Braun CafHouse Pure KF 550 Användarmanual

Kategori
Bilar
Typ
Användarmanual
17
Du kan bruke et avkalkingsmiddel som ikke påvirker
aluminium.
Følg fabrikantens bruksanvisning for avkalkings-
middelet.
Gjenta prosessen så mange ganger som nødvendig
for å redusere traktetiden pr. kopp ned til et
normalnivå.
La maksimum mengde friskt, kaldt vann gjen-
nomstrømme kafffetrakteren minst to ganger for
å rense maskinen.
Beste praksis for beste resultat
Denne kaffetrakteren er laget for å gi maksimal
kaffearoma. Derfor anbefaler Braun:
Bruk kun nymalt kaffe.
Oppbevar kaffen på en mørk, tørr og kjølig plass (for
eks., i kjøleskapet) i en lufttett boks.
Bruk kun Braun vannfilter og bytt dette annenhver
måned ved regelmessig bruk.
Rengjør og avkalk kaffetrakteren regelmessig som
beskrevet i avsnitt IV og V.
Med forbehold om endringer.
Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene
EMC 2004/108/EC og Low Voltage 2006/95/EC.
Ikke kast dette produktet sammen med
husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan
leveres hos et Braun servicesenter eller en
miljøstasjon.
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons-
eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner
det hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns
distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk,
normal slitasje eller skader
som har ubetydelig effekt på produktets verdi og
virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner
utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn
originale Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller
sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til
nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte
Braun Serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til
NEL’s Leveringsbetingelser.
Svenska
Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav
när det gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att
du kommer att få mycket glädje och nytta av din nya
Braun produkt.
Viktigt
Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar
använda bryggaren.
Denna produkt är inte menad att användas av
barn eller personer med reducerad fyskisk eller
mental kapacitet utan övervakning av en person
som är ansvarig för deras säkerhet. Generellt
rekommenderar vi att produkten förvaras utom
räckhåll för barn.
Kontrollera att spänningen i ditt vägguttag stämmer
överens med den spänning som anges på botten av
bryggaren innan du sätter i kontakten.
Undvik att ta på varma ytor, i synnerhet värmeplattan.
Låt aldrig sladden komma i kontakt med värme-
plattan.
Ställ aldrig glaskannan på andra värmegivande ytor
såsom spisplattor etc.
Använd inte glaskannan i mikrovågsugn.
Innan en bryggning förbereds låt alltid bryggaren
svalna i ungefär 5 minuter (stäng av bryggaren) i annat
fall kan ångbildning ske då kallt vatten fylls på i
vattenbehållaren.
Braun elektriska hushållsmaskiner motsvarar
gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer på
elektriska hushållsmaskiner (inklusive sladdbyten) får
endast göras av auktoriserade serviceverkstäder.
Felaktiga reparationer kan orsaka olyckor och skada
användaren.
Denna bryggare är avsedd för normala hushålls-
kvantiteter.
Använd alltid kallt vatten när du brygger kaffe.
Maximalt antal koppar
10 koppar (125 ml per kopp)
Beskrivning
· Sladd / sladdvinda
Vattenfilterersättare
# Vattennivåmätare
$ Vattenbehållare
% Vattenfilter (ingår ej med typ KF 500 / KF 510; kan
köpas separat)
& Ratt för byte av vattenfilter
Á Frigörningsknapp för filterhållaren
Ë Filterhållare med droppstopp
È Värmeplatta
Í På/Av knapp
På =
Av =
{ Glaskanna
I Innan användning
Installera vattenfiltret
(ingår ej med typ KF 500 / KF 510: kan köpas separat)
1. Packa upp vattenfiltret
%.
2. Ta bort vattenfilterersättaren
från vattenbehållaren.
3104391_KF500_4-34 Seite 17 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
18
3. Sätt i vattenfiltret. (Spara vattenfilterersättaren då den
alltid skall användas när vattenfiltret är borttaget.)
4. Vattenfiltret bör bytas varannan månad. För att
komma när den skall bytas, ställ in ratten
& på den
månad då bytet skall ske.
OBS
Innan br
yggaren används första gången eller om den ej
har använts en län
gre tid eller efter installation av ett nytt
vattenfilter, fyll vattenbehållaren maximalt med kallt,
friskt vatten utan
kaffe. Sätt på kaffebryggaren och låt
vattnet rinna igenom.
II Brygga kaffe
Fyll vattenbehållaren med kallt, friskt vatten. Tryck på
frigörningsknappen
Á för att öppna filterhållaren. Stoppa
i ett Nr 4 pappersfilter, fyll på med kaffe, ställ kannan på
värmeplattan och sätt på kaffebryggaren. För att förenkla
hanteringen vid påfyllning / tömning av kaffet går det att
lossa på filterhållaren. Ett droppstopp förhindrar kaffet att
rinna igenom om kannan avlägsnas innan bryggning är
klar. Kannan bör omedelbart ställas tillbaka på värme-
plattan så att inte kaffe flödar över från filterhållaren.
Bryggtiden per kopp är ca: 1 minut. Mängden färdig-
bryggd kaffe blir mindre än vattenmängden som fylldes
på p.g.a. att kaffet absorberar vatten.
Modell KF 550
har en automatisk avstägnings-funktion
(auto-off). Efter 2 timmars max. varmhållning kommer
kaffe-bryggaren att stängas av automatiskt.
III Vattenfiltret
Vattenfiltret förhöjer kaffesmaken genom att avlägsna
klor, dålig lukt och smak samt kalk. Om filtret byts ut
regelbundet (varannan månad) kommer det att inte bara
ge ett godare kaffe det kan förlänga bryggarens livslängd
då filtret förhindrar förkalkning.
IV Rengöring
Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget före rengöring.
Bryggaren får inte sköljas under rinnande vatten eller
ställas i vatten, använd endast en fuktig trasa vid
rengöring. Alla lösa delar kan diskas i diskmaskin.
V Avkalkning (utan illustrationer)
Om du har hårt vatten och du använder utan vattenfilter,
måste bryggaren avkalkas regelbundet. Om du använder
vattenfilter och byter den regelbundet behöver du
normalt inte avkalka bryggaren.
Viktigt: Vid avkalkning, ersätt alltid vattenfiltret med
vattenfilterersättaren.
Använd ett avkalkningsmedel som inte påverkar
aluminium.
Följ tillverkarens instruktioner.
Upprepa proceduren så många gånger som behövs
för att förkorta bryggtiden per kopp till normala tider.
Låt maximalt med kallt, friskt vatten rinna igenom
minst två gånger för att rengöra bryggaren.
För bästa resultat
Denna kaffebryggare är utvecklad för att ge maximal
arom. Därför rekommenderar Braun:
Använd endast nymalet kaffe
Förvara alltid malet kaffe svalt, torrt och mörkt (t.ex. i
kylskåp) i ett lufttätt kärl.
Använd endast Braun vattenfilter och byt ut dessa
regelbundet.
Rengör och avkalka regelbundet såsom är beskrivet i
styckena IV och V.
Ändringar förbehålles.
Denna produkt uppfyller bestämmelserna i
EU-direktiven 2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) och 2006/95/EG om
lågspänningsutrustning.
När produkten är förbrukad får den inte kastas
tillsammans med hushållssoporna. Avfalls-
hantering kan ombesörjas av Braun servicecenter
eller på din lokala återvinningsstation.
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med
inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan
kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är
hänförbara till fel i material eller utförande, genom att
antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget
gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat
levereras av Braun eller deras auktoriserade
återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning
eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar
inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin
upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig
person eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den
kompletta apparaten lämnas in tillsammans med
inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun
verkstad.
3104391_KF500_4-34 Seite 18 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Braun CafHouse Pure KF 550 Användarmanual

Kategori
Bilar
Typ
Användarmanual