Metos Cold room MSRC 1821 Bruksanvisning

varumärke
Metos
Kategori
kraftförlängningar
Modell
Cold room MSRC 1821
Typ
Bruksanvisning
Bild 1. Förpackningar
2
SVENSKA
GARANTI 14
UNDERHÅLL UNDER GARANTITIDEN 14
MOTTAGNING
Kontrollera att antalet förpackningar (kollin) stämmer med
fraktsedeln. Trots att vi packar produkten omsorgsfullt innan
leveransen kan det ändå hända att produkten skadas under
transporten, gör en notering av skadan i fraktsedeln och anmäl
den genast till både chauffören och försäljaren.
Tillverkarens garanti omfattar inte transportskador!
DESSA ANVISNINGAR GÄLLER SEKTIONBYGGDA
KYL- OCH FRYSRUM.
LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN PRODUKTEN
ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN
FÖR EVENTUELLT SENARE BEHOV OCH ANDRA
ANVÄNDARE.
KYL- OCH FRYSRUM ÄR AVSEDDA FÖR LAGRING AV
FÄRDIGT NERKYLDA ELLER DJUPFRYSTA PRODUKTER.
I DENNA BRUKSANVISNING HAR DE ÅTGÄRDER
BESKRIVITS SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED PRODUKTENS
MONTERING OCH DAGLIG ANVÄNDNING. ÅRLIG SERVICE
OCH REPARATIONER MÅSTE GÖRAS AV ETT
AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG. ANVÄNDAREN FÅR
SJÄLV TA BORT BARA UNDERPANELEN (SIDA 12) SAMT
LAMPANS SKYDDSKUPA (SIDA 13) AV PRODUKTENS
SKYDD. PRODUKTENS ALLA SKYDD MÅSTE VARA
VEDERBÖRLIGEN FIXERADE PÅ PLATS INNAN
PRODUKTEN SKALL PÅKOPPLAS.
GENOM ATT FÖLJA TILLVERKARENS ANVISNINGAR
FÖRSÄKRAR DU DIG ATT PRODUKTEN KOMMER ATT
FUNGERA FRIKTIONSFRITT MED LÄGSTA MÖJLIGA
DRIFTKOSTNADER SAMT UNDVIKER ONÖDIGA
SERVICEKOSTNADER.
GARANTIVILLKOR FINNS PÅ SIDAN 14.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
MOTTAGNING 2
PLACERING 3
MONTERING 3
RUM UTRUSTAT MED GOLVELEMENT 3
KYLRUM UTAN GOLV (SRC-modellerna) 4
UPPVÄRMNING AV FRYSRUMMETS
DÖRRKARM 5
FRYSRUMMETS GOLVELVÄRME 5
MONTERING AV LAMPA 5
MONTERING AV MANÖVERBORDET 6
BYTE AV DÖRRHANDTAG 6
MONTERING AV HYLLOR 7
ILASTNING 8
NÄTANSLUTNING 8
DRIFT 8
DRIFT - STYRENHETEN 9
Manöverknappar 9
Låsning och utlösning av manöverknappar 9
Funktion av driftindikering av manöverknappar 9
Funktion av driftindikering 9
Stand-by 10
Omställning av temperatur 10
Avfrostning 10
Manuell avfrostning 10
Kontrolleringen av den lägsta temperatur 10
Kontrolleringen av den högsta temperatur 10
Nollställning av de registrerade högsta och
lägsta temperaturen 10
Torkning 11
Kontrolleringen av termoelements temperatur 11
LARMINDIKERING 11
UNDERHÅLL 13
ATT BYTA GLÖDLAMPAN 13
FUNKTIONSSTÖRNINGAR 13
SKROTNING AV PRODUKTEN 14
PLACERING
Innan monteringen påbörjas måste man försäkra sig om att
lokalen, där rummet skall monteras, har tillräckligt bra
ventilation. Under drift tillför aggregatet ett värmetillskott som är
ca 1-2.1 kW, beroende på aggregatstorlek. Detta värmetillskott
får ej höja lokaltemperaturen över +32°C eller sänka den under
+5°C. Vid kallare lokaltemperaturer måste man utrusta
aggregatet med en extern modell (tillbehör). Se till att
underlaget är jämnt, +/- 3 mm/m. Vi rekommenderar att man
lämnar ett luftmellanrum på minst 50 mm, helst 100 mm, mellan
frysrummet och dess omgivande konstruktioner. Monteringen
kräver minst 50 mm fritt utrymme till rumment ovansida.De
nedre konstruktionerna på frysrummets monteringsplats måste
vara byggda så att inte frys- och/eller fuktskador uppstår. Vid
behov kan man installera frysrummet t ex. ovanpå lister (minst
30 mm) eller så kan golvelementen levereras utrustade med
värmeisolering (tillbehör).
MONTERING
Packa upp delarna så nära den slutliga monteringsplatsen som
möjligt. Använd lämpliga verktyg vid uppackningen.
Kontrollera att monteringsunderlaget är jämnt och jämna ut
eventuella ojämnheter. Innan monteringen påbörjas bör du
prova hur exenterlåsen fungerar. Använd insexnyckeln som
levererats med paketet och vrid låset några gånger fram och
tillbaka så förstår du idén med konstruktionen (bild 2). Notera
den dubbla funktionen: låset dras åt först i slutskedet. Vrid
tillbaka haken i ursprungsposition.
Det rekommenderas att man tätar fogen mellan kylrummets
elementgolv och monteringsplatsen med silikonmassa.
På så sätt förhindras att överdriven fukt samlas i fogarna.
Det lönar sig även att isolera sockelns delar i de golvfria
rummen. Glöm inte att monteringsplatsens golv måste vara
tillräckligt starkt för att kunna bära rummet och de produkter
som lagras där inne.
RUM UTRUSTAT MED GOLVELEMENT
Montera golvelementet/elementen på plats, dra åt exenterlåsen
och kontrollera att golvet sidor är i linje i alla riktningar.
Kontrollera att elementgolvet är vågrät och korrigera eventuella
fel innan väggelementen monteras. Frysrummets golvelement
kan vid behov utrustas med motstånd för golvvärme, dit man
kan installera en separat eluttag. Kablarna har placerats inne i
golvelementen så att eluttagskablarna kan dras ut från fogarna
mellan de närmaste väggelementen, antingen bakom
sidoväggen eller bakväggen bakom aggregatet.
Innan monteringen påborjas och efter monteringen kontrollera
värmekablarnas tillstånd genom att mäta isolationsmotståndet
mellan fasledare och jordledare samt motstånd för värmekablar.
Motståndsvärde nns på värmekabels anslutningsledning.
Anslutningsspänning är 230V.
Bild 2. Exenterlås
Bild 3. Montering av hörnelement
SVENSKA
3
4
SVENSKA
KYLRUM UTAN GOLV (SRC-modellerna)
När man monterar rum utan golv måste man se till att sockelns
hörn är 90°. ANVÄND ETT STORT VINKELBESLAG NÄR DU
MONTERAR SOCKELN OCH KONTROLLERA ATT HÖRNEN
ÄR I RÄT VINKEL. OM MONTERINGSPLATSEN ÄR SVÅR,
ANVÄND TAKELEMENTEN SOM MODELL. NÄR DU
SKRUVAR ÅT EXENTERLÅSEN RITA LINJER PÅ GOLVET
OCH PLACERA SOCKELNS DELAR ENLIGT
MÄRKNINGARNA. MONTERA MED HJÄLP AV FÄST-
KLAMMRAR SOM LEVERERATS MED PAKETET. NÄRMARE
INSTRUKTIONER I SOCKELTABELLEN PÅ SISTA SIDORNA.
Märk sockelns plats på golvet, börja med de långa balkarna
och kontrollera att deras vinklar är räta.
När du monterat balkarna, kontrollera de yttre måtten samt
korsmåttet. Kontrollera sockelstommens planhet (bild 4). Den
nedre delens höjdskillnader måste justeras senast i detta
skede. Borra hål i socklar och golv och fäst balkarna i golvet
med de medskickade exenterlåsen.
Monteringen av hörnens skyddsskivor görs genom med hjälp
av de medlevererade exenterlåsen (bild 5).
Rumsmonteringen görs med hjälp av de allmänna
instruktionerna. Sätt fast änddelar som är ämnade för
dörrkarmen så att den korta gaveln kommer på utsidan
(bild 6). Isolera alla mellanrum med det silikon som levererats
tillsammans med paketet.
På grund av det stora rumsurvalet kan leveransen ha olika
bredd på vägg- och hörnpaneler. Det är därför viktigt att följa
planskisserna så att väggpanelen som skall monteras som
följande har rätt bredd. Var speciellt uppmärksam på hörn-
panelernas montering, eftersom placeringen av hyllskenan i
hörnpanelerna kan variera enligt hyllornas utformning.
Vid montering av väggpaneler måste man observera följande:
Exenterlåsen mellan vägg/golv och golv/golv åtdrages ej
slutgiltigt, förrän taket är monterat. Detta underlättar
placeringen av panelerna.
Börja med väggpanelen i det hörn som be nner sig mittemot
den hörnpanel som monteras sist. Stöd elementen med de
omgivande väggarna. Om det är möjligt, lämna inte
maskinsektionen till sist.
Innan takelementen monteras, kontrollera att ytterväggarnas
överkanter ligger på samma nivå.
Om taket består av endast en panel, lyft det på plats och dra
åt
exenterlåsen. Om taket består av era delar, lyft takpanelerna
på plats och dra åt exenterlåsen mellan panelerna.
Dra därefter åt exenterlåsen mellan alla tak- och
väggelement.
Placera täckpropparna på plats i hålen på exenterlåsen.
Fyll igen hålen i golvelementens exenterlås med silikon innan
täckpropparna sätts på plats.
Fäst låsanordningen i dörren genom att vrida nödöppnaren in
i låsanordningen från insidan. Skruva fast nödöppnarens
tryckplåt på insidan av det förborrade hålet i dörrbladet.
PROVA FUNKTIONEN PÅ DÖRRENS NÖDÖPPNARE!
OVANPÅ MASKINSEKTIONEN PÅ UTSIDAN FINNS ETT
HÅL FÖR EXENTERLÅSET. FÖR ATT KUNNA DRA ÅT DET
MÅSTE MAN AVLÄGSNA DEN ÖVRE SKYDDSPLÅTEN.
Rengör rummet in- och utvändigt med rengöringsmedlet som
edföljer paketleveransen. Vädra rummet.
Appliceras silikon i fogarna på rummets utsida, så att
fuktspärren på utsidan är perfekt. Isolera fogarna på insidan
mellan vägg- och golvelementen för hygieniska orsaker.
Takelementen skall inte isoleras på insidan. Massan jämnas
,ut t ex med tummen. Glöm inte att tvätta händerna.
Bild 4. Montering av sockeln, kontrollera att hörnen är raka
Bild 5. Hörnens täckskivor Bild 6. Karmens ändgavlar
Bild 7. Montering av väggpaneler
Bild 8. Montering av maskinsektionen
Bild 9. Montering av dörrpanelen och låshandtaget, färdigställande
SVENSKA
UPPVÄRMNING AV FRYSRUMMETS DÖRRKARM
Bredvid förångaren på frysrummets insida nns en kabel med
stickpropp. Stick in denna i kontakten på dörrkarmen. Sätt fast
det medlevererade skyddet ovanpå kontakten. När du monterar
skyddet på karmmotståndets stickpropp se till att den kommer i
rätt läge: den sneda kanten uppåt som visas på bild 10.
FRYSRUMMETS GOLVELVÄRME
Kopplingen av frysrummets golvelvärme (tillgänglig som
tillbehör) är elinstallationsarbete som kräver tillstånd, och vid
installationen måste nationella elinstallationsföreskrifter följas.
Golvvärmen får aldrig kopplas in i samma matarledning som
rummets maskinelement.
MONTERING AV LAMPA
Ta bort stoppskruven (1) av lampans skyddskupa och utskruva
kupan (2) lite så att den lossnar från hållarna. Inom kupan nns
det en 60W glödlampa (3) och två fästskruvar (4).
Ta bort re exskiva (5) och förena ledningars bajonettkopplingar
(6) med varandra. Montera stommen på plats med fästskruvar
(4). Klämma inte över ödiga ledningen in i förångarlådan. Fäst
re exskivan (5)och skruva glödlampan (3) på plats. Placera
skyddskupan på plats och tillvrid den lite så att det är möjligt att
skruva stoppskruven (1) på plats.
Bild 10. Skydd av karmmotståndets kontakt
Fäst maskinsektionens skyddsplåt på plats med popnitar
med vita huvud Ø 3.2 mm.
Bild 11a. Lampans delar Bild 11b. Montering av lampan
5
3
2
1
4
3
5
4
6
6
SVENSKA
Bildserie 12. Montering av låshus
Bildserie 13. Montering av gångjärn
MONTERING AV MANÖVERBORDET
Manöverbordet är fastsätt med en skruv på elementets
vägg (1). Lösgör skruven och montera manöverbordet
på plats (2).
BYTE AV DÖRRHANDTAG
Man kan byta handtag i det fasta rummets dörrkarm. På båda
sidorna av dörrkarmen nns ett förborrat hål, både i gångjärnen
och i låshuset. I samband med monteringen skall man fylla igen
onödiga hål med täckproppar.
Avlägsnande och montering av låshus (bildserie 12):
Lösgör skruv A (ta inte bort), genom vilken låsets U-nyckel
lösgörs. Reglera U-nyckelns djup i monteringsskedet så att
dörren stänger tätt innan skruv A skruvas åt.
Ta bort ramen på låshuset genom att lösgöra skruvarna B (4 st).
I monteringsskedet, fäst först ramen på låshuset i bottenplattan
och justera innan skruvarnas sätts på plats från sidan av ramen
på låshuset.
Ta bort bottenplattan på låshuset genom att lösgöra skruvarna
C (4 st).
Monteringen av låshuset sker i omvänd ordning.
Lösgörande och fastsättning av gångjärn (bildserie 13):
Öppna dörren i 180 grader och stöd upp dörren i dess nedre
hörn innan gångjärnen tas bort.
Ta bort gångjärnens skyddsplåtar. Avlägsna karmen och
därigenom gångjärnen genom att ta bort skruvarna E (4 st)
under skyddsdelen.
TA INTE BORT GÅNGJÄRNEN FRÅN DÖRRKARMEN.
Monteringen sker i omvänd ordning. Justera dörrens plats från
sidan i karmen innan skruvarna E skruvas åt.
KONTROLLERA LÅSETS OCH NÖDÖPPNARENS
FUNKTION EFTER MONTERING.
1
2
SVENSKA
7
MONTERING AV HYLLOR
Hyllstolparna (1) är färdigt installerade i väggelementen på fabriken (med undantag av stöd bakom kylelement i 1200 breda rum).
Fäst skarvstycket (9a) av väggfästet med medföljande sammansättningsstycket (9b) och M5 bultar (Obs. Bara 2400/2440 mm
höga rum).
Fäst ändproppar (2) i ändar av bärande rör (3). Om hyllans längd är över två meter, skarva bärande rör med skarvstycke (8).
Placera hyllstöd (4a) i väggstöd (1) på lämplig höjd.
Installera skarvstöd (4b) på plats (Obs. Bara 1200 mm djupa rum).
Lyft upp bärande rör på hyllstöd så att skärmen av rörändproppar är uppåt (2).
Obs! Hyllhöjden är justerbar med 50mm mellanrum.
Placera hyllorna (5) på bärande rör så att avrundningen i hyllans kant är mot rummet.
Obs! Montera hyllorna enligt bifogade planritningen.
Koncentrera hyllorna genom att rubba rör i sidledes. Ta därefter bort hyllorna från stöd längst ute på kanten (6) och sätt
glidskydd på bärande rör (7). Sätt hyllorna tillbaka.
Obs! Hyllornas maximibärförmåga är 100 kg / hyllmeter och 400 kg / hyllsatsmeter.
3
1
8
9a
9b
2
4a
6
5
4b
7
8
SVENSKA
ILASTNING
Vid ilastning, speciellt i frysrum, bör tillräckligt med mellan-
rum lämnas mellan förpackningarna, så att luftcirkulationen ej
hindras. M.a.o. måste det nnas fritt luftrum mellan varje enskild
förpackning. Förpackningarna bör vara tillslutna och jämn
fördelade på hyllorna, så att överbelastning undviks.
NÄTANSLUTNING
Före anslutning till elnätet, försäkra dig om att spänningen
är likadan som maskinsektionens typskylt. Anläggningens
stickpropp måste vara utrustad med sina egna säkringar,
d.v.s. samma säkring får inte användas av andra anläggningar.
Nedan visas storleken på nödvändiga säkringar.
C 940, C 1240 10 A trög
M 940, M 1240 10 A trög
F 840 10 A trög
F 1140 230 V 50 Hz 16 A trög
F 1540 400V 50 Hz x16 A trög
Om frysrummets golvelement är utrustat med elvärme, måste
man installera en separat eluttag.
Anslut kabeln till uttaget placerat i vänstra övre hörnet på
maskin enheten. Montera övre frontplåten genom att haka fast
den i fästplåten (2). Säkra plåten genom att dra åt dom två
skruvarna.
DRIFT
Elementkonstruerade kyl- och frysrum är ämnade för
uppbevaring av kyl- och frysprodukter. De skall inte användas
för nedfrysning eller för nedkylning av varma livsmedel. Varje
maskinsektion är provkörd i fabriken och man kan ställa in
temperaturerna enligt följande:
Kylrum (C) +2 .. +12°C
Medeltemperatursrum (M) -2 .. +5°C
Frysrum (F) -22 .. -18°C
Innan rummet tas ibruk, bör man kontrollera att den önskade
förvaringstemperaturen nås. Om temperatursänkningen ej är
tillräcklig, se först under avsnittet “Funktionsstörningar” innan
servicemontör tillkallas. Om du märker en stark lukt av
rengöringsämnen eller silikonmassa bör rummet rengöras
med svagt tvättmedel, torkas och vädras.
PRODUKTER SOM INNEHÅLLER ÄTTIKA ELLER
SYRLIGA PRODUKTER (T.EX. SALLADSDRESSING,
SALTGURKOR, LINGONSYLT) MÅSTE BEVARAS I
VÄLTILLSLUTNA BEHÅLLARE.
AGGREGATETS PANELGARDIN ELLER
STYRNINGSENHET FÅR INTE AVLÄGSNAS INNAN
UTRUSTNINGEN HAR GJORTS STRÖMLÖS
GENOM ATT MAN AVLÄGSNAT ANTINGEN NÄT
ANSLUTNINGENS STICKPROPPEN FRÅN
KONTAKTEN ELLER GENOM ATT LÖSGÖRA DEN
IFRÅGAVARANDE SÄKRINGAR.
Bild 15. Anslutning av matarkabeln
DET ÄR FÖRBJUDET ATT FÖRVARA T.EX.
PAPPLÅDOR, OVANPÅ AGGREGATET EFTERSOM
KONDENSLUFTEN LEDS BORT PÅ OVANSIDAN
SVENSKA
9
STYRENHETEN
På skåpets manöverpanel nns ett kombinerat termometer
/ termostat/avfrostningsur med centrallarm- och
egenkontrollsegenskaper. Anslutning för centrallarm är
potentialfri, som man kan koppla normalt öppet eller stängd. För
HACCP-system, styrenheten har också data I/O-anslutningen,
med hjälpet av vilken man kan kontrollera hela enheten med
dator. Dator behövs XWEB-datamaskin (extra tillbehör) som
samlas temperatur- och lärmhistorik automatisk.
Displayen visar normalt skåpets temperatur och
under automatiska avfrostningen visar displayen indikeringen
”dEF”.
Manöverknappar
Att låsa och låsa upp tangentbordet. Att låsa
tangentbordet håll nere båda knapparna samtidigt
i mer än 3 sekunder. “PoF”-meddelandet visas
och tangentbordet är låst. Nu kan endast
referensvärden eller den lagrade högsta och
lägsta temperaturen visas. Bara belysningens
strömbrytare fungerar normalt. Att låsa upp
tangentbordet håll nere båda knapparna
samtidigt i mer än 3 sekunder igen. Att låsa upp
tangentbordet håll nere båda knapparna samtidigt
i mer än 3 sekunder. “Pon”-meddelandet visas och
tangentbordet är låst upp.
Låsning och utlösning av manöverknappar
Funktion av driftindikering av manöverknappar
+
Funktion av driftindikering
KNAPPEN LÄGE FUNKTION
Gult ljus på Torkning är på
Grön ljus på Manuell avfrostning i drift
Grön ljus blinkar
Visar önskad temperatur som kan
ändras
Grön ljus på Belysning i skåpet är på
Röd ljus på
Produkten är i beredskapsläge,
ON/OFF
LJUS LÄGE FUNKTION
Kompressorn på
Blinkar
Startspärrningsfunktionen är på för att
skydda kompressorn
Evaporatorns äkt är på
Evaporatorns avfrostning är på
Blinkar Evaporatorns torkning är på
ALARM
Kondensatorns äkt är på
Tryckning av knappen startar torkningsfunktionen för att
minska fuktigheten som möjligen kondenseras på inre
ytorna.
Med knappen kan temperaturdata bläddras av de
element som är i bruk.
Visar den högsta temperaturen termostaten registrerat.
I programmeringsläge ändrar man parametrar eller ökar
alt. ändrar värdet.
Visar den lägsta temperaturen termostaten registrerat. I
programmeringsläge ändrar man parametrar eller
minskar alt. ändrar värdet.
Manuell avfrostning startar när knappen trycks i 3
sekunder.
För kontroll av önskad temperatur samt för att ändra
önskad temperatur. I programmeringsläge används den
för att kontrollera vald parameter. Den lagrade max-min-
temperaturen kvitteras genom att hålla SET intryckt i 3
sekunder när respektive max-mintemperatur visas i
termostatens display.
Belysningsströmbrytare (Obs! Bara i utrustningar med
belysning)
Huvudströmbrytare
10
SVENSKA
OBS! EFTER INSTALLATION, NOLLSTÄLL DEN
LAGRADE TEMPERATUREN.
Stand-by
Om
knappen trycks ned visar maskinen “OFF” i 5
sekunder och ON/OFF-knappljus tänds. I läget OFF stängs alla
reläer AV och reglagen stoppas. Om ett övervakningssystem
nns inkopplat registrerar det inte information och alarm för
maskinen. OBS! I läget OFF är knappen Ljus aktiv. Att koppla
maskinen på trycka
knappen
igen.
Omställning av temperatur
Inställda temperaturen kan kontrolleras genom att tryck ned
knappen och släpp den genast. SET-knappljus börjar blinka
och den inställda temperaturen visas på displayen. Vill man
förändra den värdet, trycker man på pilarna
eller inom
10 sekunder. För att spara det nya referensvärdet, trycker på
knappen
igen eller vänta 10 sekunder.
Avfrostning
Under avfrostningen (automatisk) visar displayen
indikeringen dEF (defrost). Avfrostningen sker antingen var 12
timme (C-modeller) eller var 6 timme (M och F-modeller).
Manuell avfrostning
Håll nere knappen
i mer än 2 sekunder så startar en
manuell avfrostning.
Obs! Manuell avfrostning nollställer avfrostningtidsräknaren
så att de egentliga avfrosningsperioderna kan tidsplaneras
med hjälp av den manuella avfrostningen att ske t.ex. utanför
rusningstider.
Kontrolleringen av den lägsta temperatur
Tryck ned
knappen och släpp den sedan.
“Lo”-meddelandet visas, följt av den registrerade lägsta
temperaturen. Tryck på
knappen eller vänta 5 sekunder så
visas den normala displayen igen.
Kontrolleringen av den högsta temperatur
Tryck ned knappen och släpp den sedan.
“Hi”-meddelandet visas, följt av den registrerade högsta
temperaturen. Tryck på knappen eller vänta 5 sekunder så
visas den normala displayen igen.
Nollställning av de registrerade högsta och lägsta
temperaturen
För att nollställa den lagrade temperaturen när högsta eller
lägsta temperatur visas, tryck på knappen tills
“rST”-markeringen blinkar.
SVENSKA
Lärmsummern stängas av genom att man trycker på vilken
knapp som helst.
LARM
“HA”
“LA”
ORSAK
Hög temperatur-alarm.
Kontrollera att produkterna i apparat har rätt
temperatur och att dörren är stängd. Även plötslig
isbildning på förångaren kan vara orsaken till
larm. Då kan man starta en extra avfrostning.
Låg temperatur-alarm
Kontrollera att produkterna i aggregat har rätt
temperatur. I fall larmet inte upphör, kvittera det
och ta omedelbart kontakt med ett auktoriserad
serviceföretag.
11
Torkning
Tryck ned
knappen då torkning av fuktigheten som
möjligen kondenserats på inre ytor startar. Under torkningen är
kondensatorns äkt och kompressor samtidigt på. Tryck ned
knappen igen och apparaten återvänder till normalläge.
Kontrolleringen av termoelements temperatur
Med Probe knappen (
) kan temperaturdata bläddras
av de element som är i bruk. Tryck ned knappen då displayen
visar Pb1-meddelandet och genast därefter elementets
temperatur. Tryck ned knappen på nytt då displayen visar
temperaturen av den följande elementet i bruk. Apparaten
återvänder till normalläge efter 15 sekunder.
Pb1 styrsensor, lufttemperatur inom förångaren
Pb2 evaporatorsensor, yttertemperatur av evaporatorn (ej i
kylskåp C)
Pb3 kondensorsensor, yttertemperatur av kondensorn
Pb4 kontrollsensor, lufttemperatur (om skåpet är rustad
med tilläggssensorn Pb4, visas dess värde på
displayen)
LARMINDIKERING
12
SVENSKA
“cSd”
“P1”
“P2”
“P3”
“P4”
“EE”
Kondensatortemperatur-alarm
(Rengör kondenser/ lter)
Tryck först knappen ON/OFF för att nå stand-
by läge och rengöra kondensor och/eller
kondensorns luft lter sedan.Filtret skall alltid
tvättas när varningslampan tänds. Vid tvätt,
stanna apparaten och dra ur kontakten. Avlägsna
därefter luftgaller och lter och därefter tvätta
ltret. Se över också, att luft circulation genom
kondensator är inte förhindrat.
Termostatgivare defekt ***
Evaporatorgivare defekt ***
(ej i C ”chiller)
Kondensatorgivare defekt ***
Tilläggsgivare defekt*
*Apparaten fungerar på backupsystemet.
Kvittera larmet och ta omedelbart kontakt med ett
auktoriserat serviceföretag.
Data fel ***
För att återställa “EE”-larmet och starta om de
normala funktionerna, tryck på valfri knapp.
“rSt”-meddelandet visas i ca 3 sekunder.
***Apparten fungerar på backupsystemet.
Kvittera larmet och ta omedelbart kontakt med ett
auktoriserad serviceföretag.
UNDERHÅLL
ANVÄND ALDRIG TVÄTTMEDEL ELLER
DESINFEKTIONSMEDEL MED KLOR, RENGÖRINGSMEDEL
MED SLIPMEDEL, LÖSNINGSMEDEL, KNIV ELLER ANDRA
VASSA FÖREMÅL.
SE PÅ VARUDEKLARATIONEN FÖR DESINFEKTIONS-
MEDEL FÖR VILKA MATERIAL DET PASSAR. LÅT INTE
MEDELN KOMMA ÅT ÖMTÅLIGA DELAR, SÅ SOM
TERMOSTATREGULATOR ELLER DÖRRETS GÅNGJÄRN.
TORKA PRODUKTEN EFTER DESINFEKTIONEN
OCH LÅT DEN BLI VÄDRAD.
Rum med elementgolv:
Kyl och frysrummen bör avfrostas 2-3 gånger om året. Rengör
rummets alla ytor (hyllor också) ordentligt med fuktig trasa och
milt tvättmedel. Använd aldrig frätande tvättmedel liksom
klor- eller ättiksbaserade tvättmedel.
Avlägsna tvättmedelsresterna genom att rengöra ytorna på
nytt med fuktig trasa och ren vatten. Torka ytorna därefter med
torr och dammfri trasa. Använd aldrig rinnande vatten eller
trycktvättsaggregat för att rengöra rummet.
Låt samtidigt en kyl rma göra en översyn av anläggningen.
En årlig service förlänger livstiden och risken för driftstörningar
blir mindre. En välskött kylanläggning sparar även energi. En
person bland personalen borde ansvara för anläggningens drift
och underhåll.
Rum utan elementgolv:
Rum utan elementgolv bör avfrostas och servicearbetet göras
enligt instruktioner ovan. Rinnande vatten kan användas för
att rengöra golvet. Efter rengöringen, torka alla ytorna med torr
och dammfri trasa. Använd aldrig trycktvättsaggregat eller
frätande tvättmedel.
Sätt tillbaka alla delar, anslut skåpet till vägguttaget och slå på
huvudströmbrytaren.
Låt temperaturen stabiliseras innan apparaten används.
Ta bort stoppskruven (1) av lampans skyddskupa och
utskruva kupan (2) lite så att den lossnar från hållarna.
Utskruva gamla lampan och sätt en ny 60W glödlampa på
plats. Placera skyddskupan och stoppskuren tillbaka.
FUNKTIONSSTÖRNINGAR
Om driftstemperaturen inte uppnås, kontrollera att:
Maskinen är ansluten till elnätet.
Timern inte står på avfrostning (“dEF” på displayen).
Apparaten inte är överlastad.
Driftstemperaturen ej överstiger den rekommenderade
temperaturen.
Isbildning på evaporatorn inte har uppstått. Om så är
fallet, starta upp den extra avfrostningen, punkt 4.
Signallampa för kondensorluftcirkulation (CSD) inte lyser.
Om den lyser agera enligt punkt 6/CL.
Omgivnings temperatur inte är för hög eller för låg.
Att anläggningen inte är i standby-läge.
Om funktionsstörningen fortsätter efter att ovan nämnda
punkter kontrollerats, förhindra att varorna förstörs genom att
ytta dem till ett lämpligt lagringsutrymme och ring efter service.
2
1
ATT BYTA GLÖDLAMPAN
SVENSKA
13
SKROTNING AV PRODUKTEN
Produkt som inte mera skall brukas får inte lämnas bland
vanliga sopor för den innehåller WEEE-avfall. Produkten måste
skrotas som WEEE-avfall enligt gällande regler för dessa avfall.
GARANTI
Kontrollera garantitiden hos din återförsäljare.
Garantin omfattar inte fel som förorsakats av
-transport
-användarens oaktsamhet eller överbelastning
-köparens/användarens underlåtande att följa bruksanvisning,
genomföra underhåll eller service
-växlingar i spänningen (får vara högst ± 10%) på grund av
åskväder m.m.
-reparationer eller förändringar i konstruktionen som utförts av
annan än av tillverkaren godkänt serviceföretag.
Garantin täcker inte heller
-obetydliga fel såsom reparation av ytrispor och som inte
inverkar på skåpets funktion.
Garantireparationer utförs efter rimlig tid och under normal
arbetstid. Om du vill att reparationen skall utföras genast eller
efter normal arbetstid, kan detta orsaka tilläggskostnader, som
beställaren är skyldig att erlägga serviceföretag. Vi
rekommenderar att du tecknar en försäkring för eventuella
elavbrott som kan uppstå under långhelger och som kan ge
upphov till frysskador. Funktionen hos anslutna kylaggregat
skall kontrolleras åtminstone en gång i dygnet, även under
semestertider.
UNDERHÅLL UNDER GARANTITIDEN
Om garanti åberopas under garantitiden:
Porkka Scandinavia AB
i Sverige,
tel. 0156-348 40
Vid beställning av en garantireparation MÅSTE FÖLJANDE
GARANTIINFORMATION FÖR ANLÄGGNINGEN ANGES:
-tillverknings-/serienummer, typ av produkt.
-när garanti åberopas skall detta styrkas med t.ex. faktura från
din återförsäljaren eller liknande.
SVENSKA
14
/