AEG EX 150 E Bruksanvisning

Kategori
Slipmaskiner
Typ
Bruksanvisning
32 33
.........................440 W
............4000-10000 min
-1
....................3,2/6,4 mm (1/8"/1/4")
......................ø 150 mm
..........................2,8 kg
...........................86 dB (A)
...........................97 dB (A)
..........................8,5 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
SVENSKA
SVENSKA
TEKNISKA DATA
Nominell upptagen effekt .........................................................
Obelastat varvtal......................................................................
Svängningscirkel-ø ..................................................................
Slipplatta, storek ......................................................................
Vikt utan nätkabel ....................................................................
Buller-/vibrationsinformation
Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.
A-värdet av maskinens ljudnivå utgör:
Ljudtrycksnivå (K = 3 dB(A)) ..................................................
Ljudeffektsnivå (K = 3 dB(A)) .................................................
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar)
framtaget enligt EN 60745.
Vibrationsemissionsvärde a
h
................................................
Onoggrannhet K= .................................................................
VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och andra
tillhörande anvisningar, även de i den medföljande
broschyren. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna
nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida
bruk.
SÄKERHETSUTRUSTNING
Bär hörselskydd. Bullerbelastning kan orsaka
hörselskador.
Använd de extrahandtag som levereras tillsammans
med maskinen. Förlust av kontrollen kan leda till
personskador.
Anslut alltid verktyget till via en felströmbrytare (FI, RCD,
PRCD) vid användning utomhus.
Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och
hörselskydd.
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på maskinen.
Maskinen skall vara frånkopplad innan den anslutes till
väggurtag.
Nätkabeln skall alltid hållas ifrån arbetsområdet. Lägg
kabeln bakåt i förhållande till arbetsriktningen.
Bryt alltid strömmen vid ombyggnads- och servicearbeten.
Dammet som uppkommer vid arbeten med denna maskin
kan vara skadligt för hälsan (t.ex. vid bearbetning av ek eller
bok, sten, färg, som kan innehålla bly eller andra skadliga
kemikalier) om de når kroppen. Använd ett
utsugningssystem och bär skyddsmask. Avlägsna
kvarblivande damm med t.ex. en dammsugare.
Asbesthaltiga material får inte bearbetas utan nödvändiga
skyddsanordningar.
Dessa planslipar är endast lämpliga för torrslipning.
ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA
Excenterslipen är ett mångsidigt verktyg. Följande arbeten
kan utföras: grovslipa, nslipa, polera ,m.m.
Rengör sliptallriken och slipkuddens vidhäftande sida, helst
med en borste under lätt tryck, för att säkerställa bästa
möjliga vidhäftning.
Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.
NÄTANSLUTNING
Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den
spänning som anges på dataskylten. Anslutning kan även
ske till eluttag utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen
motsvarar skyddsklass II.
CE-FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt
överensstämmer med följande norm och dokument
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, enl. bestämmelser och riktlinjerna 98/37/EG,
2004/108/EG
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Winnenden, 2009-01-15
HANTERINGS- ANVISNING
Använd endast AEG Slip- och polerverktyg med
självhäftande kardborrstillslutning.
SKÖTSEL
Se till att motorhöljets luftslitsar är rena.
Använd endast AEG tillbehör och reservdelar. Reservdelar
vars utbyte ej beskrivs bytes bäst av AEG auktoriserad
serviceverkstad (se broschyr Garanti/Kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge
maskinens art. nr. (som nns på typskylten) erhållas från:
AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLER
Läs instruktionen noga innan du startar
maskinen.
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten
på maskinen.
Elektriska verktyg får inte kastas i
hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och
elektronisk utrustning och dess tillämpning
enligt nationell lagstiftning ska uttjänta
elektriska verktyg sorteras separat och
lämnas till miljövänlig återvinning.
VARNING
Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmätts enligt ett i EN 60745 normerat mätförfarande och kan
användas vid jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preliminär bedömning av
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget
ska användas i andra användningsområden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan
vibrationsnivån skilja sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
För att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska även den tid beaktas, under vilken elverktyget är avstängt
eller är påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av
elverktyg och insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförlopp.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35

AEG EX 150 E Bruksanvisning

Kategori
Slipmaskiner
Typ
Bruksanvisning