OK OBH 26321 Användarmanual

varumärke
OK
Kategori
kokplattor
Modell
OBH 26321
Typ
Användarmanual
63
SV
GRATTIS
Tack för ditt köp av denna ok.-produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida
referens.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.
1.
Risk för brännskador! Rör inte vid de heta ytorna.
Produkten avger värme vid användning. Varning!
Het yta!
2. VARNING: Produkten och dess åtkomliga delar blir varma
under användning. Var försiktig så att du inte rör vid
värmeelement. Barn under 8 år får inte benna sig i närheten
utan kontinuerlig tillsyn.
3. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och ovan om
de övervakas eller får instruktioner angående användning av
produkten på ett säkert sätt och om de förstår riskerna.
4. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn
om de inte är äldre än 8 och övervakas.
5. Håll produkten och dess sladd oåtkomliga för barn under 8 år.
6. Barn ska inte leka med produkten.
7. En skadad nätsladd får bara ersättas av en auktoriserad
serviceagentur för att förhindra skador.
8. VARNING: Oövervakad tillagning på en häll med fett eller
olja kan vara farlig och kan leda till brand. Försök ALDRIG
släcka en brand med vatten, utan stäng av utrustningen och
täck över ammorna med t.ex. ett lock eller en brandlt.
9. VARNING - Risk för brand: förvara inte föremål på plattorna.
10. VARNING: Om ytan är sprucken, stäng av apparaten för att
undvika elstötar.
11. Metallobjekt som knivar, gaar, skedar och lock borde inte
placeras på hällens uta eftersom de kan bli heta.
12. Apparaten är inte avsedd för användning med en extern
timer eller ett separat ärrkontrollsystem.
13. Sätt att bortkoppla apparaten bör integreras i ledningarna i
enlighet med kabeldragningsreglerna.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 63 26/11/14 9:54 AM
64
SV
14. VARNING: Använd endast skydd för hällen som konstruerats
av matlagningsutrustningens tillverkare, som tillverkaren
angivit som lämpligt i användarinstruktionerna, eller det
skydd som tillhör utrustningen. Om ett felaktigt skydd
används kan det leda till olyckor.
15. Använd inte en ångrengörare för att rengöra utrustningen!
16. Följ instruktionerna i kapitlet Rengöring och skötsel.
17. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten för första gången, och låt den
följa med om du säljer produkten. Var uppmärksam på de varningar som anges på produkten och i
denna bruksanvisning. Bruksanvisningen innehåller information som är viktig för din säkerhet och
för användning och underhåll av utrustningen.
18. Använd produkten enbart för dess avsedda ändamål och med rekommenderade tillbehör och
komponenter. Felaktig användning eller hantering kan medföra risk för skador.
19. Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den är påslagen.
20. Placera inga tunga objekt ovanpå produkten.
21. Doppa aldrig ner elektriska delar i vatten i samband med rengöring eller under användning. Håll
aldrig produkten under rinnande vatten.
22. Försök aldrig under några omständigheter att reparera produkten själv (t.ex. om strömkabeln
skadats eller om produkten tappats i golvet). För service och reparationer måste du kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
23. Nätspänningen måste stämma med informationen som anges på etiketten på produkten.
24. Endast genom att dra ut strömkontakten ur vägguttaget kan du avskilja produkten helt från elnätet.
Se till att kontakten är i funktionsdugligt skick.
25. Undvik skador på nätsladden som kan orsakas av knutar eller kontakt med skarpa hörn.
26. Håll produkten inklusive nätsladden och kontakten borta från alla värmekällor som t ex ugnar,
värmeplattor och andra varma objekt/föremål.
27. Dra bara ut kontakten från vägguttaget med kontakten själva. Dra inte i nätsladden.
28. Dra först ut nätkontakten innan tillbehör monteras eller tas bort och före rengöring samt vid
felfunktion.
29. Använd bara denna produkt inomhus och aldrig utomhus.
30. Produkten får inte användas, exponeras eller ställas i närheten av:
- direkt solljus och dammkällor
- eld (öppen spis, grill, stearinljus), vatten (vattenstänk, vaser, dammar, badkar) eller hög
luftfuktighet.
31. Denna produkt är inte lämplig för kommersiellt bruk. Den är designad för hushållbruk och inget
annat.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 64 26/11/14 9:54 AM
65
SV
AVSEDD ANVÄNDNING
Denna produkt är avsedd för att värma och tillaga mat i lämpliga pannor eller kastruller. All annan
användning kan resultera i skador på produkten ellerpersonskador.
KOMPONENTER
A. Kokplatta 1800 W
B. Kokplatta 1200 W
C. Kokplatta 1800 W
D. Lås
E. Eektinställning +/–
F. Timer +/–
G. Timer
H. Häll PÅ/AV
I. Kokplatta 1200 W
J. Skruvar
K. Fästen
L. Strömkabel
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
• Ta försiktigt upp produkten och tillbehören ur originalförpackningen. Du rekommenderas att behålla
originalförpackningen för framtida förvaring. Om du vill slänga originalförpackningen måste du
iaktta gällande bestämmelser. Om du har några frågor om återvinningen kan du kontakta din lokala
återvinningscentral.
• Kontrollera leveransens innehåll, så att alla delar nns med och att delarna inte är skadade. Om
leveransens innehåll är ofullständigt eller skadat bör du kontakta din återförsäljare omedelbart.
• När du har packat upp produkten, läs vidare I kapitlet Rengöring och skötsel.
MONTERING
1
Ta hänsyn till alla mått vid monteringen. Förbered en utskärning på A x B mm i arbetsplattan.
L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) A (mm) B (mm) X - (mm)
590 520 55 51 564 494 50 (för baksidan och för
endast en sida
(vänster eller höger)
VARNING! Ta hänsyn till säkerhetsavstånden på sidorna och bakåt. När en häll monteras får högre
skåp och väggar inte nnas inom 60 mm från baksidan eller 55 mm från ena sidan (höger eller
vänster). Ett högre skåp eller en vägg får inte nnas på den andra sidan (höger eller vänster).
2
Ta hänsyn till minimiavstånden för luftcirkulation inne i köksskåpet.
A (mm) B (mm) C (mm) D E
min. 760 min. 50 min. 20 Luftintag Luftutlopp min. 5 mm
VARNING! Om en huv placeras över hällen måste säkerhetsavståndet som specicerats av
tillverkaren följas.
Om inga instruktioner från tillverkaren nns tillgängliga eller om brännbara material (t.ex. en
väggenhet) är monterade ovanför hällen måste säkerhetsavståndet A vara minst 760 mm.
3
Om möjligt, anslut hällen till strömförsörjningen innan den monteras på arbetsplattan.
VARNING! Innan anslutningen måste alla poler på den motsvarande kretsen kopplas bort från
strömförsörjningen. Använd lämplig mätutrustning för att se till att kretsen är bortkopplad från
strömförsörjningen.
Motsvarande krets måste säkras så att den inte återansluts av misstag.
Den elektriska anslutningen måste utföras av en utbildad fackman.
• Se anslutningsdiagrammet och anslut L1, L2, N1, N2 och jord till kontakten. Se till att alla kablar
sitter ordentligt.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 65 26/11/14 9:54 AM
66
SV
4
Placera hällen centrerad i utskärningen på arbetsplattan. Tätningen sitter redan på undersidan av
hällområdet. Kanten på arbetsplattan måste vara jämn och platt, så att hällen sitter ordentligt och
tätningen ger tillräckligt med tätning mellan hällen och arbetsplattan.
Notera:
Om arbetsplattan inte är jämn, måste du fylla hålen eller skarvarna under tätningen.
VARNING! Se till att strömkabeln inte är vriden, klämd eller ligger över vassa kanter. Kabeln måste
ledas till anslutningen så att den inte kommer i kontakt med varma delar på hällen eller ugnen.
5
Montera de fyra fästena med skruvarna (4 x fästen och 4 x skruvar medföljer) underifrån. Fästena
måste vridas till korrekt position i enlighet med bordets tjocklek.
TIPS FÖR ATT VÄLJA KASTRULLER / PANNOR
6
• Använd endast kastruller/pannor med platt botten, för att undvika skador på kokplattan.
• Använd endast kastruller/pannor med samma eller liknande storlek som kokplattan, för att
förhindra värmeförluster.
• Lyft alltid kastruller och pannor innan du yttar dem på kokplattan, så att glaset inte repas.
ANVÄNDNING
Konventionell användning
7
Slå på kokplattan genom att trycka på PÅ/AV-reglaget
. Displayerna för eektnivå visar --.
8
Ställ kastrullen med mat på önskad häll.
Notera: Kastrullen måste vara ren och torr på utsidan. Slå inte på produkten om ingen kastrull/
panna står på hällen.
Tryck på + eller för önskad häll för att justera eektnivån. Följ symbolerna
/ / / ovanför
eektnivådisplayerna för att använda rätt kokplatta.
Notera:
• Standardinställningen är eektnivå 5
• Om inga inställningar för kokplattorna utförs inom en minut efter påslagningen stängs
produkten av.
• Inställningen av eektnivån kan ändras när som helst med knapparna +/-.
9
När tillagningen är slutförd, stäng av respektive häll genom att trycka på knappen - tills ” -- ” visas på
displayen, eller genom att samtidigt trycka på + och -.
10
Stäng av kokplattorna helt genom att trycka på
.
Notera: Kokplattorna har en automatisk avstängningsfunktion. Denna stänger automatiskt
av kokplattorna om de har varit påslagna i era timmar utan att några ändringar utförts.
Avstängningstiderna visas i följande tabell:
Eektnivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Avstängningstid (tim) 8 8 8 4 4 4 2 2 2
Notera: Kokplattorna har en temperatursensor och överhettningsskydd som stänger av plattorna
om de överhettas.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 66 26/11/14 9:54 AM
67
SV
TIMER
Timern kan användas som kökstimer med alarmfunktion eller som en timer. Den maximala
inställningstiden är 99 minuter.
Varje tryck på knappen +/- ändrar inställningen med 1 minut. Håll knappen +/- intryckt för att ändra
inställningen i steg om 10 minuter.
11
Använda timern som kökstimer
Notera: Kökstimerfunktionen kan användas när kokplattorna är avstängda, alltså utan att något
tillagas.
1. Slå på de keramiska glaskokplattorna med knappen
.
2. Använd timerknapparna +/- för att ställa in önskad tid. Värdet har ställts in, displayen blinkar i 5
sekunder och tiden börjar räkna ner.
• För att återställa timern till , tryck på knapparna + och samtidigt.
• När tiden räknats ner visar displayen ”--” och ett pipljud hörs i 30 sekunder. Tryck på valfri
knapp för att stänga av pipet.
12
Timerfunktion för att stänga av kokplattor
Notera: I detta läge stängs en kokplatta av automatiskt efter att en inställd tid löpt ut. När era
kokplattor används samtidigt gäller timerfunktionen för den senast valda hällen.
1. Slå på de keramiska glaskokplattorna med knappen
.
2. Ställ in eektnivån för den relevanta kokplattan.
3. Ställ därefter in önskad tid, inom några sekunder efter att eektnivån blinkar på displayen.
• När värdet har ställts in blinkar displayen i 5 sekunder och tiden börjar räkna ner.
Notera: Den timerstyrda kokplattan indikeras av en röd punkt längst ner på motsvarande
eektnivådisplay.
• När tiden räknats ner visas på displayen och motsvarande kokplatta stängs av.
• Notera: När timern har aktiverats kan tiden endast ändras om en återställning utförs.
Återställ timern till -- genom att trycka på både timerknappen + och . Därefter kan timern
ställas in igen.
13
Knapplås
Kokplattorna kan låsas mot oavsiktlig användning (t.ex. som barnsäkerhet). Om låset aktiveras låses
alla knappar förutom
.
• Tryck på låsknappen . Displayen visar Lo och reglagen är låsta.
• Tryck på låsknappen i era sekunder för att låsa upp kontrollerna.
14
Indikator för kvarvarande värme
Alla kokplattor har en indikator för kvarvarande värme. Om kokplattan är avstängd men fortfarande
varm visas
H i varje eektnivådisplay.
Displayen stängs av när kokplattan har kylts ner till en säker temperatur.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 67 26/11/14 9:54 AM
68
SV
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Varning! Vid rengöring, använd aldrig lösningsmedel eller slipande material, hårda borstar, metall eller
vassa föremål. Lösningsmedel är skadliga för människors hälsa och kan angripa plastdelarna, medan
slipande rengöringsmedel och verktyg kan repa ytan(-orna).
Varning! Stäng av produkten och låt spishällen svalna helt före rengöring
15
Rengör de yttre ytorna av enheten med en fuktig trasa och torka dem sedan helt. Se till att inget
vatten kommer in i produktens interiör (till exempel genom kontakten).
Notera:
Du kan också använda ett speciellt rengöringsmedel för keramiska glaskokplattor. Följ
instruktionerna på förpackningen. Rengör och torka hällen noggrant efteråt.
Se till att demontera de relaterade komponenterna i enlighet med användarhandboken när
underhållsarbete utförs. Skydda delarna för att underlätta återmonteringen och undvika skador.
ENERGIBESPARING
• För att minska den totala miljöpåverkan (t.ex. energiförbrukningen) från matlagningsprocessen, se till
att din produkt är korrekt monterad i enlighet med användarhandboken, och håll arbetsområdet väl
ventilerat.
• När det gäller en produkt med manuellt driftläge rekommenderar vi att den stängs av inom 10
minuter efter att matlagningen slutförts.
SPECIFIKATIONER
Modell OBH 26321
Typ av häll Inbyggd häll
Antal tillagningszoner 4
Värmeteknologi Strålzon
Diameter pa kokplattorna (Ø)
A = 20 cm B = 16,5 cm
C = 20 cm I = 16,5 cm
Energiforbrukning pa kokplattorna
(EC
electric cooking
)
A = 180,7 Wh/kg B = 192,9 Wh/kg
C = 180,7 Wh/kg I = 209,1 Wh/kg
Energiförbrukning (EC
electric hob
) 190,9 Wh/kg
Märkspänning
220 - 240 V~, 50/60 Hz
400 V 3N~ 50/60 Hz 6000 W
Märkeekt max. 5500 - 6600 W
Skyddsklass I
Strömkabel H07RN-F 5G1.5mm
2
Mått 590 x 520 x 55 mm
• Detta är en inbyggd häll.
• Dammsugaren är funktionsprovad enligt SS-EN 60350-2:2013 & EN 50564:2011.
• Detaljerad teknisk information nns på nedanstående webbplats samt i teknisk dokumentation som
kan erhållas från tillverkaren:
www.ok-online.com
AVFALLSHANTERING
Den överkryssade soptunnan innebär att elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE)
ska avfallshanteras separat. Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga och
skadliga ämnen. Denna apparat får inte kastas med hushållsavfallet. Lämna in den på
återvinningsstationen för återvinning av elektroniskt och elektriskt avfall. Genom att göra detta
hjälper du till att bevara resurserna och skydda miljön. Kontakta din återförsäljare eller lokala
myndigheter för mer information.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 68 26/11/14 9:54 AM
/

Denna handbok är också lämplig för