Metos Hot Pot RDS-100 Bruksanvisning

varumärke
Metos
Kategori
vattenkokare
Modell
Hot Pot RDS-100
Typ
Bruksanvisning
TARJOILUPATA - SERVERINGSGRYTA -
SOUP WARMER
MG4160210
Installation and User Manual
Asennus- ja käyttöohjeet
Installations- och användarmanual
29.12.2014
Hot Pot RDS-100
29.12.2014
METOS HOT POT RDS100
2
|
Tekniset tiedot ......................................................................................................................................................... 3
Käyttö ja ylläpito .....................................................................................................................................................3
SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLLSFÖRTECKNING - TABLE OF CONTENTS
Tekniska data ...........................................................................................................................................................4
Användning och underhåll .....................................................................................................................................4
Specification ............................................................................................................................................................ 5
Operation and Maintenance ..................................................................................................................................5
29.12.2014
METOS HOT POT RDS100
4
|
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
1
1
1
1
11
11
12
12
1
2
1
2
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
1
0
1
1
1
1
1
2
12
Tekniska data
Kapacitet : 10Liter
Spänning : 230V
Effekt : 400W
Vikt : 5.2kg
Mått : 41cm (höjd)
35cm (diameter)
1
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
2
Användning och underhåll
Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de
värden som anges på apparatens typskylt.
Torrvärm ALDRIG apparaten. Häll 0,6 liter vatten i ytterkärlet av aluminium och placera innerkärlet av
rostfritt stål i aluminiumkärlet. Fyll inte på för stor mängd vatten. Det rostfria innerkärlet får aldrig flyta,
inte ens som tomt. Avlägsna överloppsvatten omedelbart.
Temperaturvredet bör ställas i ett läge mellan 1 och 8. Använd alltid lägsta möjliga temperatur för att
upprätthålla serveringstemperaturen, ställ inte in en onödigt hög temperatur. För värmehållning vid
hög temperatur, ställ in vredet mellan 8 och 12.
Signallampan lyser då apparaten är påkopplad. Stäng av apparaten genom att vrida temperaturvredet
till läget 0. Bryt strömtillförseln genom att ta stickproppen ur uttaget.
Håll alltid locket på plats och stängt då servering inte sker.
Flytta eller lyft aldrig apparaten då den är påkopplad eller då den innehåller varm mat.
Spilld mat bör omedelbart avlägsnas från grytans yttre ytor. Innerkärlet och locket i rostfritt stål kan
rengöras i diskmaskin. Rengör grytans yttre målade ytor med en duk som fuktats i mild rengörings
-
medellösning.
Försäkra att apparatens stickpropp inte sitter i uttaget då apparaten inte används, fylls eller rengörs.
Det är förbjudet att rengöra apparaten med trycktvätt.
SÄNK ALDRIG NER APPARATEN I VATTEN, DETTA SKADAR APPARATEN OCH HÄVER GARANTIN.
ANSLUT ALLTID APPARATEN TILL ETT JORDAT UTTAG.
TORRVÄRM ALDRIG APPARATEN.
Gold Artex VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
FÖRKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
(Internal ref./Id) DECLARATION OF CONFORMITY
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Valmistajan nimi / Tillverkarens namn / Manufacturer's name
Zhaoqing Gold Artex Electrical Applicance Co.,Ltd.
Osoite / Adress / Adress
Industrial Development Area, DaWang, YinBin Da Dao Zhong, ZhaoQing City, GuangDong Province,
China
Vakuuttaa, että seuraava tuote / Försäkrar att följande produkt / Declare that the following product
Nimi, tyyppi tai malli / Namn, typ eller modell / Name, type or model
Electric Soup Warmer,RDS-100A
on seuraavien direktiivien asiaankuuluvien säännösten mukainen / överensstämmer med tillämpliga bestämmelser
i följande direktiv / is in conformity with the relevant provisions of the following directives
LVD Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu / och
försäkrar dessutom att följande harmoniserade standarder (eller delar/paragrafer) har använts / and furthermore
declares that the following harmonised standards (or parts/clauses) have been used
EN 60335-1: 2002+ A1: 2004+ A2: 2006+ A11: 2004+ A12: 2006+ A13: 2008
EN 60335-2-15: 2002+ A1: 2005+ A2: 2008
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2006+ A1: 2009
EN 55014-2: 1997+ A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+ A1: 2009+ A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia muita standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu / och försäkrar dessutom att
följande andra standarder (eller delar/paragrafer) har använts / and furthermore we declare that the following other
standards (or parts/clauses) have been used
ISO 9001 Quality Management System
Alla mainittu henkilö on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston / Nedan nämda person är bemyndigad att
sammanställa den tekniska dokumentfilen / The person mentioned below is authorized to compile the technical file
Jane Jian
Antopaikka ja päivä / Utfärdad på ort och datum / Place and date of issue
08 December 2014
Valtuutetun henkilön nimi ja asema / Bemyndigad persons namn och befattning / Name and title of authorized person
Jane Jian
Manager
/