciacquar-
li immediatamente con dell'acqua e rivolgersi ad un medi-
co.
1. Prima di utilizzare il blocco accumulatore e il carica-
batteria, leggere le istruzioni operative e di sicurezza.
2. Utilizzare il blocco accumulatore esclusivamente con
il caricabatteria fornito. L'impiego di caricabatteria
diversi può essere pericoloso.
3. Tenere il blocco accumulatore, l'apparecchio e il cari-
cabatteria in un luogo asciutto.
4. Prima di utilizzare il caricabatteria, controllare che
tutti i fili siano collegati correttamente.
5. Se uno dei fili fosse danneggiato, evitare di utilizzare il
caricabatteria prima di avere eseguito la sostituzione
del filo.
6. Quando il caricabatteria non è in uso, disinserirlo dal-
la presa di corrente. Per disinserirlo, non staccare la
spina tirando il cavo.
7. In caso di guasto o altro problema tecnico, prima di
utilizzare nuovamente il caricabatteria, portarlo
presso un'agenzia di vendita autorizzata per un con-
trollo. Tutte le parti danneggiate devono essere so-
stituite.
8. Fare attenzione a non far cadere e a non sottoporre
ad urti il blocco accumulatore.
9. Qualsiasi tentativo di riparare il caricabatteria o il
blocco accumulatore può rivelarsi estremamente pe-
ricoloso. Le riparazioni devono essere effettuate
presso un'agenzia di vendita riconosciuta.
10. Prima di pulire o eseguire operazioni di manutenzio-
ne sul caricabatteria, disinserirlo dalla presa di cor-
rente.
11. Non ricaricare il blocco accumulatore a temperature
inferiori ai 10 gradi o superiori ai 40 gradi centigradi.
12. Le aperture di ventilazione sul caricabatteria devono
essere libere.
13. Il blocco accumulatore non deve subire cortocircuiti.
Quando l'apparecchio è in cortocircuito si verifica un
aumento della potenza della corrente elettrica. Ciò
può provocare un surriscaldamento, un incendio o un'esplosio-
ne con conseguenti danni all'apparecchio e pericolo per l'utente.
Per evitare che questo si verifichi:
1. Non collegare nessun filo ai poli del blocco
accumulatore;
2. Assicurarsi che nessun oggetto metallico (chiodi,
monete, puntine) venga a contatto con il foro
d'apertura del blocco accumulatore.
3. Non bagnare il blocco accumulatore.
14. Se il blocco accumulatore è danneggiato o non può
più essere ricaricato, smaltirlo nel modo appropria-
to.
15. Non gettare il blocco accumulatore nell'acqua o nel
fuoco. Ciò potrebbe causarne l'esplosione.
Italiano
I
Ferm 39
UNDERHÅLL
Tillse att maskinen inte är spänningsförande när un-
derhållsarbeten utförs på de mekaniska delarna.
Ferms maskiner har konstruerats för att under lång tid
fungera problemfritt med ett minimalt underhåll. Genom
att regelbundet rengöra maskinen och hantera den på
rätt sätt bidrar du till en lång livslängd för din maskin.
RENGÖRING
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk duk, fö-
reträdesvis efter varje användning. Tillse att ventilations-
springorna är fria från damm och smuts.
Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten vid svår
smuts. Använd inga lösningsmedel som bensin, alkohol,
ammoniak etc. Sådana ämnen skadar plastdelarna.
SMÖRJNING
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
DRIFTSTÖRNINGAR
Om en driftstörning uppträder till exempel till följd av att
en del har blivit sliten, kontakta då din lokala Ferm-
återförsäljare.
Längst bak i denna bruksanvisning finns en ritning med de
delar som kan efterbeställas.
MILJÖ
För att undvika transportskador levereras maskinen i en
så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen har så
långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart mate-
rial. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpack-
ningen.
Återlämna gamla maskiner till din lokala Ferm-återförsäl-
jare när du byter ut dem. Där kommer maskinen att tas
om hand på ett miljövänligt sätt.
GARANTI
Garantivillkoren framgår av det separat bifogade garanti-
kortet
Vi intygar och ansvarar för, att denna
produkt överensstammer med följande
norm och dokument
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
enl. bestämmelser och riktlinjema:
98/37EEC
73/23/EEC
89/336EEC
fràn 03-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
FÖRSÄKRAN
(
S
)
22 Ferm
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30

Ferm CDM1013 Bruksanvisning

Kategori
Kraftövningar
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för