limex 80053 Användarmanual

varumärke
limex
Modell
80053
Typ
Användarmanual
Yhteisön tuoja:
HP Værktøj A/S
DK-7080 Børkop
Tanska
© 2006 HP Værktøj A/S
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa
jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai
mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää
tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj
A/S:n kirjallista lupaa.
FI
EU-Importeur:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Dänemark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung
darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder
ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung
elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel
durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt
oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert
werden.
DE
EU importer:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Denmark
© 2006 HP Værktøj A/S
All rights reserved. The content of this user guide may not be
reproduced in part or whole in any way, electronically or
mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored
in a database and retrieval system without the prior written
consent of HP Værktøj A/S.
EN
EU-importör:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte
under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av
elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller
fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslag-
rings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande
från HP Værktøj A/S.
SV
EU-importør
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må
ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av
elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering
eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og
informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra
HP Værktøj A/S.
NO
EU-Importør:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke
gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af
elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller
optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S.
DA
31
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Monteringsanvisning
1. För på hjulet på axeln.
2. Använd handen eller en gummihammare för
att fästa hjulet med hjälp av axelsäkringen
(Ø 25). Gör samma sak med det andra hjulet.
3. Fäst hjulgaffeln med de påmonterade hjulen
på blandarramen med hjälp av skruvar (M
10x80), brickor (Ø 10) och muttrar (M 10).
4. Fäst fotstödet på den andra sidan av ramen
(där transporthandtaget sitter) med hjälp av
skruv (M 10x80), bricka (Ø 10) och muttrar
(M 10).
Ihopsättning av trumma
och trumram
Ta bort de 4 skruvarna och kugghjulet från
underdelen av betongblandaren.
32
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Applicera eventuellt lite silikon på ytan såsom bilden visar,
så att betongmassan inte kan tränga ut.
Förberedelse för färdig
montering.
Montering av kugghjul för över- och underdelen. Montering av blandaren.
33
SVENSKA
BRUKSANVISNING
5. Trumma och trumram är monterade vid leverans. Vi rekommenderar att monteringen av huset med
elmotorn och brytaren utförs av två personer.
5.a Den ena personen håller trumman (med trummans öppning nedåt). Den andra personen monterar
motorhuset genom att sticka den synliga axeln på motorhuset igenom hålet i trumramen samtidigt
som det lilla kugghjulet hålls fast och monteras på motoraxeln.
OBS! Det lilla kugghjulet fästes på motoraxeln med ett fjädrande spännstift (Ø 6 x 40). Vid
monteringen ska man se till att hålen på det lilla kugghjulet och motoraxeln sitter mitt emot
varandra.
Så ska kugghjulen placeras
Placera trumman med öppningen nedåt
34
SVENSKA
BRUKSANVISNING
6. Fäst motorhuset på blandarramen med skruvar (M 8 x 80) och muttrar (M 8).
7. Fäst lagerskålen på blandarramen med skruv (M 8 x 80) och mutter (M 8).
8. Fäst skyddskåpan på trumramen med plåtskruvar (ST 4,8 x 9,5).
35
SVENSKA
BRUKSANVISNING
9. Fäst justeringsskivan på blandarramen med skruv (M 8 x 80) och mutter.
10. För fjädern ända ner till dornen på handhjulet.
11. Placera handhjulet på trumramen och skruva på det (inte för hårt) med skruv (M 10 x 60) och
muttrar (M 10 x 60) så att fjäderns funktion är säkrad.
12. Fäst skyddskåpan på trumramen med plåtskruvar (ST 4,8 x 9,5).
”GS”-märkningen gäller bara om skyddskåpan för kugghjulet är monterad!
Placera trumman med öppningen uppåt
36
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Kära köpare.
Du har köpt en ny blandare för betong och murbruk. LIMEX garanterar att du har gjort rätt val
eftersom vi uppnått enastående produktkvalitet, kontroll, montering och slutkontroll.
EU-överensstämmelseförklaring
Blandaren uppfyller i levererat utförande följande gällande bestämmelser: Maskindirektiv 98/37/EF och
prEN 12151, version 12/98.
Frifallsblandaren är avsedd för blandning av betong och murbruk för privat och professionellt bruk.
Följande harmoniserande normer har tillämpats: EN 292-1 och EN 292-2 samt EN-60204-1.
D. Miholjac, Kroatien: 25/09/2001
OBS! Läs bruksanvisningen innan du börjar använda blandaren.
OBS! Dra ur strömkontakten innan skyddskåpan öppnas! Blandaren får bara köras med helt stängd
skyddskåpa!
OBS! Dra ur strömkontakten före underhåll och reparationer!
OBS! Kugghjulen får under inga omständigheter smörjas!
Vi ber dig läsa nedanstående bruksanvisning noga, så att din maskin kan fungera i många år.
Innan du börjar använda blandaren SKA denna bruksanvisning läsas. Du ska vara säker på att du följer
och förstår alla delar av bruksanvisningen.
TEKNISKA DATA:
Motor
P1=700 W / S1= (6-25%) ED
230 V / 50 Hz / 2,6 A
2700 min-1
Skyddsklass II
Kapslingsklass IP 44
Teoretisk påfyllningsmängd 0,125 m
3
(125 l) ± 5 %
Påfyllningsmängd 0,055 m
3
(55 I)
Ljudtrycksnivå 85 dB (A)
Ljudtrycksnivå på arbets
platsen
75 dB (A)
Vikt 58 kg
Mått i monterat tillstånd AxBxC (cm) 114x72x134
37
KORREKT ANVÄNDNING
Blandaren är avsedd för blandning av betong för privat och professionellt bruk.
Det är förbjudet att använda betongblandaren på ett sätt som inte är beskrivet i denna bruksanvisning.
Det är förbjudet att använda betongblandaren för blandning av explosiva och brännbara ämnen samt
inom livsmedelsområdet.
-VI BETONAR-
OM BESTÄMMELSERNA FÖR KORREKT ANVÄNDNING AV BLANDAREN INTE FÖLJS BÄR
ANVÄNDAREN DET FULLA ANSVARET
ANDRA RISKER!!!
Även om blandaren används korrekt och alla säkerhetsbestämmelser följs kommer det fortfarande att
finnas vissa andra risker pga. konstruktionen som styrs av användningssyftet. Fara pga. ström om du
inte använder föreskriftsenlig anslutningskabel. Skador som kan medföra risker från spänningsförande
delar eller själva blandaren. Fara pga. de roterande och rörliga delarna eller själva trumman. Dessa risker
uppstår särskilt om föreskrifterna inte följs vid drift, underhåll och reparation, och de kan minimeras
om användaren följer anvisningarna under ”Säkerhetsinformation” och ”Korrekt användning”.
SÄKERHETSINFORMATION
FÖRSIKTIG – FARA!
VIKTIGT: DRA UR STRÖMKONTAKTEN FÖRE:
Flyttning och transport.
Rengöring, underhåll och reparation.
Öppning av motorhuset, där elmotorn är placerad.
LÄS SÄKERHETSINFORMATIONEN NOGA OCH VAR NOGA MED ATT FÖLJA DEN. SKYDDA DIG
SJÄLV OCH ANDRA MOT MÖJLIGA RISKER. Inom blandarens ARBETSOMRÅDE SKA SÄKERHETS-
BESTÄMMELSERNA följas.
När cement eller tillsatser används ska man se till att det inte utvecklas för mycket damm.
När blandningstrumman fylls och töms ska skyddskläder användas (skyddshandskar, skyddsglasögon
och andningsskydd).
Det är förbjudet att stoppa in händer eller verktyg i blandningstrumman när den är igång!
ROTERANDE BLANDARDELAR!
Fyllning och tömning får endast utföras när blandningstrummans motor är igång. Observera åt vilket
håll trumman roterar. SE ANGIVELSEN PÅ TRUMMAN!
SVENSKA
BRUKSANVISNING
38
MEKANISKA SÄKERHETSANORDNINGAR
1. Betongblandaren är konstruerad så ett sådant sätt att man inte klämmer eller bränner kroppen
vid följande arbetsprocesser:
Vid fyllning och tömning.
När trumman roterar under arbetet eller när den är tom.
När motorn stängs av.
När blandaren flyttas eller när den lyfts då den flyttas med kran. Blandarens delar utgör ingen fara
vid hantering.
Alla skruvar är säkrade med hjälp av låsmuttrar (DIN 985) med brickor så att de inte lossnar.
2. Motorhuset och kontaktdosan är dessutom säkrade med ett stålrör som är fastsvetsat på huset.
Huset är också skyddat mot nedfallande främmande föremål och slag från sådana.
3. Vippmekanismen är konstruerad på ett sådant sätt att den alltid låses i läget ”stängd”. Detta
garanterar säker drift (murbrukstillverkning, underhåll, tömning, transport). Om trumman hamnar
i ett mellanläge ser mekanismen till att den automatiskt förs tillbaka till ett fastsatt läge.
ELEKTRISKA SÄKERHETSANORDNINGAR
DET ÄR FÖRENAT MED LIVSFARA ATT INTE FÖLJA DESSA ANVISNINGAR!
OBS!
Skyddsisolerad maskin. Skyddsklass II upprätthålles endast om originalisoleringsdelar
användes vid reparation och om isoleringsavstånden inte ändras.
Anslutningskabeln ska vara IEC 245-4:1980 (DIN 57 282) med beteckningen H 07 RN-F eller
motsvarande typer. Kabelns tvärsnitt ska vara minst 3x1,5mm
2
när den är upp till max 25 m lång. Kabelns
tvärsnitt över denna längd ska vara minst 3x2,5 mm
2
. Kabeln ska vara motståndskraftig under svåra
förhållanden, vara skyddad mot mekaniska fel och vara helt skyddad mot vattenstänk. Kabeln ska alltid
kontrolleras före användning och uppfylla de första två punkterna till fullo. Använd aldrig defekta kablar.
Lägg kabeln på sådant sätt att den inte kläms eller viks tvärt, och se till att det inte kan uppstå
kortslutning vid kontaktdosorna pga. främmande föremål eller jord. Använd inte provisoriska
elanslutningar. Skyddsanordningar får aldrig kringgås eller på annat sätt sättas ur funktion.
Reparationer av elanslutningar får endast genomföras av en elektriker som är förpliktigad att följa
föreskrivna normer. Reparationer av elektriska delar får bara genomföras av tillverkaren eller en
specialiserad firma. Vid strömavbrott stängs maskinen automatiskt av. Tryck på brytaren för att starta
maskinen igen.
SVENSKA
BRUKSANVISNING
39
HUVUDBRYTARE
Motorn är utrustad med en automatisk termisk strömbrytare. När motorn överbelastas blir den
överhettad. I sådana fall stängs motorn automatiskt av via den termiska strömbrytaren. Vänta en
stund innan du startar igen så att motorn får kylas ned (tryck på brytaren).
Vid strömavbrott stängs maskinen automatiskt av. Tryck på brytaren för att starta maskinen igen.
Även om blandaren används korrekt och alla säkerhetsbestämmelser följs kommer det fortfarande att
finnas vissa andra risker pga. konstruktionen som styrs av användningssyftet. Fara pga. ström om du
inte använder föreskriftsenlig anslutningskabel. Skador som kan medföra risker från spänningsförande
delar eller själva blandaren. Fara pga. de roterande och rörliga delarna eller själva trumman. Dessa risker
uppstår särskilt om föreskrifterna inte följs vid drift, underhåll och reparation, och de kan minimeras
om användaren följer anvisningarna under ”Säkerhetsinformation” och ”Korrekt användning”.
YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION
Se till att föreskrivna säkerhetsåtgärder följs och att delarna är korrekt monterade.
Se till att läsa, förstå och komma ihåg säkerhetsinformationen.
Strömbrytaren är placerad i samma hus som kontakten. Båda delarna är anslutna till motorhuset
där elmotorn sitter. Brytaren är skyddad mot vattenstänk.
FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING
LÄS IGENOM ALL SÄKERHETSINFORMATION
ANVÄNDNING
DET ÄR FÖRBJUDET ATT STARTA BLANDAREN NÄR TRUMMAN ÄR FULL
KONTROLLERA OM TRUMMAN ÄR FULL ELLER TOM FÖRE START!
Blandaren får bara placeras på ett fast och jämnt underlag. Om blandaren kan glida pga. ojämnt
underlag finns det risk att den välter.
Arbetsområdet omkring blandaren ska hållas rent för att förhindra att personer snubblar och faller.
Se till att belysningen är god.
Obehöriga får inte ha tillträde till arbetsområdet vid blandaren.
Unga under 16 år får inte använda betongblandaren.
Blandaren får bara användas till de arbetsuppgifter som anges i avsnittet ”Korrekt användning”.
Blandaren eller delar av denna får inte ändras. Byt endast defekta/skadade delar mot
originalreservdelar. Användning av blandaren är endast tillåten med fullständiga och kontrollerade
skyddsanordningar. Alla varningar och all säkerhetsinformation på blandaren ska vara fullt synliga
och oskadade.
Kontrollera att blandaren står säkert. När blandaren placeras ska man se till att blandningstrumman
inte töms av misstag.
SVENSKA
BRUKSANVISNING
40
TILLVERKNING AV BETONG OCH MURBRUK
Vid tillverkning av betong och murbruk ska blandningstrumman vara fast i korrekt blandposition.
Endast med rätt blandposition kan man uppnå optimala blandresultat och vara säker på att arbetet
förlöper utan problem.
Fyllning och tömning får endast utföras när blandningstrummans motor är igång. Observera åt vilket
håll trumman roterar. SE ANGIVELSEN PÅ TRUMMAN!
Handhjul med justeringsskiva för att vippa blandningstrumman och låsa fast den i önskad position.
TÖMNING AV TRUMMAN. VIPPA TRUMMAN TILL HÄLLPOSITION (3), STARTA ROTATIONEN GENOM
ATT TRYCKA PÅ BRYTAREN. HÅLL FAST ORDENTLIGT I HANDHJULET NÄR TRUMMAN VIPPAS
1. Murbruk
2. Betong
3. Tömning-rengöring
4. Transport
Lossa handhjulet för att vippa på trumman. Trumman ställs i en av blandpositionerna (betong eller
murbruk) genom att man vrider på handhjulet. POSITIONERNA PÅ JUSTERINGSSKIVAN.
Tillverkning av betong/murbruk
1. Fyll på vatten och grundmaterial (sand, grus eller...)
2. Tillsätt bindmedel.
3. Upprepa steg 1 och 2 tills önskat resultat uppnåtts.
4. Blanda materialet tills blandningen är jämn. Tillsätt vatten.
Fråga en fackman om råd gällande de exakta mängderna grundmaterial, bindmedel och vatten för att
vara säker på att få en jämn blandning.
HÅLL ORDENTLIGT I HANDHJULET
NÄR BLANDNINGSTRUMMAN TÖMS
Fyllning och tömning av blandningstrumman får endast utföras när motorn är igång och trumman
roterar. Kontrollera att blandaren står säkert och stabilt.
Lossa låsmekanismen på handhjulet genom att dra det mot kroppen. Vippa långsamt på
blandningstrumman, ställ trumman i tömningsposition med hjälp av handhjulet. Gör om
tömningsproceduren.
SVENSKA
BRUKSANVISNING
41
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
TRANSPORTANVISNING
VAR FÖRSIKTIG!!!
Dra ur strömkontakten före transport.
Betongblandaren är inte avsedd för vägtransport. Blandaren ska transporteras på en vagn avpassad för
detta ändamål. På byggarbetsplatser ska blandaren flyttas med handkraft eller kran.
Förberedelse inför att transportera eller flytta blandaren:
(I båda fall sätts handhjulet i läge 4 på justeringsskivan)
Sätt blandaren i transportläge (bild 1,2,3,4) och transportera den på en vagn avpassad för detta syfte.
Om blandaren ska flyttas med kran på byggarbetsplatsen så ska den lyftas i lyftpunkterna (se pos. 1 och
2 på bild 3 och 4). Lyftlinan ska ha en bärkraft på 200 kg. Lyft ska utföras enligt gällande föreskrifter
som gäller för byggarbetsplatser och sådana föremål.
RENGÖRING
Dra ur strömkontakten före rengöring.
Rengör inte med vatten när motorhuset är öppet.
Sätt blandningstrumman i position 3 med hjälp av handhjulet. Stäng av blandaren och dra ur
strömkontakten när rengöringen kräver direkt beröring av blandaren, även när hjälpmedel används.
Använd skrapa och stålborste för invändig rengöring av trumman och spola rent med vatten. Ta bort
betong- och murbruksrester från kuggkransen direkt. Maskinen får inte vara igång under rengöring.
Spruta inte vatten på motorhuset eller brytaren. Detta gäller också för ventilationsöppningar för
nedkylning av motorn.
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Lyftlina
Pos. 1 och 2
42
UNDERHÅLL
Blandaren är konstruerad så att den inte kräver särskilt underhåll. Trumma och drivaxel har kullager
med permanent smörjning och är skyddade mot vattenstänk. SMÖRJ ALDRIG KUGGKRANSEN!!!
För att upprätthålla blandarens värde ska den behandlas som beskrivits i avsnitten om säkerhet och
funktion samt om transport och förvaring.
För att förlänga din blandares livstid och säkra felfri användning rekommenderar vi att du följer
nedanstående råd. Sätt blandningstrumman i position nr. 4 (se transportanvisning) efter rengöring.
Förvara blandaren i ett torrt och ventilerat rum. Om blandaren ska stå oanvänd en längre tid så ska
drivremmen lossas på följande sätt: Lossa skruvarna och lyft långsamt huset till drivanordningen ca
2 mm. När du lossar på drivremmen ska du vara noga med att inte lyfta huset till drivanordningen för
mycket eftersom remmen då kan åka av. Om det ändå skulle ske ska huset lyftas upp helt så att remmen
kan sättas tillbaka ordentligt. Kontrollera att remmen sitter rätt. Annars kan skador uppstå.
REPARATION
Dra ur strömkontakten före rengöring.
Stäng av maskinen och dra ur strömkontakten. Maskinen får inte vara igång när reparationer utförs.
Höljen och dyl. som tas bort under reparationer SKA monteras korrekt efter avslutad reparation.
Reparationer av elektriska delar på maskinen ska utföras av tillverkaren eller specialiserade firmor.
Använd endast originalreservdelar.
DRIFTFEL
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Fel Möjlig orsak Lösning
Motorn går inte Nätspänning saknas. Anslutningskabeln
defekt. Motorn överbelastad.
Motorn får för lite luft. Öppningen för
utluft är för liten. Främmande föremål
i insugsöppningen eller mekanisk
deformering av kanalerna.
Kontrollera säkringen, kontrollera
kabeln (fackman), låt motorn kylas ned,
kontrollera kanalerna för utluft
(tillstoppade eller deformerade).
Motorn brummar, men
trumman roterar inte
Kugghjulet blockerat. Remmen inte
tillräckligt spänd. Remmen har gått av.
Spännstiftet på kugghjulet har gått av.
Spännstiftet på remskivan har gått av.
Kondensatorn defekt.
Slå av strömmen. Dra ur
strömkontakten. Spänn remmen.
Kontrollera remmen.
Byt ev. spännstiften (båda).
Om trumman fortfarande inte roterar ska
du tillkalla service.
43
SVENSKA
BRUKSANVISNING
RESERVDELAR
GARANTIDEKLARATION
Limex GmbH ger ett års garanti från det försäljningsdatum som står på garantibeviset. Produkten fungerar
korrekt om man följer bruksanvisningen. Limex GmbH garanterar att det finns service och reservdelar till
produkten. En produkt som inte repareras inom 45 dagar ersätts efter köparens önskemål.
En skadeanmälan SKA innehålla följande upplysningar:
Produktnamn och -typ
Inköpsdatum
Skadebeskrivning
Exakt adress
Blandarens nr.
Utan dessa uppgifter accepteras inte garantiförpliktelsen!
1. 01 Trumma med axel och kugghjul, komplett 0,125 m
3
(125 l); kugghjul plast
2. 01 Låda till drivmekanism, två delar Plast
3. 01 Litet kugghjul T=12
4. 01 Enfasmotor P1=700W
S1=(6-25%) ED; IP00
5. 01 Drivaxel Ø17
6. 02 Lager till drivaxel 6003 (2RSR)
7. 01 Kontakt med brytare Tripus: KSWA23,R1.art.nr.:20P0352
8. 01 Remskiva Ø150
9. 01 Rem Hutchinson: Poly V PJ 660
10. 02 Spännstift, fjädrande Ø6x40; DIN 7346
11. 01 Trumram
12. 01 Blandarram
13. 01 Fotstöd
14. 01 Hjulstöd
15. 01 Hjul, bärkraft 1000 N (100 kg)
16. 02 Trumlager 6006 (2RSR)
17. 02 Handhjul
18. 01 Fjäder Galvaniserad
19. 01 Transporthandtag Plast
20. 01 Plasthandtag Plast
44
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Garantin upphävs:
1. Om bruksanvisningen inte följs.
2. Om blandaren överbelastas.
3. Vid skador som uppstår under transport till service pga. otillräcklig emballering och felaktig
behandling.
4. För reservdelar som skadas eller tappas under transport till köparen.
5. I händelse av reparationer som utförts av användaren själv eller av andra personer eller firmor
utan auktorisering inom garantiperioden.
6. Serienumret (blandarens nummer som står på typskylten) ska stämma överens med numret
på garantibeviset.
RÄTT TILL ÄNDRINGAR I FORM AV TEKNISKA FÖRBÄTTRINGAR FÖRBEHÅLLES
GARANTIBEVIS
BETONGBLANDARE 125 LP
Art.nr. 106002
Blandarens nr:
Försäljningsdatum:
Försäljarens stämpel:
Reklamationsdatum: Skadebeskrivning: Reservdelar: Serviceavdelningens
stämpel:
/