Skil 0740 AA Användarmanual

Kategori
Elektriska häcksaxar
Typ
Användarmanual
20
Gemeten volgens 2000/14/EG is het gegarandeerde
geluidsvermogenniveau lager dan 103 dB(A)
(wegingsmethode van de conformiteit volgens
aanhangsel V)
Het trillingsemissieniveau is gemeten in
overeenstemming met een gestandaardiseerde test
volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee
machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige
beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik
van de machine voor de vermelde toepassingen
- gebruik van de machine voor andere toepassingen, of
met andere of slecht onderhouden accessoires, kan
het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen
- wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer
deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het
blootstellingsniveau aanzienlijk reduceren
! beschermuzelftegendegevolgenvantrilling
doordemachineendeaccessoireste
onderhouden,uwhandenwarmtehoudenenuw
werkwijzeteorganiseren
Häcksax 0740
INTRODUKTION
Det här verktyget har utvecklats för att klippa häckar och
buskar och är endast avsedd för hemmabruk
Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig
användning
• Läsdessainstruktionernoggrantföranvändning
ochbevarademförframtidabruk3
• Varsärskiltuppmärksampå
säkerhetsinstruktionernaochvarningarna;omde
inteföljskandetgeallvarligaskador
Kontrollera om förpackningen innehåller alla delar som
nns på bilden 2
Om delar saknas eller är skadade kontaktar du
återförsäljaren
TEKNISKA DATA 1
VERKTYGSELEMENT 2
A Sladdhållare
B Brytare på främre handtag
C Brytare på bakre handtag
D Klippblad
E Skyddskåpa
F Bladspetsskydd
G Ventilationsöppningar
H Upphängningsskena (skruvarmedföljerinte)
J Klippbladsskydd
SÄKERHET
ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
OBS!Läsnogaigenomallaanvisningar. Fel som
uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan
orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvaraallavarningarochanvisningarförframtida
bruk. Nedan använt begrepp “elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna
elverktyg (sladdlösa).
1)ARBETSPLATSSÄKERHET
a) Hållarbetsplatsenrenochvälbelyst. Oordning på
arbetsplatsen eller dåligt belyst arbetsområde kan leda
till olyckor.
b) Användinteelverktygetiexplosionsfarlig
omgivningmedbrännbaravätskor,gasereller
damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända
dammet eller gaserna.
c) Hållunderarbetetmedelverktygetbarnoch
obehörigapersonerpåbetryggandeavstånd. Om du
störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen
över elverktyget.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Elverktygetsstickproppmåstepassatill
vägguttaget.Stickproppenfårabsolutinte
förändras.Användinteadapterkontakter
tillsammansmedskyddsjordadeelverktyg.
Oförändrade stickproppar och passande vägguttag
reducerar risken för elektriskt slag.
b) Undvikkroppskontaktmedjordadeytorsomt.ex.
rör,värmeelement,spisarochkylskåp. Det nns en
större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad.
c) Skyddaelverktygetmotregnochväta. Tränger vatten
in i ett elverktyg ökar risken för elektriskt slag.
d) Missbrukaintenätsladdenochanvänddeninteför
attbäraellerhängauppelverktygetochinteheller
förattdrastickproppenurvägguttaget.Håll
nätsladdenpåavståndfrånvärme,olja,skarpa
kanterochrörligamaskindelar. Skadade eller
tilltrasslade ledningar ökar risken för elektriskt slag.
e) Närduarbetarmedettelverktygutomhusanvänd
endastförlängningssladdarsomärgodkändaför
utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för
utomhusbruk används minskar risken för elektriskt slag.
f) Användenjordfelsbrytareomdetinteärmöjligtatt
undvikaelverktygetsanvändningifuktigmiljö. Genom
att använda en jordfelsbrytare minskas risken för elstöt.
3)PERSONSÄKERHET
a) Varuppmärksam,kontrolleravaddugöroch
användelverktygetmedförnuft.Användinte
elverktygetnärduärtröttelleromduärpåverkad
avdroger,alkoholellermediciner. Under användning
av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till
allvarliga kroppsskador.
b) Bäralltidpersonligskyddsutrustningoch
skyddsglasögon. Användning av personlig
skyddsutrustning som t. ex. dammltermask, halkfria
säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar
alltefter elverktygets typ och användning risken för
kroppsskada.
c) Undvikoavsiktligigångsättning.Kontrolleraatt
elverktygetärfrånkopplatinnanduansluter
stickproppentillvägguttagetoch/elleransluter/tar
bortbatteriet,taruppellerbärelverktyget. Om du
bär elverktyget med ngret på strömställaren eller
ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka
uppstå.
21
d) Tabortallainställningsverktygochskruvnycklar
innendukopplarpåelverktyget. Ett verktyg eller en
nyckel i en roterande komponent kan medföra
kroppsskada.
e) Överskattaintedinförmåga.Setillattdustår
stadigtochhållerbalansen. I detta fall kan du lätttare
kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
f) Bärlämpligakläder.Bärintelösthängandekläder
ellersmycken.Hållhåret,klädernaochhandskarna
påavståndfrånrörligadelar. Löst hängande kläder,
smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
g) Videlverktygmeddammutsugnings-och
-uppsamlingsutrustningkontrolleraatt
anordningarnaärrättmonteradeochanvändspå
korrektsätt. Användning av dammutsugning minskar de
risker damm orsakar.
4) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING
AV ELVERKTYG
a) Överbelastainteelverktyget.Användföraktuellt
arbeteavsettelverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet eektområde.
b) Ettelverktygmeddefektströmställarefårinte
längreanvändas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in
eller ur är farligt och måste repareras.
c) Drastickproppenurvägguttagetoch/ellertabort
batterietinnaninställningarutförs,tillbehörsdelar
bytsutellerelverktygetlagras. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
d) Förvaraelverktygenoåtkomligaförbarn.Låt
elverktygetinteanvändasavpersonersominteär
förtrognameddessanvändningellerintelästdenna
anvisning. Elverktygen är farliga om de används av
oerfarna personer.
e) Skötelverktygetomsorgsfullt.Kontrolleraattrörliga
komponenterfungerarfelfrittochintekärvar,att
komponenterintebrustitellerskadats;orsakersom
kanledatillattelverktygetsfunktionerpåverkas
menligt.Låtskadadedelarreparerasinnan
elverktygetåteranvänds. Många olyckor orsakas av
dåligt skötta elverktyg.
f) Hållskärverktygenskarpaochrena. Omsorgsfullt
skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt
i kläm och går lättare att styra.
g) Användelverktyget,tillbehör,insatsverktygosv.
enligdessaanvisningar.Tahänsyntill
arbetsvillkorenocharbetsmomenten. Används
elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga
situationer uppstå.
5) SERVICE
a) Låtelverktygetreparerasendastavkvalificerad
fackpersonalochmedoriginalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
SÄRSKILDASÄKERHETSANVISNINGARFÖR
HÄCKSAXAR
FÖREANVÄNDNINGEN
Det är bäst att få någon att visa dig hur maskinen
används innan du använder den för första gången
Denna maskin får inte användas av barn eller personer
med ett förståndshandikapp eller på annat sätt medsatt
förmåga, såvida denna inte sker med överinseende av en
vuxen person som ansvarar för personsäkerheten
Barn får inte använda maskinen som leksak
Lämna aldrig maskinen obevakad
Använd bara verktyget i dagsljus eller med tillräcklig
konstbelysning
Klipp inte våta häckar
Använd aldrig verktyget om skyddskåpan är defekt
Kontrollera alltid att den tillförda strömtypen stämmer
med spänningen som anges på maskinens märkplåt
(maskiner med beteckningen 230V eller 240V kan även
anslutas till 220V)
Kontrollera före användningen att maskinen fungerar
ordentligt; eventuella skador måste repareras av en
kvalicerad tekniker; öppna aldrig maskinen själv
Inspektera sladden med jämna mellanrum och låt den
byta ut av en kvalicerad person den är skadad
Använd bara en förlängningssladd som är avsedd för
användning utomhus och som är försedd med en
vattentät kontakt
Använd helt utrullade och säkra förlängningssladdar med
kapacitet på 16 A
Kontrollera förlängningssladden regelbundet och byt den
om den är skadad (bristfälligaförlängningssladdar
kanvarafarliga)
Om verktyget används i fuktiga miljöer ska en
jordfelsbrytare användas med en brytström på högst 30
mA
Före användning kontrollerar du klippområdet och tar
bort alla främmande föremål som kan fastna i klippbladen
(t.ex. stenar, spikar, taggtråd, plantstöd av metall)
UNDER ANVÄNDNINGEN
Använd skyddshandskar, åtsittande kläder och rejäla
skor
Använd inte verktyget om du är barfota eller har öppna
sandaler
Använd alltid långbyxor och långa ärmar när du använder
verktyget
Håll andra personer och djur på ett avstånd på minst 5
meter när verktyget används
Stå stadigt när du arbetar (luta dig inte för långt, i
synnerhet om du står på en stege)
Hållallakroppsdelarpåavståndfrånklippbladen,ta
intebortavklipptmaterialellerhållimaterialsom
skaklippasavnärbladenrörsigochsetillatt
brytarenäriavstängtlägenärdutarbortmaterial
somharfastnat (ett ögonblicks ouppmärksamhet vid
användning av verktyget kan resultera i allvarliga
personskador)
Håll(förlängnings)sladdenpåavståndfrån
klippområdet (vid användning kan sladden döljas av
buskar och kan oavsiktligt klippas av av bladen)
Hålldetelektriskaverktygetideisolerade
handtagen/ytornaeftersomklippbladenkankomma
ikontaktmeddoldasladdarellerverktygetsegen
sladd (om en strömförande sladd skadas av klippbladen
kan metalldelar i verktyget också bli strömförande, vilket
kan ge användaren en elektrisk stöt)
Kör inte över, kläm inte och dra inte i (förlängnings)
sladden
Skydda (förlängnings)sladden mot värme, olja och vassa
kanter
22
I händelse av onormala elektriska eller mekaniska
störningar, stäng genast av maskinen och dra ur
stickkontakten
EFTER ANVÄNDNINGEN
Stäng alltid av verktyget och dra ur kontakten efter
användning
Bärverktygetihandtagetmedavstängdaklippblad
ochsättalltidpåklippbladsskyddetvidtransport
ellerförvaringavverktyget (rätt hantering av verktyget
minskar risken för personskador som kan orsakas av
klippbladen)
Förvara maskinen inomhus på torrt ställe utom räckhåll
för barn
FÖRKLARINGAVSYMBOLERNAPÅVERKTYGET
3Läsbruksanvisningenföreanvändning
4Utsättintemaskinenförregn
5Användskyddsglasögonochhörselskydd
6Draalltidurkontaktenom(förlängnings)sladden
skadasellerklippsavunderarbetetsgång
7Dubbelisolering(ingenjordningkrävs)
ANVÄNDNING
Sladdhållare 8
- lägg förlängningssladdens slinga över hållaren A enligt
bilden
- dra åt för att fästa förlängningssladden
Säkerhetsbrytare för tvåhandsfattning 9
Förhindrar oavsiktlig start av verktyget
- starta verktyget genom att trycka in både brytaren B
och brytaren C
- stäng av verktyget genom att antingen släppa brytaren
B eller brytaren C
Använding av maskinen
! börjaklippaendastommotornärigång
! klippintemarktäckandeväxterförattförhindra
attjord/sandskadarklippbladenD
! överbelastainteverktygetgenomattklippa
grenarsomärtjockareän14mm
- avlägsna verktyget från klippområdet innan det stängs av
! närverktygetharstängtsavfortsätterbladenatt
rörasigundernågrasekunder
Bladspetsskydd F 2
- förhindrar att verktyget trycks bakåt vid kontakt med
massiva föremål (t.ex. staketstolpar eller husväggar)
- skyddar ändbladen mot skador
Klippa häckar 0
- klipp först häckens sidor (nedifrån och uppåt) och
sedan den övre delen
- klipp häckens sidor så att häcken blir något smalare
längst upp
- använd en handsåg eller sekatör för att klippa tjockare
grenar
Fattning och styrning av maskinen
- håll maskinen stadigt med båda händerna och se till
att du står stadigt
! underarbetet,hållalltidverktygetidetgrå
greppet!
- styr verktyget framför dig
- se alltid till att förlängningssladden hålls på avstånd
från arbetsområdet
- börja klippa nära eluttaget och förytta dig bort från det
under arbetets gång
ANVÄNDNINGSTIPS
Klippa en häck med enhetlig höjd
- knyt ett snöre längs häcken på önskad höjd
- klipp häcken alldeles ovanför snöret
Rekommenderade tidpunkter för klippning (Västeuropa)
- klipp lövfällande häckar i juni och oktober
- klipp vintergröna häckar i april och augusti
- klipp barrväxter och andra snabbväxande buskar var
6:e vecka från maj till oktober
UNDERHÅLL/SERVICE
Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig
användning
Håll verktyget, sladden och klippbladen rena
! dragurstickkontakteninnanrengöring
- rengör verktyget med en fuktad trasa (använd inte
rengörings- eller lösningsmedel)
- rengör ventilationsspringorna G 2 regelbundet med
en borste eller tryckluft
- efter användning ska klippbladen rengöras noggrant
och smörjas lätt
! användhandskarvidhanteringellerrengöringav
klippbladen
Kontrollera regelbundet klippbladens skick och att
bladbultarna är ordentligt åtdragna
Kontrollera regelbundet om det förekommer slitna eller
skadade komponenter och reparera/byt dem vid behov
Fila klippbladen
! draurkontakteninnandufilar
- la klippbladen med en liten och jämn l om ett
massivt föremål har skadat dem
- vi rekommenderar dock att bladen las av en specialist
- smörj klippbladen efter lning
Förvaring @
- montera upphängningsskenan på ett säkert sätt H på
väggen med 4 skruvar (medföljerinte) med
horisontell inriktning
- använd klippbladsskyddet J vid förvaring av verktyget
- före förvaring av verktyget torkar du av klippbladen
med en oljeindränkt trasa för att förhindra korrosion
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll
störning skulle uppstå, bör reparation utföras av
auktoriserad serviceverkstad för SKIL elverktyg
- sänd in verktyget iodemonteratskick tillsammans
med inköpsbevis till försäljaren eller till närmaste SKIL
serviceverkstad (adresser till servicestationer och
sprängskisser av maskiner nns på www.skil.com)
FELSÖKNING
På följande lista anges problemsymptom, tänkbara
orsaker och avhjälpande åtgärder (om de inte identierar
och rättar till problemet kontaktar du en återförsäljare
eller serviceverkstad)
! stängavverktygetochdraurkontakteninnan
problemetundersöks
Motorn startar inte eller stoppar plötsligt
- fel i eluttaget -> använd ett annat uttag
- kontakten är inte ansluten -> sätt i kontakten
- skadad förlängningssladd -> byt förlängningssladden
Verktyget fungerar då och då
- skadad förlängningssladd -> byt förlängningssladden
23
- defekta interna kopplingar -> kontakta återförsäljare/
serviceverkstad
- defekt strömbrytare -> kontakta återförsäljare/
serviceverkstad
Motorn är igång med bladen rör sig inte
- internt fel -> kontakta återförsäljare/serviceverkstad
Varma klippblad
- klippbladen är slöa -> la bladen
- det nns märken på klippbladen -> kontrollera bladen
- för mycket friktion till följd av smörjmedelsbrist -> smörj
bladen
MILJÖ
Elektriskaverktyg,tillbehörochförpackningfårinte
kastasihushållssoporna (gäller endast EU-länder)
- enligt direktivet 2012/19/EG som avser äldre elektrisk
och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt
nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg
sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
- symbolen # kommer att påminna om detta när det är
tid att kassera
FÖRSÄKRANOM
ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna
produkt som beskrivs i “Tekniska data” överensstämmer
med följande normer eller normativa dokument: EN
60745, EN 61000, EN 55014, enligt bestämmelserna i
direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG,
2011/65/EU
Teknisktillverkningsdokumentationfinnshos: SKIL
Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
LJUD/VIBRATION
Ljudtrycksnivån som uppmätts enligt EN 60745 är på
denna maskin 80 dB(A) och ljudeektnivån 100 dB(A)
(standard deviation: 3 dB), och vibration 3,3 m/s²
(hand-arm metod; onoggrannhet K = 1,5 m/s²)
Mätt enligt 2000/14/EG är den garanterade
ljudeektnivån (LWA) lägre än 103 dB (A)
(bedömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga
V)
Vibrationsemissionsvärdet har uppmätts enligt ett
standardiserat test i enlighet med EN 60745; detta värde
kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg
och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används enligt det
avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det avsedda
syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan
detta drastiskt öka vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte används,
kan detta avsevärt minska vibrationsnivån
! skyddadigmotvibrationgenomattunderhålla
verktygetochdesstillbehör,hållahänderna
varmaochstyrauppdittarbetssätt

Hækklipper 0740
INLEDNING
Dette værktøj er fremstillet til klipning af hække og buske,
og det er kun beregnet til privat brug
Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
• Læsdennebrugsanvisningomhyggeligtigennem,
indenstøvsugerenbruges,oggem
brugsanvisningentilsenerebrug3
• Værsærligopmærksompå
sikkerhedsinstruktionerneogadvarslerne;gøres
detteikke,kandetmedførealvorligeskader
Kontroller, om pakken indeholder alle dele som vist på
illustrationen 2
Kontakt venligst din forhandler, hvis dele mangler eller er
beskadiget
TEKNISKE DATA 1
VÆRKTØJETS DELE 2
A Ledningsholder
B Front-aktiveringshåndtag
C Bag-aktiveringshåndtag
D Skæreblade
E Beskyttelsesskærm
F Beskyttelse til skæreblad
G Ventilationshuller
H Opbevaringsskinne (skruernefølgerikkemed)
J Afdækning til savblad
SIKKERHED
GENERALE SIKKERHEDSINSTRUKSER
VIGTIGT!Læsalleadvarselshenvisningerog
instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af
advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar
alleadvarselshenvisningeroginstruksertilsenere
brug. Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb “el
værktøj” refererer til netdrevet el værktøj (med netkabel) og
akkudrevet el værktøj (uden netkabel).
1)SIKKERHEDPÅARBEJDSPLADSEN
a) Sørgfor,atarbejdsområdeterrentogryddeligt.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
b) Brugikkemaskinenieksplosionstruedeomgivelser,
hvordererbrændbarevæsker,gasserellerstøv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124

Skil 0740 AA Användarmanual

Kategori
Elektriska häcksaxar
Typ
Användarmanual