AL-KO GTE 450 Comfort Användarmanual

varumärke
AL-KO
Kategori
grästrimmare
Modell
GTE 450 Comfort
Typ
Användarmanual
sv
Orginalbruksanvisning
82 GTE 350 / 450 / 550
ORGINALBRUKSANVISNING
Innehållsförteckning
Om denna handbok......................................... 82
Produktbeskrivning...........................................82
Produktöversikt.................................................83
Säkerhetsinstruktioner......................................83
Montering..........................................................84
Idrifttagning.......................................................85
Handhavande................................................... 85
Underhåll och skötsel.......................................86
Förvaring.......................................................... 86
Bortskaffande................................................... 86
Hjälp vid störningar.......................................... 86
Garanti..............................................................87
EG-försäkran om överensstämmelse...............88
OM DENNA HANDBOK
Läs igenom denna dokumentation före an-
vändning. Detta är en förutsättning för säkert
arbete och felfri hantering.
Beakta säkerhets- och varningsanvisnin-
garna i dokumentationen och på produkten.
Dokumentationen är en permanent del av
den beskrivna produkten och bör lämnas vi-
dare till köparen vid försäljning.
Teckenförklaring
OBSERVA!
Följ dessa varningsinstruktioner exakt
för att undvika person- och / eller mate-
rialskador.
ADVICE
Särskilda instruktioner för bättre förs-
tåelse och användning.
PRODUKTBESKRIVNING
Detta dokument beskriver en handhållen eldriven
grästrimmer.
Tekniska data
Tekniska data enligt följande standarder:
Mekanisk säkerhet enligt EN 786, 5.1.1, bilaga E
och D,
Ljudeffekt- och ljudenerginivå enligt DIN EN ISO
3744:2010
Mätning av mekaniska vibrationer i handtag enligt
EN 28662-1:1992
ADVICE
De angivna värdena har tagits fram efter
ett standardiserat provningsförfarande
och kan användas för att jämföra olika
eldrivna verktyg med varandra.
Värdena lämpar sig dessutom för att i
förväg bedöma vilken belastning använ-
daren utsätts för genom vibrationerna.
VARNING!
Beroende på hur elverktyget används
kan de faktiska vibrationsvärdena avvika
från de angivna.
Vidta åtgärder för att skydda dig mot vi-
brationsbelastning. Ta hänsyn till hela
arbetsförloppet, alltså även tidpunker då
elverktyget arbetar utan belastning eller
är avstängt.
Lämpliga åtgärder omfattar bland annat
regelbundet underhåll och skötsel av el-
verktyget och verktygstillbehör, att hålla
händerna varma, regelbundna pauser
samt ett välplanerat arbetsförlopp.
VARNING!
Bär hörselskydd för att förebygga hör-
selskador.
Symboler på maskinen
Obs! Särskild försiktighet vid
användningen.
Före idrifttagningen ska du läsa
bruksanvisningen!
Risk på grund av kringflygande
föremål!
Håll andra personer borta från
riskområdet.
Avståndet mellan apparaten
och tredje person ska vara
minst 15 m.
Naprave ne izpostavljajte mo-
kroti ali vlagi.
Produktbeskrivning
440 083_a 83
Bär skyddsglasögon, skyddsh-
jälp och hörselskydd.
Dra genast ut kontakten från
strömnätet om förlängningska-
beln skadas eller delats!
Reglerbart teleskopskaft.
Grästrimmern är utrustad med ett reglerbart tele-
skopskaft. Detta innebär att verktyget kan ställas
in efter individuell kroppslängd och att motorhuvu-
det kan vridas.
Vridbart och reglerbart skärhuvud
GTE 450 och 550 är utrustade med ett vridbart
och lutningsbart skärhuvud.
Tippautomatik
I trådhuvudet sitter en tippautomatik (8-4) som gör
att tråden kan förlängas vid påslagen motor.
Säkerhets- och skyddsanordningar
Barnsäkring
Hålet (5 mm) motorskyddsbrytaren är avsett
för ett hänglås*. Hänglåset förhindrar otillåten an-
vändning av trimmern.
* ingår inte i leveransen
Skyddsbrytare för motorn
Grästrimmern är utrustad med en motorskydds-
brytare som stänger av motorn vid överbelast-
ning.
Efter en avkylningsfas ca 15 minuter kan
grästrimmern slås på igen.
OBSERVA!
Skaderisk!
Säkerhets- och skyddsanordningar får
inte sättas ur funktion.
Föreskriven användning
Denna apparat är avsedd att trimma en gräsmatta
privat område. En annan eller mer vittgående
användning gäller som användning utanför be-
stämmelserna.
Trimmern är inte avsedd för personer (inklu-
sive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk el-
ler mental förmåga eller som saknar erfaren-
het och/eller kunskap om hur trimmern an-
vänds, om inte arbetet övervakas av en per-
son som ansvarar för säkerheten eller lämnar
anvisningar om hur trimmern ska användas.
Håll uppsikt över barn att de inte leker med
trimmern.
OBSERVA!
Produkten är inte avsedd för yrkesmäs-
sig användning.
PRODUKTÖVERSIKT
Produktöversikten (1) ger en överblick över trim-
mern.
1-1 Övre handtag
1-2 Brytare med barnsäkring
1-3 Kontakt
1-4 Kabelavlastare
1-5 Extra handtag
1-6 Hållare med extra trådspole *
1-7 Teleskopskaft
1-8 Övre styrhylsa
1-9 Nedre styrhylsa
1-10 Låsknapp för skärhuvudet *
1-11 Skärhuvud med motor
1-12 Växtskyddsbygel
1-13 Styrhjul *
1-14 Skydd med trådavskärare
1-15 Trådspole
* enhetsspecifik
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
OBSERVA!
Skärverktyget fortsätter att rotera efter
att motorn har stängts av.
Kontrollera före användning att inte nät- och
förlängningskablar visar spår på skador eller
slitage.
Håll förlängningskablarna på avstånd från
skärverktygen.
Om en kabel skulle skadas under användning
dra genast ur kontakten till elnätet. RÖR INTE
KABELN FÖRRÄN STRÖMMEN ÄR BRU-
TEN.
Arbeta alltid med lämplig klädsel, bär ögons-
kydd och handskar
sv
Säkerhetsinstruktioner
84 GTE 350 / 450 / 550
Låt inte barn eller personer som saknar
kunskap använda eller utföra underhåll
trimmern. Lokala föreskrifter kan föreskriva
en minimiålder för användning.
Stanna trimmern om personer, framför allt
barn, eller husdjur befinner sig i närheten.
Klipp endast i dagsljus eller vid tillfredsstäl-
lande konstgjord belysning.
Kontrollera trimmern före användning och ef-
ter kollisioner så att den fungerar korrekt och
inte är skadad. Genomför i fall nödvändiga
reparationer.
Använd inte trimmern om skyddsanordningar
har skadats eller saknas.
Håll händer och fötter borta från skärhuvudet,
framför allt när motorn startas.
Skaderisk vid alla anordningar som används
för att skära av tråden.
Håll alltid verktyget i normal arbetsposition
innan du startar den efter att en ny tråd har
dragits ut.
Montera aldrig skärande delar av metall.
Använd enbart originalreservdelar.
Dra alltid ut nätkontakten före kontroller, ren-
göring eller arbete på trimmern samt när den
inte används.
Se till att luftöppningarna är fria från smuts.
Trots de tekniska och kompletterande
skyddsåtgärderna kvarstår alltid risker vid ar-
bete med trimmern.
Håll handtagen torra och rena.
Ta bort främmande föremål i arbetsområdet.
Använd produkten enbart om den är i tekniskt
fullgott skick
Håll alltid skyddsskölden, trådhuvudet och
motorn fria från gräsrester.
Håll kropp och kläder borta från skäranord-
ningen.
Personer som inte är vana vid trimmern, bör
öva hanteringen med avstängd motor.
Använd lämpliga arbetskläder.
Se till att stå stadigt vid arbetet.
Manövrera alltid maskinen med båda hän-
derna.
Håll andra personer borta från riskområdet.
Lämna inte maskinen utan uppsikt.
Vid klippning i lutningar stå alltid under skär-
anordningen.
Vid arbeten på sluttningar:
Arbeta aldrig en jämn och hala slutt-
ning.
Se till att alltid ha god balans.
Klipp alltid tvären i sluttning, aldrig
upp- eller nedför.
Klipp aldrig i sluttningar som lutar mer än
20°!
Var särskilt försiktig vid vändning!
Efter kontakt med ett främmande föremål:
Stäng av motorn.
Kontrollera om apparaten har skador.
Använd inte apparaten under inverkan av al-
kohol, droger eller mediciner.
Följ olycksförebyggande föreskrifter.
Elektrisk säkerhet
RISK!
Fara vid beröring av spännings-
förande delar!
Dra genast ut kontakten från strömnä-
tet om förlängningskabeln skadas eller
delats! Vi rekommenderar anslutning via
en FI-skyddsbrytare med en nominell fel-
ström < 30 mA.
Husnätspänningen måste stämma överens
med angivelserna rörande nätspänning i den
tekniska informationen. Det är inte tillåtet att
använda någon annan försörjningsspänning.
Använd endast förlängningskablar som är av-
sedda att användas utomhus - minsta diame-
ter 1,5 mm
2
. Rulla alltid ut kabeltrumman helt.
Skadade eller knäckta förlängningskablar får
inte användas.
Kontrollera din förlängningskabels tills-
tånd före varje idrifttagning.
Sätt fast förlängningskabeln i kabelavlasta-
ren.
Utsätt inte trimmern för väta eller fukt.
Håll barn avstånd från trimmern när när
den är ansluten till elnätet.
MONTERING
OBSERVA!
Maskinen får inte användas förrän den är
fullständigt monterad.
Montering
440 083_a 85
Montera skyddsplatta
ADVICE
Kniven som är integrerad i skyddshuven,
skär av skärtråden automatiskt till den
optimala längden.
GTE 350
1. Sätt skyddsplattan på skärhuvudet (2-1).
2. Se till att tråden ligger fritt.
3. Skruva fast med de medföljande fyra skru-
varna.
GTE 450, GTE 550
1. Sätt skyddsplattan på skärhuvudet (2-1).
2. Se till att tråden ligger fritt.
3. Skruva fast skyddsplattan bak med de
medföljande skruvarna (2-1).
4. Sätt styrhjulet skyddsplattan och skruva
fast skruvarna (2-2).
Montering av nedre handtag
GTE 350
1. Dra isär greppbygeln på nedre handtaget lätt
(3-1).
2. Skjut på det nedre handtaget på fästet (3-2).
3. Se till att det nedre handtaget går i kuggarna.
4. Sätt skruvfästet och skruva fast fästskru-
ven (3-3).
GTE 450, GTE 550
Med lutningsspaken på det nedre handtaget kan
handtagets lutning anpassas individuellt.
1. Skjut på fästet på skaftet.
2. Dra isär greppbygeln på nedre handtaget lätt
(3-1).
3. Skjut på det nedre handtaget på fästet (3-2).
4. Se till att det nedre handtaget går i kuggarna.
5. Sätt lutningsspaken med skruvfästet på fäst-
skruven.
6. Skruva fast fästskruven så att lutningsspaken
kan manövreras med lite kraft (3-3).
IDRIFTTAGNING
OBSERVA!
Före idrifttagningen ska du alltid genom-
föra en visuell kontroll.
Justera teleskopskaftet
1. Vrid ca 180° åt höger för att lossa den övre
låshylsan (4-1).
2. Ställ in teleskopskaftet individuellt efter
kroppsstorleken. Teleskopskaftet kan förlän-
gas med ca 10 cm (4-2).
3. Skruva åt låshylsan (4-3).
Vrida skärhuvudet
För att kunna trimma exempelvis en gräskant kan
skärhuvudet vridas i 180° (5, 6).
1. Skruva loss den nedre låshylsan (5-1).
2. Vrid teleskopskaftet i 180° (5-2).
3. Skruva fast låshylsan (5-3, 6-1).
Vinkla skärhuvudet
Med ändrad lutningsvinkel kan man trimma även
svåråtkomliga ställen t.ex. under bänkar, av-
satser etc.
1. Tryck på låsningsknappen (7-1).
2. Låt skärhuvudet låsa fast i den önskade lut-
ningen (7-2).
3. Släpp låsknappen.
ADVICE
Ta bort skyddet trådavskäraren före
första användningen.
Starta grästrimmern
1. Led förlängningskabeln genom kabelavlasta-
ren.
2. Anslut förlängningskabeln till elnätet.
3. Ställ dig stadigt.
4. Håll trimmern med båda händerna. Sätt inte
ned skärhuvudet på marken under tiden.
5. Håll med en hand i det nedre handtaget och
med den andra handen i det övre handtaget.
6. Tryck på brytaren det övre handtaget och
håll kvar. Trimmern startar.
7. Låt grästrimmern en kort stund tom-
gång. Skärtråden kortas då till korrekt längd.
8. Om du släpper brytaren stänger trimmern av
sig.
ADVICE
Skärhuvudet fortsätter att rotera ett par
sekunder efter att du har stängt av trim-
mern.
HANDHAVANDE
Starta trimmern innan du närmar dig det gräs
som ska klippas.
Luta trimmern lätt framåt i långsam takt (9).
Svep trimmern åt höger och vänster för att
klippa gräset (9).
Långt gräs måste trimmas i flera nivåer. Arbeta
alltid uppifrån (10-1, 10-2) och nedåt.
sv
Handhavande
86 GTE 350 / 450 / 550
ADVICE
Knacka skärhuvudet mot marken regel-
bundet under arbetet. Tippautomatiken
håller tråden i korrekt längd.
Använd växtskyddsbygel för att hålla trim-
mern på rätt avstånd från olika hinder (11-1).
Ta endast bort gräsklippet vid avstängd mo-
tor.
OBSERVA!
Vibrationsvärdet för det elektriska verk-
tyget kan under användningen skilja sig
från visat värdet, beroende på hur mas-
kinen används.
Överbelasta inte trimmern under arbetet.
UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
RISK!
Fara vid elektrisk ström!
Skilj apparaten från elnätet vid all slags
underhåll och skötsel och förhindra den
från att starta igen.
Dra ur nätkontakten efter användning och
kontrollera att trimmern inte har några ska-
dor.
Förvara maskinen torrt och oåtkomligt för
barn och obehöriga personer.
Eventuella elfel får endast repareras av en
auktoriserad fackverkstad.
Använd inte trimmern om klingan på trådavs-
käraren saknas eller är skadad.
Håll alltid skyddsskölden, trådhuvudet och
motorn fria från gräsrester.
Spola inte maskinen med vatten! Inträngande
vatten (i t.ex. tändsystem och förgasare) kan
leda till störningar.
Utsätt inte trimmern för väta eller fukt.
Kontrollera med jämna mellanrum att trim-
mern är i gott skick.
Använd inga rengörings- eller lösningsmedel.
Dessa kan göra att trimmern får permanenta
skador.
Byta ut trådspolen
(extra trådspole GTE art. nr 112966)
1. Öppna locket genom att trycka de båda
spärrarna (8-1).
2. Ta bort den tomma trådspolen (8-2).
3. Sätt i den nya trådspolen.
4. Se till att fjädern är isatt igen (8-3).
5. För tråden utåt på båda sidorna.
6. Sätt locket och se till att spärrarna låser
fast.
FÖRVARING
Rengör trimmern och dess tillbehör efter
varje användning.
ADVICE
Häng upp grästrimmern i handtaget.
sätt belastas inte skärhuvudet i onö-
dan.
Förvara trimmern på ett torrt och frostfritt
ställe.
BORTSKAFFANDE
Uttjänta apparater, batterier och lad-
dare får inte slängas i hushållsavfallet!
Förpackning, maskin och tillbehör är till-
verkade av återvinningsbara material och
ska bortskaffas till återvinningsstation.
HJÄLP VID STÖRNINGAR
Störning Möjlig orsak Lösning
Motorn fungerar inte. Motorskyddsbrytaren har stängts
av.
Det finns ingen nätspänning.
Vänta tills trimmerns motorskydds-
brytare aktiveras igen.
Kontrollera säkringarna/jordfelsbry-
taren och låt en elektriker kontrol-
lera strömförsörjningen.
Kontrollera förlängningskabeln och
byt ut mot en ny vid behov.
Trimmern vibrerar. Trådspolen är smutsig. Rengör trådspolen och byt ut den
vid behov
Garanti
440 083_a 87
Störning Möjlig orsak Lösning
Trådspolen är tom. Byt trådspole.Gräset är dåligt klippt.
Otillräcklig trådlängd. Ställ in trådlängd.
ADVICE
Vänd dig till vår kundtjänst vid fel som inte finns med i den här tabellen eller vid fel som ni inte
kan åtgärda själva.
GARANTI
Eventuella material- eller tillverkningsfel åtgärdas av oss under den lagstadgade garantitiden genom
reparation eller ersättningsprodukt, efter vårt gottfinnande. Garantitiden bestäms av gällande lag i det
land där produkten köptes.
Vår garantiförsäkran gäller enbart om:
den här bruksanvisningen beaktas
produkten hanteras fackmässigt
originalreservdelar används
Garantin upphör att gälla vid:
egenmäktiga reparationsförsök
egenmäktiga tekniska förändringar
icke avsedd användning
Garantin gäller inte för:
lackskador som beror på normal användning
slitdelar som är märkta med en ram [xxx xxx (x)] på reservdelskortet
förbränningsmotorer (här gäller respektive motortillverkares garantibestämmelser)
Garantitiden inleds i och med den första slutkundens köp av produkten. Datum på inköpsbeviset gäller.
Kontakta återförsäljaren eller närmaste auktoriserade serviceställe under uppvisande av denna förklaring
och inköpsbeviset i original. Köparens lagstadgade anspråk gentemot försäljaren berörs inte av denna
förklaring.
sv
EG-försäkran om överensstämmelse
88 GTE 350 / 450 / 550
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar vi att den här produkten, i det utförande vi levererar den, uppfyller kraven i de harmoniserande EU-direktiven, EU-sä-
kerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna.
Produkt Tillverkare Auktoriserad representant
Eldriven grästrimmer
Typ
GTE 350
GTE 450
GTE 550
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Serienummer EU-direktiv Harmoniserande standarder
G130130
Ljudnivå
uppmätt / garanterad
GTE 350 94 / 96 dB(A)
GTE 450 94 / 96 dB(A)
GTE 550 94 / 96 dB(A)
2006/42/EC
2004/108/EC
2000/14/EC: 2005/88/EC
2006/95/EC
2011/65/EU
EN 60335-1
EN 60335-2-91
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Anmält organ Bedömning av överensstämmelse
Société Nationale de Certification
et d'Homologation
nr 0499
2000/14/EG bilaga VI Antonio De Filippo
VD
Kötz, 2012-09-11
/