SEVERIN WL 0802 Bruksanvisning

Kategori
Frisörer
Typ
Bruksanvisning
S
Hårtång med varmluft
Bästa kund!
Innan du använder apparaten bör du läsa
denna bruksanvisning noga och spara den
för framtida referens. Apparaten bör endast
användas av personer som bekantat sig med
dessa instruktioner.
Anslutning till vägguttaget
Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt
jordat uttag installerat enligt gällande
bestämmelser.
Se till att nätspänningen i vägguttaget
motsvarar den som är märkt på apparatens
skylt.
Modeller med spänningsväljare:
Modeller utrustade med spänningsväljare kan
inställas på olika nätspänningar med ett mynt
eller liknande. Se till att inställd spänning
stämmer med nätspänningen.
Denna produkt uppfyller de krav som är
gällande för CE-märkning.
Komponenter
1. Rund borste (Ø 23 mm) med
luftutloppsöppningar
2. Lockfrigöringsknapp
3. 4-positionsbrytare
4. Hölje
5. Luftintagsöppningar
6. Sladd med vridled
7. Ögla
8. Spänningsväljare
9. Liten rundborste (Ø 19 mm)
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Varning: Använd inte
apparaten i närheten av
badkar, dusch, tvättställ,
simbassäng eller någon annan
vattenbehållare.
I närheten av vatten föreligger också risker
även om apparaten är avstängd. Dra därför
alltid stickproppen ur vägguttaget efter
användningen, om apparaten används i ett
badrum.
Ytterligare skydd kan erhållas genom att
montera en jordad strömbrytare med en
nominell utlösningsström på högst 30 mA
(IF < 30 mA) i bostadsinstallationen. Fråga
en fackman.
Skydda apparaten mot fukt och koppla inte
på den om du har våta händer.
Barn (minst 8 år gamla) och även personer
med nedsatt fysisk rörelseförmåga,
reducerat sinnes- eller mentaltillstånd,
eller bristfällig erfarenhet och kunskap
får använda denna apparat. Detta under
förutsättning att dessa personer är under
uppsyn eller har fått tillräckliga instruktioner
om hur apparaten används och förstår vilka
riskerna är och vilka säkerhetsåtgärder som
krävs.
Barn bör inte tillåtas leka med apparaten.
Varning: Håll barn på avstånd från
apparatens förpackningsmaterial eftersom
fara eventuellt kan uppstå. Det fi nns t.ex.
risk för kvävning.
Vid användningen av elektriska
värmeapparater uppstår mycket hög
temperatur. Vidrör inte någon del av
apparaten utom höljet. Du kan bränna dig
om du vidrör de heta delarna.
Använd inte apparaten på syntetiskt
hår eller peruker. Värmen kan skada
syntetfi brerna.
Se till att luftens intags- och
utloppsöppningar inte blockeras med
ngrar eller hår och att inget ludd samlas i
luftintaget.
Om apparaten stängs av automatiskt
under användningen kan den inbyggda
skyddsanordningen mot överhettning ha
aktiverats. Apparaten kopplas på igen när
den har svalnat tillräckligt.
Kontrollera noga om det märks några fel
på huvudenheten eller de medföljande
komponenterna innan apparaten används.
27
Om apparaten t ex har tappats på en hård
yta får den inte längre användas. Även
osynliga skador kan försämra apparatens
driftsäkerhet.
Apparaten bör alltid vara under uppsikt när
den är i användning.
Undvik skador på elsladden genom att
inte vika sladden eller slå en ögla på -
den, speciellt inte där den utmynnar
från höljet,
inte dra i sladden, -
inte vira elsladden runt apparaten. -
Lägg inte apparaten på värmekänsligt
underlag vid eller omedelbart efter
användningen.
Koppla inte på apparaten då den hänger i
sin ögla.
Se till att den heta runda borsten inte
kommer i kontakt med hårbotten.
Tag stickproppen ur vägguttaget genom att
dra i stickproppen, aldrig i sladden.
Stäng alltid av apparaten och dra
stickproppen ur vägguttaget
efter användning, -
om apparaten skulle uppvisa fel och, och -
innan apparaten rengörs. -
Om apparaten använts felaktigt eller om
bruksanvisningen inte följts, kan inga krav
ställas mot leverantören eller försäljaren.
Apparaten är avsedd för hemmabruk eller
liknande användning, såsom i
kontor och andra kommersiella miljöer, -
jordbrukssektorn, -
hotell, motell och andra liknande -
anläggningar,
bed-and-breakfast hus. -
För att uppfylla säkerhetsbestämmelser och
undvika risker får reparationer av elektriska
apparater endast utföras av fackmän,
inklusive byte av sladden. Om det krävs
reparationer, var vänlig skicka apparaten
till någon av våra kundtjänstavdelningar.
Adresserna fi nns i bilagan till denna
handbok.
Bruksanvisning
Byte av rundborsten
Du kan byta ut rundborsten genom att helt
enkelt dra bort borsten och föra den andra
på plats.
Varning: Tryck inte in lockfrigöringsknappen
medan du byter borste.
Effektlägen
Apparaten har en 4-positionsbrytare som ger
följande inställningar:
0 = Avstängd
1 = Halv effekt
2 = Full effekt
= Kylinställning (avsvalning)
Användning
Den runda borsten är avsedd att forma
håret. Dela upp håret i slingor (inte för
tjocka) som sprids ut jämnt över borsten,
och vrid dem inåt eller utåt.
Gör detta endast några sekunder i taget
medan varmluften verkar på håret.
Tryck på lockfrigöringsknappen
för att
rulla borsten ur hårslingan.
Låt håret svalna ordentligt innan det borstas
ut.
Skötsel och rengöring
Dra alltid stickproppen ur vägguttaget och
se till att apparaten är avstängd innan
rengöring påbörjas.
På grund av risken för elektrisk stöt bör
apparaten inte rengöras eller doppas i
vatten.
Vid behov kan apparatens hölje torkas av
med en torr trasa som inte avger ludd.
Avlägsna lösa hårstrån från tillbehören efter
användningen.
Se alltid efter om det samlats ludd eller hår
i luftintagsöppningarna och tag i så fall bort
dem.
28
Bortskaffning
Kasta inte gamla eller söndriga
apparater med hushållsavfallet,
utan lämna dem till din hemorts
återvinningsstation.
Garanti i Sverige och Finland
För material- och tillverkningsfel gäller 2
års garanti räknat från inköpsdagen mot
uppvisande av specifi cerat inköpskvitto
i överensstämmelse med de allmänna
garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte
på dina lagstadgade rättigheter eller dina
lagenliga rättigheter enligt den nationella
konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten
används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar
den som använder apparaten för eventuella
material- och personskador.
Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH,
Tyskland.
29
Korea
Jung Shin Electronics co., ltd.
501, Megaventuretower 77-9,
Moonrae-Dong 3ga, Yongdeungpo-Gu
Seoul, Korea
Tel: +82-22-637 3245~7
Fax: +82-22-637 3244
Service Hotline: 080-001-0190
Latvia
SERVO Ltd.
Mr. Janis Pivovarenoks
Tel: + 371 7279892
Lebanon
Khoury Home
7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora
P.O.Box 70611
Antelias, Lebanon
Telephone 01 244200, Fax 01 253535
Internet: www.khouryhome.com
Luxembourg
Ser-Tec
Rue du Chateau d´Eua
3364 Leudelange
Tel.: 00352 -37 94 94 402
Fax 00352 -37 94 94 400
Macedonia
Agrotehna
St.Prvomajska bb
1000-Skopje
MACEDONIA
Tel : +389 2 / 24 45 009 or - 019
Fax : +389 2 24 63 270
Magyarország
TFK Elektronik Kft.
Gyar u.2
H-2040 Budaörs
Tel.: (+36) 23 444 266
Fax: (+36) 23 444 267
Nederland
HAS b.v.
Stedenbaan 8
NL-5121 DP Rijen
Tel: 0161-22 00 00
Fax: 0161-29 00 50
Norway
Løkken Trading AS
Trollåsveien 34
1414 Trollåsen
Tel: 40 00 67 34
Fax: 66 80 45 60
Österreich
Degupa
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstr. 7
5081 Anif / Salzburg
Tel.: 0 62 46 / 73 58 10
Fax:. 0 62 46 / 72 70 2
Polska
SERV- SERWIS SP. Z O.O.
UL. CYGANA 4
45-131 OPOLE
Tel/Fax 0048 77 453 86 42
e-mail: centralny@serv-serwis.pl
Portugal
Novalva
Zona Industrial Maia I
Sector X - Lote 293, N. 90
4470 Maia
Tel.: 02/9 44 03 84
Fax: 02/9 44 02 68
Russian Federation
Orbita Service
123362 Moskau
ul. Svobody 18,
Tel.: (495) 585 05 73
Орбита Сервис
123362 г. Москва,
ул. Свободы, д. 18.
Тел.: (495)585-05-73
Romania
For Brands srl
Str. Capitan Aviator Alexandru
Serbanescu Nr. 33-35, Bl. 20
E
Sc. 2 Et.1, Ap. 27, Sector 1
Bucuresti
Tel: + 40 21 233 41 12
+ 40 21 233 41 13
+ 40 21 688 66 13
Fax: + 40 21 233 41 03
+ 40 21 688 66 13
E-mail: o [email protected]
Web site: www.forbrands.ro
Schweiz
VB Handels Sàrl GmbH
Postfach 306
1040 Echallens
Tel: 021 881 60 45
Fax: 021 881 60 46
Serbia
SMIL doo
Pasiceva 28, Novi Sad
Serbia and Montenegro
tel: + 381-21-524-638
tel: +381-21-553-594
fax: +381-21-522-096
Slowak Republic
PREMT,s.r.o.
Skladová 1
917 01 Trnava
Tel: 033/544 7177
Finland
Oy Harry Marcell Ab
Rälssitie 6, PL 63
01511 Vantaa
Tel.: 00358 / 2 07 599 860
Fax: 00358 / 2 07 599 803
Svenska
Rakspecialisten HS
Möllevångsgatan 34
214 20 Malmö
Tel.: 040/12 07 70
Fax: 040/6 11 03 35
Slovenia
SEVTIS d.o.o.
Smartinska 130
1000 Ljubljana
Tel: 00386 1 542 1927
Fax: 00386 1 542 1926
Stand: 03.2010
IM No.: 8497.0000
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

SEVERIN WL 0802 Bruksanvisning

Kategori
Frisörer
Typ
Bruksanvisning