Stanley LD200 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

36
77-132 / 77-133
Innehåll
• Säkerhet
• Produktöversikt
• Funktionsuppsättning
Knappsats och skärmikoner
Sätta i/ta ur batterier
• Installation
• Användning
• Specifi kationer
Säkerhet
(Denna produkt innehåller ingen laser. Vid
arbete med laserverktyg måste du dock följa
säkerhetsinstruktionerna för det instrumentet)
VARNING!
Läs noggrant igenom
Säkerhetsinstruktionerna och
Produktmanualen innan du använder
produkten. Den som är ansvarig för instrumentet
måste se till att alla användare förstår och följer
dessa instruktioner.
FÖRSIKTIGT!
Var noga med att inte utsätta ögonen för
laserstrålen (röd ljuskälla) medan laserverktyget
används. Exponering för laserstråle under längre
tid kan vara skadligt för ögonen.
Spara alla delar i manualen för framtida bruk.
Produktöversikt
Figur A - Framsidan och baksidan av laserdetektorn
1. Libell
2. Laserfönster
3. Referenslinje fram
4. LCD-skärm fram
5. Knappsats
6. Högtalare
7. 1/4" gängfäste
8. LCD-skärm bak
9. Inpassningshål
10. Referenslinje bak
11. Batterifack
Figur B - Detektor med klämma
12. Laserdetektor
13. Klämma
Figur C - Batteriets placering
14. Batterilucka
15. Batterier - 2 x "AAA"
Figur D - Koppla ihop detektorn med klämman
16. Fästskruv
17. Riktningsstift
Figur E - Användning med stav
18. Mätstav
19. Referenskant
20. Plats för referensmarkering (både vänster och höger)
21. Klämma
LD200 / RLD400
SE
Dual LCD linjedetektor/Dual LCD rotationslaser detektor
LD200 RLD400
Används med linjelaserverktyg med alternativ för pulsläge X
Används med verktyg för rotationslaser X
Funktionsuppsättning
37
77-132 / 77-133
Knappsats
Knappsats och skärmikoner
(Se fi gur
B
)
Ström PÅ/AV-knapp
Belysning PÅ/AV-knapp
Knapp för hög/låg precision
Knapp för högtalarvolym
Skärmikoner
Laser detekterad - Referens högre än
laserstrålen. Flytta detektorn i visad riktning
(neråt).
Laser detekterad - Referens lägre än
laserstrålen. Flytta detektorn i visad riktning
(uppåt).
Laser detekterad - Referens i linje med
laserstrålen.
Summervolym - Stark/Svag/Tyst
Inställning för låg precision
Inställning för hög precision
Batterikapacitet - Fast
Ungefärlig batterilivslängd enligt bilden
Batterikapacitet - Blinkande
Batterierna behöver bytas
AV
Sätta i/ta ur batterier
(Se Figur
C
för batteriets placering)
Detektor
Öppna batterifacket genom att vika upp batteriluckan.
Sätta i/ta ur batterier. Placera batterierna i rätt riktning
i laserenheten.
Stäng och lås locket till batterifacket ordentligt.
VARNING!
Var noga med att placera batterierna rätt enligt
markeringarna (+) och (-) i batterihållaren.
Batterierna måste vara av samma typ och ha
samma kapacitet. Kombinera inte batterier med
olika kvarvarande kapacitet.
Installation
(Detektorn kan hållas i handen eller monteras på
mätstav, stång eller liknande med hjälp av klämma
(tillval))
Montering av klämman på detektorn (Se fi gur
D
) :
Rikta klämman mot detektorn med hjälp av
inpassningshålet.
Dra åt fästskruven.
Montering av klämman på mätstav, stång eller liknande (Se
gur
E
) :
• Lossa spännknappen.
Placera klämman på mätsticka, stång eller liknande.
Spänn knappen för att sätta fast klämman.
Vid lokalisering av referensnivå, lossa klämman så den
kan fl yttas upp /ned.
Spänn knappen igen för att sätta fast klämman när
referensnivån hittats
38
77-132 / 77-133
Användning
(Se beskrivningar av knappsats och LCD-skärm för
indikationer under drift)
Ström
• Tryck
för att slå PÅ detektorn.
När LCD-skärmen slås PÅ visar den för ett ögonblick alla
ikoner (det gör att man kan kontrollera att LCD-skärmen
fungerar korrekt).
För att stänga AV lasern, tryck ned
och håll den
nedtryckt ≥ 3 sekunder.
OBS!
Detektorn slås automatiskt AV om ingen laserstråle
detekteras inom 10 minuter för att spara batteri. För att slå
PÅ den igen, tryck på
.
Skärmbelysning
När detektorn är PÅ, tryck på
för att slå PÅ/AV
skärmbelysningen.
OBS!
Belysningen slås automatiskt AV efter 60 sekunder om
laserstråle inte upptäcks eller ingen knapp trycks in.
Precision
När detektorn är PÅ, tryck på
för att växla mellan
HÖG och LÅG precision.
När detektorn slås PÅ, är den förinställd på HÖG
precision.
OBS!
Välj LÅG precision bara när HÖG precision inte behövs/
eller när en stabil referensnivå inte kan uppnås på grund av
smärre vibrationer på eller nära arbetsplatsen.
Om punkten som ska mätas befi nner sig längre bort kan
det vara nödvändigt att använda LÅG precision på grund
av värmevågor eller smärre vibrationer som kan störa
erhållandet av en stabil referensnivå.
Högtalarvolym
När detektorn är PÅ, tryck på
för att växla mellan
volyminställningarna (STARK/SVAG/TYST).
När detektorn slås PÅ, är den förinställd på HÖG volym.
Detektering av referensnivå
Slå PÅ detektorn och rikta den mot det område som
referenslaserstrålen projiceras mot.
Använd libellen för att hålla detektorn i våg.
Se till att laserfönstret är riktat mot källan till
laserstrålen.
Flytta detektorn som skärmen visar för att passa in
referensen med laserstrålen.
Om högtalarvolymen är PÅ (STARK/SVAG), avges en
ljudton för att underlätta positioneringen av detektorn.
En pipton signalerar att laserstrålen har detekterats.
Snabb pipton signalerar att detektorn måste fl yttas
neråt. Långsam pipton signalerar att detektorn måste
yttas uppåt. LCD-skärmen visar åt vilket håll detektorn
måste fl yttas.
Fast ton indikerar att laserstrålen är i linje med
referenslinjen på detektorn.
OBS!
Vid detektering av referenslinjen måste laserfönstret riktas
mot laserkällan inom ett intervall på 40° från vänster till
höger.
Markering (Se fi gur
E
)
När referensnivån har detekterats kan positionen
markeras på referenslinjen.
OBS!
Var noga med att hämta värdet på mätningens
kompensationsvärde på detektorns baksida (avstånd från
topp till referens) om toppen av detektorn användes som
markeringsplats.
Avläsning av linjalen (Se fi gur
E
)
När referensnivån har detekterats, avläs positionen som
visas vid referenskanten på klämman.
OBS!
Vid sökning av referensnivå med hjälp av mätstav, lossa
spännknappen något så detektorn lättare kan fl yttas upp
eller ned. Spänn fast klämman ordentligt när referensnivån
hittats så att detektorn inte lossnar från staven.
39
77-132 / 77-133
Specifi kationer
Nivelleringsprecision (Hög):
Nivelleringsprecision (Låg):
Bredd på laserfönster:
Arbetsområde:
Libellprecision:
Drifttid:
Automatisk avstängning (ingen signal upptäckt):
Strömkälla:
IP-klassning:
Drifttemperatur:
Förvaringstemperatur:
≤ 1 mm
≤ 2 mm
55 mm
≥ 300 m
30’/2 mm
20 tim
10 min
2 x AAA-batterier (alkaliska)
IP66
-10° C till +50° C (+14° F till +122° F)
-25° C till +70° C (-13° F till +158° F)
1 / 1

Stanley LD200 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för