Wacker Neuson IEe38/34/5 Användarmanual

varumärke
Wacker Neuson
Modell
IEe38/34/5
Typ
Användarmanual
Bruksanvisning
Ackumulatordriven stavvibrator
ACBe
IEe
BP
Maskintyp ACBe/IEe/BP
Materialnummer 5100051220
Version 02
Datum 10/2019
Språk [sv]
5100051220
Alla rättigheter förbehålls, särskilt upphovsrätten som gäller världsvitt, rätten till kopiering och rätten till
omarbetning.
Denna publikation får endast användas för det syfte som anges. Det får inte ändras helt eller delvis eller
översättas utan skriftligt tillstånd.
Eftertryck eller översättning, även utdragsvis, får endast göras med skriftligt godkännande av .
Alla överträdelser mot de lagstadgade bestämmelserna, särskilt upphovsrätten, bestraffas civil- och straffrättsligt.
arbetar kontinuerligt med att förbättra sina produkter inom ramen för den tekniska vidareutvecklingen. Därför
måste vi reservera oss för förändring av bilder och beskrivningar i denna dokumentation, utan att detta för den
skull leder till krav på förändring av redan levererade fordon.
Maskinen på framsidan kan vara specialutrustad (tillval).
Med reservation för misstag och missförstånd.
WackerNeusonProduktionGmbH&Co.KG
Wackerstrasse 6
85084 Reichertshofen,
www.wackerneuson.com
Printed in
Copyright © 2019
Innehållsförteckning
iii
[sv] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Bruksanvisning
Innehållsförteckning
1 Försäkran om överensstämmelse
2 Förord
2.1 Inledning ........................................................................................................................................... 8
2.2 Förvaringsplats för instruktionsboken ............................................................................................... 8
2.3 Föreskrifter för olycksförebyggande ................................................................................................. 9
2.4 Wacker Neuson kontaktperson....................................................................................................... 10
2.5 Märkning av maskinen.................................................................................................................... 10
2.6 Användning av instruktionsboken ................................................................................................... 10
3 Användning
3.1 Korrekt användning......................................................................................................................... 12
3.2 Felaktig användning........................................................................................................................ 12
4 Säkerhet
4.1 Säkerhetssymboler och signalord................................................................................................... 13
4.2 Princip............................................................................................................................................. 13
4.3 Byggnadsmässiga förändringar ...................................................................................................... 14
4.4 Ägarens ansvar............................................................................................................................... 14
4.5 Användarens skyldigheter .............................................................................................................. 15
4.6 Personalens kvalifikation ................................................................................................................ 15
4.7 Kvarstående risker.......................................................................................................................... 15
4.8 Allmänna säkerhetsanvisningar...................................................................................................... 15
4.9 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg ................................................................................. 17
4.10 Allmänna säkerhetsanvisningar ackumulator ................................................................................. 21
4.11 Underhåll ........................................................................................................................................ 23
5 Beskrivning av maskinen
5.1 Komponenter ACBe........................................................................................................................ 24
5.2 Komponenter och manöverelement ackumulator ........................................................................... 24
5.3 Komponenter IEe............................................................................................................................ 25
5.4 Manöverelement IEe....................................................................................................................... 25
5.5 Komponenter och manöverelement laddare C48/4 ........................................................................ 26
5.6 Säkerhetsetikett och hänvisningsetikett.......................................................................................... 26
5.7 Säkerhetsetikett och hänvisningsetikett IEe ................................................................................... 27
5.8 Säkerhetsetikett och hänvisningsetikett ackumulator ..................................................................... 27
6 Transport
6.1 Transport......................................................................................................................................... 28
7 Idrifttagning
7.1 Första idrifttagning .......................................................................................................................... 29
7.2 Kontroller före idrifttagning.............................................................................................................. 29
7.3 Ladda och sätt i ackumulatorn........................................................................................................ 29
Innehållsförteckning
iv
Bruksanvisning | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [sv]
8 Manövrering
8.1 Manövrering.................................................................................................................................... 31
8.2 Viktiga hänvisningar för anslutning av förbrukare........................................................................... 32
8.3 Drift av fordonet .............................................................................................................................. 32
8.4 Drift ................................................................................................................................................. 32
8.5 Kontroll av ackumulatorns laddstatus ............................................................................................. 33
8.6 Urdrifttagning .................................................................................................................................. 34
8.7 Ta ur ackumulatorn......................................................................................................................... 35
9 Underhåll
9.1 Underhåll ........................................................................................................................................ 36
10 Driftsstörningar
10.1 Maskin............................................................................................................................................. 39
10.2 Batteri.............................................................................................................................................. 40
11 Lager
11.1 Maskin............................................................................................................................................. 41
11.2 Batteri.............................................................................................................................................. 41
12 Urdrifttagning
12.1 Bortskaffning................................................................................................................................... 42
12.2 Bortskaffning av ackumulatorer ...................................................................................................... 43
13 Tekniska data
13.1 Allmänna anvisningar ..................................................................................................................... 44
13.2 ACBe............................................................................................................................................... 44
13.3 BP1000 ........................................................................................................................................... 44
13.4 BP1400 ........................................................................................................................................... 45
13.5 IEe38 .............................................................................................................................................. 46
13.6 IEe45 .............................................................................................................................................. 46
13.7 IEe58 .............................................................................................................................................. 47
13.8 Förlängningskablar ......................................................................................................................... 48
EG-försäkran om överensstämmelse
Tillverkare
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Tillverkaren har ensamt ansvar för skapande av denna försäkran om överensstämmelse.
Produkt
ACBe
Helmut Bauer
Företagsledare
Original förklaring om överensstämmelse
5100051220_02_ACBe_CE_sv
Produktart
Omformare
Produktfunktion
Omvandling av spänning och frekvens
Artikelnummer
5100050080
Riktlinjer och normer
Härmed förklarar vi att denna produkt motsvarar de giltiga bestämmelserna och kraven i följande
riktlinjer och normer:
2014/30/EU, 2011/65/EU, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015
Fullmäktige för tekniska underlag
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Reichertshofen, 24.09.2019
Reichertshofen, 24.09.2019
Helmut Bauer
Företagsledare
Original förklaring om överensstämmelse
5100051220_02_IEe38, IEe45, IEe58_CE_sv
EG-försäkran om överensstämmelse
Tillverkare
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Tillverkaren har ensamt ansvar för skapande av denna försäkran om överensstämmelse.
Produkt
IEe38, IEe45, IEe58
Produktart
Stavvibrator
Produktfunktion
Komprimering av betong
Artikelnummer
5100049759, 5100049830, 5100049831, 5100049832,
5100049833, 5100049834, 5100052661, 5100052662,
5100052663
Riktlinjer och normer
Härmed förklarar vi att denna produkt motsvarar de giltiga bestämmelserna och kraven i följande
riktlinjer och normer:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-12:2009,
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 12649:2008 + A1:2011
Fullmäktige för tekniska underlag
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
EG-försäkran om överensstämmelse
Tillverkare
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Tillverkaren har ensamt ansvar för skapande av denna försäkran om överensstämmelse.
Produkt
C48/4
Helmut Bauer
Företagsledare
Original förklaring om överensstämmelse
5100051220_02_C48/4_CE_sv
Produktart
Laddare
Produktfunktion
Laddning av batteri
Artikelnummer
5100006221
Riktlinjer och normer
Härmed förklarar vi att denna produkt motsvarar de giltiga bestämmelserna och kraven i följande
riktlinjer och normer:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 60335-1:2012 +
A11:2014 + AC:2014 + A13:2017, EN 60335-2-29:2004 + A2:2010 + A11:2018
Fullmäktige för tekniska underlag
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Reichertshofen, 24.09.2019
Förord
2.1 Inledning
8
Bruksanvisning | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [sv]
2 Förord
2.1 Inledning
Denna instruktionsbok innehåller viktiga instruktioner om hur denna
maskin från Wacker Neuson används på ett säkert, ekonomiskt och
tekniskt korrekt sätt. En noggrann läsning, förståelse och beaktande av
bruksanvisningen hjälper till att undvika faror, minska
reparationskostnader och bortfallstider och ökar maskinens tillgänglighet
och livslängd.
Denna bruksanvisning är ingen anvisning om omfattande
reparationsarbeten och underhållsarbeten. Sådant arbete måste utföras
av Wacker Neuson service resp. av auktoriserade specialister. Wacker
Neuson maskinen skall användas och underhållas enligt uppgifterna i
denna bruksanvisning. En felaktig användning eller felaktigt underhåll kan
orsaka faror.
Defekta maskindelar måste omedelbart bytas ut!
Vid frågor om drift eller underhåll kan man när som helst kontakta
Wacker Neuson-återförsäljaren.
2.2 Förvaringsplats för instruktionsboken
Instruktionsboken måste förvaras i omedelbar närhet av maskinen och
alltid tillgänglig för personalen.
Vid förlust eller om ett andra exemplar av instruktionsboken behövs, finns
det två möjligheter:
Ladda hem på internet - http://www.wackerneuson.com
Kontakta din Wacker Neuson kontaktperson.
2.2.1 Förstå instruktionsboken
Detta avsnitt hjälper till att förstå instruktionsbolen och de illustrationer
den innehåller.
Målgrupp
Personer som arbetar med denna maskin måste utbildas regelbundet vad
gäller farorna i hanteringen av maskinen.
Denna instruktionshandbok riktar sig till:
Operatörspersonal:
Dessa personer har instruerats på maskinen och informerats om
möjliga faror vid felaktigt handhavande.
Fackpersonal:
Dessa personer har yrkesutbildning samt kompletterande
kunskaper och erfarenheter. Dessa kan bedöma de ålagda
arbetsuppgifterna och identifiera möjliga faror.
Symboler
Tecken Förklaring
1., 2., 3… Betecknar en åtgärd. Följ angiven ordningsföljd.
Förord
Föreskrifter för olycksförebyggande 2.3
9
[sv] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Bruksanvisning
Tecken Förklaring
Markerar ett resultat eller ett delresultat av en aktivitet.
Markerar förutsättningar som måste uppfyllas för åtgärden.
Markerar en uppräkning, t.ex. om flera komponenter nämns efter varandra.
Markerar en uppräkning, t.ex. om komponenter består av ytterligare komponenter
I
Markerar en position, oftast en komponent eller manöverelement, i en bild. Numreringen
kan vara löpande eller anges med romerska siffror.
1; A Markerar benämningar på komponenter i förklarande texter. Är identisk med invidstående
positioner i grafik.
III
III
Markerar en rörelseriktning eller olika positioner för brytare.
Markerar undvikande av faror i varningshänvisningar.
[52] Kännetecknar en korsreferens i tabeller. Här t.ex. hänvisning till sidan 52
Symbolförklaring
Symbol för varningar
Denna symbol kännetecknar varningar. Den används för att
varna för möjliga faror. Efter säkerhetssymbolen kommer
alltid ett signalord som markerar faran. Dessa varningar
måste särskilt följas. Operatören och tredje part skyddas då
mot person- och sakskador.
Symbol för miljöhänvisningar
Denna symbol kännetecknar miljöhänvisningar. Den
används för att varna för möjliga miljöfaror.
Symbol för information
Denna symbol kännetecknar information. Denna
information kan bestå t.ex. av tips för manövreringen. Den
bidrar till en större förståelse av maskinen.
Symbol med genomstruken soptunna
Denna symbol betyder att maskinen måste bortskaffas på
ett miljövänligt sätt genom särskild avfallshantering.
Symbol för iakttagande av EU-direktiv
CE-symbolen anger att maskinen uppfyller gällande EU-
direktiv.
2.3 Föreskrifter för olycksförebyggande
Förutom hänvisningar och säkerhetshänvisningar i denna bruksanvisning
gäller lokala föreskrifter för förebyggande av olycksfall samt nationella
arbetsskyddsbestämmelser.
2
Förord
2.4 Wacker Neuson kontaktperson
10
Bruksanvisning | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [sv]
2.4 Wacker Neuson kontaktperson
Wacker Neuson-kontaktpersonen är beroende på land, en Wacker
Neuson service, ett Wacker Neuson dotterbolag eller en Wacker Neuson-
återförsäljare.
På internet: http://www.wackerneuson.com.
2.5 Märkning av maskinen
Data på typskylten
Typskylten innehåller uppgifter som identifierar denna maskin entydigt.
Uppgifterna krävs vid beställning av reservdelar och vid tekniska frågor.
Ange uppgifter på maskinen i följande tabell:
Beteckning Dina uppgifter
Grupp - typ
Materialnummer (mtrlnr)
Maskinversion (version)
Maskinnummer (msknr)
Tillverkningsår
2.6 Användning av instruktionsboken
Denna instruktionshandbok:
ingår i maskinen och skall förvaras på en säker plats under
maskinens hela livstid.
skall lämnas till alla efterföljande ägare eller användare av maskinen.
gäller för olika maskintyper i en produktserie. Därför kan vissa
illustrationer avvika från utseendet hos den köpta maskinen.
Dessutom kan variantavhängiga komponenter finnas beskrivna som
inte ingår i leveransen.
Wacker Neuson förbehåller sig rätten till ändringar av denna
instruktionshandbok utan föregående varsel.
Det måste vara säkerställt att möjliga ändringar eller kompletteringar från
tillverkaren omedelbart läggs in i denna instruktionsbok.
Följande uppgifter visas:
Maskiner
Information
Den ackumulatordrivna stavvibratorn består av en ACBe, en förbrukare
och en ackumulator.
Grupp - typ Materialnummer (mtrlnr)
ACBe 5100050080
Förord
Användning av instruktionsboken 2.6
11
[sv] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Bruksanvisning
Förbrukare och tillbehör
Grupp - typ Materialnummer (mtrlnr)
IEe38/34/1,5 5100049759
IEe38/34/3 5100049830
IEe38/34/5 5100052661
IEe45/34/1,5 5100049831
IEe45/34/3 5100049832
IEe45/34/5 5100052662
IEe58/34/1,5 5100049833
IEe58/34/3 5100049834
IEe58/34/5 5100052663
C48/4 5100006221
BP1000 5100025709
BP1400 5100048620
INFO
Kompatibla batterier!
Använd endast följande batterier:
BP1000 med produktionsdatum fr.o.m. 08/2019 (se typskylt)
BP1400
Andra, icke-kompatibla batterier slås ifrån automatiskt efter 30
sekunder och frisätter ingen spänning på anslutningsuttaget.
2
Användning
3.1 Korrekt användning
12
Bruksanvisning | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [sv]
3 Användning
3.1 Korrekt användning
Till avsedd användning hör också att följa alla hänvisningar och
säkerhetshänvisningar i denna instruktionsbok samt att uppfylla villkoren
för service och underhåll.
All annan användning eller användning därutöver gäller som icke korrekt
användning. Tillverkaren ikläder sig inget ansvar för skador som orsakas
härav. Risken är uteslutande ägarens.
Maskinen får användas endast till komprimering av nyblandad betong.
Vibratorkroppen måste sänkas ned i den nyblandade betongen.
3.2 Felaktig användning
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår genom ej
ändamålsenlig användning. Bl.a. följande åtgärder är icke
ändamålsenliga:
Nedsänkning av vibratorkroppen i syra- eller luthaltiga vätskor.
Kontakt mellan vibratorkroppen och kroppsdelar eller införande i
kroppsdelar.
Säkerhet
Säkerhetssymboler och signalord 4.1
13
[sv] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Bruksanvisning
4 Säkerhet
4.1 Säkerhetssymboler och signalord
Följande symbol kännetecknar säkerhetsanvisningar. Den används för att
varna för möjliga personliga faror.
FARA
FARA kännetecknar en situation som leder till dödsfall eller
allvarliga personskador om den inte förhindras.
Följder om den ignoreras.
Förhindra personskador eller dödsfall.
VARNING
VARNING kännetecknar en situation som kan leda till dödsfall eller
allvarliga personskador om den inte förhindras.
Följder om den ignoreras.
Förhindra personskador eller dödsfall.
SE UPP
OBSERVERA kännetecknar en situation som kan leda till
personskador om den inte förhindras.
Följder om den ignoreras.
Förhindra personskador.
INFO
OBS kännetecknar en situation, som om den ignoreras kan leda till
materiella skador.
Följder om det ignoreras
Förhindra materiella skador.
4.2 Princip
Maskinen har tillverkats enligt senaste tekniska rön och erkända
säkerhetstekniska regler. Trots det kan fara för användarens eller annan
persons liv och hälsa samt skador på maskinen och andra sakskador
uppstå vid användning.
Beakta underhålls- och säkerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok.
Försummelse att beakta dessa anvisningar kan orsaka strömstötar,
brand och/eller allvarliga personskador samt skador på maskinen och/
eller skador på andra objekt.
Spara säkerhetsanvisningar och hänvisning för framtida bruk.
4
Säkerhet
4.3 Byggnadsmässiga förändringar
14
Bruksanvisning | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [sv]
4.3 Byggnadsmässiga förändringar
Byggnadsmässiga förändringar får inte göras utan tillverkarens skriftliga
tillstånd. Vid ej godkända byggnadsmässiga förändringar kan faror för
operatör och/eller tredje part uppstå i maskinen, och även maskinskador
kan uppstå.
Tillverkarens ansvar och garanti bortfaller vid ej godkända
byggnadsmässiga förändringar.
Som byggnadsmässiga förändringar gäller i synnerhet:
Öppnande av maskinen samt permanent borttagning av
komponenter.
Montering av reservdelar vilka inte kommer från Wacker Neuson eller
som inte motsvarar originaldelarna i konstruktion och kvalitet.
Påbyggnad av tillbehör oavsett slag vilka inte kommer från Wacker
Neuson.
Reservdelar eller tillbehör som kommer från Wacker Neuson kan
integreras eller byggas på utan betänkligheter. Mer information på
internet: http://www.wackerneuson.com.
4.4 Ägarens ansvar
Med ägare avses den person som i kommersiellt eller ekonomiskt syfte
själv använder denna maskin eller överlåter åt tredje part att använda
den och som under driften har det rättsliga produktansvaret för skyddet
av personalen eller tredje part.
Ägaren måste alltid göra instruktionsboken tillgänglig för personalen och
försäkra sig om att operatören har läst och förstått den.
Instruktionsboken måste förvaras nära till hands vid maskinen eller på
användningsplatsen.
Ägaren måste lämna ut instruktionsboken till varje ny operatör eller nästa
ägare av maskinen.
Även nationella föreskrifter, standarder och direktiv avseende
förebyggande av olycksfall och miljöskydd måste följas.
Instruktionsboken måste kompletteras med ytterligare anvisningar för
beaktande av företagsinterna, myndigheters, nationella eller allmängiltiga
säkerhetsriktlinjer.
Säkerhet
Användarens skyldigheter 4.5
15
[sv] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Bruksanvisning
4.5 Användarens skyldigheter
Gällande arbetsskyddsbestämmelser skall inhämtas och realiseras.
Faror p.g.a. arbetsförhållandena på platsen skall definieras i en
riskanalys.
Bruksanvisningar för arbete med denna maskin skall tas fram.
Det måste regelbundet kontrolleras om bruksanvisningarna uppfyller
senaste utgåva av regelverken.
Ansvarsområden för installation, handhavande, felavhjälpande,
underhåll och rengöring skall regleras och fastställas på ett entydigt
sätt.
Utbilda personalen regelbundet och informera om möjliga faror.
Uppdatera utbildningen regelbundet.
Dokumentera undervisningsresultaten och ställ dokumentationen till
förfogande för ansvarig myndighet om så begärs.
Tillhandahåll erforderlig skyddsutrustning för personalen.
4.6 Personalens kvalifikation
Denna maskin får tas i drift och användas endast av utbildad personal.
Vid felanvändning, missbruk eller handhavande genom outbildad
personal råder fara för operatörers och/eller tredje parts hälsa samt risk
för sakskador eller totalt bortfall för maskinen.
Dessutom gäller följande villkor för operatörerna:
God fysisk och psykisk hälsa.
Minimiålder 18 år.
Ingen försämring av reaktionsförmågan p.g.a. droger, alkohol eller
läkemedel.
Förtrogenhet med säkerhetshänvisningarna i denna instruktionsbok.
Förtrogenhet med den avsedda användningen av denna maskin.
Instruktioner i ett självständigt handhavande av maskinen.
4.7 Kvarstående risker
Kvarstående risker är särskilda faror vid hanteringen av maskinen vilka
inte går att eliminera trots en säkerhetsmedveten konstruktion.
Dessa kvarstående risker är inte direkt uppenbara och kan utgöra en
källa för möjliga person- eller hälsoskador.
Om oförutsebara övriga risker uppträder skall maskinen stannas
omedelbart och ansvarig överordnad skall informeras. Överordnad fattar
beslut och vidtar alla åtgärder som krävs för att eliminera den uppkomna
faran.
Vid behov skall tillverkaren informeras.
4.8 Allmänna säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningarna i detta kapitel omfattar ”Allmänna
säkerhetsanvisningar” som skall listas i instruktionsboken enligt
tillämpliga standarder. Det kan finnas hänvisningar som inte är relevanta
för denna maskin.
4
Säkerhet
4.8 Allmänna säkerhetsanvisningar
16
Bruksanvisning | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [sv]
4.8.1 Arbetsplatsen
Innan arbetet påbörjas måste man kontrollera arbetsområdet, t.ex.
markens bärighet eller hinder i omgivningen.
Säkra arbetsområdet mot det allmänna vägnätet.
Erforderlig avspärrning av väggar och tak, t.ex. i gropar.
Håll barn och andra personer borta vid arbete med denna maskin.
Blir man distraherad kan ma tappa kontrollen över maskinen.
Säkra alltid maskinen mot tippning, rullning, glidning och fall. Risk för
personskador!
Håll arbetsområdet rent. Oordning eller obelysta arbetsområden kan
orsaka olycksfall.
4.8.2 Säkerhet för personer
Att arbeta under påverkan av droger, alkohol eller läkemedel kan leda
till mycket svåra personskador.
Vid allt arbete skall lämplig skyddsutrustning användas. Lämplig
skyddsutrustning minskar risken för personskador väsentligt.
Tänk alltid på att stå stadigt.
Vid längre arbete med maskinen går det inte att helt utesluta risken
för vibrationsrelaterade långtidsskador. Vibrationsbelastning,
Tekniska data
Bär lämpliga kläder. Vida eller lösa klädesplagg, skyddshandskar,
smyncken och långt hår skall hållas borta från rörliga/roterande
maskindelar. Risk för indragning!
Säkerställ att inga andra personer uppehåller sig i riskområdet!
4.8.3 Hantering och användning
Behandla maskiner med omsorg. Maskiner vars komponenter eller
manöverelement är skadade får inte tas i drift. Låt genast byta ut
defekta komponenter eller manöverelement. Maskiner med defekta
komponenter eller manöverelement innebär en stor risk för
personskador!
Maskinens manöverelement får inte spärras, manipuleras eller
modifieras på ett otillåtet sätt.
Spärra en maskin som inte används mot obehörig idrifttagning.
Maskinen får hanteras endast av auktoriserad personal.
Behandla maskinen med omsorg. Låt byta ut defekta delar
omedelbart innan fordonet tas i drift. Defekta maskiner innebär en
stor risk för personskador.
Använd maskin, tillbehör, verktyg etc. enligt dessa anvisningar.
Förvara maskinen efter drift på en avspärrad, ren, frostskyddad och
torr plats som är oåtkomlig för andra personer och barn.
Säkerhet
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 4.9
17
[sv] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Bruksanvisning
4.9 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
VARNING
Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
Om du inte följer säkerhetsanvisningarna och anvisningarna kan det leda
till elektrisk stöt, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida
bruk.
Det i säkerhetsanvisningarna använda begreppet "elverktyg" är relaterat
till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg (utan
nätsladd).
4
Säkerhet
4.9 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
18
Bruksanvisning | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [sv]
1) Arbetsplatssäkerhet
Håll arbetsplatsen ren och väl belyst. Om arbetsplatsen är
stökig eller belysningen inte är tillräcklig kan detta orsaka olyckor.
Arbeta inte med elverktyg i omgivningar där det finns risk för
explosioner och där det finns brännbara vätskor, gaser och
damm. Elektriska verktyg skapar gnistor som kan antända damm
eller ångor.
Barn och andra personer skall hållas på avstånd när du
använder elverktyg. Om du tappar koncentrationen, kan du
förlora kontrollen över verktyget.
2) Elsäkerhet
Anslutningskontakten till elverktyget måste passa in i
uttaget. Kontakten får inte ändras på något sätt. Använd inga
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oförändrade kontakter och passande eluttag minskar risken för
elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, element,
spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar,
om kroppen är jordad.
Håll elverktyg borta från regn och fukt. Om det tränger in
vatten i en elmaskin, ökar risken för elektriska stötar.
Använd inte kabeln för andra ändamål, som att bära
elverktyg, hänga upp den eller dra kontakten ur uttaget. Håll
kabeln borta från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller intrasslade kablar ökar risken för
elektriska stötar.
Vid arbete utomhus med elverktyg, använd endast
förlängningskablar, som är lämpliga för utomhusbruk.
Användning av en kabel som är lämplig för utomhusbruk minskar
risken för elektriska stötar.
Om du inte kan undvika att använda elverktyget i fuktig
omgivning, använd en jordfelsbrytare. Användning av
felströmskyddsbrytare minskar risken för elektriska stötar.
3) Säkerheten för personer
Var uppmärksam på vad du gör och utför arbete med
elverktyg med förnuft. Använd inte elverktyg, om du är trött
eller om du är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.
Ett ögenonblick av oaktsamhet, kan det leda till allvarliga skador
vid användning av elverktyg.
Bär personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon.
Bär personlig skyddsutrustning som dammmask, glidfasta
skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur du
använder elverktyget, som minskar risken för skador.
Förhindra oavsiktlig idrifttagning. Försäkra dig att
elverktyget är avstängt, innan du ansluter det till
strömförsörjningen och/eller innan du sätter i batterierna, tar
upp det eller bär det. Om du har ett finger på reglaget, när du
bär elverktyget eller om det är påslaget, när du ansluter det till
strömförsörjningen, kan det leda till skador.
Säkerhet
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 4.9
19
[sv] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Bruksanvisning
Avlägsna inställningsverktyg eller skiftnyckel innan
elverktyget kopplas till. Ett verktyg eller en nyckel som sitter i
en roterande maskindel, kan leda till skador.
Undvik onormal kroppsställning. Sörj för stabilitet och håll
alltid balans. Därmed kan du bättre kontrollera elverktyg i
oväntade situationer.
Bär passande kläder. Bär inga lösa kläder eller smycken. Håll
hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder,
smycken eller lång hår kan fastna i roterande delar.
Om du kan montera en dammutsug- och
uppfångningsanordning, försäkra dig, att dessa är anslutna
och används korrekt. Användning av dammutsug kan minska
riskerna som uppstår med damm.
4) Användning och skötsel av elverktyg
Överbelasta inte maskinen. Använd endast elverktyg som är
avsedda för ditt arbete. Med passande elverktyg arbetar du
bättre och säkrare i angivet effektområde.
Använd inga elverktyg, vars strömbrytare är skadad. Ett
elverktyg som inte längre går att slå på eller stänga av, är farlig
och måste repareras.
Dra kontakter ur uttaget och/eller ta ut batteriet innan du
utför inställningar på maskinen, byter tillbehör eller förvarar
maskinen. Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att elverktyget
startar oavsiktligt.
Förvara oanvända elverktyg utanför barns räckvidd. Låt inte
personer, som inte känner till verktyget eller som inte har
läst dessa anvisningar, använda det. Elverktyg är farliga, om
de används av oerfarna personer.
Vårda elmaskiner med omsorg. Kontrollera, om rörliga delar
fungerar felfritt och inte fastnar, om delar är brutna eller
skadade, eftersom det påverkar elverktygets funktion. Låt
skadade delar repareras, innan du använder maskinen.
Många olyckor uppstår på grund av dåligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg vassa och rena. Med omsorg vårdade
skärverktyg med vassa skärkanter fastnar mindre och är lättare
att leda.
Använd elverktyg, tillbehör och insatsverktyg osv.
motsvarande till dess anvisningar. Ta hänsyn till
arbetsvillkoren och arbetet som skall utföras. Användning av
elverktyg för andra ändamål än de avsedda kan leda till farliga
situationer.
5) Användning och behandling av batteridrivna verktyg
Ladda de laddningsbara batterierna endast i laddare som
tillverkaren rekommenderar. För en laddningsanordning som är
lämplig för en särskilt typ av batterier, finns det risk för brand, om
den används tillsammans med andra uppladdningsbara batterier.
Använd endast avsedda laddningsbara batterier i elverktyg.
Användning av andra laddningsbara batterier kan leda till skador
och risk för brand.
4
Säkerhet
4.9 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
20
Bruksanvisning | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [sv]
Håll uppladdningsbara batterier, som inte används borta från
kontorsklämmor, mynt, nycklar, naglar, skruvar och andra
metallföremål som skulle kunna orsaka en överbryggning av
kontakterna. En kortslutning mellan kontakten på det
laddningsbara batteriet kan få brännskador och brand som följd.
Vid felaktig användning kan det komma ut vätska ur det
laddningsbara batteriet. Undvik kontakt med den. Vid
oavsiktlig kontakt skölj med vatten. Om vätskan kommer in i
ögonen, kontakta även en läkare. Vätska som tränger ut från
laddningsbara batterier kan leda till hudirritation eller
brännskador.
6) Service
Låt elverktyget endast repareras av kvalificerad fackpersonal
och med originalreservdelar. Därmed säkerställer du att
maskinens säkerhet behålls.
/