AEG 61700M-MNX31 Användarmanual

varumärke
AEG
Modell
61700M-MNX31
Typ
Användarmanual
61700M
Glaskeramikhäll
Keraaminen keittotaso
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü
Installations- och bruksanvisning
Asennus- ja käyttöohje
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè
2
Bästa kund,
läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för senare behov.
Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare av hällen.
Följande symboler användes i texten:
1 Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador på hällen.
3 Anvisningar och praktiska tips
2 Miljöinformation
3
Innehåll
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Beskrivning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kokhällens funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Restvärmevarnare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Användning av kokhällen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Koppla till och från yttre värmezon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tips för kokning och stekning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kokkärl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Spara energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rengöring och skötsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Avfallshantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Installationsanvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
3
Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna ska-
dor inte täcks av garantin.
5 Denna häll motsvarar följande EU-direktiv:
73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direk-
tiv 92/31/EWG
93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
Bestämmelser för användning
Denna häll får endast användas i hushållet till normal kokning, och
stekning, av maträtter.
Hällen får inte användas som arbets- eller avställningsyta.
Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten.
Säkerhet för barn
Håll i regel småbarn borta från hällen.
Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt.
Allmän säkerhet
Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad
och auktoriserad fackpersonal.
Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standar-
diserade, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor.
Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på glaskeramiken (sprick-
or resp repor) måste hällen slås av och skiljas från el-nätet, för att
undvika en eventuell elektrisk stöt.
Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktorise-
rad fackpersonal.
5
Säkerhet under användning
Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken.
Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador.
Sladdar till elektriska apparater får inte komma i beröring med häl-
lens yta respektive varma kokkärl.
Överhettat fett och olja kan snabbt ta eld. Tillagning med fett eller
olja (till exempel pommes frites) skall inte lämnas oövervakat.
Stäng av kokzonerna efter varje användning.
Täck inte över ugnens ventilation.
Då ugnen användes finns risk för brännskador vid ventilationen.
Säkerhet vid rengöring
Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall.
Rengöring av hällen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av säker-
hetsskäl inte tillåten.
Undvikande av skador på hällen
Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål.
Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadade bottnar kan då de
dras över glaskeramiken skada denna.
Smältbara föremål och överkokning kan bränna fast på glaskerami-
ken och bör genast avlägsnas.
Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl.
6
Beskrivning av produkten
Kokhällens funktion
Trippelkokzon
800/1600/ 2300W
Enkelkokzon
1200W
Restvärmevar-
nare
Inkoppling av
trippelkokzon
med kontrollampor
Ugnsventilation
Restvärmevar-
nare
Stekzon
1400/2200W
Dubbelkokzon
600/1700W
Inkoppling av
dubbelkokzon
med kontroll-
lampa
Inkoppling av stekzon
med kontrollampa
7
Touchkontroller
Yttre värmezoner kopplas till genom tryck på touchkontroller.
Restvärmevarnare
Restvärmevarnaren lyser så snart motsvarande kokzon är varm.
1 Varning! Risk för brännskador genom restvärme. Efter avstängning be-
höver kokzonerna någon tid för att kylas av. Uppmärksamma restvär-
mevarnare.
2 Restvärme kan användas för smältning och för att hålla maträtter var-
ma.
Touchkontroll Funktion
Inkoppling av trippelkokzon Koppla till och från yttre värmezoner
Inkoppling av stekzon Koppla till och från yttre värmezon
Inkoppling av dubbelkokzon Koppla till yttre värmezon
8
Användning av kokhällen
Hällen betjänar Du via en panel.
Användning och funktion av denna finner du i bruksanvisningen
för underbyggnadsugnen.
3 När kokzonen sätts på kan den surra kort. Det är en egenhet hos alla
glaskeramikhällar och inverkar inte negativt vare sig på spisens funk-
tion eller livslängd.
Koppla till och från yttre värmezon
Genom att koppla till eller från den yttre värmezonen kan värmeytorna
anpassas till kokkärlets storlek.
3 Före inkoppling av en yttre värmezon måste alltid den inre vara inkopp-
lad.
Trippelkokzon Sensorfält Kontrollampa
Inkoppling av den
mellersta kokzonen
vidrör i 2 sekunder En kontrollampa lyser
Inkoppling av yttre
värmezon
vidrör i 2 sekunder Två kontrollampor lyser
Frånkoppling av yttre
värmezon
vidrör i 2 sekunder Andra kontrollampan slocknar
Frånkoppling av mel-
lersta värmezonen
vidrör i 2 sekunder Första kontrollampan slocknar
Stekzon Touchkontroll Kontrollampan
Inkoppling av yttre
värmezon
Tryck på 2 sekunder Lyser
Frånkoppling av yttre
värmezon
Tryck på 2 sekunder Slocknar
Dubbelkokzon,
främre höger
Touchkontroll Kontrollampan
Inkoppling av yttre
värmezon
Tryck på 2 sekunder Lyser
Frånkoppling av yttre
värmezon
Slå från kokzonen med kok-
zonsvredet
Slocknar
9
Tips för kokning och stekning
Kokkärl
Kokkärlets botten avgör om det är ett bra kärl. Botten bör vara så
tjock och plan som möjligt.
Kokkärl av stålemalj eller med aluminium- eller kopparbotten kan
lämna missfärgningar på glaskeramikytan, vilka är svåra att avlägsna
eller de går inte alls att ta bort.
Spara energi
2 Placera helst kokkärlet på
kokzonen innan zonen slås på.
2 Sätt om möjligt lock på grytor.
2 Stäng av kokzoner innan tillag-
ningstidens slut, för att utnyttja ef-
tervärmen.
2 Kokkärlsbotten och kokzon bör vara
lika stora.
10
Rengöring och skötsel
1
Försiktigt! Risk för brännskador genom restvärme.
Låt hällen kylas av.
1 Observera! Skarpa och repande rengöringsmedel skadar hällen. Rengör
med vatten och diskmedel.
1 Observera! Rester av rengöringsmedel skadar hällen. Avlägsna rester
med vatten och diskmedel.
Rengöring av hällen efter varje användning
1.Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
2.Torrtorka hällen med en ren duk.
Borttagning av föroreningar
1.Sätt en rengöringsskrapa snett mot glaskeramikytan.
2.Ta bort föroreningar genom att föra skrapan över ytan.
3.Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
4.Torrtorka hällen med en ren duk.
*Rengöringsskrapa, glaskeramik- eller stålrengöringsmedel kan köpas i fackhandeln
3 Avlägsna hårt sittande föroreningar med glaskeramik- eller stålrengö-
ringsmedel.
3 Rispor eller mörka fläckar i glaskeramiken kan inte avlägsnas, de påver-
kar dock inte hällens funktion.
ta bort
Slag av förorening genast med kall häll med
Socker, sockerhaltiga rätter ja ---
Rengöringsskrapa*
Plast, aluminiumfolie ja ---
Kalk-och vattenränder --- ja
Glaskeramik- eller
stålrengörare*
Fettstänk --- ja
metallskimrande färgningar --- ja
11
Vad gör man när
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte
lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
1 Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Fel-
aktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
3 Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller
fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garan-
titiden.
Avfallshantering
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastde-
larna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsma-
terialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda
behållare.
2 Avfallshantering när den slitits ut
Gör dig av med din utslitna ugn enligt de lokala återvinningsbestäm-
melserna.
Problem Möjlig orsak Åtgärd
Kokzonerna fungerar inte. Kombinationspanelen är
inte inkopplad.
Slå på panelen.
Det önskade värmesteget
är inte inställt.
Ställ in värmesteg
Säkringen i fastighetens el-
central (säkringsskåpet) har
löst ut.
Kontrollera säkringar.
Om säkringarna utlöser fle-
ra gånger, kalla då på en
auktoriserad elinstallatör.
Restvärmevarnaren lyser
inte.
Kokzonen var bara påsla-
gen en kort stund.
Om kokzonen är kall före-
ligger inget fel.
Det går inte att koppla in
de yttre värmezonerna
Den inre värmezonen är
inte inkopplad
Koppla in inre värmezonen
12
Installationsanvisning
Säkerhetsanvisningar
Gällande lagar, förordningar, riktlinjer och normer för respektive land
skall efterföljas (säkerhetsbestämmelser, bestämmelser för avfallshan-
tering etc).
Installation får endast göras av fackpersonal.
Minsta avstånd till andra apparater skall respekteras.
Utdragslådor får endast monteras om skyddsbotten finns direkt
under hällen.
Snittytorna i bänkskivan skall skyddas mot fukt med ett lämpligt tät-
ningsmaterial.
Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan.
Använd ingen silikon-tätningsmassa mellan hällen och bänkskivan.
Undvik placering av kokhällen direkt intill dörrar och under fönster.
Dörrar och fönster som slås upp kan slå ner heta kokkärl från kokzonen.
1 VARNING!
Risk för skador genom elektrisk ström.
Kombinationspanelen är spänningssatt.
Beakta säkerhetsbestämmelser för elektronik.
Säkerställ isolering genom fackmässig installation.
Märkspänning för kombinerade apparater skall vara samma.
1 OBSERVERA!
Skador genom elektrisk ström.
Lösa och icke fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhett-
ning i kontakten.
Sätt ihop kontakter på fackmässigt sätt.
I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det
möjligt att skilja alla polerna för hällen från nätet. Anordningens kon-
taktavstånd ska vara minst 3 mm.
Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar, smältsäkringar (säkring-
ar ska skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Justera ugnens ventilationsmuff, under öppningen på kokhällen, med
hjälp av en skruvmejsel. Sätt därefter på ventilationsröret.
1 Rörelser av panelringarna med tryck kan repa den belagda metally-
tan.
13
Hällens mått
Bredd 576 mm
Djup 506mm
Höjd 42mm
14
Garanti
Sverige
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsument-
lagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Finland
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat
definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lag-
stiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara
inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantiti-
dens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri
service
vid onödigt servicebesök.
om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel
inte följts.
EU-Länder
För apparaten tillämpas garantin enligt de bestämmelser som gäller i
respektive land.
Transportskador
Vid uppackning, kontrollera, att maskinen inte är skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för
transporten.
15
Konsumentkontakt
Sverige
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via
e-mail på vår hemsida www.aeg-hem.se
Finland
Konsumentkontakt i Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig ringa vår konsumentrådgivare på tel. 0200-2662.
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm).
16
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida
www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se
eller Gula Sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.
3 Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa fe-
let själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observa, elektriska fel skall alltid åtgärdas av
certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Hur och när uppträder felet?
Modellbeteckning: ................
Produktnummer:
................
Serienummer: ................
Inköpsdatum: ................
17
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras
endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste
auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-26 62
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula
sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer
endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer
och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up dem här så har
du dem tillhands när du behöver dem.
Modell ................
Produktnummer: ................
Serienummer: ................
Inköpsdatum: ................
18
Arvoisa asiakas,
lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Luovuta ohje tarvittaessa eteenpäin myös laitteen mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Tekstissä käytetään seuraavia symboleja:
1 Turvaohjeet
Varoitus! Henkilöturvaohjeet.
Huomio! Laiteturvallisuutta koskevat ohjeet.
3 Käytännön ohjeet ja neuvot
2 Ympäristötietoja
19
Sisällys
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Laitteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Keittotason kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Jälkilämmön merkkivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Keittoalueen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ulomman lämpöalueen kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta . . . . . . . . 24
Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Keittoastiat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Energiansäästö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mitä tehdä, jos …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Asennusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Takuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Huolto ja varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
20
Käyttöohje
1 Turvaohjeet
3
Noudata ohjeita huolellisesti. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutu-
vat ohjeiden vastaisesta käytöstä.
5 Laite on yhteensopiva seuraavien EY-direktiivien kanssa:
73/23/ETY, säädetty 19. helmikuuta 1973, pienjännitedirektiivi
89/336/ETY, säädetty 3. toukokuuta 1989: EMC-direktiivi sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivillä 92/31/ETY
93/68/ETY, säädetty 22. heinäkuuta 1993, CE-merkinnästä annettu
direktiivi
Määräystenmukainen käyttö
Laitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien ruoanvalmistuksessa
keittämiseen ja paistamiseen.
Laitetta ei saa käyttää työ- tai aputasona.
Laitteelle ei saa tehdä muutostöitä.
Lasten turvallisuus
Älä päästä pikkulapsia laitteen läheisyyteen.
Vanhemmat lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan valvonnan alai-
sena.
Yleiset turvaohjeet
Laitteen asennus ja liitäntä on jätettävä ainoastaan koulutetun ja
valtuutetun ammattihenkilön tehtäväksi.
Laite saadaan ottaa käyttöön vasta, kun se on asennettu määräysten-
mukaiseen, tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan ja työtasoon.
Jos laitteessa esiintyy häiriöitä tai keraamisessa pinnassa näkyy vauri-
oita (halkeamia, lovia tai murtumia), katkaise virta laitteesta ja kytke
laite irti verkkovirrasta välttääksesi mahdollista sähköiskun vaaraa.
Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen huolto-
henkilöiden tehtäväksi.
/