Princess Family 8 Specifikation

Kategori
Racletter
Typ
Specifikation
34
SV
Gratulerar!
Du har valt en apparat från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av
denna produkt i många år.
Säkerhetsanvisningar
Apparaten kan anndas av barn
från och med 8 års ålder och av
personer med ett fysiskt, sensoriskt,
mentalt eller motoriskt handicap,
eller bris erfarenhet och kunskap
om de övervakas eller instrueras om
hur apparaten ska användas ett
kert sätt och rstår de risker som
kan uppkomma. Barn r inte leka
med apparaten. Rengöring och
underll får inte utras av barn
vida de inte är äldre än 8 år och
övervakas. Håll apparaten och
tkabeln utom räckll r barn
som är yngre än 8 år.
Allmän säkerhet
Läs noggrant igenom handboken före •
användning. Behåll handboken för
framtida behov.
Använd bara apparaten och tillbehören för •
de avsedda ändamålen. Använd inte
apparaten och tillbehören för andra syften
än de som beskrivs i handboken.
Använd inte apparaten om någon del eller •
tillbehör är skadat eller defekt. Om någon
del eller tillbehör är skadat eller defekt,
måste den bytas av tillverkaren eller
behörig serviceverkstad.
Använd inte apparaten nära badkar, •
duschar, bassänger eller andra kärl som
innehåller vatten.
Sänk inte ned apparaten i vatten eller •
någon annan vätska. Om apparaten
hamnar i vatten eller någon annan vätska
får inte apparaten tas bort med händerna.
Dra omedelbart ut nätkontakten från
vägguttaget. Om apparaten hamnar under
vatten eller någon annan vätska får den
inte användas igen.
Denna apparat är avsedd att endast •
användas för hushållsbruk och liknande
tillämpningar som personalkök i affärer,
kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar;
av kunder på hotell, motell och andra
miljöer av bostadstyp; miljöer av typen
”rum och frukost”.
El-säkerhet
Före användning, kontrollera alltid att •
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges
märkplåten.
Anslut apparaten till ett jordat vägguttag. •
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1,5 mm
2
).
För ytterligare skydd, installera en •
jordfelsbrytare (RCD) med en nominell
felström som inte överskrider 30 mA.
Apparaten är inte avsedd att användas •
med hjälp av en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
Kontrollera att vatten inte kan komma in •
i kontaktstiftennätkabeln eller
förlängningskabeln.
Nysta alltid upp nätkabeln och •
förlängningskabeln helt.
Kontrollera att nätkabeln inte hänger över •
en bordskant och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
Håll nätkabeln borta från hetta, olja och •
skarpa kanter.
Kontrollera regelbundet nätkabeln och •
nätkontakten med avseende på tecken
skador. Använd inte apparaten om
tkabeln eller tkontakten är skadad eller
defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten
är skadad eller defekt, måste den bytas av
tillverkaren eller behörig serviceverkstad.
Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa •
nätkontakten från nätuttaget.
Lossa nätkontakten från nätuttaget när •
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
35
SV
Säkerhetsanvisningar för grill och
raclett-tillagningsset
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Placera apparaten på ett värmebeständigt •
och vattensäkert underlag.
Placera inte apparaten på en spishäll.•
Kontrollera att det finns tillckligt med fritt •
utrymme runt apparaten så att värmen
kan ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
Täck inte över apparaten.•
Håll apparaten borta från värmekällor.•
Kontrollera att apparaten inte kommer •
i kontakt med lättantändliga material.
Använd inte träkol eller liknande •
antändbara bränslen.
Använd inte apparaten om händerna är våta. •
Använd inte apparaten om du är barfota.
Försiktig: Hett fett kan stänka upp från •
grillplattan och grillstenen.
Se upp för ånga och stänk när livsmedel •
läggs på den heta grillplattan och den heta
grillstenen.
ll inte kallt vatten på den heta grillplattan •
och den heta grillstenen. Vattnet kommer
då att stänka och skada grillplattan och
grillstenen.
Akta dig för heta delar. Ytorna som är •
märkta med en varningssymbol för heta
ytor riskerar att bli heta vid användning.
Den åtkomliga ytan kan bli het när
apparaten används. Den yttre ytan kan bli
het när apparaten används.
Grillplattan och grillstenen blir mycket heta •
vid användning. Vidrör inte den heta
grillplattan eller den heta grillstenen. Vidr
endast handtagen när grillplattan eller
grillstenen är het.
Använd handskar om du måste vidröra •
apparaten under eller strax efter användning.
Vidrör inte beläggningen som skyddar mot •
vidhäftning med metallredskap, det kan
skada beläggningen.
Flytta inte apparaten medan den är •
påslagen eller fortfarande varm. Dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
Använd inte apparaten i närheten av fåglar •
(t.ex. tropiska fåglar som papegojor).
Grillplattan har en beläggning, baserad
PTFE, som skyddar mot vidhäftning.
Vid uppvärmning avger denna beläggning
små mängder gas som är helt ofarliga för
människor. Fåglars nervsystem är dock
extremt känsliga för dessa gaser.
Förvara apparaten på en torr plats när den •
inte används. Se till att barn inte kommer
åt förvarade apparater.
Beskrivning (fig. A)
Din 162253 Princess grill och raclett-
tillagningsset har designats för grillning och
raclett-tillagning. Apparaten är bara avsedd
för inomhusbruk. Apparaten är endast lämpad
för hushållsbruk.
1. På/av-brytare
2. På/av-indikator
3. Grillplatta
4. Grillsten
5. Bottenplatta
6. Panna
7. Stekspade
Första användningen
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Kontrollera att det finns tillckligt med fritt
utrymme runt apparaten så att värmen
kan ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
Rengöra apparaten. •
Se ”Rengöring och underhåll”.
Rengöra tillbehören. •
Se ”Rengöring och underhåll”.
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
Slå på apparaten med en hög temperatur.•
Låt apparaten svalna helt.•
Obs: När du slår på apparaten för första gången,
kommer den att avge lite rök och en
karaktäristisk lukt under en kort stund.
Detta är normalt.
36
SV
Montering (fig. B)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Innan montering, dra ut nätkontakten från
vägguttaget och vänta tills apparaten har
svalnat.
Montering av grillplattan (fig. B1)
Apparaten är försedd med en grillplatta med
en icke vidhäftande beläggning.
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Placera grillplattan (3)stiften (8). •
Kontrollera att stiften (8) är instuckna
i hålen (9) i grillplattan (3).
Lås grillplattan (3) genom at skjuta den•
långt som möjligt åt vänster eller höger.
Montering av grillstenen (fig. B2)
Apparaten är utrustad med en grillsten.
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Placera hållaren (10) på apparaten. •
Kontrollera att benen (11) är instuckna
i stiften (8).
Placera grillstenen (4) på hållaren (10).•
Användning
På- och avslagning (fig. A)
r att slå på apparaten, vrid /av-brytaren •
(1) medurs. På/av-indikatorn (2) tänds.
r att slå av apparaten, vrid på/av-brytaren •
(1) helt moturs. På/av-indikatorn (2) släcks.
Tips för användning
Förbered ingredienserna.•
Rengör grillplattan och grillstenen med en •
fuktig trasa.
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Sprid ut lite matolja på grillplattan eller •
grillstenen med hjälp av en mjuk borste
eller en bit hushållspapper. Vänta tills oljan
har sugits in. Torka bort överflödig olja.
Anslut nätkontakten till vägguttaget.•
Slå på apparaten.•
nta i ca 20 minuter tills grillplattan har nått •
önskad temperatur. Vänta i ca 30 minuter
tills grillstenen har nått önskad temperatur.
Obs: Små bitar grillas eller steks snabbare •
än större bitar.
Experimentera med tillagningstiden för att •
uppnå bästa resultat.
Efter användning, stäng av apparaten, dra •
ut nätkontakten från vägguttaget och
vänta tills apparaten har svalnat.
Grillning
Grillning är en matlagningsteknik som används
till att tillaga kött, fisk och andra livsmedel
en grillplatta eller en grillsten. Grillning kan
enkelt kombineras med raclett-tillagning.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- rja bara tillaga maten när värmeelementen
är fullt upphettade.
Raclett-tillagning
Raclett-tillagning är en traditionell, schweizisk
tillagningsteknik som baseras på rätter
innehållande smält ost och potatis. Grillplattan
eller grillstenen annds till att hålla potatisarna
varma och att grilla kött, fisk och andra
livsmedel. Pannorna är placerade under
värmeelementen för att tillaga individuella
portioner med smält smör och önskade
ingredienser. Raclett-tillagning kan enkelt
kombineras med grillning.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- rja bara tillaga maten när värmeelementen
är fullt upphettade.
Recept (4 personer)
Ingredienser Mängd
Potatis 8 (samma storlek)
Syltlök 1 burk (340 g)
Smågurkor 1 burk (340 g)
Torkat nötkött (Bündnerfleisch) 200 g
Rökt, rå skinka 200 g
Raclett-ost 600 g
Nymald peppar efter tycke och smak
Skala inte potatisen. Skrubba potatisen •
ordentligt. Koka potatisen.
37
SV
Skiva potatisen. Lägg potatisskivorna på •
grillplattan för att hålla dem varma.
Lägg några potatisskivor i pannan. Täck •
potatisskivorna med några skivor raclettost.
Strö lite pepparraclettosten (efter tycke •
och smak).
Placera pannan på bottenplattan.•
Låt raclettosten smälta.•
Tillsätt syltlökarna, sgurkorna, det torkade •
nötköttet och den rökta, råa skinkan.
Avfrostning
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte apparatens värmeelement till
att tina livsmedel. Om du använder
värmeelementen till att tina livsmedel,
kommer maten att kokas långsamt i stället
för att bara tina.
För att avfrosta livsmedel, lägg det
grillplattan. Kontrollera att nätkontakten inte
är ansluten till vägguttaget. Avfrostning av
livsmedel grillplattan r sentligt snabbare
än att tina det i, till exempel, en keram- eller
plastskål.
Rengöring och underhåll
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före rengöring eller underhåll, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- Sänk inte ner apparaten i vatten eller
annan vätska för rengöring.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
- Använd inte vassa föremål till att att
rengöra tillbehören.
- Vi rekommenderar inte diskning i diskmaskin
av tillbehören eller de löstagbara delarna
i apparaten.
Kontrollera apparaten regelbundet med •
avseende på eventuella skador.
Rengör grillplattan och grillstenen efter •
varje användning:
- Ta bort eventuella rester med
hushållspapper.
- Rengör grillplattan och grillstenen
i såpvatten.
- Låt grillplattan och bakplåten torka
ordentligt.
Rengör bottenplattan och värmeelementen •
med en fuktig trasa.
Rengör apparatens utsida med en fuktig •
trasa.
Rengör pannorna och stekspadarna •
i såpvatten. Torka pannorna och stekspadarna
noggrant.
Förvara apparaten på en torr plats, utom •
räckhåll för barn.
Friskrivning
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Princess Family 8 Specifikation

Kategori
Racletter
Typ
Specifikation