Epson WORKFORCE PRO WF-M5190DW Bruksanvisning

varumärke
Epson
Kategori
Skriva ut
Modell
WORKFORCE PRO WF-M5190DW
Typ
Bruksanvisning
ES
Para empezar
CA
Comenceu aquí
DA
Start her
FI
Aloita tästä
NO
Start her
SV
Starta här
Windows
http://epson.sn
http://epson.sn
https://www.epsonconnect.com/
http://www.epson.eu/Support (Europe)
http://support.epson.net (outside Europe)
El contenido puede variar según el país.
El contingut pot variar segons la ubicació.
Indholdet kan variere afhængigt af regionen.
Sisältö voi vaihdella maasta riippuen.
Innhold kan variere avhengig av område.
Innehållet kan variera beroende på platsen.
No conecte un cable USB a menos que se le
indique que debe hacerlo.
No connecteu un cable USB a no ser que us
ho demanem.
Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt
om det.
Älä liitä USB-kaapelia ennen kuin niin neuvotaan tekemään.
Ikke koble til en USB-kabel med mindre du blir bedt om å gjøre det.
Anslut inte en USB-kabel om du inte uppmanas att göra det.
1
A
Retire todos los materiales de protección.
Traieu tot el material de protecció.
Fjern alle beskyttelsesmaterialer.
Poista kaikki pakkaus- ja suojamateriaalit.
Fjern alle beskyttende materialer.
Ta bort allt skyddsmaterial.
B
Retire todos los materiales de protección.
Traieu tot el material de protecció.
Fjern alle beskyttelsesmaterialer.
Poista kaikki pakkaus- ja suojamateriaalit.
Fjern alle beskyttende materialer.
Ta bort allt skyddsmaterial.
C
Conéctela y enchúfela.
Connecteu-la i endolleu-la.
Sæt stikket i printeren og i
stikkontakten.
Yhdistä laitteeseen ja pistokkeeseen.
Koble til og plugg inn.
Anslut och koppla in.
D
Enciéndala.
Enceneu-la.
Tænd.
Käynnistä.
Slå på.
Slå på.
E
Seleccione un idioma, un país y la
hora.
Seleccioneu l’idioma, el país i l’hora.
Vælg et sprog, land og tid.
Valitse kieli, maa ja aika.
Velg språk, land og klokkeslett.
Välj ett språk, land och tid.
F
Abra la cubierta delantera.
Obriu la coberta frontal.
Åbn frontlåget.
Avaa etukansi.
Åpne frontdekselet.
Öppna den främre luckan.
G
Extraiga el cartucho de tinta de su embalaje. Agite el cartucho de tinta
durante 5 segundos, 15 veces horizontalmente en movimientos de 10 cm
aproximadamente.
Traieu el cartutx de tinta de l’embalatge. Sacsegeu el cartutx de tinta durant 5
segons, unes 15 vegades, desplaçant-lo horitzontalment uns 10 cm.
Tag blækpatronen ud af emballagen. Ryst blækpatronen i 5 sekunder, ca. 15
gange vandret i bevægelser på ca. 10 cm.
Poista mustepatruuna pakkauksesta. Ravista mustepatruunaa 5 sekuntia 15
kertaa vaakasuunnassa noin 10 cm liikkein.
Ta blekkpatronen ut av pakken. Rist blekkpatronen i 5 sekunder 15 ganger
vannrett med bevegelser på ca. 10 cm.
Ta ut bläckpatronen ur förpackningen. Skaka bläckpatronen i 5 sekunder 15
gånger horisontellt med cirka 10 cm rörelser.
No toque el chip verde tal y como se muestra en la
ilustración.
No toqueu el xip verd del lateral del cartutx.
Undgå at røre ved den grønne chip, som vist på
billedet.
Älä kosketa vihreää sirua kuten piirroksessa
esitetään.
Ikke berør den grønne brikken som vist på illustrasjonen.
Vidrör inte det gröna chipet som på bilden.
H
Inserte el cartucho hasta que escuche un clic.
Inseriu el cartutx ns que sentiu un clic.
Tryk blækpatronen i indtil den klikker.
Aseta patruuna niin, että se naksahtaa paikalleen.
Skyv patronen inn til den klikker på plass.
Skjut in kassetten tills det klickar.
Durante la instalación inicial, asegúrese de que usa el cartucho que se incluye
con esta impresora. Este cartucho no se puede guardar para un uso posterior.
El cartucho de tinta inicial se utilizará parcialmente para cargar el cabezal
de impresión. Este cartucho de tinta puede imprimir menos páginas que los
siguientes cartuchos.
Per a la conguració inicial, utilitzeu el cartutx que s’inclou amb la
impressora. Aquest cartutx no es pot desar per fer-lo servir més tard. El
cartutx inicial s’utilitzarà parcialment per carregar el capçal d’impressió.
Aquest cartutx de tinta pot imprimir menys pàgines que altres cartutxos.
Når printeren bruges første gang, skal du bruge blækpatronen, der følger
med printeren. Denne blækpatron må ikke gemmes til senere brug. Den
første blækpatron bruges delvist til at fylde printhovedet op. Denne
blækpatron udskriver muligvis færre sider i forhold til blækpatroner, du
bruger derefter.
Varmista ensimmäisessä asennuksessa, että käytät tämän tulostimen
toimitukseen kuuluvaa patruunaa. Tätä patruunaa ei voi säilyttää tulevaa
käyttöä varten. Aloitusmustepatruunaa käytetään osin tulostuspään
lataamiseen. Tällä mustepatruunalla voi tulostaa vähemmän sivuja kuin
seuraavilla patruunoilla.
For førstegangsoppsett må du passe på at du bruker patronen som fulgte
med produktet. Denne patronen kan ikke lagres for senere bruk. Den første
patronen vil delvis brukes til å lade skrivehodet. Denne patronen kan skrive
ut færre sider i forhold til påfølgende patroner.
Vid den första installationen, se till att använda den bläckpatronen som
levererades med denna skrivare. Denna patron kan inte sparas för senare
bruk. Den första bläckpatronen kommer användas delvis till att fylla på
skrivhuvudena. Denna bläckpatron kan skriva ut färre sidor än efterföljande
patroner.
I
Cierre la cubierta delantera. La carga de tinta se iniciará. Espere a que la carga
nalice.
Tanqueu la coberta frontal. S’inicia la càrrega de la tinta. Espereu que acabi el
procés de càrrega.
Luk frontlåget, hvorefter installation af blækpatronen starter. Vent indtil
opfyldningen er færdig.
Sulje etukansi. Musteen lataaminen alkaa. Odota, kunnes lataaminen on
valmis.
Lukk frontdekselet. Blekk fylles. Vent til ladingen er fullført.
Stäng den främre luckan. Bläckladdning startar. Vänta tills påfyllningen är klar.
J
Tire de la bandeja.
Estireu.
Træk den derefter ud.
Vedä pois.
Trekk ut.
Dra ut.
K
Apriete y deslice las guías de los bordes.
Premeu i feu lliscar les guies de les vores.
Tryk kantstyrene sammen og tilpas dem.
Purista ja liu’uta reunaohjaimia.
Klem og skyv kantskinnene.
Dra ihop och skjut på kantstöden.
L
Introduzca folios de tamaño A4 hacia la guía del borde delantero con la cara
de impresión hacia abajo y, a continuación, deslice las guías de los bordes
laterales hacia el papel.
Carregueu paper de mida A4 cap a la guia de la vora frontal amb la cara d’impressió
mirant cap avall i ajusteu les guies de les vores laterals als marges del paper.
Ilæg A4-papir mod det forreste kantstyr med udskriftssiden nedad, og skub
derefter sidestyrene mod papiret.
Lisää A4-kokoinen paperi etureunaohjainta kohti niin, että tulostuspuoli on
alaspäin, ja liu’uta sitten sivureunaohjaimet paperiin kiinni.
Legg i papir i størrelse A4 mot den fremre kantskinnen med utskriftssiden
vendt ned, og skyv sidekantskinnene inn mot papiret.
Fyll på med A4-papper mot det främre kantstödet med utskriftssidan nedåt
och skjut kantstöden mot papperet.
No introduzca folios por encima de la marca de la echa d dentro de la guía
del borde.
No carregueu paper per sobre de la marca de la etxa d de l’interior de la
guia de la vora.
Bakken må højst fyldes op med papir til mærket d på indersiden af kantstyret.
Älä lisää paperia yli reunaohjaimen sisäpuolella olevan nuolimerkin d.
Ikke legg inn papir over d-pilen som er merket på innsiden av kantskinnen.
Fyll inte på med papper ovanför d pilmarkeringen på insidan av kantstödet.
M
N
Seleccione el tamaño y tipo de papel que cargó.
Seleccioneu la mida i el tipus de paper que heu carregat.
Vælg størrelsen og typen på papiret, du har lagt i enheden.
Valitse lataamasi paperin koko ja tyyppi.
Velg papirstørrelse og -type du la i.
Välj den pappersstorlek och papperstyp som du fyllt på.
O
Establezca el tamaño y tipo de papel para otras fuentes. Puede cambiar
esta conguración más tarde. Cuando la conguración se haya completado,
aparecerá la pantalla de inicio y la impresora estará preparada para imprimir.
Seleccioneu la mida i el tipus de paper per a la resta d’orígens. Podeu canviar
aquests paràmetres més tard. Quan s’acaba de congurar el producte, apareix
la pantalla inicial i la impressora està a punt per imprimir.
Indstil papirstørrelsen og typen på de andre kilder. Du kan ændre disse
indstillinger senere. Når opsætningen er færdig, vises startskærmen, og
printeren er klar til brug.
Aseta paperikoko ja paperityyppi muita lähteitä varten. Voit muuttaa näitä
asetuksia myöhemmin. Kun asetus on valmis, kotinäyttö näytetään ja tulostin
on valmis tulostukseen.
Angi papirstørrelse og -type for andre kilder. Du kan endre disse innstillingene
senere. Når oppsettet er fullført, vises startskjermen, og skriveren er klar til å
skrive ut.
Ställ in pappersstorlek och papperstyp för de andra källorna. Du kan ändra
dessa inställningar senare. När installationen är klar visas startskärmen, och
skrivaren är klar för utskrift.
2
Windows
Inserte el CD y, a continuación, seleccione A o B.
Inseriu el CD i seleccioneu A o B.
Sæt cd’en i, og vælg derefter A eller B.
Aseta CD-levy ja valitse A tai B.
Sett inn CD-en, og velg A eller B.
Sätt i CD-skivan och välj sedan A eller B.
Si aparece un aviso del Firewall, permita el acceso a las aplicaciones de
Epson.
Si apareix un avís del tallafocs, autoritzeu-ne l’accés per a les aplicacions
d’Epson.
Hvis du ser en Firewall-meddelelse komme frem skal du tillade, at Epson
programmerne kan køre.
Jos palomuurihälytys tulee näkyviin, salli Epsonin sovellusten käyttää
verkkoa.
Dersom brannmurvarsel vises, må du gi tilgang til Epson-programmer.
Om brandväggsvarning visas, tillåt åtkomst för Epson-program.
No CD/DVD drive
Mac OS X
Visite el sitio web para iniciar el proceso de conguración, instalar el software
y denir la conguración de la red.
Visiteu el lloc web per iniciar el procés de conguració, instal·lar el software i
congurar els paràmetres de la xarxa.
Besøg hjemmesiden for at starte opsætningen, installer softwaren og
kongurer netværksindstillingerne.
Aloita asennusprosessi, asenna ohjelmisto ja määritä verkkoasetukset
käymällä verkkosivustolla.
Besøk nettsiden for å starte installasjonsprosessen, installere programvaren,
og kongurere nettverksinnstillingene.
Besök webbplatsen för att starta installationsprocessen, installera program
och kongurera nätverksinställningarna.
iOS/Android
Epson Connect
Mediante su dispositivo móvil, puede imprimir desde cualquier lugar del
mundo en su impresora compatible con Epson Connect. Visite el sitio web
para obtener más información.
Podeu imprimir des de qualsevol lloc del món des del vostre dispositiu mòbil
a la vostra impressora compatible amb l’Epson Connect. Per obtenir més
informació, visiteu el lloc web.
Du kan nu udskrive med din mobilenhed, fra ethvert sted i verden til din
Epson Connect-kompatibel printer. Du kan læse mere på vores hjemmeside.
Voit tulostaa mistä tahansa maailmanlaajuisesti mobiililaitteen avulla
käyttämällä Epson Connect -yhteensopivaa tulostintasi. Katso lisätietoja
verkkosivustolta.
Du kan bruke den mobile enheten til å skrive ut fra hvor som helst i verden til
din Epson Connect-kompatible skriver. Besøk nettsiden for mer informasjon.
Med hjälp av din mobila enhet kan du skriva ut från vilken plats som helst i
världen till din Epson Connect-kompatibla skrivare. Besök webbplatsen för
mer information.
Questions?
Puede abrir los manuales en formato PDF desde el icono de acceso directo o
descargar las versiones más recientes desde el siguiente sitio web.
Consulte el Manual de usuario para instalar el controlador PS/PCL.
Podeu accedir als manuals en PDF des de la drecera corresponent o
descarregar-ne les versions més recents des del lloc web següent.
Per instal·lar el controlador de PS/PCL, vegeu la Guia de l’usuari.
Det er muligt at åbne PDF-vejledningerne via genvejsikonet, eller du kan
downloade de nyeste udgaver på følgende hjemmeside.
Se afsnittet Brugervejledning for at installere PS/PCL-driveren.
Voit avata PDF-käyttöoppaat pikakuvakkeesta tai ladata uusimmat versiot
seuraavalta verkkosivustolta.
Katso Käyttöopas asentaaksesi PS/PCL -ohjaimen.
Du kan åpne PDF-bruksanvisninger fra snarveisikonet, eller laste ned de nyeste
versjonene fra følgende nettsted.
Se Brukerhåndboken for å installere PS/PCL-driveren.
Du kan öppna PDF-manualerna från genvägsikonen eller hämta de senaste
versionerna från följande webbplats.
Se Användarhandboken för att installera PS/PCL-drivrutinen.
/

Denna handbok är också lämplig för