Tylö CC200 Operating Instructions Manual

varumärke
Tylö
Modell
CC200
Typ
Operating Instructions Manual
0003
Art nr 29000132
1
TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Sweden.
Tel + 46-35 10 00 80, Fax + 46-35 102580, E-mail: inf[email protected]lo.se, Internet: www.tylo.se
Bruksanvisning för manöverpanel CC 20/CC 200...................................... Svenska sid 2.
Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras
av berig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN! Efter installation överlämnas denna till bastun/steambadets ägare
eller till den som sköter anläggningen.
Operating instructions for control panel CC 20/CC 200........................... English page 6.
Please read this information together with the instructions supplied with the sauna heater or steam generator.
Installation work must be carried out by an authorised electrician. KEEP THIS INFORMATION IN A SAFE PLACE.
On completion of the installation work, please give these instructions to the owner or operator of the sauna/steam bath.
Gebrauchsanleitung für Kontrollgerät CC 20/CC 200........................... Deutsch Seite 10.
Benutzen Sie diese Anleitung zusammen mit den Instruktionen für Saunaöfen und Dampfgeneratoren.
Der elektrischeAnschluß ist von einem Fachmann auszuführen. ANLEITUNG AUFBEWAHREN! Nach der
Installation ist diese Anleitung dem Sauna-/Dampfbadbesitzer oder Bedienungspersonal auszuhändigen.
Instr. mode d'emploi du tableau de commande CC 20/CC 200.............Français page 14.
Bien lire ce document ainsi que les instructions du poêle de sauna ou du générateur de vapeur. Les branchements
doivent être effectués par un électricien agréé. CONSERVER CE DOCUMENT! Après installation, le remettre au
propriétaire du sauna/hammam ou au responsable de l'entretien.
Bruksanvisning for manøversentral CC 20/CC 200.................................... Norsk side 18.
Les instruksjons- og bruksanvisningen for badstuovn og dampgenerator. Tilkobling skal utføres av autorisert
installatør. NB! TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN! Etter installasjonen skal den leveres til eier avbadstu/dampbad
eller til den som skal ha ansvar for driften av anlegget.
Brugsanvisning for manøvrepanel CC 20/CC 200...................................... Dansk side 22.
Læs brugsanvisningen sammen med instruktionerne for saunaovn resp. dampbad-generator. Installation
skal foretages af autoriseret el-installatør. GEM BRUGSANVISNINGEN! Efter installation afleveres brugs-
anvisningen til saunaens/dampbadets ejer eller til den ansvarlige for anlægget.
Asennus- ja käyttöohjeet, käyttötaulu CC 20/CC 200................................. Suomi sivu 26.
Lue nämä ohjeet samalla kuin saunakiukaan tai höyrygeneraattorinkin ohjeet. Asennuksen saa tehdä
vain päte sähköasentaja. SÄILYTÄ OHJEITA HYVIN! Anna ne asennuksen jälkeen saunan/höyrykylvyn
omistajalle tai laitteiston hoitajalle.
Gebruiksaanwijzing voor regelpaneel CC 20/CC 200.......................... Nederlands blz.30.
Lees deze aanwijzing samen met de instructies voor resp. de saunakachel en de stoomgenerator door. Laat alle
aansluitingen steeds door een erkend installateur uitvoeren. BEWAAR DEZE AANWIJZING! Geef ze na installatie
aan de eigenaar van de sauna/het stoombad of aan diegene die verantwoordelijk is voor het onderhoud.
Instrucc. de instalación y empleo para el panel de mando CC 20/CC 200. Español p.34.
Leer estas instrucciones junto con las instrucciones para la estufa de sauna o el baño de vapor. La instalación deberá
hacerla un electricista competente. ¡CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES! Después de la instalación entregar estas
instruccionesalpropietariooalapersonaencargadadelmantenimientodelasaunaodelbañodevapor.
Istruzioni per l'installazione e l'uso del pannello comandi CC 20/CC 200.Italiano pag. 38.
Leggere insieme le istruzioni sia per l'apparecchio dellesauna sia per il generatore di vapore. L'allacciamento deve essere
effettuato da un elettricista specializzato. CONSERVARE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI! Dopoil montaggio, questo dovrà
essere consegnato al proprietario della sauna o del bagno a vapore oppure al responsabile che accudisce al complesso.
Instruções de utilização do painel de controlo CC 20/CC 200....... Português página 42.
Leia estas instruções, juntamente com as instruções fornecidas com o aquecimento de sauna ou com o gerador de vapor.
O trabalho de instalação deve ser efectuadopor um electricista habilitado. GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES NUM LOCAL SEGURO.
Uma vez concluído o trabalho de instalação, entregue estas instruções ao proprietário ou à pessoa encarregada da sauna/banho de vapor.
46.
sauna&steam
CC20
,
CC200
2
,167$//$7,21
%LOG$±7</$5,80
bastuaggregat. fukt och temperatursensor. manöverpanel
CC 20/ CC 200.
eventuell extern on/off-brytare. el-central.
reläbox RB30/60. ånggenerator. förstärkare (amplifier,
endast CC 200).
%LOG%±7</$5,80
bastuaggregat. fukt och temperatursensor. manöverpanel
CC 20/ CC 200.
eventuell extern on/off-brytare. el-central.
ånggenerator. förstärkare (amplifier, endast CC 200).
7</$5,80&&
Monteras utanför och på obegränsat avstånd från tylariet.
Manuell och automatisk on/off. Max 3 timmars inkopplingstid,
10 timmars förvalstid.
7</$5,80&&
Monteras utanför och på obegränsat avstånd från tylariet.
Efter varje strömavbrott visas alltid manöverpanelens modell-
beteckningen under 5 sek i displayen.
Manuell och automatisk on/off. Max 3 timmars inkopplingstid,
24 timmars förvalstid.
Manuell och automatisk on/off. Max 12 timmars inkopplings-
tid, 24 timmars förvalstid.
Inbyggt veckour. Max 12 timmars tillåten kontinuerlig
inkopplingstid.
För att ånggeneratorns automatiska tömningsfunktion skall
fungera måste manöverpanelen vara avstängd minst 1,5 tim/dygn.
5HOlER[5%
(Reläbox används ej till SE aggregat).
Monteras utanför och på obegränsat avstånd från tylariet. Reläboxen får
inte placeras närmare än 1 meter från CC 20/ CC 200.
6NlUPDGVYDJVWU|PVOHGQLQJ/L<&<OHGDUH
Manöverledning mellan CC 20/ CC 200 till reläbox, SE aggregat eller
ånggenerator skall vara skärmad svagströmsledning (LiYCY, 6-ledare).
Skärmningen anslutes till plint 12 i CC panelen.
3ODFHULQJDYWHUPLVWRUIXNWRFKWHPSHUDWXUVHQVRU
Monteras 1500 mm från golvet (ej ovanför bastuaggregatet).
Placera sensorn så, att den varken direkt eller indirekt kan träffas av
ångstrålen.
Termistorledningen kan förlängas utanför tylariet med skärmad
svagströmsledning (2-ledare, endast CC 20).
)|UVWlUNDUHDPSOLILHU
(Endast CC 200)
Monteras utanför tylariet max 2 meter från sensorn och på obegränsat
avstånd från CC 200. Manöverledning mellan förstärkare och CC 200
skall vara skärmad svagströmsledning (4-ledare). Skärmningen ansluts
till plint 25 i förstärkaren.
%HO\VQLQJ
(Endast CC 200)
Anslut belysningen enligt kopplingschema.
7LOOYDOH[WHUQRQRIIEU\WDUHPRPHQWDQ
Placeras på valfritt avstånd från tylariet. Anslutes med
svagströmsledning till CC 20/ CC 200 se kopplingsschema. Flera
externa on/off-brytare skall parallellkopplas.
$QVOXWQLQJWLOOFHQWUDOGDWRU
Anslutning kan också göras till centraldator som ger en kort impuls
(slutning) mellan plintarna 19 och 20 i CC 20/CC 200. Tillåten
kontinuerlig inkopplingstid är max 12 timmar.
För att ånggeneratorns automatiska tömningsfunktion skall
fungera måste manöverpanelen vara avstängd minst 1,5 tim/dygn.
%LOG&*±NRSSOLQJVVFKHPD
(
bastuaggregat. sensor. manöverpanel CC 20. eventuell
extern on/off-brytare.
reläbox RB30/60. ånggenerator.
Kontrollera på bastuaggregatets och på ånggeneratorns dataskylt att
anslutning sker till rätt spänning.
%LOG(±NRSSOLQJVVFKHPD
(
bastuaggregat. sensor. manöverpanel CC 20. eventuell
extern on/off-brytare.
ånggenerator.
Kontrollera på bastuaggregatets och på ånggeneratorns dataskylt att
anslutning sker till rätt spänning.
%LOG'+±NRSSOLQJVVFKHPD
(
bastuaggregat. fukt och temperatursensor. manöverpanel
CC 200.
eventuell extern on/off-brytare. reläbox RB30/60.
ånggenerator. förstärkare (amplifier, endast CC 200).
Kontrollera på bastuaggregatets och på ånggeneratorns dataskylt att
anslutning sker till rätt spänning.
%LOG)±NRSSOLQJVVFKHPD
(
bastuaggregat. fukt och temperatursensor. manöverpanel
CC 200.
eventuell extern on/off-brytare. ånggenerator.
förstärkare (amplifier, endast CC 200 ).
Kontrollera på bastuaggregatets och på ånggeneratorns dataskylt att
anslutning sker till rätt spänning.
%58.6$19,61,1*
&&
STEAM
SAUNA
OFF
ON
TIME
TEMP
RH %
1
2
3
4
5
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
)XQNWLRQHU
indikeringsstapel. tidsinställning. temperaturinställning.
fuktinställning. vattennivå indikering. tillkoppling.
frånkoppling.
7HPSHUDWXULQVWlOOQLQJ
föregående temperaturinställning visas. Siffrorna anger
en stigande värmeskala. Pröva dig fram till den badtemperatur som
passar dig bäst. Ställ först in t ex läge 4. Önskar du varmare eller
svalare, justerar du tills du funnit din idealtemperatur (i regel 70-90°C vid
traditionella torra och våta bastubad, 45-70°C vid ångbastubad).
)XNWLQVWlOOQLQJ
föregående fuktinställning visas. Siffrorna anger en
stigande skala. Pröva dig fram till den badfuktighet som passar dig bäst.
Ställ först in t ex läge 4. Önskar du mer eller mindre fukt, justerar du tills
du funnit din idealfuktighet.
OBS! Elektroniken begränsar den maximala fuktigheten vid olika
temperaturer.
3
7UDGLWLRQHOODEDVWXEDG
- endast indikeringen skall vara tänd.
Minnesfunktionen ställer automatiskt in föregående temperatur och
badform.
- om du önskar ändra inställd temperatur.
- om du önskar ändra inställd fuktighet.
Den inbyggda timern stänger automatiskt av bastuaggregatet efter 3
timmar. Önskas tidigare avstängning, tryck på OFF. Vill du förlänga
badtiden, tryck på ON - endast indikeringen
skall vara tänd.
Elektroniken startar ej ångproduktionen förrän önskad badtemperatur
har uppnåtts. Läge 1 på fuktskalan = ingen ångproduktion.
Elektroniken begränsar luftfuktigheten vid olika temperaturer.
cQJEDVWX7\ODULXP
- tills indikeringen för och visar fast sken.
Minnesfunktionen ställer automatiskt in föregående temperatur och
badform.
- om du önskar ändra inställd temperatur.
- om du önskar ändra inställd fuktighet.
Den inbyggda timern stänger automatiskt av anläggningen efter 3
timmar och en automatisk lufttorkning av tylariet startar,
- och
-indikeringarna blinkar - detta sker även när du manuellt har tryckt
på OFF.
Lufttorkningen upphör efter 20 minuter, varvid anläggningen automatiskt
stänger av helt. För omedelbar avstängning utan lufttorkning, tryck en
gång till på OFF. Vill du förlänga badtiden innan lufttorkningen startar,
tryck på ON - indikeringen för
och skall visa fast sken.
Önskar du förlänga badtiden efter att aggregatet har kopplat över till
lufttorkning (båda lamporna blinkar), tryck på OFF och därefter ON så
att båda lamporna visar fast sken.
,QVWlOOQLQJDYI|UYDOVWLG
(Görs i OFF läge).
Siffrorna anger i detta fallet förvalstiden (= tid i timmar innan
anläggningen automatiskt startar). Ställ in förvalstiden så här:
- knappa fram önskad förvalstid 1 - 10 timmar.
- förvalstiden är aktiverad, -indikeringen blinkar under
förvalstiden. Sedan anläggningen automatiskt kopplats på, är den igång
3 timmar varefter den automatiskt stängs av. Önskas tidigare
avstängning, tryck på OFF. Vill du förlänga badtiden, tryck på ON -
indikeringen för önskad badform skall vara tänd.
+XYXGVWU|PEU\WDUH
På reläboxens, SE aggregatets och de mindre ånggeneratorernas
undersida finns en huvudströmbrytare som endast behöver användas då
anläggningen skall vara frånkopplad under längre tid.
CC panelens minnesfunktion upphör vid alla "strömavbrott".
%58.6$19,61,1*
&&
ON OFF
LIGHT
INFO
MENU
TEMP RH%
Monday 10:00:00
CC200 is off
Press ON to start
Press INFO for help
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1213
)XQNWLRQHU
= tillkoppling, = temperaturinställning, = frånkoppling,
= belysning, = fuktinställning, = vänsterförflyttning,
= minskning temperatur/tid/fukt och förflyttning neråt,
= högerförflyttning, = ökning temperatur/tid/fukt och förflyttning
uppåt,
= inställningsmenu, = informationsmenu, = display.
Inbyggd fabriksinställd processor, kan kundanpassas vid behov.
%HO\VQLQJ
Tänds automatiskt när anläggningen startar och släcks automatiskt när
anläggningen stänger av. Belysningen kan också tändas eller släckas
manuellt med tryck på LIGHT.
.RGVSlUU
Förhindrar obehörig ändring av inställda värden.
+XYXGVWU|PEU\WDUH
På reläboxens, SE aggregatets och de mindre ånggeneratorernas
undersida finns en huvudströmbrytare som endast behöver användas då
anläggningen skall vara frånkopplad under längre tid.
Termometern (hygrometern) i tylariet placeras på sådan höjd, att
visade värden överensstämmer med de exakta siffror CC 200 visar.
6WDQGE\
Stand by är av stort värde för tylarier i hotell, badhus etc, där
besöksfrekvensen växlar. Under lågfrekventa perioder står anläggningen
inställd på energisnål "beredskapsvärme", som snabbt accelereras till
önskad badtemperatur vid tryck på ON. Här sparar Stand by funktionen
stora belopp årligen.
Som framgår av nedanstående exempel finns många möjligheter att
enkelt programmera ett passande badprogram.
([HPSHO6WDQGE\
Tre olika badanläggningar som har öppet mellan klockan 8
00
och 20
00
och med växlande besökfrekvens enligt nedanstående alternativ.
Alt. 1) Ett litet antal badgäster som kommer sporadiskt under hela
öppet-tiden. Programmera Stand by mellan 8
00
och 20
00
. Badgästerna
(eller badvaktmästaren) aktiverar badprogrammet genom ett tryck på
CC panelens ON knapp eller genom ett tryck på en eventuell separat
extern ON/OFF brytare.
Alt. 2) Ett litet antal badgäster kommer sporadiskt mellan 8
00
och 14
00
.
Efter klockan 14
00
brukar anläggningen vara välbesökt fram till stäng-
ningsdags. Programmera Stand by mellan 8
00
och 20
00
och
programmera fast ON tid mellan 14
00
- 20
00
. De sporadiska
badgästerna aktiverar badprogrammet med ett tryck på CC panelens
ON knapp eller ett tryck på extern brytaren.
Alt. 3) Ett stort antal badande mellan klockan 8
00
- 10
00
, 13
00
- 14
00
och
mellan 18
00
- 20
00
. Resten av dagen besöks endast sporadiskt av
badgäster. Programmera Stand by mellan 8
00
och 20
00
, programmera
fasta ON tider för de välbesökta badtiderna enligt ovan. De sporadiska
badgästerna aktiverar badprogrammet med ett tryck på CC panelens
ON knapp eller ett tryck på extern brytaren.
,167b//1,1*$5
VDPWOLJD&&
,QVWlOOQLQJDYVSUnN
Gå till språkval med . Gå till programmeringsläge
med
.
Välj språk med
. Tryck för uthopp, Tryck MENU för byte av språk.
,QVWlOOQLQJDYWLGNORFND
Gå till klockinställning med . Gå till programmerings-
läge med
.
Ställ in dag med
. Gå till tidsinställning med . Ställ timme med
, gå till minutinställning med . Ändra minutinställning med .
Tryck MENU för uthopp.
4
,167b//1,1*$5
2%6(QGDVW&&
0$18(//77,//)5c16/$*
,QVWlOOQLQJDYEDGWHPSHUDWXU
föregående temperatur visas. Önskas annan temperatur
ändra med
.
,QVWlOOQLQJDYIXNWLJKHW5+
föregående inställning visas. Önskas annan fuktighet
ändra med
(max 65%).
OBS! Elektroniken begränsar den maximala fuktigheten vid olika
temperaturer.
0DQXHOOWWLOOIUnQVODJ
för tillslag. för frånslag. Glömmer man att stänga
av manuellt, sker detta automatiskt efter 3 resp 12 timmar - beroende
på typ av manöverpanel.
Om fuktigheten överstiger 30% vid frånslag startar automatiskt en
upptorkning på ca.20 minuter.
$8720$7,6.77,//)5c16/$*
,QVWlOOQLQJDYWLOOIUnQVODJRFKWHPSHUDWXUIXNW
Gå till timerinställning med . Gå till programmerings-
läge med
.
Ställ in tillslagstid timme med
, gå till tillslagstid minuter med ,
ändra tillslagstid minuter med
.
Gå till frånslagstid timmar med
ändra frånslagstid timme med ,
gå till frånslagstid minuter med
, ändra frånslagstid minuter med .
Gå till temp med
, ändra temp med , gå till RH% med , ändra
RH% med
, gå till av/på med , ändra av/på med .
Programmeringen av aktuell inställning är klar, röd lampa blinkar tills
tylariet startar vid inställd tid och lyser därefter med fast sken (text i
display talar om när detta sker).
Du kan närsomhelst stänga av manuellt med OFF. För att återstarta
med samma inställning, tryck MENU
Gå till timerinställning med .
Gå till programmeringsläge med
, gå till av/på med , ändra av/på
med
.
Om fuktigheten överstiger 30% vid frånslag startar automatiskt en
upptorkning på ca.20 minuter.
67$1'%<
6WDQGE\SURJUDPPHULQJ
Gå till Stand by inställning med . Gå till programm-
eringsläge med
.
Ställ in tillslagstid timme med
, gå till tillslagstid minuter med ,
ändra tillslagstid minuter med
.
Gå till frånslagstid timmar med
, ändra frånslagstid timme med ,
gå till frånslagstid minuter med
, ändra frånslagstid minuter med .
Gå till temp med
, ändra temp med , gå till RH% med , ändra
RH% med
, gå till av/på med , ändra av/på med .
Programmeringen av aktuell Stand by inställning är klar, röd lampa
blinkar tills tylariet startar vid inställd tid och lyser därefter med fast sken
(text i display talar om att panelen är i Stand by och när tillslag sker).
OBS! Om både timertid och Stand by tid är inställda så att dom är igång
samtidigt så gäller timerfunktion.
Du kan närsomhelst stänga av manuellt med OFF. För att återstarta
med samma inställning, tryck MENU
Gå till Stand by med . Gå till
programmeringsläge med
, gå till av/på med , ändra av/på med
.
.RGVSlUU
,QVWlOOQLQJDYNRGVSlUU
Gå till kodspärr med . Gå till programmeringsläge
med
. Ange rätt kod med (rätt kod efter strömavbrott =
1995). Tryck MENU, ändra kod med
. Ställ in ny kod med ,
tryck MENU. Aktivera av/på med
, tryck MENU. Kodspärren är nu
aktiverad.
För att återgå till ospärrat läge, upprepa ovanstående, av/på skall vara i
av läge.
,167b//1,1*$5
2%6(QGDVW&&
0$18(//77,//)5c16/$*
,QVWlOOQLQJDYEDGWHPSHUDWXU
föregående temperatur visas. Önskas annan temperatur
ändra med
.
,QVWlOOQLQJDYIXNWLJKHW5+
föregående inställning visas. Önskas annan fuktighet ändra
med
(max 65%).
OBS! Elektroniken begränsar den maximala fuktigheten vid olika
temperaturer.
0DQXHOOWWLOOIUnQVODJ
Glöm ej att ställa frånslagstiden, tillåten kontinuerlig
inkopplingstid är max 12 timmar.
för tillslag. för frånslag.
Om fuktigheten överstiger 30% vid frånslag startar automatiskt en
upptorkning på ca.20 minuter.
9(&.2856352*5$00(5,1*
,QVWlOOQLQJDYWLOOIUnQVODJWHPSHUDWXUIXNW
Gå till timerinställning med . Gå till programm-
eringsläge med
.
Ställ in dag med
(t ex Måndag). Gå till programmeringsläge med
.
Välj inställnings nummer med (t ex. inställning 1). Gå till
programm-eringsläge med
.
Ställ in tillslagstid timme med
, gå till tillslagstid minuter med ,
ändra tillslagstid minuter med
.
Gå till frånslagstid timmar med
, ändra frånslagstid timme med ,
gå till frånslagstid minuter med
, ändra frånslagstid minuter med .
Gå till temp med
, ändra temp med , gå till RH% med , ändra
RH% med
, gå till av/på med , ändra av/på med .
Programmeringen av aktuell inställning (Måndag inställning 1) är klar,
tryck på MENU för att återgå till programmeringsläge. Programmera till-
och frånslag för varje dag, gå till dag/inställning med
(max 4 till-
frånslag/ dag). När alla inställningar är klara återgå till timerinställningar
(tryck MENU 2ggr), tryck ON, veckoinställningarna är nu aktiverade.
Röd lampa blinkar tills tylariet startar vid inställd tid och lyser därefter
med fast sken (text i display talar om när detta sker).
Så snart man trycker på ON, stiger temperaturen till den inställda
badtemperaturen. Efter 1 timme återgår anläggningen automatiskt till
fortsatt stand by-temperatur. Varje nytt tryck på ON startar 1 timmes
badperiod.
För manuellt OFF tryck på OFF. (Stänger endast av pågående bad).
Om fuktigheten överstiger 30% vid frånslag startar automatiskt en
upptorkning på ca.20 minuter.
För avprogrammering av veckoinställningar, tryck MENU, gå till
timerinställning med
, tryck på OFF.
9(&.2856352*5$00(5,1*
,QVWlOOQLQJDYWLOOIUnQVODJWHPSHUDWXUIXNW
Gå till timerinställning med . Gå till programm-
eringsläge med
.
Gå till veckoinställning med
. Gå till programmeringsläge med .
Välj inställningsnummer med
(t ex. inställning 1).
Gå till programmeringsläge med
. Ställ in tillslagstid timme med ,
gå till tillslagstid minuter med
, ändra tillslagstid minuter med .
Gå till frånslagstid timmar med
ändra frånslagstid timme med ,
gå till frånslagstid minuter med
, ändra frånslagstid minuter med .
Gå till temp med
, ändra temp med , gå till RH% med , ändra
RH% med
, gå till av/på med , ändra av/på med .
Programmeringen av aktuell inställning (1) är klar, tryck på MENU för att
återgå till programmeringsläge. Programmera till- och frånslag för varje
inställning, gå till inställning med
(max 4 till- frånslag/ dag). När alla
inställningar är klara, återgå till timerinställningar (tryck MENU 2ggr),
tryck ON, veckoinställningarna är nu aktiverade. Röd lampa blinkar tills
tylariet startar vid inställd tid och lyser därefter med fast sken (text i
display talar om när detta sker).
5
För manuellt OFF tryck på OFF. (Stänger endast av pågående bad).
Om fuktigheten överstiger 30% vid frånslag startar automatiskt en
upptorkning på ca.20 minuter.
För avprogrammering av veckoinställningar, tryck MENU, gå till
timerinställning med
, tryck på OFF.
67$1'%<352*5$00(5,1*
Gå till Stand by inställning med . Gå till programm-
eringsläge med
.
Ställ in dag med
(t ex Måndag). Gå till programmeringsläge med
.
Ställ in tillslagstid timme med
, gå till tillslagstid minuter med ,
ändra tillslagstid minuter med
.
Gå till frånslagstid timmar med
, ändra frånslagstid timme med ,
gå till frånslagstid minuter med
, ändra frånslagstid minuter med .
Gå till temp med
, ändra temp med , gå till RH% med , ändra
RH% med
, gå till av/på med , ändra av/på med .
Programmeringen av aktuell Stand by inställning (Måndag) är klar, tryck
MENU för att återgå till programmeringsläge. Programmera Stand by för
varje dag. När alla inställningar är klara återgå till Stand by inställningar i
MENU programmet, tryck ON. Stand by är nu aktiverade, röd lampa
blinkar tills tylariet startar vid inställd tid och lyser därefter med fast sken
(text i display talar om att panelen är i Stand by och när tillslag sker).
Så snart man trycker på ON, stiger temperaturen till den inställda
badtemperaturen. Efter 1 timme återgår anläggningen automatiskt till
fortsatt stand by-temperatur. Varje nytt tryck på ON startar 1 timmes
badperiod.
OBS! Om både timertid och Stand by tid är inställda så att dom är igång
samtidigt så gäller timerfunktion.
För manuellt OFF tryck på OFF knappen. (Stänger endast av pågående
bad).
För avprogrammering av Stand by ställningar, tryck MENU, gå till Stand
by med
, tryck OFF.
För att återstarta med samma inställning, tryck MENU, gå till Stand by
med
, tryck ON.
67$1'%<352*5$00(5,1*
Gå till Stand by inställning med . Gå till programm-
eringsläge med
.
Gå till veckoinställning med
. Gå till programmeringsläge med .
Ställ in tillslagstid timme med , gå till tillslagstid minuter med ,
ändra tillslagstid minuter med
.
Gå till frånslagstid timmar med
, ändra frånslagstid timme med ,
gå till frånslagstid minuter med
, ändra frånslagstid minuter med .
Gå till temp med
, ändra temp med , gå till RH% med , ändra
RH% med
, gå till av/på med , ändra av/på med .
Programmeringen av aktuell Stand by inställning är klar, gå till Stand by
programmering med MENU (2 tryck), tryck ON. Röd lampa blinkar tills
tylariet startar vid inställd tid och lyser därefter med fast sken (text i
display talar om att panelen är i Stand by och när tillslag sker).
Så snart man trycker på ON, stiger temperaturen till den inställda
badtemperaturen. Efter 1 timme återgår anläggningen automatiskt till
fortsatt stand by-temperatur. Varje nytt tryck på ON startar 1 timmes
badperiod.
OBS! Om både timertid och Stand by tid är inställda så att dom är igång
samtidigt så gäller timerfunktion.
För manuellt OFF tryck på OFF knappen. (Stänger endast av pågående
bad).
För avprogrammering av Stand by, tryck MENU, gå till Stand by med
, tryck på OFF.
För att återstarta med samma inställning, tryck MENU,
Gå till Stand by
med
, tryck ON.
.RGVSlUU
,QVWlOOQLQJDYNRGVSlUU
Gå till kodspärr med . Gå till programmeringsläge
med
. Ange rätt kod med (rätt kod efter strömavbrott =
1995). Tryck MENU, ändra kod med
. Ställ in ny kod med ,
tryck MENU. Aktivera av/på med
, tryck MENU. Kodspärren är nu
aktiverad.
För att återgå till ospärrat läge, upprepa ovanstående, av/på skall vara i
av läge.
%$'87$1)g5352*5$00(5$'7,'
Tylariet kan användas vid annan tid än inprogrammerad. Med ett tryck
på ON startar 1 timmes badtid. Önskas förlängning av badperioden,
trycker man åter på ON. Anläggningen stänger automatiskt av 1 timme
efter sista knapptryckningen.
7</$5,80
Tylarium erbjuder bastubad i alla dess former. Torrbastu, Våtbastu och
Ångbastu. Eftersom den relativa luftfuktigheten ibland är högre än vid
traditionella bastubad bör nedanstående punkter beaktas.
Har bastun fönster i dörr eller vägg, skall dörr- resp fönsterfodrets
hela nedre list strykas med båtfernissa och skarven mellan glas och
list tätas med våtrumssilikon. På så sätt förhindras eventuell kondens
på glasytorna att tränga ner i skarven.
Lackera tröskeln och dörrhandtagen ett par gånger med båtfernissa,
så behålls träets finish och rengöringen av bastun blir mycket enklare.
Bastulavar dekorraster och ryggstöd inoljas på båda sidor med Tylö
bastuolja.
Allt övrigt trä inne i bastun skall vara obehandlat.
© Eftertryck, helt eller delvis, är förbjudet utan Tylös skriftliga tillstånd.
Rätt till ändringar i material, konstruktion och design förbehålls.
DIP-switch Displayed text*
CC200-0
CC200-3
CC200-12
12 hour
running time
3 hour
running time
Built-in
weekly timer
Function
Ca 100mm
40mm
/

På andra språk

Denna handbok är också lämplig för