Tractive GPS Pet Tracking Device Användarmanual

varumärke
Tractive
Kategori
husdjursomsorg
Modell
GPS Pet Tracking Device
Typ
Användarmanual
13 / 64
SVENSKA
Manual
14 / 64
SVENSKA
Manual
Ladda
Ladda ner Tractive App:en
Aktivera på
www.tractive.com/activate
Placera Trackern på husdjurets
halsband
TRACKER ID
ABCDEFGH
15 / 64
LEVERANSEN INNEHåLLER
1 Tractive GPS lokaliseringsenhet
(Arikelnummer TRATR1, Typ: PR00100)
1 USB laddningskabel med laddningsklämma
1 laddare med USB uttag
(100-240V, 1A)
2 klämmor för Tractive GPS lokaliseringsenheten
Laddningskabel, laddaren och klämmorna benner sig undersidan av innersta
förpackningskartongen.
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Starka magnetfält (t.ex. transformatorer) måste undvikas annars kan det leda till avvikelser
i överföringen. Störningar eller skador i Tractive lokaliseringsenheten kan då förekomma.
RISKER FöR BARN OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSäTTNING
Denna enhet får inte användas av personer med funktionsnedsättning, barn eller personer
som saknar kunskap om enhetens funktion. För att dessa personer ska kunna använda
enheten krävs det stöd och anvisning från en stödperson som tar ansvar för enhetens
hantering.
16 / 64
Obs! I vissa länder nns det lagstiftningen om digital lokalisering av personer, djur
och/eller objekt. Det är ägarens ansvar att inte bryta mot lagstiftningen.
SäKERHETSVARNINGAR
Obs! Även om Tractive lokaliseringsenheten är både liten och lätt kan den vara för tung för
små eller skadade djur. Är du osäker kontakta en veterinär innan du använder enheten för
första gången.
BATTERIDRIFT
Tractive lokaliseringsenheten drivs av ett integrerad litium-polymer-batteri som inte kan
bytas. Nedan följer några anmärkningar om hanteringen av batteriet:
Tractive GPS lokaliseringsenhetens batteri kan inte bytas och få inte tas ut ur enheten.
Håll Tractive GPS lokaliseringsenheten borta från värme, t.ex. direkt solstrålning i en
bil.
Det är inte tillåtet att borra hål i Tractive GPS lokaliseringsenheten eller utsätta enheten
för eld.
Ladda Tractive GPS lokaliseringsenhetens batteri endast med den medföljande USB
kabeln. Försök att ladda batteriet på andra sätt kan leda till överhettning, explosion
eller brand.
Ladda inte Tractive GPS lokaliseringsenheten nära en värmekälla eller i bilen under
stark solstrålning. Höga temperaturer leder till överhettning, explosion eller brand.
17 / 64
Att bortse från dessa anmärkningar kan leda till förkortad livstid av batteriet eller skador i
Tractive lokaliseringsenheten.
AVFALLSHANTERING
Batteriet sorteras som farligt avfall. Vid förbrukad Tractive
lokaliseringsenhet måste du följa sopsorteringsregler som gäller i din
kommun.
Tractive GmbH
Pluskaufstraße 7
Business Center, 5. Stock
4061 Pasching
Austria
FUNKTIONALITET OCH
ANVäNDNINGSOMRåDEN
För att möjliggöra positioneringen av ditt husdjur behöver du en dator med internetanslutning
och/eller en smart-mobil (Android, iPhone). Tractive app:en hittar du i Apples AppStore och
Googles Play Store. En aktualiserad lista med kompatibla smart-mobiler hittar du på
www.tractive.com/compatibility
Tractive GPS lokaliseringsenheten kan först användas efter aktiveringen i din browser.
18 / 64
KOMMA I GåNG
1. LADDNING
Vi rekommenderar att fulladda apparaten innan aktiveringen. Använd laddaren och
laddningskabeln som nns med i förpackningen. Sätt adaptern för uttaget på laddaren enligt
följande illustration.
För att ladda enheten, sätt laddningskabelns klämma på enheten enligt följande illustration.
Under laddningen lyser ljuset rött. När laddningen är klar släcks LED:en på enheten.
2. ATT AKTIVERA ENHETEN
Infoga följande länk: www.tractive.com/activate i adressfälten i din browser för att komma till
Tractives hemsida. Tractives hemsida leder dig steg för steg genom aktiveringen av enheten.
För att aktivera enheten måste enheten vara på. Du startar enheten genom att trycka in
knappen i ca 3 sekunder. Enheten är på när du hör två korta stigande signaler och ser ljuset
lysa grönt. Du stänger av enheten genom att trycka in knappen i ca 3 sekunder igen.
3. INSTäLLNINGAR I TRACTIVE APP:EN
För att kunna lokalisera ett djur, öppna Tractive app:en på din smart-mobil och tillägg djuret.
App:en kommer att vägleda dig steg för steg genom processen.
1
2
4
3
5
19 / 64
Efter att GPS lokaliseringsenheten har tilldelats ett djur är den redo för användning.
Obs! Vid första användningen av Tractive GPS lokaliseringsenheten eller efter lång
inaktivitet kan det ta era minuter för enheten att lokalisera djuret. Du kan påskynda
processen om du beger dig utomhus, på avstånd från byggnader och kraftledningar.
4. PLACERA TRACTIVE GPS
LOKALISERINGSENHETEN På DjURET
Placera enheten på djurets halsband. Använd
klämmorna som nns i förpackningen. Använd
klämman som är markerad med B för halsband upp
till 3 millimeters tjocklek. För halsband mellan 3-5
millimeter, använd klämman som är markerad med A.
Vi rekommenderar att placera enheten i djurets nacke.
Om enheten inte sitter bra eller om klämmorna inte går
att stänga rekommenderar vi användningen av Tractive
halsbandet som nns att köpa i välsorterade djuraffärer
eller i Tractive Oline shoppen: http://shop.tractive.com
5. LOKALISERING OCH LIVE-TRACKING
Efter att ett djur har tillagts i Tractive App:en kan djurets position lokaliseras. Din Tractive App
kommer att hjälpa dig med detta.
20 / 64
LED FöRKLARING
LED:en som benner sig på enhetens övre sida lyser olika beroende på enhetens status.

Tractive GPS enhetens batteri är låg. Ladda enheten för att säkerställa att
lokaliseringen fungerar.

Under LIVE-Trackingsaktivitet blinkar vita LED:en med korta mellanrum. Vita ljuset
underlättar att du hittar ditt husdjur i mörker.
ENHETENS STATUS
Du kan ta reda på enhetens status genom att kort trycka in på/av knappen. Enheten visar
GSM och GPS status i två LED:s som följer efter varandra:




Om det blir fel, ta enheten till ett område med Tractive-mottagning. Säkerställ att enheten är
laddad och bege dig utomhus för att förbättra GPS mottagningen. Detaljerad information om
vanliga fel hittar du på www.tractive.com/faq.
21 / 64
UPPFYLLELSETILLKäNNAGIVELSE
EMC Direktiv 1999/5/EC:
Kortfattat uppfyllelsetillkännagivelse: Med denna tillkännagivelse bekräftar Tractive GmbH
att GPS lokaliseringsenheten (Art.-Nr. TRATR1, Type: PR00100) uppfyller kraven som ställs
i direktiv 1999/5/EC. Hela uppfyllelsetillkännagivelse hittar du på: www.tractive.com
GARANTI
För denna produkt erbjuder vi 24 månaders garanti. Garantitiden börjar från kassakvittots
datering. I garantien ingår alla material- eller funktionsfel, förutom: batteri, felaktig hantering,
fall, stöt, och liknande händelser.
För reklamationer kontakta försäljaren eller skicka e-post till: [email protected]
OBS! PÅ GRUND AV ORGANISATORISKA SKÄL KAN VI INTE TA EMOT OANMÄLDA OCH
OFRANKERADE PAKET.
22 / 64
www.tractive.com
©2013 tractive GmbH
Eftertryck förbjudes. Tractive reserverar sig rätten att ändra och förbättra
produkter samt ändra innehållet utan att informera personer eller
organisationer. Senaste versionen av manualen såsom uppdateringar
hittar du på www.tractive.com/manuals
/