Metos NOVI GH-811E Installation and User Manual

varumärke
Metos
Modell
NOVI GH-811E
Typ
Installation and User Manual
PAINOPARILA - KLÄMGRILL -
CONTACT GRILL
NOVI
GH813C, GH-811E
MG 4000073
Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista
Asennus- ja käyttöohjeet
Installations- och användarmanual
Installation and user manual
Översättning av tillverkarens originaldokumentation
7.11.2014
2
|
METOS NOVI
7.11.2014
Laitteen rakenne ........................................................................................................................................3
Kuljetus ja varastointi ...............................................................................................................................4
Käyttöohjeet ..............................................................................................................................................5
Puhdistus ja ylläpito ..................................................................................................................................5
Vianetsintä .................................................................................................................................................6
Päivittäiset tarkistukset ............................................................................................................................6
Tekniset tiedot ...........................................................................................................................................7
Apparatens uppbyggnad ..........................................................................................................................8
Transport och förvaring .............................................................................................................................9
Användning ..............................................................................................................................................10
Rengöring och underhåll .........................................................................................................................10
Felsökning ................................................................................................................................................11
Dagliga granskningar .............................................................................................................................. 11
Tekniska data ...........................................................................................................................................12
Construction ............................................................................................................................................13
Transportation and storage ....................................................................................................................14
Operation instructions ............................................................................................................................15
Cleaning and maintenance .....................................................................................................................15
Troubleshooting .......................................................................................................................................16
Daily Check...............................................................................................................................................16
Technical data ..........................................................................................................................................17
|
3
METOS NOVI
7.11.2014
Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä ohje huolelli-
sesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.
VAROITUS
Väärin suoritettu asennus, muutostyöt, säädöt, huolto ja ylläpito voivat johtaa aineellisiin vahinkoihin,
loukkaantumisiin ja tapaturmiin. Ota yhteys laitteen toimittajaan, jos tarvitsee tehdä muutostöitä tai huol-
toa, sillä nämä tulisi tehdä ammattilaisten toimesta.
Oman turvallisuutesi vuoksi, älä sijoita helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai muita esineitä laitteen lähei-
syyteen.
Henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole riittävät, ei tule käyttää laitetta.
Kytke laite aina maadoitettuun pistorasiaan
Laitteen rakenne
STOP
1. Merkkivalo, lämmitys
2. Lämpötilan säätönuppi
3. Merkkivalo, virta
4. Kotelo
5. Rasvakouru
6. Alempi parilalevy
7. Johdon suojaputki
8. Ylempi parilalevy
9. Kahva
10. Sähköjohto
11. Kumijalat
Ylemmät ja alemmat parilalevyt ovat emaloituja ja helppoja puhdistaa.
Erilliset lämpötilan säätimet (GH-813C) ovat käteviä ja säästävät energiaa.
Laite on varustettu ylilämpösuojalla.
Lämpötilaa voidaan säätää eri tarpeiden mukaan.
Rungon rakenne on ruostumatonta terästä.
Laitetta on helppo käyttää ja ylläpitää.
4
|
METOS NOVI
7.11.2014
Kuljetus ja varastointi
Laitetta tulee kuljettaa ja käsitellä varoen, sekä välttää tärinää. Pakattua laitetta ei saa säilyttää ulkona.
Se tulee säilyttää ilmastoidussa varastossa, jossa ei ole syövyttäviä kaasuja.
Laitetta ei saa kääntää ylösalaisin. Jos laitetta on pakko säilyttää väliaikaisesti ulkona, tulee se suojata
sateelta ja lialta.
Huom!
1. Varmista, että laitteen arvokilven sähköarvot vastaavat asennuspaikan sähköarvoja.
2. Laitteen virransyöttö tulee asiakkaan toimesta varustaa siihen sopivalla sulakkeella ja pääkatkasijalla.
sekä kolmivaihe pistokkeella.
3. Liitä laite AINA maadoitettuun pistorasiaan.
4. Älä laita mitään esineitä laitteen päälle. Älä myöskään käytä liikaa voimaa tai äkkinäisiä liikkeitä nosta-
essa yläparilalevyä.
5. Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä
6. Puhdista laitteen pinnat ja liitäntäjohto veteen kostutetulla liinalla, jossa on mietoa pesuainetta. Älä ko-
skaan käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita. Älä koskaan suihkuta laitetta vedellä, sähköiskun vaara.
7. Laitteen lämpötila voidaan säätä 50 - 300°C välillä. Korkein työlämpötila tulisi normaalisti olla 200 -
250°C.
8. Älä sijoita helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai muita esineitä laitteen läheisyyteen. Ympäristön läm-
pötila tulee olla alle 45° ja ilman suhteellinen kosteus korkeintaan 85%.
9. Laite tulee asentaa ja huoltaa ainoastaan ammattilaisen toimesta.
VAROITUS!
Ainoastaan koulutettu henkilökunta saa käyttää laitetta.
Älä säädä tai muuta laitetta. Se voi johtaa aineellisiin vahinkoihin, loukkaantumisiin ja tapaturmiin. Ota
aina yhteyttä toimittajaan jos tarvitset ammattilaisen suorittamaa huoltoa.
Älä käytä liikaa voimaa tai äkkinäisiä liikkeitä nostaessa yläparilalevyä.
Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä
Älä koskaan suihkuta laitetta vedellä, sähköiskun vaara.
Suojaa laitetta iskuilta äläkä laita mitään esineitä sen päälle.
Väärät käyttötavat saattavat vahingoittaa laitetta ja johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Laitteen korkea lämpötila voi aiheuttaa loukkaantumisen. Älä koske laitteen runkoa tai parilalevyjä käy-
tön aikana tai heti sen lopettamisen jälkeen. Palovamman vaara.
HUOM!
Suojaa laitetta kytkemällä se irti sähköverkosta ukonilmalla.
Älä käytä kovia ja teräviä esineitä, sillä se vaurioittaa laitteen pintaa.
Käytön jälkeen sammuta virta aina pääkytkimestä.
Laite tulee asentaa ja huoltaa ainoastaan ammattilaisen toimesta.
Mikäli laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa ammattilaisen toimesta.
STOP
|
5
METOS NOVI
7.11.2014
yttöohjeet
Varmista, että laite on oikein kytketty ja että laitteen arvokilven sähköarvot vastaavat asennuspaikan
sähköarvoja.
Kytke laitteen virransyöttö ja kytke laite päälle.
• Aseta haluttu lämpötila lämpötilan säätönupilla. Lämmitysvastukset kytkeytyvät päälle ja keltainen
merkkivalo syttyy. Parilalevyt lämpenevät.
Lämpötilaa voidaan säätää tarpeiden mukaan 180°C - 250°C välillä. Laite saavuttaa 250°C lämpötilan
noin 8 minuuttia päälle kytkemisen jälkeen.
Kun asetettu lämpötila on saavutettu sammuu keltainen merkkivalo ja vihreä palaa. Lämpötilan lask-
iessa kytkeytyy lämmitys taas päälle ja keltainen merkkivalo syttyy.
Nosta ylätaso kavhvan avulla kun laite on saavuttanut asetetun lämpötilan. Laita alatasolle vähän kas-
viöljyä, vältä liian öljyn ja rasvan käyttöä. Sijoita paistettava ruoka alatasolle ja laske ylätaso, paina sitä
kevyesti. Tarkkaile ruokaa ja kypsennystä.
Nosta ylätaso ja poista ruoka kun se on valmis.
Tyhjennä rasvasäiliö säännöllisesti.
Paistamisen välillä pidä ylätaso kiinni alatasossa. Näin säästät energiaa. Mikäli paistamisen välillä on
pitkä aika, säädä lämpötila 50 –100 °C valmiustilaan. Laite lämpiää nopeasti muutamassa minuutissa
takaisin paistolämpötilaan.
Käännä nuppi takaisin asentoon “0” käytön jälkeen ja katkaise laitteen virransyöttö.
Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka laukeaa, jos lämpötilan nousee liian korkeaksi. Tämä
estää vaarallisen korkeiden lämpötilojen syntymisen. Ylikuumenemissuoja voidaan resetoida paina-
malla sen painiketta kun laiteen lämpötila on laskenut alle
40°C.
Puhdistus ja ylläpito
Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä
Puhdista laitteen pinnat ja liitäntäjohto veteen kostutetulla liinalla, jossa on mietoa pesuainetta. Älä ko-
skaan käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita. Älä koskaan suihkuta laitetta vedellä, sähköiskun vaara.
Käännä aina lämpötilan säätönuppi asentoon “0” ja katkaise virransyöttö kun laitetta ei käytetä.
Säilytä laite ilmastoidulla paikalla, jossa ei ole syövyttäviä kaasuja.
6
|
METOS NOVI
7.11.2014
Vianetsintä
Ongelma Syy Ratkaisu
Laite ei lämpene vaikka sekä vir-
ran merrkivalo että lämmityksen
merkkivalo palavat.
Termostaatti rikki Vaihda termostaatti
Vähintään yksi lämmitysvastus
rikki.
Viahda viallinen lämmitysvastus
Ylilämpösuoja lauennut Resetoi ylilämpösuoja
Laite on käynnissä ja lämmityk-
sen merkkivalo palaa mutta läm-
pötilaa ei voida säätää.
Termostaatti rikki Vaihda termostaatti
Lämmityksen merkkivalo ei pala
vaikka lämmitys toimii normaa-
listi.
Merkkivalo rikki. Vaihda merkkivalo
Merkkivalo ei syty kun virta kyt-
ketään.
Virransyöttöongelma Tarkista virransyöttö ja kytkentä
Sulake lauennut Viritä/vaihda sulake
Yllä mainitut ongelmat ovat vain esimerkkejä. Jos ongelmia esiintyy, lopeta laitteen käyttäminen ja ota
yhteyttä laitteen toimittajaan, jotta vika saadaan määriteltyä ja korjattua.
Jos laitteen liitäntäjohto on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö. Ainoastaan koulutettu ammattihenkilö saa
vaihtaa johdon.
Päivittäiset tarkistukset
Tarkista seuraavat päivittäin:
Ennen käyttöä
Onko laite suorassa?
Varmista, ettei laitteen sähköjohto ole vaurioitunut!
Onko ohjauspaneeli kunnossa?
ytön jälkeen
Tuleeko laitteesta kummallisia hajuja?
Lämpenevätkö ylä- ja alatasot yhtä aikaa?
Kuuluuko laitteesta kummallista ääntä tai lakkako laite toimimasta kun yläparilalevy nostetaan?
Varoitus
Tarkista laite joka päivä.
Säännölliset tarkistukset ennalta ehkäisevät vahinkojen syntymistä.
Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen
valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.
|
7
METOS NOVI
7.11.2014
Tekniset tiedot
Kaksi osainen parila
Ylätaso sileä/alataso
uritettu
Yksiosainen parila
Ylätaso /alataso uritettu
Malli GH-813C GH-811E
Sähköliitäntä 220~240V
50/60Hz
220~240V
50/60Hz
Teho 3.6KW 2.2KW
Termostaatteja 21
Lämpötilan säätöalue 50 - 300
°C
50 - 300
°C
Ylätason koko 214×214(mm) 340×220(mm)
Alatason koko 475×230(mm) 360×285(mm)
Mitat 570×395×210(mm) 410×370×220(mm)
Paino 27kg 15.5kg
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun.
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
8
|
METOS NOVI
7.11.2014
Bekanta dig noggrant med denna manual innan du använder apparaten. Manualen innehåller
viktig information om apparatens installering, användning och underhåll. Förvara manualen på ett
säkert ställe för eventuella andra användare.
VARNING
Fel utförda installations-, ändrings-, justerings-, service- och underhållsåtgärder kan leda till materiell ska-
da, olyckor och personskada. Kontakta alltid leverantören om apparaten behöver service eller underhåll.
Apparatens installation och service får utföras endast av bemyndigad personal.
För din egen säkerhet, placera inte brandfarliga vätskor, gaser eller andra föremål i närheten av apparaten.
Apparaten bör inte användas av personer som lider av fysisk eller psykisk ohälsa eller av personer vars
erfarenhet inte är tillräcklig (inkl. barn)
Använd aldrig ojordade eluttag!
Apparatens uppbyggnad
STOP
1. Signallampa, uppvärming
2. Temperaturinställning
3. Signallampa, spänning
4. Hölje
5. Oljetråg
6. Nedre häll
7. Skyddsrör
8. Övre häll
9. Handtag
10. Matarkabel
11. Gummifot
Övre och nedre häll är emaljerade och lätta att rengöra.
Individuell temperaturreglering (GH-813C).
Apparaten är utrustad med överhettningsskydd.
Temperaturen kan justeras enligt olika krav.
Apparaten är tillverkad i rostfritt stål.
Apparaten är lätt att använda och underhålla.
|
9
METOS NOVI
7.11.2014
Transport och förvaring
Hantera och transportera apparaten varsamt och undvik vibrationer. Förvara apparaten inslagen i origi-
nalförpackning inomhus i ett väl ventilerat utrymme där det inte förekommer frätande gaser.
Det är förbjudet att vända apparaten upp och ner.
OBS
1. Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de
värden som anges på apparatens typskylt.
2. Installationsplatsen bör av kunden förses med passande huvudbrytare, säkring och trefas eluttag i
närheten av apparaten.
3. Anslut ALLTID apparaten till ett jordat uttag. Jordanslutningen sitter på apparatens baksida.
4. Placera inga föremål ovanpå apparaten.
5. Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs.
6. Rengör apparatens ytor och anslutningskabel med en fuktig duk och milt rengöringsmedel. Använd
aldrig frätande rengöringsmedel. Spola aldrig apparaten med vatten, fara för elstöt.
7. Hällarnas temperatur kan ställas in mellan 50 - 300°C. Det rekommenderas att den högsta arbetstem-
peraturen är 200 - 250°C.
8. Förvara aldrig gaser, antändliga vätskor eller antändligt material i apparatens närhet. Omgivningens
temperatur för inte överskrida 45°C och den relativa fuktigheten måste vara mindre än 85%.
9. Apparatens installation och service får utföras endast ev bemyndigad personal.
VARNING!
Apparaten får endast användas av professionell personal.
Gör inga ändringar på apparaten. Detta kan leda till materiell skada, olyckor och personskada. Kontakta
alltid leverantören om apparaten behöver service eller underhåll. Apparatens installation och service
får endast utföras av bemyndigad personal.
Lyft inte övre hällen med för stor kraft eller häftigt.
Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs..
Spruta aldrig vatten på apparaten. Fara för elstöt.
Skydda apparaten mot stötar och placera inga föremål ovanpå den.
Felaktig användning kan skada apparaten och leda till farliga situationer.
Apparatens heta ytor kan förorsaka brännskada. Vidrör inte apparatens hällar eller ram då apparaten
används eller genast efter användning.
Använd aldrig eluttag som inte fyller säkerhetskraven.
OBS!
Skydda apparaten genom att bryta strömtillförseln vid åska.
Använd inga hårda eller vassa verktyg, de kan skada apparatens ytor.
Bryt alltid apparatens strömtillförsel med hjälp av huvudbrytaren efter användning.
Om apparatens elkabel har skadats bör den omgående bytas ut av behörig yrkespersonal.
STOP
10
|
METOS NOVI
7.11.2014
Användning
Granska att apparaten är rätt uppkopplad och att elanslutningen på installationsplatsen överensstäm-
mer med de värden som anges på apparatens typskylt.
Anslut apparaten till eluttaget och koppla på strömmen.
Ställ in önskad temperatur med vredet. Värme-elementen kopplas på och den gula signallampan tänds.
Temperaturen kan ställas in enligt behov och vad som skall tillredas mellan 180°C - 250°C. 250°C nås
på ca 8 minuter från det att apparaten kopplats på.
Då apparaten nått inställd temperatur slocknar den gula signallampan och den gröna lyser. Då tempe-
raturen sjunker tänds den gula signallampan på nytt och värmen kopplas på igen
Lyft upp den övre hällen med hjälp av handtaget och applicera en liten mängd matolja på den nedre
hällen. Placera maten som skall tillredas på den nedre hällen och sänk ned den övre hällen med hjälp
av handtaget och pressa försiktigt på handtaget.
Lyft upp övre hällen och avlägsna maten då den är färdigt tillredd.
Töm fettråget med jämna mellanrum.
Ställ termostatens vred i läget “0” och bryt apparatens strömtillförsel efter användning.
• OBS: Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd, som löser ut om temperaturen stiger för
högt. Överhettningsskyddet kan återställas genom att trycka på dess knapp då temperaturen har
sjunkit under 40°C.
Rengöring och underhåll
Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs.
Rengör apparatens ytor och anslutningskabel med en fuktig duk och milt rengöringsmedel. Använd
aldrig frätande rengöringsmedel. Spola aldrig apparaten med vatten, fara för elstöt.
Ställ alltid termostatens vred i läget “0” och bryt strömtillförseln då apparaten inte används.
Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme där det inte förekommer frätande gaser.
|
11
METOS NOVI
7.11.2014
Felsökning
Problem Orsak Lösning
Hällarna blir inte varma trots att
signallampor för både uppvärm-
ning och spänning lyser.
Termostaten trasig. Byt termostat.
Minst ett av värme-elementen är
trasigt.
Byt ut trasigt värme-element.
Överhettningsskyddet har löst
ut
Återställ överhettningsskyddet.
Apparaten är påkopplad och sig-
nallampan för uppvärmning lyser
men temperaturen kan inte jus-
teras.
Termostaten trasig. Byt termostat.
Apparaten är påkopplad och upp-
värmningen fungerar normalt
men signallampan lyser inte.
Signallampan trasig. Byt ut lampan
Signallampan tänds inte då ap-
paraten kopplas till elnätet.
Elmatningsproblem. Granska elmatningen och upp-
kopplingarna
Säkringen har löst ut. Återställ säkringen.
Ovannämnda problem är bara exempel. Stäng av apparaten och kontakta service om den får fel eller
fungerar avvikande från de normala.
Stäng av apparaten och bryt strömtillförseln om apparatens elkabel skadas. Elkabeln får bytas ut endast
av behörig yrkespersonal.
Dagliga granskningar
Granska följande dagligen
Före användning
Att apparaten står rakt
Att elmatnings sladden inte är skadad på nåt sätt
Att styrpanelen inte är skadad
Efter användning
Att apparaten inte avger konstig lukt
Att både den övre och den nedre hällen uppvärms samtidigt
Att apparaten inte avger konstigt ljud / att den inte slutar fungera då den övre hällen lyfys upp
Varning
Granska apparaten dagligen. På detta sätt kan olyckor och skador förebyggas.
Stäng av apparaten och kontakta service om den får fel eller fungerar avvikande från de normala.
Endast behörig servicepersonal får utföra service på apparaten.
12
|
METOS NOVI
7.11.2014
Tekniska data
Dubbel grill
Övre hällen slät/nedre
hällen refl ad
Enkel grill
Övre-/nedre -hällen
re ade
Modell GH-813C GH-811E
Spänning 220~240V
50/60Hz
220~240V
50/60Hz
Effekt 3.6KW 2.2KW
Termostat 21
Temperaturområde 50 - 300
°C
50 - 300
°C
Övre hällens mått 214×214(mm) 340×220(mm)
Nedre hällens mått 475×230(mm) 360×285(mm)
Mått 570×395×210(mm) 410×370×220(mm)
Vikt 27kg 15.5kg
Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling.
Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med
denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.
|
13
METOS NOVI
7.11.2014
Carefully read the instructions in this manual as they contain important information regarding
roper, effi cient and safe installation, use and maintenance of the device.
Keep this manual in a safe place for eventual use by other operators of the device.
WARNING
Wrong performed installation, alteration, adjustment, servicing and maintenance measures can result in
property damage, accidents and injury. Always contact the supplier if the unit needs service or mainte-
nance. Appliance installation and service must be performed only by authorized staff.
For your own safety, do not place fl ammable liquids, gases or other objects near the appliance.
The grill should not be used by persons suffering from physical or mental illness or people whose expe-
rience is not adequate (including children)
Never use sockets or plugs without earth connection
Construction
STOP
1. Heating indicator
2. Temperature controller
3. Power indicator
4. Housing
5. Oil tray
6. Lower grill plate
7. Feed wire tube
8. Upper grill plate
9. Handle
10. Power cord
11. Rubber feet
The upper and lower grill plates are enameled easy to clean.
Independent temperature controllers are convenient and saves energy.
The appliance is equipped with owerheating protection.
The temperature can be adjusted according to different requirements.
The appliance is made of stainless steel.
The appliance is easy to handle and maintain.
14
|
METOS NOVI
7.11.2014
Transportation and storage
Handle and transport the unit carefully, and avoid vibrations. Store the unit in the original packaging
indoors in a well ventilated area where there are no corrosive gases.
It is forbidden to turn the unit upside down.
Notes
1. Before making the connection to the mains, ensure that the voltage and frequency are as indicated
on the appliance rating plate.
2. Suitable switch, fuse breaker and three-phase socket should be installed near the equipment.
3. ALWAYS connect the appliance to a grounded outlet. The ground terminal lis located on the rear panel.
4. Do not put any object on the upper grill plate and do not shake the lift handle with sudden force.
5. Always disconnect the appliance from the mains before cleaning.
6. Clean the surfaces and connecting cord with a damp cloth and mild detergent. Never use abrasive
cleaners. Never spray the appliance with water, risk of electric shock.
7. The adjustable temperature of the grill is between 50 - 300°. It is recommended that the maximum
working temperature normally should be 200 - 250°.
8. Do not store any fl ammable objects near the appliance. The environment temperature must be lower
than 45° and the humidity less than 85%.
9. Appliance installation and service must be performed by qualifi ed professional staff only.
WARNING!
The appliance may only be used by professional staff.
Do not modify the appliance as it may result in property damage, accidents and injury. Always contact
the supplier if the unit needs service or maintenance. Appliance installation and service must be per-
formed by authorized personnel.
Do not lift the upper grill plate with sudden force.
Before cleaning, unplug the machine and cut off power supply.
Never spray the appliance with water, risk of electric shock.
Protect the device from impacts and do not place objects on the product.
Incorrect operation can damage the device and lead to dangerous situations.
Hot appliance surfaces can cause burns. Do not touch the grill plates or the surface of the grill when
it is used or immediately after use
Do not use any power supply which is not coordinated with safety standards.
NOTICE!
When the thunderstorm is coming, the electricity supply must be cut off soon. It will avoid the equip-
ment being damaged in cause of lightning stroke.
Do not use hard or sharp tools, they can damage the surface.
• Always disconnect the unit’s power supply with the main switch after use.
Appliance installation and service must be performed by qualifi ed professional staff only
If the unit’s power supply cord is damaged it should be replaced immediately by qualifi ed professional
staff.
STOP
|
15
METOS NOVI
7.11.2014
Operation instructions
Check that the device is properly connected and that the electrical connection at the installation site
conforms to the values given on the unit rating plate.
Connect the device to the power outlet and turn on the power.
Set the desired temperature using the thermostat knob. The heating elements are switched on and
the yellow signal light comes on and the upper and lower griddle plates begins to raise temperature.
Temperature can be adjusted according to different food within 180°C - 250°C. 250°C will be reached
in about 8 minutes from the power is on.
When the temperature reaches 250°C, lift the upper grill plate to a suitable place by operation handle.
Put some edible vegetable oil on the lower grill plate and constantly place the food on it. Close the
plates and press the handle lightly. Keep an eye on the food until it is suitably done.
When temperature reaches the set temperature, the thermostat cuts off power supply to the heating
elements automatically. At the same time, yellow indicator is off and green indicator is on.
The oil tray is located at the lower front of the lower grill plate. Excess oil and fat from the lower grill
plate fl ows into the oil tray.
Lift the upper grill plate to take the sandwich / food already done.
When the temperature falls the thermostat switches on the power again automatically and the heat-
ing elements starts to heat again.
Turn the thermostat knob to position “0” after use and cut off the power supply to the appliance.
• Notice: The unit is equipped with an overheating protection in the housing that triggers when the
temperature exceeds 130°C. The overheat protection can be reset by pressing the button when the
temperature has dropped to below 40°C.
Cleaning and maintenance
• Always disconnect the appliance from the mains before cleaning.
Clean the surfaces and connecting cord with a damp cloth and mild detergent. Never use abrasive
cleaners. Never spray the appliance with water, risk of electric shock.
• Always turn the thermostat knob to “0” and disconnect the appliance from the mains when not in
use.
Store the appliance in a well ventilated area where there are corrosive gases.
16
|
METOS NOVI
7.11.2014
Troubleshooting
Problem Cause Solution
Grill plates are not heating up
though the power and heating
indicators are both on.
Temperature controller is bro-
ken.
Change temperature controller.
At least one of heating wires is
burned.
Change the burned heating
tube.
Overheating protector has trip-
ped
Reset the overheating protector.
The power is on and and heating
indicator is on but the tempera-
ture can be not controlled.
Temperature controller is bro-
ken.
Change temperature controller.
Indicator is not on when the po-
wer is on and the heating pro-
cess is normal.
Indicator is broken. Change the indicator
The indicator is not lit when the
power is on.
Abnormal power supply or cut-
off power supply.
Check power supply and con-
nection
Fuse is burned. Change fuse.
The problems mentioned above are just examples. Turn off the appliance and contact the service in case
of failure or mafl function.
Turn the unit off and disconnect the power supply if the unit’s power cable is damaged. The power cable
may only be replaced by qualifi ed professional staff.
Daily Check
Check the following daily
Before use
Whether the machine is tilted?
Whether the power cord is old, broken or damaged?
Whether the control panel is damaged?
After use
Whether there is strange smell?
Whether the upper and lower grill plates cannot be heated at the same time?
Is there any strange voice or is the machine out of control when lifting the upper grill plate?
Warning
Check the machine everyday.
Regular checks can prevent damages or accidents.
Switch off the appliance in the case of failure or malfunction. Have the appliance serviced by a techni-
cally qualifi ed person authorized by the manufacturer and using original spare parts.
|
17
METOS NOVI
7.11.2014
Technical data
Contact Grill double
Upper smooth/lower
ribbed
Contact Grill single
Upper/lower ribbed
Model GH-813C GH-811E
Voltage 220~240V
50/60Hz
220~240V
50/60Hz
Power 3.6KW 2.2KW
Temperature controllers 21
Temperature range 50 - 300
°C
50 - 300
°C
Upper grill size 214×214(mm) 340×220(mm)
Lower grill size 475×230(mm) 360×285(mm)
Dimensions 570×395×210(mm) 410×370×220(mm)
Weight 27kg 15.5kg
The crossed-out wheeled bin means that within the European Union the product
must be taken to separate collection at the product end-of life.
This applies to your device but also to any enhancements marked with this sym-
bol. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.
18
|
METOS NOVI
7.11.2014
|
19
METOS NOVI
7.11.2014
/

På andra språk

Denna handbok är också lämplig för