Skil 0740 AT Användarmanual

Kategori
Elektriska häcksaxar
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

20
GELUID/VIBRATIE
Gemeten volgens EN 60745 bedraagt het
geluidsdrukniveau van deze machine 80 dB(A) en het
geluidsvermogen-niveau 100 dB(A) (standaard deviatie:
3 dB), en de vibratie 3,3 m/s² (hand-arm methode;
onzekerheid K = 1,5 m/s²)
Gemeten volgens 2000/14/EC is het gegarandeerde
geluidsvermogenniveau lager dan 103 dB(A)
(wegingsmethode van de conformiteit volgens
aanhangsel V)
Het trillingsemissieniveau is gemeten in
overeenstemming met een gestandaardiseerde test
volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee
machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige
beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik
van de machine voor de vermelde toepassingen
- gebruik van de machine voor andere toepassingen, of
met andere of slecht onderhouden accessoires, kan
het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen
- wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer
deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het
blootstellingsniveau aanzienlijk reduceren
! bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling
door de machine en de accessoires te
onderhouden, uw handen warm te houden en uw
werkwijze te organiseren
Häcksax 0740
INTRODUKTION
Det här verktyget har utvecklats för att klippa häckar och
buskar och är endast avsett för hemmabruk
Verktyget är inte avsett för yrkesmässig användning
Läs dessa instruktioner noggrant för användning
och bevara dem för framtida bruk 3
Var särskilt uppmärksam på
säkerhetsinstruktionerna och varningarna; om de
inte följs kan det ge allvarliga skador
Kontrollera om förpackningen innehåller alla delar som
nns på bilden 2
Om delar saknas eller är skadade kontaktar du
återförsäljaren
TEKNISKA DATA 1
VERKTYGSELEMENT 2
A Sladdhållare
B Brytare på främre handtag
C Brytare på bakre handtag
D Klippblad
E Skyddskåpa
F Bladspetsskydd
G Ventilationsöppningar
H Upphängningsskena (skruvar medföljer inte)
J Klippbladsskydd
SÄKERHET
ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
OBS! Läs noga igenom alla anvisningar. Fel som
uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan
orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida
bruk. Nedan använt begrepp “elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna
elverktyg (sladdlösa).
1) ARBETSPLATSSÄKERHET
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen eller dåligt belyst arbetsområde kan leda
till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser eller
damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända
dammet eller gaserna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn och
obehöriga personer på betryggande avstånd. Om du
störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen
över elverktyget.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut inte
förändras. Använd inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oförändrade stickproppar och passande vägguttag
reducerar risken för elektriskt slag.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex.
rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det nns en
större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten
in i ett elverktyg ökar risken för elektriskt slag.
d) Missbruka inte nätsladden och använd den inte för
att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller
för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll
nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa
kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller
tilltrasslade ledningar ökar risken för elektriskt slag.
e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är godkända för
utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för
utomhusbruk används minskar risken för elektriskt slag.
f) Använd en jordfelsbrytare om det inte är möjligt att
undvika elverktygets användning i fuktig miljö.
Genom att använda en jordfelsbrytare minskas risken för
elstöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och
använd elverktyget med förnuft. Använd inte
elverktyget när du är trött eller om du är påverkad
av droger, alkohol eller mediciner. Under användning
av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till
allvarliga kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasögon. Användning av personlig
skyddsutrustning som t. ex. dammltermask, halkfria
säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar
alltefter elverktygets typ och användning risken för
kroppsskada.
21
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter
stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget. Om du
bär elverktyget med ngret på strömställaren eller
ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka
uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innen du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en
nyckel i en roterande komponent kan medföra
kroppsskada.
e) Överskatta inte din förmåga. Se till att du står
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lätttare
kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder
eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder,
smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning kontrollera att
anordningarna är rätt monterade och används på
korrekt sätt. Användning av dammutsugning minskar de
risker damm orsakar.
4) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING
AV ELVERKTYG
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet eektområde.
b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte
längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in
eller ur är farligt och måste repareras.
c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort
batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar
byts ut eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt
elverktyget inte användas av personer som inte är
förtrogna med dess användning eller inte läst denna
anvisning. Elverktygen är farliga om de används av
oerfarna personer.
e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att
komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som
kan leda till att elverktygets funktioner påverkas
menligt. Låt skadade delar repareras innan
elverktyget återanvänds. Många olyckor orsakas av
dåligt skötta elverktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt
i kläm och går lättare att styra.
g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv.
enlig dessa anvisningar. Ta hänsyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används
elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga
situationer uppstå.
5) SERVICE
a) Låt elverktyget repareras endast av kvalificerad
fackpersonal och med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
HÄCKSAXAR
FÖRE ANVÄNDNINGEN
Det är bäst att få någon att visa dig hur maskinen
används innan du använder den för första gången
Denna maskin får inte användas av barn eller
personer med ett förståndshandikapp eller på annat
sätt medsatt förmåga, såvida denna inte sker med
överinseende av en vuxen person som ansvarar för
personsäkerheten
Barn får inte använda maskinen som leksak
Lämna aldrig maskinen obevakad
Använd bara verktyget i dagsljus eller med tillräcklig
konstbelysning
Klipp inte våta häckar
Använd aldrig verktyget om skyddskåpan är defekt
Kontrollera alltid att den tillförda strömtypen stämmer
med spänningen som anges på maskinens märkplåt
(maskiner med beteckningen 230V eller 240V kan även
anslutas till 220V)
Kontrollera före användningen att maskinen fungerar
ordentligt; eventuella skador måste repareras av en
kvalicerad tekniker; öppna aldrig maskinen själv
Inspektera sladden med jämna mellanrum och låt den
byta ut av en kvalicerad person den är skadad
Använd bara en förlängningssladd som är avsedd för
användning utomhus och som är försedd med en
vattentät kontakt
Använd helt utrullade och säkra förlängningssladdar med
kapacitet på 16 A
Kontrollera förlängningssladden regelbundet och byt den
om den är skadad (bristfälliga förlängningssladdar
kan vara farliga)
Om verktyget används i fuktiga miljöer ska en
jordfelsbrytare användas med en brytström på högst
30 mA
Före användning kontrollerar du klippområdet och tar
bort alla främmande föremål som kan fastna i klippbladen
(t.ex. stenar, spikar, taggtråd, plantstöd av metall)
UNDER ANVÄNDNINGEN
Använd skyddshandskar, åtsittande kläder och rejäla
skor
Använd inte verktyget om du är barfota eller har öppna
sandaler
Använd alltid långbyxor och långa ärmar när du använder
verktyget
Håll andra personer och djur på ett avstånd på minst
5 meter när verktyget används
Stå stadigt när du arbetar (luta dig inte för långt, i
synnerhet om du står på en stege)
Håll alla kroppsdelar på avstånd från klippbladen, ta
inte bort avklippt material eller håll i material som
ska klippas av när bladen rör sig och se till att
brytaren är i avstängt läge när du tar bort material
som har fastnat (ett ögonblicks ouppmärksamhet vid
användning av verktyget kan resultera i allvarliga
personskador)
Håll (förlängnings)sladden på avstånd från
klippområdet (vid användning kan sladden döljas av
buskar och kan oavsiktligt klippas av av bladen)
22
Håll det elektriska verktyget i de isolerade
handtagen/ytorna eftersom klippbladen kan komma
i kontakt med dolda sladdar eller verktygets egen
sladd (om en strömförande sladd skadas av klippbladen
kan metalldelar i verktyget också bli strömförande, vilket
kan ge användaren en elektrisk stöt)
Kör inte över, kläm inte och dra inte i (förlängnings)
sladden
Skydda (förlängnings)sladden mot värme, olja och vassa
kanter
I händelse av onormala elektriska eller mekaniska
störningar, stäng genast av maskinen och dra ur
stickkontakten
EFTER ANVÄNDNINGEN
Stäng alltid av verktyget och dra ur kontakten efter
användning
Bär verktyget i handtaget med avstängda klippblad
och sätt alltid på klippbladsskyddet vid transport
eller förvaring av verktyget (rätt hantering av verktyget
minskar risken för personskador som kan orsakas av
klippbladen)
Förvara maskinen inomhus på torrt ställe utom räckhåll
för barn
BESKRIVNING AV SYMBOLER PÅ VERKTYGET
3 Läs bruksanvisningen före användning
4 Utsätt inte maskinen för regn
5 Använd skyddsglasögon och hörselskydd
6 Dra alltid ur kontakten om (förlängnings)sladden skadas
eller klipps av under arbetets gång
7 Dubbel isolering (ingen jordning krävs)
ANVÄNDNING
Sladdhållare 8
- lägg förlängningssladdens slinga över hållaren A enligt
bilden
- dra åt för att fästa förlängningssladden
Säkerhetsbrytare för tvåhandsfattning 9
Förhindrar oavsiktlig start av verktyget
- starta verktyget genom att trycka in både brytaren B
och brytaren C
- stäng av verktyget genom att antingen släppa brytaren
B eller brytaren C
Använding av maskinen
! börja klippa endast om motorn är igång
! klipp inte marktäckande växter för att förhindra
att jord/sand skadar klippbladen D
! överbelasta inte verktyget genom att klippa
grenar som är tjockare än 14 mm
- avlägsna verktyget från klippområdet innan det stängs
av
! när verktyget har stängts av fortsätter bladen att
röra sig under några sekunder
Bladspetsskydd F 2
- förhindrar att verktyget trycks bakåt vid kontakt med
massiva föremål (t.ex. staketstolpar eller husväggar)
- skyddar ändbladen mot skador
Klippa häckar 0
- klipp först häckens sidor (nedifrån och uppåt) och
sedan den övre delen
- klipp häckens sidor så att häcken blir något smalare
längst upp
- använd en handsåg eller sekatör för att klippa tjockare
grenar
Fattning och styrning av maskinen
- håll maskinen stadigt med båda händerna och se till
att du står stadigt
! under arbetet, håll alltid verktyget i det grå
greppet !
- styr verktyget framför dig
- se alltid till att förlängningssladden hålls på avstånd
från arbetsområdet
- börja klippa nära eluttaget och förytta dig bort från det
under arbetets gång
ANVÄNDNINGSTIPS
Klippa en häck med enhetlig höjd
- knyt ett snöre längs häcken på önskad höjd
- klipp häcken alldeles ovanför snöret
Rekommenderade tidpunkter för klippning (Västeuropa)
- klipp lövfällande häckar i juni och oktober
- klipp vintergröna häckar i april och augusti
- klipp barrväxter och andra snabbväxande buskar var
6:e vecka från maj till oktober
UNDERHÅLL / SERVICE
Verktyget är inte avsett för yrkesmässig användning
Håll verktyget, sladden och klippbladen rena
! drag ur stickkontakten innan rengöring
- rengör verktyget med en fuktad trasa (använd inte
rengörings- eller lösningsmedel)
- rengör ventilationsspringorna G 2 regelbundet med
en borste eller tryckluft
- efter användning ska klippbladen rengöras noggrant
och smörjas lätt
! använd handskar vid hantering eller rengöring av
klippbladen
Kontrollera regelbundet klippbladens skick och att
bladbultarna är ordentligt åtdragna
Kontrollera regelbundet om det förekommer slitna eller
skadade komponenter och reparera/byt dem vid behov
Fila klippbladen
! dra ur kontakten innan du filar
- la klippbladen med en liten och jämn l om ett
massivt föremål har skadat dem
- vi rekommenderar dock att bladen las av en specialist
- smörj klippbladen efter lning
Förvaring @
- montera upphängningsskenan på ett säkert sätt H på
väggen med 4 skruvar (medföljer inte) med
horisontell inriktning
- använd klippbladsskyddet J vid förvaring av verktyget
- före förvaring av verktyget torkar du av klippbladen
med en oljeindränkt trasa för att förhindra korrosion
Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll
störning skulle uppstå, bör reparation utföras av
auktoriserad serviceverkstad för SKIL elverktyg
- sänd in verktyget i odemonterat skick tillsammans
med inköpsbevis till försäljaren eller till närmaste SKIL
serviceverkstad (adresser till servicestationer och
sprängskisser av maskiner nns på www.skileurope.
com)
23
FELSÖKNING
På följande lista anges problemsymptom, tänkbara
orsaker och avhjälpande åtgärder (om de inte identierar
och rättar till problemet kontaktar du en återförsäljare
eller serviceverkstad)
! stäng av verktyget och dra ur kontakten innan
problemet undersöks
Motorn startar inte eller stoppar plötsligt
- fel i eluttaget -> använd ett annat uttag
- kontakten är inte ansluten -> sätt i kontakten
- skadad förlängningssladd -> byt förlängningssladden
Verktyget fungerar då och då
- skadad förlängningssladd -> byt förlängningssladden
- defekta interna kopplingar -> kontakta återförsäljare/
serviceverkstad
- defekt strömbrytare -> kontakta återförsäljare/
serviceverkstad
Motorn är igång med bladen rör sig inte
- internt fel -> kontakta återförsäljare/serviceverkstad
Varma klippblad
- klippbladen är slöa -> la bladen
- det nns märken på klippbladen -> kontrollera bladen
- för mycket friktion till följd av smörjmedelsbrist -> smörj
bladen
MILJÖ
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte
kastas i hushållssoporna (gäller endast EU-länder)
- enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk
och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt
nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg
sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
- symbolen # kommer att påminna om detta när det är
tid att kassera
-FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt
överensstämmer med följande norm och dokument:
EN 60745, EN 61000, EN 55014, enl. bestämmelser och
riktlinjema 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG,
2011/65/EU
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
LJUD/VIBRATION
Ljudtrycksnivån som uppmätts enligt EN 60745 är på
denna maskin 80 dB(A) och ljudeektnivån 100 dB(A)
(standard deviation: 3 dB), och vibration 3,3 m/s²
(hand-arm metod; onoggrannhet K = 1,5 m/s²)
Mätt enligt 2000/14/EC är den garanterade
ljudeektnivån (LWA) lägre än 103 dB (A) (bedömnings-
metod för överensstämmelse enligt bilaga V)
Vibrationsemissionsvärdet har uppmätts enligt ett
standardiserat test i enlighet med EN 60745; detta värde
kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg
och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används enligt det
avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det avsedda
syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan
detta drastiskt öka vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte används,
kan detta avsevärt minska vibrationsnivån
! skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt

Hækklipper 0740
INLEDNING
Dette værktøj er fremstillet til klipning af hække og buske,
og det er kun beregnet til privat brug
Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem,
inden støvsugeren bruges, og gem
brugsanvisningen til senere brug 3
Vær særlig opmærksom på
sikkerhedsinstruktionerne og advarslerne; gøres
dette ikke, kan det medføre alvorlige skader
Kontroller, om pakken indeholder alle dele som vist på
illustrationen 2
Kontakt venligst din forhandler, hvis dele mangler eller er
beskadiget
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1
VÆRKTØJETS DELE 2
A Ledningsholder
B Front-aktiveringshåndtag
C Bag-aktiveringshåndtag
D Skæreblade
E Beskyttelsesskærm
F Beskyttelse til skæreblad
G Ventilationshuller
H Opbevaringsskinne (skruerne følger ikke med)
J Afdækning til savblad
SIKKERHED
GENERALE SIKKERHEDSINSTRUKSER
VIGTIGT! Læs alle advarselshenvisninger og
instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af
advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar
alle advarselshenvisninger og instrukser til senere
brug. Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb “el
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Skil 0740 AT Användarmanual

Kategori
Elektriska häcksaxar
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för