Bosch TDS1526/01 Användarmanual

varumärke
Bosch
Kategori
ångstrykningsstationer
Modell
TDS1526/01
Typ
Användarmanual
pt Instruçõesdeserviço
el 
tr Kullanmatalimat›
pl 
hu 
uk 
ru Инструкции฀
по฀эксплуатации
ro Instruct
ar 
de Gebrauchsanleitung
en Operatinginstructions
fr Noticed’utilisation
it Istruzioniperl’uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohjeet
es Instruccionesdeuso
sensixx B15L
40
sv
Generella
säkerhetsanvisningar
Viktigt
• Läsde här användarinstruktionernanog--
grant innanduanvänderapparatenoch
sparademförframtidareferens.
• Denhärapparatenuppfyllerinternationella
kerhetsnormer.
 




 



 

   


 

     

 

 





 

 


 

 

 

 

 
 
 
 
     

 

 
       

 

 



  







 

 

 
 


 


     

 


Observera:


41
sv
Den här apparaten har tillverkats enbart för
hushållsbruk och skall inte användas i yrkes--
relaterade syften.
A)Inledning
      
     
 






B)Generellbeskrivning




  




     












C)Förberedelser


D)Fyllapåmedvatten.








Viktigt
 
      
  
   
  

     

 
 



 

E)Temperaturreglering
    






     

 
 



(Om strykjärnet används för första gången
kan uppvärmningen ta 4 minuter.)
42
sv
       

G)Lodrätångfunktion


     




Observera:


H)Strykningutanånga
      


 
     

     

Ytterligarefunktioner

I) Automatisk
sladdupprullning
TDS1536


 


 


      

åd:
 


 




F)Strykningmedånga
     



(Om du har valt en för låg temperatur och
använder ångfunktionen kan vatten läcka ur
sulan.)



     







Endastförmodellermedhandtagavkork.
      



Observera:
       
      
       

Viktigt
        

       
     
43
L)Rengöringav
varmvattenberedaren
Mycketviktigt!
Låt alltid strykstationen svalna innan du rengör
varmvattenberedaren
     



     
    






4-Användentrattochfyllpåmed1⁄4litervatten



M)Förvaringavapparaten













     

sv
J)Sulskydditextil

      





      







Modell Tillbehörets
kod
Tillbehörets
namn
  
  
  
K)Rengöringochunderhåll








5. Använd inte en professionell ångrengörare
för att rengöra strykjärnet.
44
sv
Informationom
avfallshantering

       




DenhärapparatenärmärktmedEU-
direktivet 2002/96/CE som rör
anndningavelektriskaochelektro--
niskaapparater.(Avfallavelektriska
ochelektroniskaapparater).
Direktivetangerdetgenerellaramverksom
gällerförbortskaffningochåteranvändning
avavfalliformavelektriskaochelektroniska
apparaterinomhelaEuropeiskaunionen.
Lösningarpåproblem
Problem sning

     





       





      


 





     



Garantivillkor



 
    

 

/

Denna handbok är också lämplig för