Stanley LD200 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

36
77-132 / 77-133
Innehåll
• Säkerhet
• Produktöversikt
• Funktionsuppsättning
Knappsats och skärmikoner
Sätta i/ta ur batterier
• Installation
• Användning
• Specifi kationer
Säkerhet
(Denna produkt innehåller ingen laser. Vid
arbete med laserverktyg måste du dock följa
säkerhetsinstruktionerna för det instrumentet)
VARNING!
Läs noggrant igenom
Säkerhetsinstruktionerna och
Produktmanualen innan du använder
produkten. Den som är ansvarig för instrumentet
måste se till att alla användare förstår och följer
dessa instruktioner.
FÖRSIKTIGT!
Var noga med att inte utsätta ögonen för
laserstrålen (röd ljuskälla) medan laserverktyget
används. Exponering för laserstråle under längre
tid kan vara skadligt för ögonen.
Spara alla delar i manualen för framtida bruk.
Produktöversikt
Figur A - Framsidan och baksidan av laserdetektorn
1. Libell
2. Laserfönster
3. Referenslinje fram
4. LCD-skärm fram
5. Knappsats
6. Högtalare
7. 1/4" gängfäste
8. LCD-skärm bak
9. Inpassningshål
10. Referenslinje bak
11. Batterifack
Figur B - Detektor med klämma
12. Laserdetektor
13. Klämma
Figur C - Batteriets placering
14. Batterilucka
15. Batterier - 2 x "AAA"
Figur D - Koppla ihop detektorn med klämman
16. Fästskruv
17. Riktningsstift
Figur E - Användning med stav
18. Mätstav
19. Referenskant
20. Plats för referensmarkering (både vänster och höger)
21. Klämma
LD200 / RLD400
SE
Dual LCD linjedetektor/Dual LCD rotationslaser detektor
LD200 RLD400
Används med linjelaserverktyg med alternativ för pulsläge X
Används med verktyg för rotationslaser X
Funktionsuppsättning
37
77-132 / 77-133
Knappsats
Knappsats och skärmikoner
(Se fi gur
B
)
Ström PÅ/AV-knapp
Belysning PÅ/AV-knapp
Knapp för hög/låg precision
Knapp för högtalarvolym
Skärmikoner
Laser detekterad - Referens högre än
laserstrålen. Flytta detektorn i visad riktning
(neråt).
Laser detekterad - Referens lägre än
laserstrålen. Flytta detektorn i visad riktning
(uppåt).
Laser detekterad - Referens i linje med
laserstrålen.
Summervolym - Stark/Svag/Tyst
Inställning för låg precision
Inställning för hög precision
Batterikapacitet - Fast
Ungefärlig batterilivslängd enligt bilden
Batterikapacitet - Blinkande
Batterierna behöver bytas
AV
Sätta i/ta ur batterier
(Se Figur
C
för batteriets placering)
Detektor
Öppna batterifacket genom att vika upp batteriluckan.
Sätta i/ta ur batterier. Placera batterierna i rätt riktning
i laserenheten.
Stäng och lås locket till batterifacket ordentligt.
VARNING!
Var noga med att placera batterierna rätt enligt
markeringarna (+) och (-) i batterihållaren.
Batterierna måste vara av samma typ och ha
samma kapacitet. Kombinera inte batterier med
olika kvarvarande kapacitet.
Installation
(Detektorn kan hållas i handen eller monteras på
mätstav, stång eller liknande med hjälp av klämma
(tillval))
Montering av klämman på detektorn (Se fi gur
D
) :
Rikta klämman mot detektorn med hjälp av
inpassningshålet.
Dra åt fästskruven.
Montering av klämman på mätstav, stång eller liknande (Se
gur
E
) :
• Lossa spännknappen.
Placera klämman på mätsticka, stång eller liknande.
Spänn knappen för att sätta fast klämman.
Vid lokalisering av referensnivå, lossa klämman så den
kan fl yttas upp /ned.
Spänn knappen igen för att sätta fast klämman när
referensnivån hittats
38
77-132 / 77-133
Användning
(Se beskrivningar av knappsats och LCD-skärm för
indikationer under drift)
Ström
• Tryck
för att slå PÅ detektorn.
När LCD-skärmen slås PÅ visar den för ett ögonblick alla
ikoner (det gör att man kan kontrollera att LCD-skärmen
fungerar korrekt).
För att stänga AV lasern, tryck ned
och håll den
nedtryckt ≥ 3 sekunder.
OBS!
Detektorn slås automatiskt AV om ingen laserstråle
detekteras inom 10 minuter för att spara batteri. För att slå
PÅ den igen, tryck på
.
Skärmbelysning
När detektorn är PÅ, tryck på
för att slå PÅ/AV
skärmbelysningen.
OBS!
Belysningen slås automatiskt AV efter 60 sekunder om
laserstråle inte upptäcks eller ingen knapp trycks in.
Precision
När detektorn är PÅ, tryck på
för att växla mellan
HÖG och LÅG precision.
När detektorn slås PÅ, är den förinställd på HÖG
precision.
OBS!
Välj LÅG precision bara när HÖG precision inte behövs/
eller när en stabil referensnivå inte kan uppnås på grund av
smärre vibrationer på eller nära arbetsplatsen.
Om punkten som ska mätas befi nner sig längre bort kan
det vara nödvändigt att använda LÅG precision på grund
av värmevågor eller smärre vibrationer som kan störa
erhållandet av en stabil referensnivå.
Högtalarvolym
När detektorn är PÅ, tryck på
för att växla mellan
volyminställningarna (STARK/SVAG/TYST).
När detektorn slås PÅ, är den förinställd på HÖG volym.
Detektering av referensnivå
Slå PÅ detektorn och rikta den mot det område som
referenslaserstrålen projiceras mot.
Använd libellen för att hålla detektorn i våg.
Se till att laserfönstret är riktat mot källan till
laserstrålen.
Flytta detektorn som skärmen visar för att passa in
referensen med laserstrålen.
Om högtalarvolymen är PÅ (STARK/SVAG), avges en
ljudton för att underlätta positioneringen av detektorn.
En pipton signalerar att laserstrålen har detekterats.
Snabb pipton signalerar att detektorn måste fl yttas
neråt. Långsam pipton signalerar att detektorn måste
yttas uppåt. LCD-skärmen visar åt vilket håll detektorn
måste fl yttas.
Fast ton indikerar att laserstrålen är i linje med
referenslinjen på detektorn.
OBS!
Vid detektering av referenslinjen måste laserfönstret riktas
mot laserkällan inom ett intervall på 40° från vänster till
höger.
Markering (Se fi gur
E
)
När referensnivån har detekterats kan positionen
markeras på referenslinjen.
OBS!
Var noga med att hämta värdet på mätningens
kompensationsvärde på detektorns baksida (avstånd från
topp till referens) om toppen av detektorn användes som
markeringsplats.
Avläsning av linjalen (Se fi gur
E
)
När referensnivån har detekterats, avläs positionen som
visas vid referenskanten på klämman.
OBS!
Vid sökning av referensnivå med hjälp av mätstav, lossa
spännknappen något så detektorn lättare kan fl yttas upp
eller ned. Spänn fast klämman ordentligt när referensnivån
hittats så att detektorn inte lossnar från staven.
39
77-132 / 77-133
Specifi kationer
Nivelleringsprecision (Hög):
Nivelleringsprecision (Låg):
Bredd på laserfönster:
Arbetsområde:
Libellprecision:
Drifttid:
Automatisk avstängning (ingen signal upptäckt):
Strömkälla:
IP-klassning:
Drifttemperatur:
Förvaringstemperatur:
≤ 1 mm
≤ 2 mm
55 mm
≥ 300 m
30’/2 mm
20 tim
10 min
2 x AAA-batterier (alkaliska)
IP66
-10° C till +50° C (+14° F till +122° F)
-25° C till +70° C (-13° F till +158° F)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Stanley LD200 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för