Geemarc AMPLICALL 1 Användarguide

Typ
Användarguide
Norsk
Nederlands
Svenska
Magyar
Eλληνικά
České
Polski
English
Français
Deutsch
תירבע
Русский
Español
Português
Italiano
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا
Dansk
Observera: Garantin gäller endast EU.
GARANTI
När du har köpt din Geemarc produkten, Geemarc skaffa en garanti som
gäller under två år.
Under denna tid sker alla reparationer eller ersättningar (efter eget
gottfinnande) gratis. Skulle du stöta på problem kontakta vår hjälplinje eller
besök vår webbplats på www.geemarc.com. Garantin täcker inte olyckor,
försumlighet eller om du har sönder en del.
Produkten får inte manipuleras eller plockas isär av någon som inte är en
godkänd Geemarc representant.
Geemarc garantin begränsar inte på något sätt dina juridiska rättigheter.
VIKTIGT: DITT KVITTO ÄR EN DEL AV DIN GARANTI OCH MÅSTE
SPARAS OCH UPPVISAS VID ETT GARANTIANSPRÅK.
Deklaration: Geemarc deklarerar härmed att denna produkt är i
överensstämmelse med de grundläggan krav och andra relevanta
bestämmelser för radio-och teleterminalutrustning 2014/53/UE.
En kopia av Konformitetsdeklarationen med de väsentliga kraven i
2014/53/UE finns på www.geemarc.com
DIREKTIV OM MATERIALÅTERVINNING
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) har införts för de
produkter som i slutet av sin livslängd återvinns på bästa sätt.
När produkten är slut, ska du inte slänga den bland dina vanliga
hushållssopor.
Använd något av följande bortskaffningsalternativ:
- Kasta produkten i en lämplig WEEE avfallscontainer.
- Eller, lämna tillbaka den gamla produkten till återförsäljaren.Om du köper
en ny, bör de acceptera det.
Om du följer dessa instruktioner säkrar du människors hälsa och miljöskydd.
För produktstöd och hjälp besök vår webbplats på
www.geemarc.com
Eller kontakta Geemarc France:
Parc de l’Etoile,
2 rue Galilée,
59791 Grande-Synthe Cedex
1 / 1