Oregon Scientific RMR202 / RMR202A Användarmanual

varumärke
Oregon Scientific
Modell
RMR202 / RMR202A
Typ
Användarmanual
SWE
1
Inomhus och utomhustermometer
med radiokontrollerad klocka
Modell: RMR202 / RMR202A
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Produktöversikt .........................................................2
Vy Framsida ............................................................2
Vy Baksida ..............................................................2
Trådlös sensor ........................................................ 3
Att Komma Igång ....................................................... 3
Sätt i batterier .........................................................3
Trådlös sensor ...........................................................3
Sensor Dataöverföring ............................................4
Klocka ......................................................................... 4
Klockmottagning .....................................................4
Manuell inställning av klockan ................................4
Temperatur och Luftfuktighet ...................................5
Halkvarning .............................................................5
Reset ..........................................................................5
Försiktighetsåtgärder ...............................................5
Specikationer ..........................................................6
Om Oregon Scientic ...............................................6
EU-försäkran om Överensstämmelse .....................7
SWE
2
PRODUKTÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1. Mottagningsindikator för fjärrsensor
2. Indikator för radiomottagningssignal
3. Inomhustemperatur
4. MODE: Ändra display / inställningar
5.
/ : Öka / minska inställning, aktivera /
avaktivera klockmottagning
6. Utomhustemperatur
7. Tidszon (endast RMR202A)
8. Klocka med veckodag
9. MEM: Visa nuvarande, högsta och lägsta temperatur /
luftfuktighet
10. Frostindikator av LED-typ
VY BAKSIDA
1. °C / °F: Välj temperaturenhet
2. RESET: Återställ enheten till fabriksinställning
3. EU / UK: Välj närmsta radiosignal (endast RMR202)
4
1
2
3
6
8
5
10
9
7
3

SWE
3
TRÅDLÖS SENSOR
1. LED indikator
2. Väggmonteringshål
3. Batterifack
4. RESET knapp
5. Kanalomkopplare
ATT KOMMA IGÅNG
SÄTT I BATTERIER
1. Öppna batteriluckan.
2. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet.
3. Tryck RESET efter varje batteribyte.
PLACERING
BETYDELSE
Klocka / alarm Huvudbatterier svaga
Utomhustemperatur
och luftfuktighet
Sensorbatterier svaga
TRÅDLÖS SENSOR
Huvudenheten kan samla in data från upp till 3 sensorer.
Att ställa in sensorn:
1. Öppna batterifacket.
2. Välj en kanal och tryck sedan RESET.
3. Stäng batteriluckan.
4. Placera sensorn inom 30m från huvudenheten
genom att använda väggmontering eller bordsstativ.
TIPS Bäst placering av sensorn är på en plats utomhus
ej högre än 1,5m och skyddad från direkt solljus och regn
för att få säkrast resultat.
1.5m
SWE
4
NOTERA Använd alkaliska batterier för längre
livslängd och lithiumbatterier vid temperaturer under
fryspunkten.
SENSOR DATAÖVERFÖRING
För att leta efter en sensor:
Tryck och håll inne
+ MODE.
Mottagningsikonen som visas i sensorområdet visar
statusen:
IKON BESKRIVNING
Huvudenheten söker efter
fjärrenhet(er).
En kanal har hittats.
Fjärrenheten kan inte
hittas.
TIPS Sändningsräckvidden kan variera beroende på
många faktorer. Du kan behöva experimentera med olika
platser för att erhålla det bästa resultatet.
KLOCKA
KLOCKMOTTAGNING
Denna produkt är avsedd att synkronisera klockan
automatiskt med en klocksignal.
RMR202:
Ställ EU / UK för att välja önskad signal.
EU: DCF-77 signal: inom 1500 km från Frankfurt,
Tyskland.
UK: MSF-60 signal: inom 1500 km från Anthorn,
England.
RMR202A:
WWVB-60 signal: inom 3200km från Fort Collins
Colorado.
Att aktivera / avaktivera radiosignalmottagning:
Tryck och håll inne
för att aktivera eller för att
avaktivera signalmottagning.
NOTERA Mottagning tar 2-10 minuter. Om signalen
är svag kan det ta upp till 24 timmar för enheten att
kontakt med signalen. Om signalmottagningen är
otillräcklig, placera enheten i närheten av ett fönster,
tryck och håll inne
för att framtvinga ytterligare en
signalsökning.
Indikator för radiomottagningssignal:
STARK
SIGNAL
SVAG
SIGNAL
INGEN
SIGNAL
MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN
Avaktivera radiomottagningen innan manuell
inställning.
SWE
5
1. Tryck och håll inne MODE.
2. Tryck
eller för att ändra inställningarna.
3. Tryck MODE för att bekräfta.
4. Ordningen för inställningarna är: tidszon, 12/24 tim
format, timme, minut, år, datum mode (dag – månad /
månad – dag), månad, dag och språk.
RMR202: Tidszonsinställningen kan användas för att
ställa klockan upp till + / -23 timmar från den mottagna
klocktiden.
RMR202A: Välj tidszonen: (P) Pacific, (E) Eastern, (C)
Central eller (M) Mountain.
NOTERA Tillgängliga språk är Engelska (E), Tyska (D),
Franska (F), Italienska (I), och Spanska (S).
Att välja visningsläge:
Tryck MODE för att välja mellan klocka med sekunder /
veckodag / datum.
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
Att växla temperaturenhet:
Tryck °C / °F.
För att automatiskt växla mellan sensorer:
Tryck och håll inne
+ MEM för att visa varje sensors
data i 3s.
För att avsluta tryck
.
För att växla mellan aktuellt, minimum och maximum
värde för aktuell sensor:
Tryck MEM upprepade gånger.
För att radera minnet:
Tryck och håll inne MEM.
HALKVARNING
Om sensorn kanal 1 mäter mellan 3°C och -2 °C
kommer LED-indikatorn att blinka, och kommer att sluta
blinka när temperaturen är utanför detta område.
RESET
Tryck RESET för att återgå till grundinställningarna.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Utsätt inte produkten för extrema krafter, stötar,
damm eller kraftiga variationer i temperatur eller
luftfuktighet.
Täck inte ventilationshål med föremål såsom
tidningar, gardiner o.d.
Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller
vätska på produkten skall den omedelbart torkas
torr med en luddfri trasa.
Rengör inte produkten med rengöringsmedel som
innehåller repande eller korroderande material.
Mixtra inte med interna komponenter. Detta
förverkar garantin.
Använd endast nya batterier. Blanda inte gamla
och nya batterier.
Bilder i manualen kan skilja sig från verkligheten.
Denna produkt skall vid kassering sorteras som
elektronikskrot.
Placering av denna produkt vissa träytor
kan resultera i skador på ytan, för vilka Oregon
Scientific ej ansvarar. Konsultera möbeltillverkaren
för information.
SWE
6
Innehållet i denna manual får ej kopieras utan
tillverkarens medgivande.
Släng inte förbrukade batterier som vanligt
restavfall. De bör slängas i avsedd behållare en
återvinningsstation.
Notera att vissa enheter är försedda med en remsa
som förhindrar batteriurladdning. Ta bort plastremsan
i batteriluckan innan första användning.
NOTERA De tekniska specifikationerna och innehållet
i denna manual kan komma att ändras utan vidare
upplysning.
SPECIFIKATIONER
TYP BESKRIVNING
HUVUDENHET
L x B x H
77 x 41.5 x 116.5mm
(3.03 x 1.63 x 4.59 tum)
Vikt
241 g (8.5 oz)
utan batteri
Temperaturområde
-5°C till 50°C (23°F till
122°F)
Upplösning 0.1°C (0.2°F)
Sändningsfrekvens 433 MHz
Drift
2 x UM-4 (AAA) 1.5 V
batterier
FJÄRRENHET (THN132N)
L x B x H
96 x 50 x 22 mm
(3.78 x 1.97 x 0.87 tum)
Vikt 62 g (2.22 oz)
Överföringsavstånd 30 m vid fri sikt
Temperaturområde
-20°C till 60°C
(-4°F till 140°F)
Drift
1 x UM-3 (AA) 1,5V
batterier
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för
att se mer av våra produkter såsom digitalkameror;
MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter;
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder i
de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda
ner information.
Vi hoppas du hittar all information du behöver vår
hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon
Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida
www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.
com för att finna telefonnummer till respektive
supportavdelning.
SWE
7
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna Inomhus
och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka
(Modell:RMR202 / RMR202A) står I överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En
signerad kopia av “DECLARATION OF CONFORMITY”
kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC
servicecenter.
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz CH
och Norge N
/

Denna handbok är också lämplig för