Princess 117201 Användarmanual

Kategori
Grillar
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

34
SV
Säkerhetsanvisningar
Allmän säkerhet
s noggrant igenom •
handboken re användning.
Bell handboken för
framtida behov.
Annd bara apparaten och •
tillberen r de avsedda
ändalen. Använd inte
apparaten och tillberen r
andra syften än de som
beskrivs i handboken.
Använd inte apparaten om •
gon del eller tillber är
skadat eller defekt. Om någon
del eller tillber är skadat
eller defekt, ste den bytas
av tillverkaren eller berig
serviceverkstad.
Apparaten kan anndas av •
barn fn och med 8 års ålder
och av personer med ett
fysiskt, sensoriskt, mentalt eller
motoriskt handicap, eller bris
på erfarenhet och kunskap om
de övervakas eller instrueras om
hur apparaten ska användas på
ett kert sätt och rsr de
risker som kan uppkomma.
Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och
underhåll r inte utföras av
barn såvida de inte är äldre
än 8 år och övervakas.
ll apparaten och tkabeln
utom räckhåll för barn som
är yngre än 8 år.
Annd inte apparaten ra •
badkar, duschar, basnger
eller andra kärl som innehåller
vatten.
nk inte ned apparaten •
i vatten eller någon annan
vätska. Om apparaten hamnar
i vatten eller någon annan
tska, får apparaten inte
tas bort med händerna. Dra
omedelbart ut tkontakten
från vägguttaget. Om
apparaten hamnar under
vatten eller någon annan vätska
får den inte användas igen.
Rengör apparaten och •
tillberen. Se avsnittet
"Rengöring och underhåll".
El-säkerhet
re användning, kontrollera •
alltid att spänningen i det
annda tuttaget
överenssmmer med den
som anges på märkplåten.
Anslut apparaten till ett •
jordat vägguttag. Om
nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig
diameter (minst 3 x 1,5 mm
2
).
35
SV
För ytterligare skydd, installera •
en jordfelsbrytare (RCD) med
en nominell felström som
inte överskrider 30 mA.
Apparaten är inte avsedd att •
anndas med en yttre timer
eller separat
fjärrstyrningssystem.
Kontrollera att vatten inte •
kan komma in i kontaktstiften
nätkabeln eller
förlängningskabeln.
Nysta alltid upp nätkabeln •
och förlängningskabeln helt.
Kontrollera att nätkabeln inte •
hänger över en bordskant
och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
ll nätkabeln borta fn •
hetta, olja och skarpa kanter.
Kontrollera regelbundet •
tkabeln och tkontakten
med avseende på tecken på
skador. Annd inte
apparaten om nätkabeln
eller tkontakten är skadad
eller defekt. Om nätkabeln
eller tkontakten är skadad
eller defekt, ste den bytas
av tillverkaren eller berig
serviceverkstad.
Dra aldrig i nätkabeln när du •
ska lossa tkontakten fn
nätuttaget.
Lossa tkontakten fn •
nätuttaget när apparaten
inte används, re montering
eller demontering och re
rengöring och underhåll.
Säkerhetsanvisningar för grillar
Apparaten är bara avsedd •
för hushållsbruk.
Annd inte apparaten •
utomhus.
Placera apparaten ett •
plant och stabilt underlag.
Placera apparaten ett •
rmebesndigt och
vattensäkert underlag.
Placera inte apparaten på en •
spishäll.
Täck inte över apparaten.•
Kontrollera att det finns •
tillckligt med fritt utrymme
runt apparaten så att rmen
kan ledas bort och ge tillräcklig
ventilation.
Kontrollera att apparaten •
inte kommer i kontakt med
lättantändliga material.
ll apparaten borta fn •
rmekällor. Placera inte
apparaten varma ytor eller
i närheten av öppen eld.
Se upp för ånga och stänk •
r livsmedel ggs de
heta bakplåtarna.
36
SV
rsiktig: Hett fett kan •
stänka upp från bakplåtarna.
Annd inte träkol eller •
liknande antändbara bränslen.
ll inte kallt vatten på de •
heta bakplåtarna. Vattnet
kommer då att stänka och
skada bakplåtarna.
Var rsiktig vid bering av •
apparaten. Använd
ugnshandskar om du måste
vidröra apparaten under eller
strax efter användning.
Akta dig för heta delar. •
Ytorna som är rkta med
en varningssymbol r heta
ytor riskerar att bli heta vid
anndning. Den åtkomliga
ytan kan bli het när apparaten
annds. Den yttre ytan kan
bli het när apparaten används.
Bakptarna blir mycket heta •
r de används. Vidrör inte
de heta bakplåtarna.
Se till att dina nder är torra •
innan du rör vid apparaten.
mna inte apparaten •
obevakad under användning.
Flytta inte apparaten medan •
den är påslagen eller
fortfarande varm. Dra ut
nätkontakten från vägguttaget
och nta tills apparaten har
svalnat.
Annd inte apparaten •
i rheten av glar (t.ex.
tropiska fåglar som papegojor).
Bakplåtarna har en PTFE-
baserad beggning som
skyddar mot vidhäftning. Vid
uppvärmning avger denna
beggning s mängder gas
som är helt ofarliga för
människor. Fåglars nervsystem
är dock extremt nsliga för
dessa gaser.
Rengöring och underhåll
Apparaten måste rengöras efter varje
användning.
Varning!
- re rengöring eller underhåll, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- nk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
- Innan du ska öppna locket, tryck
frigörningsknappen för att låsa upp det.
Försiktig!
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
- Rengör inte tillbehören i diskmaskin.
Kontrollera apparaten regelbundet med •
avseende på eventuella skador.
Rengör apparatens utsida med en mjuk, •
fuktig trasa. Torka apparatens utsida
ordentligt med en ren, torr trasa.
Rengör bakplåtarna efter varje användning:•
- Ta bort eventuella rester med
hushållspapper. Om det finns en skrapa,
använd den (117201 / 117202).
- Rengör bakplåtarna med en mjuk, fuktig
trasa och några droppar diskmedel.
37
SV
Torka bakplåtarna ordentligt med en
ren, torr trasa.
117201 / 117202: Rengör droppbrickan •
i såpvatten. Skölj droppbrickan under
rinnande vatten. Torka droppbrickan
ordentligt med en ren, torr trasa.
117201 / 117202: Rengör skrapan i såpvatten. •
Skölj skrapan under rinnande vatten. Torka
skrapan ordentligt med en ren, torr trasa.
Beskrivning (fig. A)
Denna 117200/117201/117202 Princess
multigrill har designats för att göra smörgåsar
och grillning av livsmedel utan användning av
fett. Apparaten ärrsedd med bakplåtar med
en icke vidhäftande beläggning. Apparaten är
bara avsedd för inomhusbruk. Apparaten är
bara avsedd för hushållsbruk.
1. Effektindikator
2. Temperaturindikator
3. Temperaturinställningsratt (117201)
4. Turboknapp (117201)
5. Lock
6. Frigöringsknapp (lock)
7. Låsknapp (lock)
8. Bakplåt
9. Droppbricka (117201 / 117202)
10. Handtag
11. Skrapa (117201 / 117202)
Första användning
Varning!
- Kontrollera att det finns tillräckligt med fritt
utrymme runt apparaten så att värmen
kan ledas bort och ge tillräcklig ventilation.
- Innan du ska öppna locket, tryck
frigörningsknappen för att låsa upp det.
Rengöra apparaten. Se avsnittet •
"Rengöring och underhåll".
Placera apparatenett plant och stabilt •
underlag.
Vidta en av följande åtgärder:•
- 117200 / 117202: Anslut nätkontakten till
vägguttaget. Apparaten börjar värmas upp.
- 117201: Anslut nätkontakten till
vägguttaget. Vrid temperaturinställnings-
ratten till högsta temperaturen. Apparaten
börjar värmas upp.
Efter användning, dra ut nätkontakten •
från vägguttaget och vänta tills apparaten
har svalnat helt.
Obs: När du slår på apparaten första gången,
kommer den att sprida lite rök och en
karaktäristisk lukt under en kort stund. Detta
är normalt.
Användning
Varning!
- re montering eller demontering, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- Vidrör inte beläggningen på bakplåtarna
som skyddar mot vidhäftning med
metallredskap, det kan skada beläggningen.
- Innan du ska öppna locket, tryck
frigörningsknappen för att låsa upp det.
Preparera maten.•
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
117201 / 117202: Placera droppbrickan (9) •
i botten av apparaten.
Stäng locket (5). Tryck in låsknappen (7) •
för att låsa locket (5).
Vidta en av följande åtgärder:•
- 117200 / 117202: Anslut nätkontakten till
vägguttaget. Effektindikatorn (1) tänds.
Temperaturindikatorn (2) nds. Apparaten
börjar värmas upp.
- 117201: Anslut nätkontakten till
vägguttaget. Effektindikatorn (1) tänds.
Vrid temperaturinställningsratten (3) till
önskad temperatur. Temperatur indikatorn
(2) tänds. Apparaten börjar värmas upp.
Temperaturindikatorn (2) slocknar när •
värmeelementenr önskad temperatur.
Apparaten är klar att användas.
Tryck in frigöringsknappen (6) för att låsa •
upp locket (5). Öppna locket (5).
Placera maten på den nedre bakplåten (8).•
Stäng locket (5). Tryck in låsknappen (7) •
för att låsa locket (5).
Temperaturindikatorn (2) tänds.
Temperaturindikatorn (2) slocknar när •
värmeelementen når önskad temperatur.
Grilla maten tills den är klar att ätas.•
38
SV
Håll dig nära apparaten för att då och•
kunna kontrollera om maten är klar och
för att se till att den inte bränns.
117201: Du kan öka hastigheten genom •
att trycka på turboknappen (4):
- Efter förvärmningen av bakplåtarna,
placera livsmedlet på den nedre bakpten
och stäng den övre bakplåten. Tryck på
turboknappen. Turboindikeringen tänds
för att visa att den snabba uppvärmnings-
funktionen har startats. Efter en stund
släcks turboindikeringen för att visa att
den snabba uppvärmningsfunktionen
har stoppats.
- Försiktig: Använd inte turbofunktionen
utan livsmedel bakplåten för att
förhindra att produktens livslängd förkortas.
Om maten är klar att förtäras: Tryck in •
frigöringsknappen (6) för att låsa upp
locket (5). Öppna locket (5).
Ta bort maten från bakplåten (8) med en •
platt trä- eller plastspade.
Stäng locket (5) för att behålla värmen för •
fortsatt användning. Tryck in låsknappen (7)
för att låsa locket (5).
Efter användning, dra omedelbart ut •
nätkontakten från vägguttaget.
Låt apparaten svalna helt.•
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Princess 117201 Användarmanual

Kategori
Grillar
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för