Alpine KCA-620M Bruksanvisning

varumärke
Alpine
Kategori
mottagare för bilmedia
Modell
KCA-620M
Typ
Bruksanvisning
1-SE
Innehåll
Bruksanvisning
VARNING
VARNING ......................................................... 2
FÖRSIKTIGHET ............................................. 2
Installation
Montering med skruvinfästning ........................ 3
Anslutningar
Anslut KCA-620M till den Ai-NET-kompatibla
huvudenheten .................................................... 3
Drift
Drift med massminnesenheter ........................... 4
Mappsökning med traditionella system ............. 4
Mappsökning med traditionella system ............. 4
Mappsökning med AV-system ........................... 4
Drift med extra supportenheter ......................... 4
Söka efter en önskad låt .................................... 4
Sökning i spellista med traditionella system ..... 4
Sökning efter artist med traditionella system .... 5
Albumsökning med traditionella system ........... 5
Genresökning med traditionella system ............ 5
Angående MP3/WMA ....................................... 5
SVENSKA
262784_Svenska.indd 1
262784_Svenska.indd 1
12/11/06 5:35:40 PM
12/11/06 5:35:40 PM
2-SE
Bruksanvisning
VARNING
VARNING
Den här symbolen markerar viktig information.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner
kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
FÅR EJ DEMONTERAS ELLER ÄNDRAS.
Detta kan resultera i skada, brand eller elchock.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER,
UTOM RÅCKHÄLL FÖR BARN.
Förtäring kan resultera i allvarlig skada. Om något föremål
skulle förtäras, kontakta omedelbart läkare.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-
VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elstötar eller andra skador.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA UTTAGET
PÅ BILBATTERIET INNAN ANSLUTNINGARNA GÖRS.
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elchock eller
skada på grund av kortslutning.
SKARVA INTE TILL ELKABLAR.
Kapa inte bort kabelmanteln från en strömkabel för att
strömförsörja något annat till tillbehör. Det leder till en för
hög kabelbelastning och kan resultera i brand eller elchock
SE TILL ATT VARKEN RÖR ELLER ANSLUTNINGAR
SKADAS VID BORRNING AV HÅL.
Var försiktig när hålen borras i chassit för installering, så att
inte några rör, bränsleledningar, behållare eller elkablar råkar
skadas. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att brand
uppstår.
MONTERA VARKEN BULTAR ELLER MUTTRAR I
NÅGON DEL AV BROMS- ELLER STYRSYSTEMET VID
JORDANSLUTNINGAR.
Bultar eller muttrar, som används till broms- eller
styrsystemen (eller något annat system som är av betydelse
för säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning
eller jordanslutning. Användning av sådana delar kan leda till
att fordonets styrförmåga försämras och orsaka brand etc.
SE TILL ATT INTE KABLARNA TRASSLAR IN SIG I
OMGIVANDE FÖREMÅL.
Utför kabeldragningen enligt bruksanvisningen för att
undvika hinder som kan äventyra körningen. Kablar eller
anslutningar i närheten av rattstång, växelspak, bromspedal
och liknande kritiska platser kan vara mycket farligt.
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR
MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elchock eller annan
skada.
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på
enheten.
FÖRSIKTIGHET
Den här symbolen markerar viktig information.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner
kan leda till person- eller materialskada.
ANVÄND SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH
INSTALLERA TILLBEHÖREN PÅ ETT SÄKERT SÄTT.
Använd endast specifi cerade tillbehör. Användning av andra
delar än som är avsedda för denna apparat kan leda till att
apparaten skadas invändigt eller till ostadig montering. Detta
kan leda till att lossnande delar, vilket resulterar i fara eller
produktfel.
MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR
FUKT ELLER DAMM.
Undvik att installera enheten på platser med mycket fukt
eller damm. Fukt eller damm som tränger in i enheten kan
resultera i produktfel.
LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA
KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver
speciell teknisk kunskap och erfarenhet. Kontakta alltid
återförsäljaren, som sålde apparaten, för utförandet av säker
montering.
DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER
I KLÄM ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER.
Dra kablarna så att de går fria från rörliga delar (t.ex.
bilsätenas glidbanor) eller skarpa eller spetsiga kanter. Detta
förhindrar kläm- och nötskador på kablarna. Om kablarna
måste dras genom hål i plåten bör gummibussningar användas
som skydd, så att inte kablarnas isolering ligger och nöter mot
metallen.
262784_Svenska.indd 2
262784_Svenska.indd 2
12/11/06 5:35:40 PM
12/11/06 5:35:40 PM
3-SE
Installation
Montering med skruvinfästning
1 Använd adaptern som mall och håll den som
du tänker montera den och markera var du ska
förborra skruvhålen. Innan du börjar borra bör du
ha kontrollerat ordentligt att det inte fi nns något
på monteringsytans baksida som kan skadas av
borren.
2 Borra hålen och skruva fast adaptern med de
medföljande självgängande skruvarna (M4 x 14).
Anslutningar
Anslut KCA-620M till den Ai-NET-kompatibla huvudenheten
Ai-NET
NORM EQ/DIV
Ai-NET-kabel
USB-VERLENGKABEL
(medföljer)
Till USB-
terminal
Ai-NET-kompatibel
huvudenhet (säljes
separat)
262784_Svenska.indd 3
262784_Svenska.indd 3
12/13/06 10:37:57 AM
12/13/06 10:37:57 AM
4-SE
Drift
Drift med massminnesenheter
KCA-620M visas som en CD-växlarkälla.
Massminnesenheter innefattar portabla USB-enheter, minneskort
med USB-adaptrar, och många portabla MP3-enheter agerar som en
massminnesenhet.
Massminnesenheter måste formateras i FAT16- eller FAT32-fi lformat
för att de ska fungera med denna enhet.
Mappsökning med traditionella system
Traditionella system innefattar bl.a. DVA-9861, CDA-9857, CDA-9856.
1 Tryck på SEARCH
(SÖK) för att komma in i
sökläge.
2 Använd rotationsknappen för att välja mapp.
3 Tryck på SEARCH (SÖK).
4 Använd rotationsknappen för att välja den önskade
mapp.
5 Tryck på SEARCH (SÖK).
6 Använd rotationsknappen för att välja en musikfi l.
7 Tryck på ENTER/MODE (ENTER/LÄGE) för att
spela den önskade låten.
• Om du använder en portabel MP3-spelare måste du sätta på den
manuellt.
• Sökhastigheten bestäms genom massminnesenhetens storlek.
• Mappen ALL” (ALLA) ger tillgång till alla låtar på enheten.
• Om ingenting aktiveras inom 10 sekunder efter SEARCH
(SÖK)
nedtryckts kommer systemet att backa tillbaka ut ur sökläget.
• Mapparna kommer att sorteras alfabetiskt.
Mappsökning med traditionella system
Filsökning kommer att ge tillgång till alla låtar på enheten.
1 Tryck på SEARCH (SÖK).
2 Använd rotationsknappen för att välja en fi l.
3 Tryck på SEARCH (SÖK).
4 Använd rotationsknappen för att välja en låt.
5 Tryck på ENTER/MODE (ENTER/LÄGE) för att
spela den önskade låten.
• Om du använder en portabel MP3-spelare måste du sätta på den
manuellt.
• Om du har samma sång i mer än en mapp kommer den att visas i
lsökningen varje gång den är på enheten.
• Låtarna kommer att sorteras alfabetiskt.
Mappsökning med AV-system
AV-system innefattar IVA-W200, IVA-D100, VPA-B222 och IVA-
D310. Du måste utföra en mappsökning för att hitta en önskad låt.
1 Tryck på SEARCH (SÖK) för att se en lista över
mappar.
2 Använd rullisten på sidan på att söka igenom
mapparna och hitta din önskade mapp.
3 För att spela alla låtar i mappen, tryck på . Eller
tryck på för att öppna mappen och välja en
önskad låt.
• Om du använder en portabel MP3-spelare måste du sätta på den
manuellt.
• ”Rot”-mappen innehåller alla låtar på enheten
Drift med extra supportenheter
Många nyare portabla MP3-spelare har extra support. Extra support
innebär förmåga att söka specifi k spellista, artist, album och genre.
Extra support ger dig även möjlighet att spela upp innehåll som köpts
hos musikaffärer online. Om din portabla MP3-spelare inte har extra
support kommer den att fungera som en massminnesenhet.
Söka efter en önskad låt
Huvudenhetens och AV-systemets sökfunktion har modifi erats för att
anpassas efter KCA-620M
Genom att välja skiva 1,2,3 eller 4 in CD-växlarläget, kan du välja
sökmetod.
Val av skiva 1: Sökläge för spellista
Val av skiva 2: Sökläge för artist
Val av skiva 3: Sökläge för album
Val av skiva 4: Sökläge för genre
Sökning i spellista med traditionella system
Traditionella system innefattar bl.a. DVA-9861, CDA-9857, CDA-
9856.
1 Tryck på PRESET 1 (FÖRINSTÄLLD 1).
2 Tryck på SEARCH (SÖK).
3 Välj mapp (Mapp = spellista) med användning av
rotationsknappen.
4 Tryck på SEARCH (SÖK).
5 Välj en spellista.
6 Tryck på SEARCH (SÖK).
7 Välj en låt och tryck på ENTER/MODE (ENTER/
LÄGE) för att spela ditt val.
262784_Svenska.indd 4
262784_Svenska.indd 4
12/11/06 5:35:42 PM
12/11/06 5:35:42 PM
5-SE
Sökning efter artist med
traditionella system
Traditionella system innefattar bl.a. DVA-9861, CDA-9857, CDA-
9856.
1 Tryck på PRESET 2 (FÖRINSTÄLLD 2).
2 Tryck på SEARCH (SÖK).
3 Välj mapp (Mapp = artist) med användning av
rotationsknappen.
4 Tryck på SEARCH (SÖK).
5 Välj en artist.
6 Tryck på SEARCH (SÖK).
7 Välj en låt och tryck på ENTER/MODE (ENTER/
LÄGE) för att spela ditt val.
Albumsökning med traditionella system
Traditionella system innefattar bl.a. DVA-9861, CDA-9857, CDA-
9856.
1 Tryck på PRESET 3 (FÖRINSTÄLLD 3).
2 Tryck på SEARCH (SÖK).
3 Välj mapp (Mapp = album) med användning av
rotationsknappen.
4 Tryck på SEARCH (SÖK).
5 Välj en album.
6 Tryck på SEARCH (SÖK).
7 Välj en låt och tryck på ENTER/MODE (ENTER/
LÄGE) för att spela ditt val.
Genresökning med traditionella system
Traditionella system innefattar bl.a. DVA-9861, CDA-9857, CDA-9856.
1 Tryck på PRESET 4 (FÖRINSTÄLLD 4).
2 Tryck på SEARCH (SÖK).
3 Välj mapp (Mapp = genre) med användning av
rotationsknappen.
4 Tryck på SEARCH (SÖK).
5 Välj en genre.
6 Tryck på SEARCH (SÖK).
7 Välj en låt och tryck på ENTER/MODE (ENTER/
LÄGE) för att spela ditt val.
Angående MP3/WMA
FÖRSIKTIGHET
Förutom för personlig användning är kopiering, distribution
eller överföring av ljud/musik (inklusive MP3/WMA-information)
förbjuden, vare sig det sker med eller utan ekonomisk
ersättning, enligt upphovsrättslagstiftning och internationella
överenskommelser.
Vad är en MP3?
MP3, vars offi ciella namn är ”MPEG-1 Audio Layer 3”, är en
komprimeringsstandard som defi nierats av ISO, International
Standardization Organization (den internationella standard
iseringsorganisationen) och MPEG, ett gemensamt organ
inom IEC.
MP3 fi ler innehåller komprimerad ljudinformation. MP3-
kodning komprimerar ljudinformationen extremt mycket,
vilket minskar storleken på musikfi ler till upp till en tiondel
av den ursprungliga storleken. Trots det ligger ljudkvaliteten
mycket nära CD-kvalitet. Den här komprimeringen är möjlig
att åstadkomma genom att den ljudinformation som hörseln
inte kan uppfatta, liksom de ljud som maskeras av andra
ljud, tas bort.
Vad är WMA?
WMA, eller ”Windows Media™ Audio”, är komprimerad
ljuddata.
Med WMA kan du skapa musikfi ler och lagra dem med
högre komprimering än MP3-ljuddata (ungefär hälften av
ursprunglig storlek). Detta uppnås samtidigt som ljudet
bibehåller CD-kvalitet.
Metod för att skapa MP3/WMA-fi ler
Ljuddata komprimeras med hjälp av mjukvara specifi k för
MP3/WMA. Se användarhandboken för programvaran för
utförlig information om att skapa MP3/WMA-fi ler.
De MP3/WMA-fi ler som kan spelas upp på den här enheten
har fi lnamnstillägget ”mp3” / ”wma”. Filer utan fi lnamnstillägg
kan inte spelas.
Samplingsfrekvenser och bithastigheter som stöds
MP3
Samplingsfrekvenser: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz,
11,025 kHz, 8 kHz
Bithastigheter: 8 - 320 kbps
Bithastigheter: 8 - 320 kbps
WMA
Samplingsfrekvenser: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
Bithastigheter: 48 - 192 kbps
Bithastigheter: 48 - 320 kbps
Samplingsfrekvenser kan orsaka att den här enheten inte
spelar upp fi len korrekt.
Format som stöds
Den här enheten stöder endast MP3- och WMA-fi ler.
262784_Svenska.indd 5
262784_Svenska.indd 5
12/11/06 5:35:42 PM
12/11/06 5:35:42 PM
6-SE
Rekommenderad Mapp-/fi lstruktur
Undvik att placera mappar inuti andra mappar när mappar
och fi ler arrangeras på en massminnesenhet.
Mapp
MP3/WMA- filer
MP3/WMA- filer
MP3/WMA- filer
MP3/WMA- filer
Mapp
MP3/WMA- filer
MP3/WMA- filer
MP3/WMA- filer
MP3/WMA- filer
Mapp
MP3/WMA- filer
MP3/WMA- filer
MP3/WMA- filer
MP3/WMA- filer
* Filerna som sparas på en massminnesenhet kommer att sparas och
spelas upp alfabetiskt.
* Om du väljer att använda en annan fi lstruktur kan dina mappar och
ler verka vara i oordning.
262784_Svenska.indd 6
262784_Svenska.indd 6
12/11/06 5:35:43 PM
12/11/06 5:35:43 PM
/