Acer C200 Användarmanual

Kategori
Dataprojektorer
Typ
Användarmanual
# Beskrivning # Beskrivning
1 Projektionslins 11 Hörlurar
2 Fokusring 12 Återställningshål
3 Luftintag 13 HDMI/MHL-port
4 Justeringshjul för
lutning/uppfällbart
handtag
14 5V likströmsutgång
5 Luftutlopp 15 DC-ingång
6 Riktningsknappar 16 Strömknapp
7 Volym ned 17 Kensington™ låsport
8 LÄGE/Bekräftelse 18 LED-batteriindikator
9 Volym UPP 19 Ström/LED-
laddningsindikator
10 MENY/Avsluta
1. Denna produkt kan endast installeras på ett skrivbord,
annars kan lampans livslängd reduceras kraftigt.
2. Håll alltid batterinivån över 30 % för att öka batteriets
livslängd.
3. Ladda strömbanken fullt åtminstone var tredje månad.
4. Håll borta från fukt och frätande material.
5. Projektorn stängs av automatiskt efter 15 minuter när

 
automatiskt i Eco-läget efter fem minuter för att spara
ström.
7. Med snabbladdningstekniken kommer batterinivån att
laddas från 5 % till 80 % på 3 timmar och 30 minuter,
samt till 100 % på cirka 4 timmar och 45 minuter.
8. Batterikapaciteten minskar med längre användningstid

Upplysningar & underhåll

Ström på Ström av
Strömadapter
Ström
batteri
Strömadapter
Ström
batteri
DV 5V UT 5V 5V 5V 5V
MHL 5V 5V X X
HDMI X X X X
Obs
:
När MHL är anslutet till projektorn fungerar inte DC
5V UT.
Kompatibilitetslägen
A. HDMI-PC
Upplösning
Uppdateringsfrekvens
(Hz)
SVGA/XGA/WXGA/1080p 60
B. HDMI-Video (MHL)
Upplösning
Uppdateringsfrekvens
(Hz)
480i/480p/720p/1080i/1080p* 60
576i/576p/720p/1080i/1080p* 50
1080p 24
Obs
:
* MHL stöds inte.
LED-indikator / Meddelande
Batteristatus Laddar Klar
STRÖM_LED Röd Blå
Batterinivå BATT_LED Meddelande
70%
~
100% Grön
Projektorn
kommer att
stängas av
automatiskt efter
:
(sekunder)
40%
~
70% Orange
5%
~
40% Röd
< 5%
#1
Röd (blinkar)
(0,5 sek På/0,5 sek Av)
10 sek
Fläktfel
#2
Röd (blinkar)
(1 sek På/0,5 sek Av)
30 sek
Överhettad
projektor
#2
Röd (blinkar)
(0,5 sek På/1 sek Av)
30 sek
Överhettat
batteri
Orange (blinkar) --
Obs
:
#1
Projektorn kommer att stängas av automatiskt efter
händelsen.
#2
Projektorn kommer att stängas av automatiskt före
händelsen.
Svenska
Introduktion
Produktöversikt
14
11
15
16
13
17
19 18
12
6
4
5
7 8 9
1
2
3
10
Batteriets urladdningstid i visningsläget
Eco Standard Ljus
HDMI
#1
O O O
Batteriets livslängd
#2
(Timme)
4,5 3 2
Obs
:
#1
1920x1080 vid 60 Hz
#2
DC5V-utgång av
Ström
Ström på Håll intryckt >1 sek
Ström av Tryck in <1 sek två gånger
Strömbank på/av
Tryck in <1 sek
i batteriläget
Bestämmelser och säkerhetsmeddelanden
FCC-meddelande
Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital
enhet i klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. Dessa gränser är
utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadlig interferens vid
installation i bostadsmiljö. Denna enhet alstrar, använder och kan utstråla
radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med
instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

installation. Om denna enhet orsakar skadlig interferens på radio- eller TV-
mottagning, vilket man kan kontrollera genom att stänga av och sätta på

av följande åtgärder:
 
 
 
till.
 
Meddelande: Skärmade sladdar
Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade sladdar
för att upprätthålla efterlevnad med FCC-bestämmelser.
Meddelande: Kringutrustning
Endast kringutrustning (in/utgångsenheter, terminaler, skrivare osv.) som är


interferens på radio- och TV-mottagning.


tillverkaren kan upphäva användarens befogenhet, vilket stöds av Federal
Communications Commission, att använda denna dator.

Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är
underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet får inte orsaka
skadlig interferens, och (2) denna enhet måste acceptera all interferens som
tas emot, inklusive interferens som kan orsaka bristfällig funktion.
Meddelande: Kanadensiska användare
Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Vi betygar härmed att ovanstående produkt är i överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser i
EMC-direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och
RoHS direktiv 2011/65/EU samt direktiv 2009/125/EC med avseende
till upprättande av ett ramverk för att fastställa krav på ekodesign för
energirelaterade produkter.

bekvämlighet
Läs noga igenom dessa instruktioner. Spara detta
dokument för senare tillfällen.
Följ alla varningar och instruktioner som är
angivna på produkten.

Denna produkt ska användas med den typ av
spänning som anges på märkplåten. Om du
är osäker på vilken ström du har där hemma,
rådfråga din återförsäljare eller ditt elbolag.
Produktservice
Försök inte att serva denna produkt på egen
hand, eftersom du genom att öppna eller ta bort
höljen kan utsätta dig för farlig spänning eller

servicepersonal.
Ytterligare säkerhetsinformation
Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd.
Det starka ljuset kan skada dina ögon.
Placera inte projektorn på följande platser:
Platser med mycket hög luftfuktighet, halt av
damm eller cigarettrök som kan kontaminera
optiska komponenter, förkorta produktens
livstid och göra bilden mörkare.
Platser med en omgivningstemperatur över
40 ºC/104 ºF.
Koppla omedelbart från strömmen om det är
något fel på din projektor. Använd inte projektorn
om den avger rök, låter konstigt eller luktar
egendomligt. Det kan orsaka brand eller elstöt.
I sådant fall ska du genast dra ut kontakten och
kontakta din återförsäljare.
Rikta inte projektorlinsen mot solen. Det kan
orsaka brand.
Titta inte in i luftutloppsgallret när projektorn är
igång. Det kan skada dina ögon.

Kasta inte denna elektroniska enhet i
hushållssoporna. För att minimera utsläpp och
säkerställa att den globala miljön skyddas, ber vi
dig att återvinna enheten. För mer
information om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning
i WEEE-bestämmelserna (Waste
from Electrical and Electronics
Equipment), gå till http://www.acer-
group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm
Svenska
Funktionslista i skärmmenyn
(Via ikon) (Via val med )
Display
Visningsläge: Välj önskat läge från Ljus, Standard eller Eco.
Ljusstyrka: Justerar bildens ljusstyrka.
Kontrast: Justerar bildens kontrast.
Projektionsläge: Välj Fram eller Bak.
Bildförhållande: Välj önskat bildförhållande.
Keystone Justerar bildförvrängning som orsakas av lutning av projektorn.
Volym Justerar hörlurarnas volym.
Information Visar projektorinformation för denna projektor.
Språk Välj önskat menyspråk.
Inställning Återställ: Välj "Ja" för att återställa parametrarna för alla menyer till fabriksinställningarna.
Obs 1
:
Funktioner kan variera beroende på modell.
Obs 2
:
Garanterar inte USB-högtalarens ljudkvalitet.
Användning av projektorn i sidled eller i

1 / 1