Princess 127000 Användarmanual

Kategori
Smörgåsproducenter
Typ
Användarmanual
33
SV
Säkerhetsanvisningar
Allmän säkerhet
s noggrant igenom •
handboken re användning.
Bell handboken för
framtida behov.
Annd bara apparaten och •
tillberen r de avsedda
ändalen. Använd inte
apparaten och tillberen r
andra syften än de som
beskrivs i handboken.
Använd inte apparaten om •
gon del eller tillber är
skadat eller defekt. Om
gon del eller tillber är
skadat eller defekt, måste
den bytas av tillverkaren eller
behörig serviceverkstad.
Apparaten kan anndas av •
barn från och med 8 års ålder
och av personer med ett
fysiskt, sensoriskt, mentalt
eller motoriskt handicap, eller
bris på erfarenhet och
kunskap om de övervakas
eller instrueras om hur
apparaten ska anndas på
ett kert sätt och rsr de
risker som kan uppkomma.
Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och
underhåll r inte utföras av
barn såvida de inte är äldre
än 8 år och övervakas. Håll
apparaten och tkabeln
utom räckhåll för barn som
är yngre än 8 år.
Annd inte apparaten ra •
badkar, duschar, basnger
eller andra rl som
innehåller vatten.
nk inte ned apparaten •
i vatten eller någon annan
tska. Om apparaten
hamnar i vatten eller gon
annan tska, får
apparaten inte tas bort med
nderna. Dra omedelbart ut
tkontakten fn
gguttaget. Om apparaten
hamnar under vatten eller
gon annan tska får den
inte användas igen.
Rengör apparaten och •
tillberen. Se avsnittet
"Rengöring och underhåll".
El-säkerhet
re användning, kontrollera •
alltid att spänningen i det
annda tuttaget
överenssmmer med den
som anges på märkplåten.
Anslut apparaten till ett •
jordat vägguttag. Om
dvändigt, annd en
34
SV
jordad förngningskabel
med mplig diameter (minst
3 x 1,5 mm
2
).
För ytterligare skydd, installera •
en jordfelsbrytare (RCD) med
en nominell felström som
inte överskrider 30 mA.
Apparaten är inte avsedd att •
anndas med en yttre timer
eller separat
fjärrstyrningssystem.
Kontrollera att vatten inte kan •
komma in i kontaktstiften
tkabeln eller
förlängningskabeln.
Nysta alltid upp nätkabeln •
och förlängningskabeln helt.
Kontrollera att nätkabeln inte •
hänger över en bordskant
och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
ll nätkabeln borta fn •
hetta, olja och skarpa kanter.
Kontrollera regelbundet •
tkabeln och tkontakten
med avseende på tecken på
skador. Annd inte
apparaten om nätkabeln
eller tkontakten är skadad
eller defekt. Om nätkabeln
eller tkontakten är skadad
eller defekt, ste den bytas
av tillverkaren eller berig
serviceverkstad.
Dra aldrig i nätkabeln när du •
ska lossa tkontakten fn
nätuttaget.
Lossa tkontakten fn •
nätuttaget när apparaten
inte används, re montering
eller demontering och re
rengöring och underhåll.
Säkerhetsanvisningar för grillar
Apparaten är bara avsedd •
för hushållsbruk.
Annd inte apparaten •
utomhus.
Placera apparaten ett •
plant och stabilt underlag.
Placera apparaten ett •
rmebesndigt och
vattensäkert underlag.
Placera inte apparaten på en •
spishäll.
Täck inte över apparaten.•
Kontrollera att det finns •
tillckligt med fritt utrymme
runt apparaten så att rmen
kan ledas bort och ge
tillräcklig ventilation.
Kontrollera att apparaten •
inte kommer i kontakt med
lättantändliga material.
ll apparaten borta fn •
rmekällor. Placera inte
apparaten varma ytor
eller i närheten av öppen eld.
35
SV
Se upp för ånga och stänk •
r livsmedel ggs de
heta bakplåtarna.
rsiktig: Hett fett kan •
stänka upp från bakplåtarna.
Annd inte träkol eller •
liknande antändbara
bränslen.
ll inte kallt vatten på de •
heta bakplåtarna. Vattnet
kommer då att stänka och
skada bakplåtarna.
Var rsiktig vid bering av •
apparaten. Använd
ugnshandskar om du måste
vidröra apparaten under eller
strax efter användning.
Akta dig för heta delar. •
Ytorna som är rkta med
en varningssymbol r heta
ytor riskerar att bli heta vid
anndning. Den åtkomliga
ytan kan bli het när
apparaten annds. Den
yttre ytan kan bli het när
apparaten används.
Bakptarna blir mycket heta •
r de används. Vidrör inte
de heta bakplåtarna.
Se till att dina nder är torra •
innan du rör vid apparaten.
mna inte apparaten •
obevakad under användning.
Flytta inte apparaten medan •
den är påslagen eller
fortfarande varm. Dra ut
tkontakten fn
gguttaget och nta tills
apparaten har svalnat.
Annd inte apparaten i •
rheten av glar (t.ex.
tropiska fåglar som papegojor).
Bakplåtarna har en PTFE-
baserad beggning som
skyddar mot vidhäftning. Vid
uppvärmning avger denna
beggning s mängder gas
som är helt ofarliga för
människor. glars nervsystem
är dock extremt nsliga för
dessa gaser.
Rengöring och underhåll
Apparaten måste rengöras efter varje
användning.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- re rengöring eller underhåll, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- nk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
- Rengör inte tillbehören i diskmaskin.
Kontrollera apparaten regelbundet med •
avseende på eventuella skador.
36
SV
Rengör apparatens utsida med en mjuk, •
fuktig trasa. Torka apparatens utsida
ordentligt med en ren, torr trasa.
Rengör bakplåtarna efter varje användning:•
- Ta bort eventuella rester med
hushållspapper.
- Rengör bakplåtarna med en mjuk, fuktig
trasa och några droppar diskmedel. Skölj
bakplåtarna under rinnande vatten.
Torka bakplåtarna ordentligt.
Beskrivning (fig. A)
Din 117000/127000/128000 Princess grill har
designats för grillning av mat utan användning
av fett. Apparaten är bara avsedd för
inomhusbruk. Apparaten är bara avsedd för
hushållsbruk.
1. Temperaturindikator
2. Handtag
3. Lock
4. Lockspärr
5. Bakplåt
Första användning
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Kontrollera att det finns tillräckligt med
fritt utrymme runt apparaten så att
värmen kan ledas bort och ge tillräcklig
ventilation.
Rengöra apparaten. Se avsnittet •
"Rengöring och underhåll".
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Anslut nätkontakten till vägguttaget. •
Temperaturindikatorn tänds. Apparaten
börjar värmas upp.
Efter användning, dra ut nätkontakten •
från vägguttaget och vänta tills apparaten
har svalnat helt.
Obs: När du slår på apparaten första gången,
kommer den att sprida lite rök och en
karaktäristisk lukt under en kort stund. Detta
är normalt.
Användning
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- re montering eller demontering, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- Vidrör inte beläggningen på bakplåtarna
som skyddar mot vidhäftning med
metallredskap, det kan skada beläggningen.
Grillning av mat (fig. A)
Preparera maten.•
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Stäng locket (3). Kontrollera att lockspärren •
(4) snäpper fast.
Slå på apparaten genom att sätta in •
nätkontakten i vägguttaget.
Temperaturindikatorn (1) tänds.
Apparaten börjar värmas upp.
Temperaturindikatorn (1) slocknar när •
värmeelementen når önskad temperatur.
Apparaten är klar att användas.
Frigör lockspärren (4) och öppna locket (3).•
Placera maten på den nedre bakplåten (5).•
Stäng locket (3). Kontrollera att lockspärren •
(4) snäpper fast. Temperaturindikatorn (1)
tänds.
Temperaturindikatorn (1) slocknar när •
värmeelementen når önskad temperatur.
Grilla maten tills den är klar att ätas.•
Håll dig nära apparaten för att då och då •
kunna kontrollera om maten är klar och
för att se till att den inte bränns.
Frigör lockspärren (4) och öppna locket (3) •
när maten är klar att ätas.
Ta bort maten från bakplåten (5) med en •
platt trä- eller plastspade.
Stäng locket (3) för att behålla värmen för •
fortsatt användning. Kontrollera att
lockspärren (4) snäpper fast.
Slå av apparaten genom att dra ut •
nätkontakten från vägguttaget.
Låt apparaten svalna helt.•
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Princess 127000 Användarmanual

Kategori
Smörgåsproducenter
Typ
Användarmanual