SKODA Citigo (2016/05) Bruksanvisning

varumärke
SKODA
Modell
Citigo (2016/05)
Typ
Bruksanvisning
SIMPLY CLEVER
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
ŠKODA Citigo
Dokumentation för fordonsöverlämnande
Fäst fordonsdataskylten här
Datum för fordonsöverlämnande
a)
ŠKODA-partner
Återförsäljarens stämpel och signatur
Jag bekräftar härmed att det angivna fordonet inte hade några fel när jag
köpte det, och att jag har fått information om hur det används korrekt
samt om gällande garantivillkor.
Kundens underskrift
Har fordonet en garantiförlängning? Ja
Nej
Begränsning av ŠKODAs garantiförlängning
a)
År: eller km:
eller
Mil:
a)
I enlighet med kraven i nationella rättsliga bestämmelser kan datumet för for-
donets överlämnade anges istället för datumet för den första registreringen.

1ST012737AL
1. Fordonsägare
Detta fordon med registreringsnummer
(fylles i av säljaren)
tillhör:
Titel, namn/företag:
Adress:
Telefon:
ŠKODA-partner
Servicerådgivare:
Telefon:
2. Fordonsägare
Detta fordon med registreringsnummer
tillhör:
Titel, namn/företag:
Adress:
Telefon:
ŠKODA-partner
Servicerådgivare:
Telefon:

1ST012737AL
Förord
Du har valt en ŠKODA – tack för ditt förtroende!
I den här bruksanvisningen hittar du anvisningar för manövrering av fordo-
net, viktig information om säkerhet, skötsel, underhåll och självhjälp samt
tekniska fordonsdata.
Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna i den,
eftersom det är en förutsättning för korrekt användning av fordonet.
Beakta alltid gällande nationella bestämmelser när du använder fordonet
(t.ex. för transport av barn, avaktivering av krockkuddar, användning av däck,
vägtrafik, etc.).
Rikta alltid din uppmärksamhet på körningen! Som förare bär du det fulla an-
svaret för trafiksäkerheten.
Vi önskar dig mycket glädje med din nya ŠKODA!
Med vänlig hälsning, ŠKODA AUTO
Innehållsförteckning
Skadegaranti ochŠKODA-garanti för nya
fordon 5
Fordonsdokumentation 7
Förklaringar 8
Bruksanvisningens struktur och mer
information 9
Förkortningar
Säkerhet
Passiv säkerhet
11
Allmänna anvisningar 11
Rätt och säker sittställning 11
Säkerhetsbälten 13
Använda säkerhetsbälten 13
Automatiska bältesupprullare och
bältessträckare 15
Airbagsystem 16
Beskrivning av airbagsystemet 16
Frånkoppling av airbagar 18
Säker transport av barn 19
Barnstol 19
Fästsystem 22
Användning
Förarplats 27
Översikt
26
Instrument och kontrollampor
28
Kombiinstrument
28
Kördata (Multifunktionsdisplay)
30
Kontrollampor
32
Låsa upp och öppna 37
Låsa upp och låsa 37
Bagagelucka 41
Fönstermanövrering 41
Panoramasollucka 42
Ljus och sikt 44
Ljus 44
Innerbelysning 46
Sikt 47
Vindrutetorkare och vindrutespolare 48
Backspeglar 49
Stolar och nackstöd 50
Framstolar 50
Ryggstöd i baksätet 51
Nackstöd 52
Uppvärmning av framstolar 53
Praktisk utrustning 54
Utrustning i passagerarutrymmet 54
Transport av last 60
Bagagerum och transport 60
Transport på takräcket 63
Uppvärmning och ventilation 64
Uppvärmning, manuell klimatanläggning 64
Kommunikation och multimedia 66
Telefon och enhet Move & Fun 66
Körning
Start och körning 69
Start och avstängning av motor 69
START-STOPP-system 70
Bromsa och parkera 72
Manuell växling och pedaler 73
Automatisk växellåda 74
Inkörning av motorn och ekonomisk körning 75
Undvika skador på fordonet 76
Assistanssystem 77
Allmänna anvisningar 77
Broms- och stabiliseringssystem 77
Parkeringshjälp (ParkPilot) 78
Farthållare 80
City Safe Drive 81
Däcktrycksövervakning 82
Driftanvisningar
Skötsel och underhåll 84
Servicearbeten, anpassningar och tekniska
ändringar 84
Serviceintervaller 86
Rengöring och skötsel 88
Kontroll och påfyllning 91
Bränsle 91
Motorrum 94
Motorolja 96
Kylvätska 98
Bromsvätska 99
Bilbatteri 99
Hjul 102
Fälgar och däck
102
Drift i vinterväglag 104
Självhjälp
Nödutrustning och självhjälp
106
Nödutrustning 106
Hjulbyte 107
Reparationssats 110
Starthjälp 112
Bogsera fordonet 113
Fjärrkontroll 114
3
Innehållsförteckning
Nödupplåsning/nödlåsning 114
Byte av torkarblad 115
Säkringar och glödlampor 117
Säkringar 117
Glödlampor 120
Tekniska data
Tekniska data 124
Grundläggande fordonsuppgifter 124
Fordonsspecifika uppgifter beroende på
motortyp 128
Alfabetiskt register
4
Innehållsförteckning
Skadegaranti ochŠKODA-garanti för nya fordon
Skadegaranti
Din ŠKODA-partner ansvarar som återförsäljare för skador på ditt nya fordon
från ŠKODA, på ŠKODA originaldelar och på ŠKODA originaltillbehör i enlighet
med gällande bestämmelser och köpeavtalet.
ŠKODA-garanti för nya fordon
Utöver skadegarantin erbjuder ŠKODA AUTO en ŠKODA-garanti för nya fordon
(nedan kallad "ŠKODA-garanti") i enlighet med de villkor som beskrivs nedan.
Inom ramen för ŠKODA-garantin erbjuder ŠKODA AUTO följande tjänster:
Gratis reparation av skador som uppstår på fordonet på grund av ett fel inom
två år från och med det att ŠKODA-garantin börjar gälla.
Gratis reparation av skador som uppstår på fordonet på grund av lackfel inom
tre år från och med det att ŠKODA-garantin börjar gälla.
Gratis reparation av rostskador på fordonets kaross som uppstår inom tolv år
från och med att garantin börjar gälla. Endast skador som uppstår inifrån och
ut på karosseriplåtar omfattas av ŠKODA-garantin.
Garantin börjar gälla den dag då det nya fordonet överlämnas till den första kö-
paren av ŠKODA-partnern
1)
. ŠKODA-partnern ska notera detta datum i fordo-
nets bruksanvisning » Dokumentation för fordonsöverlämnande.
Fordonsreparationen kan ske genom byte eller reparation av den defekta de-
len. De gamla delarna övergår då i ŠKODA-servicepartnerns ägo.
Ytterligare anspråk kan inte härledas ur ŠKODA-garantin. I synnerhet har man
ingen rätt till reservdelsleverans, ingen ångerrätt, ingen rätt till ett ersätt-
ningsfordon under tiden reparationen pågår och ingen rätt till skadeersättning.
Om ditt ŠKODA-fordon köpts från en ŠKODA-partner i ett land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (dvs. EU-länderna, Norge, Island och Liechten-
stein) eller i Schweiz, ska anspråk baserade på ŠKODA-garantin göras gällande
hos en ŠKODA-servicepartner i något av dessa länder.
Om ditt ŠKODA-fordon köpts från en ŠKODA-partner utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, ska anspråk baserade på ŠKODA-
garantin göras gällande hos en ŠKODA-servicepartner utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet och Schweiz.
Förutsättning för att kunna utnyttja tjänster som omfattas av ŠKODA-garantin
är att alla servicearbeten har genomförts fackmässigt och i rätt tid i enlighet
med anvisningarna från ŠKODA AUTO. För att anspråk ur ŠKODA-garantin ska
kunna göras gällande krävs intyg på att servicearbeten har genomförts fack-
mässigt i enlighet med anvisningarna från ŠKODA AUTO. Om service inte har
genomförts resp. inte har genomförts i enlighet anvisningarna från ŠKODA
AUTO kan garantianspråk fortfarande göras gällande om du kan bevisa att
skadan inte har uppstått till följd av den uteblivna eller felaktiga servicen.
Naturligt slitage på ditt ŠKODA-fordon täcks inte av garantin. ŠKODA-garantin
omfattar heller inte skador på delar, komponenter eller påbyggnadsdelar från
andra tillverkare, eller skador på fordonet som orsakas av dessa delar. Det
samma gäller för tillbehör som inte har monterats in och/eller levererats från
fabrik.
Garantianspråk kan heller inte ställas om skadan uppstått under någon av föl-
jande omständigheter:
Otillåten användning, felaktig hantering (t.ex. användning av fordonet i ra-
cingtävlingar eller överbelastning), felaktig skötsel, felaktigt underhåll eller
otillåtna ändringar på fordonet.
Underlåtenhet att följa anvisningarna i bruksanvisningen resp. i övriga med-
följande anvisningar.
Extern eller yttre påverkan (t.ex. olycka, hagel, översvämning eller liknande).
Användning av delar på fordonet som inte godkänts av ŠKODA AUTO eller
förändring av fordonet på ett sätt som inte godkänts av ŠKODA AUTO (t.ex.
tuning).
Vid skador som inte omedelbart visas upp för en fackverkstad eller inte åt-
gärdas fackmässigt.
Kunden ansvarar för att bevisa att orsakssamband saknas.
Föreliggande ŠKODA-garanti begränsar inte köparens lagstadgade rättigheter
ur skadegarantin gentemot försäljaren av fordonet eller eventuella anspråk
baserade på produktansvarslagar.
Assistansgaranti
Assistansgarantin erbjuder dig extra säkerhet när du färdas med ditt fordon.
1)
I enlighet med kraven i nationella rättsliga bestämmelser kan datumet för
fordonets överlämnade anges istället för datumet för den första registre-
ringen.
5
Skadegaranti ochŠKODA-garanti för nya fordon
Om ditt fordon skulle sluta fungera under färd till följd av ett plötsligt fel kan
du inom ramen för assistansgarantin utnyttja vissa tjänster som säkerställer
att du kan fortsätta din färd. Till dessa hör följande: Vägassistansservice på
plats och bärgning till en ŠKODA servicepartner, teknisk telefonsupport resp.
driftsättning på plats.
Om ditt fordon inte repareras samma dag kan ŠKODA-servicepartnern vid be-
hov förmedla ytterligare tjänster i efterhand, såsom ersättningstransport (t.ex.
buss, tåg), tillhandahållande av ersättningsfordon eller liknande.
För mer information gällande villkoren för assistansgaranti för ditt fordon, kon-
takta din ŠKODA-partner. Här får du all information du behöver gällande villko-
ren för assistansgarantin för just ditt fordon. Om du inte har någon assistans-
garanti för ditt fordon kan du informera dig hos en ŠKODA servicepartner gäl-
lande möjligheten att teckna ett garantiavtal i efterhand.
Valfri ŠKODA garantiförlängning
Om du i samband med köp av ditt nya fordon köpte en ŠKODA garantiförläng-
ning, förlängs den tvååriga ŠKODA-garantin till vald period resp. fram till dess
att den valda gränsen för tillryggalagt avstånd nåtts, beroende på vilket som
inträffar först.
Ovan nämnda lackgaranti och garantin mot rostskador påverkas inte av
ŠKODAs garantiförlängning.
ŠKODAs garantiförlängning gäller inte för ytter- och innerfolier.
Närmare information om villkoren för ŠKODAs garantiförlängning kan du få
från din ŠKODA-partner.
Observera
ŠKODAs garantiförlängning gäller endast för vissa länder.
6
Skadegaranti ochŠKODA-garanti för nya fordon
Fordonsdokumentation
I fordonets dokumentation hittar du alltid denna bruksanvisning. Beroende på
fordonets utrustning kan även bruksanvisningen till radion ingå.
Bruksanvisning
Den här bruksanvisningen gäller för alla karossvarianter av fordonet, för alla
tillhörande modellvarianter och för alla utrustningsnivåer.
I bruksanvisningen beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att de ang-
es som extrautrustning, en viss modellvariant eller som marknadsspecifik ut-
rustning. Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna
bruksanvisning inte nödvändigtvis finns i fordonet.
Utrustningen på fordonet beror på köpeavtalet för fordonet. Om du har frågor
om utrustningens omfattning, kontakta en ŠKODA-partner.
Bilderna i bruksanvisningen fungerar enbart som förtydligande exempel. På
bilderna kan mindre detaljavvikelser förekomma i jämförelse med ditt fordon.
Bilderna används endast för att ge allmän information.
ŠKODA AUTO arbetar ständigt med vidareutveckling av sina fordon. Föränd-
ringar av leveransomfattningen vad gäller form, utrustning och teknik kan där-
för alltid förekomma. Uppgifterna i den här bruksanvisningen stämde då bruks-
anvisningen trycktes.
Inga rättsliga anspråk kan grundas på uppgifter, bilder och beskrivningar i den-
na bruksanvisning.
De internetsidor som vi hänvisar till i denna bruksanvisning bör visas i den
klassiska vyn. På mobila enheter kan det hända att inte alla nödvändiga upp-
gifter visas.
Bruksanvisning för radion
Bruksanvisningen för radion innehåller en beskrivning av hur radioapparaten
används.
Fordonsdokumentation på nätet
Bild 1
Genom att läsa in QR-koden » bild 1 med hjälp av tillhörande applikation på din
externa enhet (t.ex. telefon, surfplatta) eller genom att mata in följande adress
i din webbläsare, kan du öppna modellöversikten för märket ŠKODA på inter-
net:
http://go.skoda.eu/owners-manuals
Välj önskad modell – en meny med fordonsdokumentation visas.
Välj tillverkningsperiod och språk.
Välj önskad anvisning – den kan visas antingen online eller i pdf-format.
7
Fordonsdokumentation
Förklaringar
Begrepp som används
- verkstad som på ett fackmässigt sätt utför servicearbeten på
fordon av märket ŠKODA. En fackverkstad kan vara en ŠKODA-partner,
en ŠKODA servicepartner eller en oberoende verkstad.
- verkstad som enligt avtal med företaget ŠKODA
AUTO eller företagets återförsäljare är auktoriserad att utföra servicear-
beten på fordon av märket ŠKODA eller att sälja originaldelar från
ŠKODA.
- företag som av företaget ŠKODA AUTO eller företagets
återförsäljare är auktoriserat att sälja nya fordon av märket ŠKODA och
om tillämpligt, utföra service på dessa fordon med ŠKODA originaldelar
samt sälja ŠKODA originaldelar.
Textanvisningar
- kort tryck (t.ex. på knapp) inom 1 sek.
- långt tryck (t.ex. på knapp) i mer än 1 sek.
Symbolförklaring
Hänvisning till den inledande modulen av ett kapitel med viktig informa-
tion och säkerhetsanvisningar.
Situationer då fordonet bör stannas snarast möjligt.
® Registrerat varumärke.
Symbol för nästa åtgärd
VARNING
Texter med denna symbol uppmärksammar på en allvarlig olycks- och ska-
derisk eller på livsfara.
VIKTIGT
Texter med denna symbol uppmärksammar på risken för skador på fordonet
eller för eventuella funktionsfel på vissa system.
Observera
Texter med denna symbol innehåller extra information.
"Fackverkstad"
"ŠKODA servicepartner"
"ŠKODA-partner"
"Tryck"
"Håll intryckt"
8
Förklaringar
Bruksanvisningens struktur och mer information
Struktur på denna bruksanvisning
Bruksanvisningen är hierarkiskt uppdelad i följande områden:
Punkt (t.ex. Driftsanvisningar) - punktens titel anges alltid längst ned på
vänster sida
Huvudkapitel (t.ex. Kontroll och påfyllning) - huvudkapitlets titel anges all-
tid längst ned på höger sida
Kapitel (t.ex. Motorolja)
Inledning till ett ämne - översikt över moduler inom ett kapitel, inle-
dande information om kapitlets innehåll, anvisningar som gäller för hela
kapitlet (om tillämpligt)
Modul (t.ex. Kontroll och påfyllning)
Informationssökning
Använd sökordsindexet i slutet av bruksanvisningen för att leta efter informa-
tion.
Riktningsangivelser
Alla riktningsangivelser, som "vänster", "höger", "fram", "bak", gäller i färdrikt-
ningen framåt på fordonet.
Enheter
Volym-, vikt-, hastighets- och längduppgifter anges i metriska enheter, såvida
inget annat anges.
Hjälp i nödfall
Om du råkar ut för ett fordonshaveri hittar du kontaktuppgifterna för nödassi-
stans på följande ställen:
Kontaktuppgifter från ŠKODA-partner (t.ex. fönsterdekal)
Mobil applikation ŠKODA
ŠKODAs webbplats
9
Bruksanvisningens struktur och mer information
Förkortningar
Förkortning Förklaring
varv/min Motorvarvtal per minut
ABS Låsningsfritt bromssystem
AGM Fordonsbatterityp
ASG Automatisk växellåda
ASR Traktionskontroll
CNG Komprimerad fordonsgas
CO
2
Koldioxid
COC Försäkran om överensstämmelse
EDS Elektronisk differentialspärr
ECE Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa
EPC Kontroll av motorelektronik
ESC Stabiliseringssystem
ET Fälgarnas inpressningsdjup
EU Europeiska unionen
G-TEC Märkning av fordonsgasfordon
HBA Bromsassistent
HHC Assistent för start i backe
kW Kilowatt, måttenhet för effekt
LED Typ av lampa
MG Manuell växellåda
MFD Multifunktionsdisplay
MPI Bensinmotor med flerpunktsinsprutning av bränsle
N1
En skåpbil som uteslutande eller övervägande är konstrue-
rad för godstransport
Nm Newtonmeter, måttenhet för motorns vridmoment
OPS Optiskt parkeringssystem
TMC Tjänst för överföring av trafikinformation till föraren
VIN Fordonets identifikationsnummer
W Watt, måttenhet för effekt
10
Förkortningar
Säkerhet
Passiv säkerhet
Allmänna anvisningar
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Före varje färd
11
Körsäkerhet 11
I detta avsnitt av bruksanvisningen hittar du viktig information om passiv sä-
kerhet. Här har vi sammanställt allt man bör veta om till exempel säkerhetsbäl-
ten, airbags, barnsäkerhet och liknande.
Ytterligare viktig information om säkerhet finns även i efterföljande kapitel i
denna bruksanvisning. Bruksanvisningen bör därför alltid förvaras i fordonet.
Före varje färd
För din egen och för passagerarnas säkerhet bör följande punkter beaktas före
varje körning:
Kontrollera lampornas och blinkersens funktion.
Kontrollera vindrutetorkarnas funktion och torkarbladens skick. Kontrollera
spolarvätskenivån.
Kontrollera att samtliga rutor är rena så att du har god sikt.
Ställ in backspeglarna så att du har god sikt bakåt. Kontrollera att speglarna
inte är övertäckta.
Kontrollera däcktrycket.
Kontrollera nivån av motorolja, bromsvätska och kylvätska.
Fäst medfört bagage ordentligt.
De tillåtna axelbelastningarna och fordonets totalvikt får inte överskridas.
Stäng alla dörrar samt motorhuven och bagageluckan.
Se till att inga föremål kan hindra pedalerna.
Skydda barn genom att använda en lämplig barnstol » sidan 19, Säker trans-
port av barn.
Inta rätt sittläge. Uppmana dina passagerare att inta rätt sittläge » sidan 11,
Rätt och säker sittställning.
Körsäkerhet
Följande anvisningar ska beaktas för att körsäkerheten ska kunna säkerställas:
Låt inte uppmärksamheten avledas från trafiksituationen, t.ex. genom passa-
gerare eller ett telefonsamtal.
Kör aldrig fordonet om din körförmåga är påverkad av exempelvis medicin, al-
kohol eller droger.
Följ trafikreglerna och överskrid inte den högsta tillåtna hastigheten.
Anpassa fordonets hastighet efter körbanans tillstånd, trafiksituationen och
väderförhållandena.
Kör aldrig för länge, ta regelbundna pauser (minst varannan timme).
Rätt och säker sittställning
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Rätt sittställning för föraren
12
Inställning av rattläge
12
Rätt sittställning för frampassageraren
13
Rätt sittställning för passagerare i baksätet
13
Inta rätt sittläge innan du börjar köra och ändra inte detta sittläge under färd.
Förvissa dig även om att dina passagerare intar rätt sittställning och att de
inte ändrar den under färd.
Beakta följande information för frampassageraren för att undvika allvarliga el-
ler livshotande skador:
Luta dig inte över instrumentbrädan.
Placera inte fötterna på instrumentbrädan.
Beakta följande information för alla åkande för att undvika allvarliga eller livs-
hotande skador:
Sitt inte enbart på den främre delen av stolen.
Luta dig inte åt sidan i stolen.
Luta dig inte ut genom fönstret.
Stick inte ut kroppsdelar genom fönstret.
Placera inte fötterna på sittdynan.
11
Passiv säkerhet
VARNING
Framstolarna och samtliga nackstöd måste alltid vara rätt inställda efter
kroppsstorleken, och säkerhetsbältena måste vara korrekt fastspända för
att förare och passagerare ska skyddas på bästa möjliga sätt.
Samtliga åkande ska på rätt sätt sätta på sig det säkerhetsbälte som hör
till sittplatsen. Barn måste vara fastspända med lämpligt fasthållningssys-
tem » sidan 19, Säker transport av barn.
Under färd får ryggstödet inte vara lutat för långt bak eftersom säker-
hetsbältets och airbagsystemets funktion i så fall påverkas negativt – ska-
derisk!
VARNING
En felaktig sittposition kan leda till livshotande skador på passagerarna.
Rätt sittställning för föraren
Bild 2
Rätt sittposition för föraren/rätt handposition på ratten
Läs och beakta först
på sidan 12.
För din egen säkerhet och för att minska risken för skador vid en olycka ska du
beakta anvisningarna nedan:
Ställ in förarstolen så att pedalerna kan trampas ned helt med lätt böjda
ben och att avståndet mellan ratt och bröstben är minst 25 cm » bild 2 -
A
.
Ställ in ryggstödet så att rattens övre del kan nås med lätt böjda armar.
Spänn fast säkerhetsbältet på rätt sätt » sidan 14.
VARNING
Håll ett avstånd på minst 25 cm från ratten, annars kan airbagsystemet
inte skydda – livsfara!
Håll båda händerna i rattens yttre krans i positionerna klockan "9" och
klockan "3" när du kör » bild 2. Håll aldrig i ratten i positionen klockan "12"
eller i något annat grepp (till exempel i rattnavet eller på rattkransens insi-
da). Det kan orsaka svåra skador på armar, händer och huvud om airbagen
löser ut.
Se till att det inte finns några föremål i förarens fotutrymme eftersom de
kan hamna bland pedalerna under färd. Det går då kanske inte att frikoppla,
bromsa eller ge gas.
Inställning av rattläge
Bild 3 Inställning av rattläge
Läs och beakta först
på sidan 12.
Ratten kan ställas in i höjdled.
Vrid säkerhetsspaken under ratten i pilens riktning
1
» bild 3.
Ställ in ratten i önskad position. Ratten kan justeras i pilens riktning
2
.
Tryck säkerhetsspaken så långt det går i pilens riktning
3
.
VARNING
Ställ aldrig in ratten under färd utan endast när fordonet står stilla!
Lås alltid säkerhetsspaken efter inställning så att rattens position inte
ska kunna ändras av misstag – olycksrisk!
12
Säkerhet
Rätt sittställning för frampassageraren
Läs och beakta först på sidan 12.
För frampassagerarens säkerhet och för att minska risken för skador vid en
olycka ska du beakta anvisningarna nedan.
Skjut tillbaka frampassagerarstolen så långt som möjligt. Frampassagera-
ren måste sitta minst 25 cm från instrumentbrädan så att airbagen gör
största möjliga nytta om den löser ut.
Spänn fast säkerhetsbältet på rätt sätt » sidan 14.
VARNING
Håll ett avstånd på minst 25 cm från instrumentbrädan, annars kan air-
bagsystemet inte skydda – livsfara!
Ha alltid fötterna i fotutrymmet under färd – lägg aldrig upp fötterna på
instrumentbrädan, mot fönstret eller på sittdynan! I händelse av en in-
bromsning eller olycka utsätter du dig annars för en förhöjd skaderisk. Om
en airbag löser ut kan en felaktig sittställning orsaka livshotande skador!
Rätt sittställning för passagerare i baksätet
Läs och beakta först
på sidan 12.
För att skydda passagerna i baksätet och för att minska risken för skador vid
en olycka ska du beakta anvisningarna nedan.
Ställ in nackstödet så att dess överkant om möjligt är i samma höjd som
övre delen av huvudet.
Spänn fast säkerhetsbältet på rätt sätt » sidan 14.
Säkerhetsbälten
Använda säkerhetsbälten
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Rätt fastspänning av bältet 14
Spänna fast och ta av säkerhetsbälten 14
Ett rätt fastspänt säkerhetsbälte ger ett bra skydd vid en olycka. Det minskar
risken för skador och ökar chansen till överlevnad vid en svår olycka.
Säkerhetsbältena minskar rörelseenergin i avsevärd grad. Dessutom förhindrar
de okontrollerade rörelser, vilka annars kan medföra allvarliga skador.
Beakta följande anvisningar vid transport av barn » sidan 19, Säker transport
av barn.
VARNING
Spänn alltid fast säkerhetsbältet före all körning! Detta gäller även för öv-
riga medåkande – skaderisk!
Säkerhetsbältet skyddar maximalt endast om man sitter i en korrekt sitt-
ställning » sidan 11, Rätt och säker sittställning.
Framstolarnas ryggstöd får inte lutas för långt bak eftersom säkerhets-
bältena då kan förlora sin skyddsverkan.
VARNING
Anvisningar för användning av säkerhetsbälten
Bältesbandet får inte klämmas, vridas eller skava över skarpa kanter.
Se upp så att inte säkerhetsbältet hamnar i kläm när dörren stängs.
VARNING
Anvisningar för korrekt användning av säkerhetsbälten
Två personer (ej heller barn) får aldrig spännas fast med samma bälte.
Låstungan får endast sättas fast i den låsdel som hör till respektive sitt-
plats. Felaktig användning av säkerhetsbältet påverkar skyddsverkan och
skaderisken ökar.
Många klädskikt och löst sittande plagg (t.ex. överrock över kavaj) inve-
rkar på sittställningen och säkerhetsbältets funktion.
13
Säkerhetsbälten
VARNING (fortsättning)
Använd inte klämmor eller andra föremål för att ställa in säkerhetsbältena
(t.ex. för att förkorta bandet för korta personer).
Säkerhetsbältena i baksätet kan endast uppfylla sin funktion ordentligt
om ryggstöden är riktigt spärrade » sidan 51.
VARNING
Anvisningar för skötsel av säkerhetsbälten
Bältesbandet ska hållas rent. Smutsiga bältesband kan påverka den auto-
matiska bältesupprullarens funktion » sidan 90.
Säkerhetsbältena får inte demonteras eller förändras på något sätt. För-
sök inte att utföra reparationer på säkerhetsbältena själv.
Kontrollera skicket på säkerhetsbältena regelbundet. Vid skador på nå-
gon del av bältessystemet (t.ex. väven, infästningarna, den automatiska
bältesupprullaren eller låsdelen) måste respektive säkerhetsbälte bytas av
en fackverkstad.
Säkerhetsbälten som utsatts för påfrestningar under en olycka ska bytas
ut av en fackverkstad. Dessutom ska säkerhetsbältenas infästningar kon-
trolleras.
Rätt fastspänning av bältet
Bild 4 Placering av skulder- och bäckenbältet/placering av bältesbandet
på gravid kvinna
Läs och beakta först på sidan 13.
Det är mycket viktigt att bältesbandet dras korrekt för att säkerhetsbältet ska
erbjuda största möjliga skyddsverkan.
Skulderbältesdelen ska löpa ungefär mitt över skuldran (aldrig över halsen)
och ligga ordentligt mot överkroppen » bild 4 - .
Bäckenbältesdelen ska ligga över bäckenet, får inte löpa över buken och ska
alltid sitta åt ordentligt » bild 4 -
.
Hos gravida kvinnor måste bäckenbältesdelen placeras så lågt som möjligt
över bäckenet, så att inget tryck utövas över buken » bild 4 -
.
VARNING
Se alltid till att säkerhetsbältets remmar dras rätt. Ett feldraget säker-
hetsbälte kan leda till skador till och med vid en lätt olycka.
Ett för löst sittande säkerhetsbälte kan leda till skador, eftersom kroppen
slungas framåt av rörelseenergin vid en olycka och bromsas därmed upp
häftigt av bältet.
Bältesbandet får inte löpa över hårda eller ömtåliga föremål (t.ex. pennor,
glasögon, nyckelknippor osv.). De kan orsaka skador på bältet.
Spänna fast och ta av säkerhetsbälten
Bild 5 Spänna fast/ta av säkerhetsbälte
Läs och beakta först
på sidan 13.
Innan du spänner fast bältet
Ställ in nackstödet korrekt (gäller inte för stolar med integrerat nackstöd).
Ställ in stolen korrekt (gäller för framstolarna).
Spänna fast bältet
Dra långsamt bältesbandet från låstungan över bröst och bäcken.
Stick in låstungan i bälteslåset » bild 5 -
för stolen tills den klickar fast.
Provdra i bältet för att kontrollera att låstungan sitter fast i låset.
14
Säkerhet
Lossa bältet
Ta tag i låstungan och tryck in den röda knappen i bälteslåset » bild 5 -
att låstungan hoppar ut.
För tillbaka säkerhetsbältet för hand så att det rullas upp helt och hållet och
så att bandet inte förvrids.
VARNING
Låstungans införingshål får inte täppas igen eftersom låstungan då inte
kan låsa.
Automatiska bältesupprullare och bältessträckare
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Automatiska bältesupprullare 15
Bältessträckare 15
Automatiska bältesupprullare
Varje säkerhetsbälte är utrustat med en automatisk bältesupprullare.
När man drar långsamt i säkerhetsbältet har bältet full rörelsefrihet. Om man
rycker i säkerhetsbältet blockeras det av den automatiska bältesupprullaren.
Bältena låser också vid en full inbromsning, vid acceleration, vid körning i back-
ar och i kurvor.
VARNING
Om säkerhetsbältet inte blockerar när man rycker i det ska den automatis-
ka bältesupprullaren omgående kontrolleras av en fackverkstad.
Bältessträckare
Säkerheten för den fastspända föraren och frampassageraren höjs med hjälp
av bältessträckare på de främre säkerhetsbältenas automatiska bältesupprul-
lare.
Vid en kollision av en viss allvarlighetsgrad sträcks säkerhetsbältena av bältes-
sträckarna så att en oönskad rörelse av kroppen förhindras.
Vid en lättare kollision, om fordonet slår runt och vid olyckor där inga större
krafter är verksamma, kommer bältessträckarna inte att lösas ut.
VARNING
Alla arbeten på bältessträckarsystemet, såsom demontering och monter-
ing av systemkomponenter till följd av andra reparationsarbeten, får endast
utföras av en fackverkstad.
Om bältessträckarna har löst ut måste hela systemet bytas ut.
Observera
Bältessträckarna kan lösa ut även om säkerhetsbältena inte är fastspända.
När bältessträckarna utlöses frigörs rök. Detta tyder inte på brand i fordonet.
15
Säkerhetsbälten
Airbagsystem
Beskrivning av airbagsystemet
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Systembeskrivning 16
Utlösning av airbag 16
Säkerhetsanvisningar 17
Airbagsystemet erbjuder ett kompletterande skydd för de åkande i fordonet
vid kraftiga frontal- och sidokollisioner.
Observera att en airbag erbjuder bästa möjliga skyddsverkan endast i sam-
verkan med ett fastspänt säkerhetsbälte, och fungerar inte som ersättning
av säkerhetsbältet.
Airbagsystemets funktionstillstånd indikeras genom kontrollampan
på kom-
biinstrumentet » sidan 36.
Systembeskrivning
Bild 6 Krockkuddarnas monteringsplatser
Krockkuddarnas monteringsplatser » bild 6
Frontairbags
Sidoairbags Head-Thorax
A
B
Frontairbags - när föraren resp. frampassageraren slungas in i den helt upp-
blåsta airbagen dämpas rörelsen framåt och skaderisken för huvud och över-
kropp minskar.
Frontairbagarna är märkta med texten

på ratten samt på instrumentbrä-
dan på frampassagerarsidan.
Sidoairbags Head-Thorax - när man slungas in i den fullt uppblåsta airbagen
dämpas belastningen och skaderisken för huvudet samt för hela överkroppen
(bröst, buk och bäcken) minskar på den sida som är vänd mot dörren.
Sidoairbagarna är märkta med texten

på framstolarnas ryggstöd.
Airbagsystemet består av följande delar (beroende på utrustning):
Enskilda airbags.
Kontrollampa
på kombiinstrumentet » sidan 36.
Nyckelbrytare för frampassagerarens frontairbag » sidan 18.
Kontrollampa för frampassagerarens frontairbag i instrumentpanelens mitt-
del » sidan 18.
Utlösning av airbag
Bild 7 Gasfyllda airbags
Airbagsystemet är funktionsklart endast när tändningen slagits till.
När airbagar löser ut, fylls de med gas och blåses upp. En airbag blåses upp på
bråkdelen av en sekund.
När airbagen blåses upp frigörs rök. Detta tyder inte på brand i fordonet.
16
Säkerhet
Villkor för att en airbag ska lösa ut
De relevanta utlösningsförhållandena för respektive situation för airbagsyste-
met låter sig inte fastställas schablonmässigt. Viktiga faktorer är hårdheten på
det föremål som fordonet kolliderar med, kollisionsvinkel, fordonets hastighet
m.m.
Avgörande för huruvida airbagen löser ut är inbromsningsförloppet. Om den
fordonsinbromsning som uppträder och mäts under en kollision ligger under
de referensvärden som finns i styrenheten, kommer airbagarna inte att lösa ut
trots att fordonet kan deformeras mycket kraftigt under olyckan.
Vid kraftiga frontalkollisioner löser följande airbagar ut:
Förarens frontairbag.
Frampassagerarens frontairbag.
Vid kraftiga sidokollisioner löser följande airbag ut:
Sidoairbag Head-Thorax på olyckssidan.
När en airbag löser ut sker följande:
Varningsblinkersen slås på.
Alla dörrar låses upp.
Bränsletillförseln till motorn avbryts.
Innerbelysningen tänds (om den automatiska funktionen för innerbelysning-
en är påslagen – läge
).
I vilka fall löser airbagsystemet inte ut?
Vid lätta frontal- och sidokollisioner, påkörning bakifrån och om fordonet väl-
ter eller slår runt löser airbagsystemet inte ut.
Säkerhetsanvisningar
Bild 8
Säkert avstånd från ratten till in-
strumentbrädan
VARNING
Allmänna anvisningar
Säkerhetsbältet och airbagsystemet skyddar maximalt endast om man
sitter i en korrekt sittställning » sidan 11.
Airbagen utvecklar en stor kraft när den löser ut. Vid en felaktig sittställ-
ning eller stolsplacering kan det leda till allvarliga eller livshotande skador.
Detta gäller speciellt för barn som åker utan lämplig barnstol » sidan 21.
Om en störning uppstått ska airbagsystemet omgående kontrolleras av
en fackverkstad. Det finns annars risk för att airbagen inte löser ut vid en
olycka.
Om en airbag har löst ut måste airbagsystemet bytas.
Vid området kring frontairbagarna ska ytan på ratten samt instrument-
brädan om möjligt rengöras endast med en torr eller vattenfuktad trasa.
VARNING
Anvisningar för frontairbags
Det är viktigt för förare och passagerare att hålla ett avstånd på minst 25
cm till ratten resp instrumentbrädan » bild 8 -
A
. Om detta avstånd inte
hålls kan airbagsystemet inte skydda – livsfara! Dessutom måste framsto-
larna alltid vara riktigt inställda efter kroppsstorleken.
Vid användning av en barnstol på frampassagerarstolen där barnet sitter
med ryggen mot färdriktningen, måste frampassagerarens frontairbag alltid
kopplas ur » sidan 18, Frånkoppling av airbagar. Om detta inte sker kan
barnet skadas svårt eller till och med dödas om airbagen löser ut.
I frontairbagens utvecklingsområde framför de åkande i framstolarna får
det inte finnas ytterligare personer, djur eller föremål.
Ratten och ytan av instrumentbrädan framför frampassageraren får inte
förses med klisteretiketter, täckas över eller på annat sätt bearbetas. Inga
delar såsom mugghållare, telefonfästen m.m. får monteras i närheten av
airbagarnas monteringsplatser eller deras utvecklingsområde.
Ställ aldrig föremål på instrumentbrädan på frampassagerarsidan.
VARNING
Anvisningar för sidoairbags
Det får inte finnas några föremål i utvecklingsområdet för sidoairbagarna
(t.ex. solskydd som vridits mot fönstren) och inte heller några föremål
(mugghållare eller liknande) på dörrarna – olycksrisk!
17
Airbagsystem
VARNING (fortsättning)
Häng endast lättare klädesplagg på fordonets klädkrokar och lämna inga
tunga och vassa föremål i fickorna på klädesplaggen. Använd inte kläd-
hängare för upphängning av kläder.
Airbagsystemet arbetar med trycksensorer som är monterade i framdör-
rarna. Därför får inga anpassningar göras på dörrarna eller på dörrpanelerna
(t.ex. montering av extra högtalare). Ytterligare information » sidan 85.
Ryggstöden får inte utsättas för stora krafter, kraftiga stötar, sparkar el-
ler liknande – risk för skador på sidoairbagen. Sidoairbagarna kommer inte
att lösa ut i så fall!
Ta aldrig av överdragen från förar- och frampassagerarstolen, såvida det-
ta inte uttryckligen godkänts av ŠKODA AUTO. Eftersom airbagen vecklar ut
sig ur ryggstödet, kommer sidoairbagens skyddsfunktion att påverkas ne-
gativt om man använder klädslar eller överdrag som inte är godkända.
Skador på originalstolsöverdrag eller sömmar i sidoairbagens monterings-
område måste omgående åtgärdas av en fackverkstad.
VARNING
Anvisningar för hantering av airbagsystemet
Alla arbeten på airbagsystemet samt montering och demontering av sy-
stemkomponenter på grund av andra reparationsarbeten (t.ex. demonter-
ing av stol) får endast utföras av en fackverkstad. Ytterligare information
» sidan 85.
Inga ändringar får utföras på delar i airbagsystemet, på den främre stöt-
fångaren eller på karossen.
Manipulera inte enskilda delar av airbagsystemet, eftersom det kan leda
till att en airbag löser ut.
Frånkoppling av airbagar
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Koppla från airbag 18
Koppla från frampassagerarens frontairbag
18
Koppla från airbag
Frampassagerarens frontairbag kan kopplas från med nyckelbrytaren » bild 9
på sidan 18 -
.
Vi rekommenderar att du låter en ŠKODA servicepartner koppla från eventuella
andra airbagar.
Frånkopplingen av airbagen indikeras genom att kontrollampan tänds
» si-
dan 36.
Airbagarna ska kopplas från till exempel i följande fall:
När man använder en barnstol på frampassagerarstorlen där barnet sitter
med ryggen mot färdriktningen » sidan 19.
Om föraren trots korrekt körställning inte kan upprätthålla ett minsta av-
stånd på 25 cm mellan rattnav och bröstben.
Om det krävs specialinbyggnader i rattområdet på grund av rörelsehinder.
Om man låter montera andra stolar (t.ex. ortopediska stolar utan sidoairba-
gar).
VARNING
Om en airbag i fordonet är frånslagen vid köptillfället måste köparen upp-
märksammas på detta!
Koppla från frampassagerarens frontairbag
Bild 9 Nyckelbrytare för frampassagerarens frontairbag/kontrollampa för
frampassagerarens frontairbag
Positioner på nyckelbrytaren » bild 9 -
Frampassagerarens frontairbag är tillslagen – efter att tändningen slagits
till lyser kontrollampan

inte » bild 9 -
Frampassagerarens frontairbag är frånslagen – efter att tändningen sla-
gits till lyser kontrollampan

-
.
Frånslagning
Slå från tändningen.


18
Säkerhet
/