Philips GC7540/02 Användarmanual

Kategori
Ångstrykningsstationer
Typ
Användarmanual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
User manual
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuario
Käyttöopas
Mode d’emploi
Manuale dell’utente
Gebruiksaanwijzing
Brukerhåndbok
Manual do utilizador
Användarhandbok
Kullanma kılavuzu
GC7500 series
InstantCare
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 1 10/11/11 3:48 PM
4
EN Please read the ‘Important information’
leaet and the user manual before you
use the appliance.
DA
Læs venligst folderen “Vigtig information”
og brugervejledningen, før du tager
apparatet i brug.
DE Lesen Sie die Broschüre mit wichtigen
Informationen und die Bedienungsanleitung,
bevor Sie das Gerät verwenden.
EL Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
διαβάστε το φυλλάδιο “Σημαντικές
πληροφορίες” και το εγχειρίδιο χρήσης.
ES Lea el folleto de información importante
y el manual del usuario antes de utilizar
el aparato.
FI Lue Tärkeää-lehtinen ja käyttöopas ennen
laitteen käyttöä.
FR Veuillez lire la brochure « Informations
importantes » et le mode d’emploi avant
d’utiliser l’appareil.
IT Prima di utilizzare l’apparecchio, consultate
l’opuscolo “Informazioni importanti” e il
manuale dell’utente.
NL Lees de folder met ‘Belangrijke informatie’
en de gebruiksaanwijzing voor u het
apparaat gebruikt.
NO Les heftet Viktig informasjon og
brukerhåndboken før du bruker apparatet.
PT Leia o folheto “Informações importantes”
e o manual do utilizador antes de utilizar
o aparelho.
SV Läs broschyren Viktig information och
användarhandboken innan du använder
apparaten.
TR Cihazı kullanmadan önce lütfen ,’Önemli
bilgiler’ broşürünü ve kullanma kılavuzunu
okuyun.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 4 10/11/11 3:48 PM
6
PT Encha o depósito da água com água
canalizada ou água canalizada misturada
com água desmineralizada. Atenção: Não
adicione perfume, vinagre, goma, agentes
anti-calcário, produtos para ajudar a
engomar, nem outros químicos para evitar
danicar o seu ferro.
SV Fyll vattentanken med kranvatten eller
kranvatten blandat med destillerat vatten.
Var försiktig: Tillsätt inte parfym, ättika,
stärkelse, avkalkningsmedel eller andra
kemikalier för att undvika skada på
strykjärnet.
TR Su haznesini musluk suyuyla ya da
deminarilize suyla karıştırılmış musluk
suyuyla doldurun. Dikkat: Ütünüzün zarar
görmemesi için parfüm, sirke, kola, kireç
çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı
olacak maddeler veya başka kimyasal
maddeler eklemeyin.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 6 10/11/11 3:48 PM
8
EN Specic types only.
DA Kun nogle modeller.
DE Nur bestimmte Gerätetypen.
EL Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους.
ES Sólo modelos especícos.
FI Vain tietyissä malleissa.
FR Certains modèles uniquement.
IT Solo alcuni modelli.
NL Alleen bepaalde typen.
NO Kun bestemte modeller.
PT Apenas em modelos especícos.
SV Endast vissa modeller.
TR Sadece belirli modellerde.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 8 10/11/11 3:48 PM
9
EN Specic types only.
DA Kun nogle modeller.
DE Nur bestimmte Gerätetypen.
EL Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους.
ES Sólo modelos especícos.
FI Vain tietyissä malleissa.
FR Certains modèles uniquement.
IT Solo alcuni modelli.
NL Alleen bepaalde typen.
NO Kun bestemte modeller.
PT Apenas em modelos especícos.
SV Endast vissa modeller.
TR Sadece belirli modellerde.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 9 10/11/11 3:48 PM
11
EN Specic types only.
DA Kun nogle modeller.
DE Nur bestimmte Gerätetypen.
EL Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους.
ES Sólo modelos especícos.
FI Vain tietyissä malleissa.
FR Certains modèles uniquement.
IT Solo alcuni modelli.
NL Alleen bepaalde typen.
NO Kun bestemte modeller.
PT Apenas em modelos especícos.
SV Endast vissa modeller.
TR Sadece belirli modellerde.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 11 10/11/11 3:48 PM
12
EN Specic types only.
DA Kun nogle modeller.
DE Nur bestimmte Gerätetypen.
EL Μόνο σε συγκεκριμένους τύπους.
ES Sólo modelos especícos.
FI Vain tietyissä malleissa.
FR Certains modèles uniquement.
IT Solo alcuni modelli.
NL Alleen bepaalde typen.
NO Kun bestemte modeller.
PT Apenas em modelos especícos.
SV Endast vissa modeller.
TR Sadece belirli modellerde.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 12 10/11/11 3:48 PM
13
EN AUTO OFF (specic types only)
The steam generator automatically switches
off when you have not used the steam
trigger for a while (approx. 10 minutes)
DA AUTO OFF (kun bestemte typer)
Dampgeneratoren slukker automatisk,
når du ikke har brugt dampudløseren
i en periode (ca. 10 minutter)
DE AUTO OFF (nur bestimmte Gerätetypen)
Die Dampfeinheit schaltet sich automatisch
aus, wenn Sie den Dampfauslöser eine
längere Zeit nicht verwendet haben
(ca. 10 Minuten).
EL ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(μόνο σε ορισμένους τύπους)
Η γεννήτρια ατμού απενεργοποιείται
αυτόματα όταν δεν έχετε
χρησιμοποιήσει τη σκανδάλη ατμού για
λίγη ώρα (περίπου 10 λεπτά).
ES AUTO OFF (sólo modelos especícos)
El generador de vapor se apaga
automáticamente cuando no se utiliza
el botón de vapor durante un rato
(aproximadamente 10 minutos).
FI AUTO OFF (vain tietyissä malleissa)
Höyrylaite sammuu automaattisesti,
kun höyryliipaisinta ei ole käytetty noin
10 minuuttiin.
FR ARRÊT AUTOMATIQUE (certains
modèles uniquement)
La centrale vapeur s’éteint automatiquement
si vous n’avez pas utilisé la gâchette vapeur
pendant un certain temps (environ
10 minutes).
IT SPEGNIMENTO AUTOMATICO
(solo in alcuni modelli)
Il generatore di vapore si spegne
automaticamente quando il pulsante del
vapore non viene utilizzato per un certo
periodo di tempo (circa 10 minuti)
NL AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
(alleen bepaalde typen)
De stoomgenerator schakelt automatisch
uit als u de stoomhendel een tijdje niet
hebt gebruikt (circa 10 minuten).
NO Automatisk avslåing (kun bestemte
modeller)
Dampgeneratoren slår seg av automatisk
når du ikke har brukt dampbryteren på en
liten stund (ca. 10 minutter)
PT DESACTIVAÇÃO AUTOMÁTICA (apenas
em modelos especícos)
O gerador de vapor desliga-se
automaticamente se não utilizar o botão
de vapor durante alguns minutos (aprox.
10 minutos)
SV AUTO OFF (endast vissa modeller)
Ånggeneratorn stängs av automatiskt när
du inte har använt ångaktivatorn på en
stund (cirka 10 minuter)
TR OTOMATİK KAPANMA (sadece belirli
modellerde)
Buhar tetiğine bir süre (yaklaşık 10 dakika)
basılmazsa buhar kazanlı ütü otomatik
olarak kapanır.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 13 10/11/11 3:48 PM
17
SV Avkalka regelbundet ånggeneratorn för
att förlänga livslängden och se till att
ångfunktionen bibehåller höga prestanda.
Ånggeneratorn måste vara kall när du
avkalkar den, till exempel innan du börjar
stryka nästa gång.
Var försiktig:
-
Ta aldrig bort avkalkningsvredet när
ånggeneratorn fortfarande är varm. Låt
ånggeneratorn svalna i två timmar.
-
Dra åt avkalkningsvredet ordentligt efter
avkalkning.
TR Buhar performansının uzun ömürlü olması
için buhar kazanlı ütünün kirecini düzenli
olarak temizleyin. Kireci temizlerken buhar
kazanlı ütünün soğuk olması gerekir; bu
nedenle kireç temizleme işlemini bir
sonraki ütü işleminden önce gerçekleştirin.
Dikkat:
-
Buhar kazanlı ütü hala sıcaksa, kireç
temizleme düğmesini asla çıkarmayın.
Ütünün 2 saat soğumasını bekleyin.
-
Kireç temizleme işleminden sonra kireç
temizleme düğmesini iyice sıktığınızdan
emin olun.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 17 10/11/11 3:48 PM
18
EN Do not use steel wool, vinegar or any
abrasive cleaning agent.
DA Brug ikke ståluld, eddike eller andre
skrappe rengøringsmidler.
DE Verwenden Sie keine Stahlwolle, keinen
Essig und keine Scheuermittel.
EL Μην χρησιμοποιήσετε σύρμα
καθαρισμού, ξίδι ή άλλα διαβρωτικά
καθαριστικά.
ES No utilice estropajos, vinagre ni productos
de limpieza abrasivos.
FI Älä käytä teräsvillaa, etikkaa tai
muita naarmuttavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita.
FR
N’utilisez pas d’éponge métallique, de vinaigre
ou de produits de nettoyage abrasifs.
IT Non usate pagliette abrasive, aceto o
detergenti abrasivi.
NL Gebruik geen staalwol, azijn of schurende
schoonmaakmiddelen.
NO Ikke bruk stålull, eddik eller slipende
rengjøringsmidler.
PT Não utilize palha de aço, vinagre nem
outros agentes de limpeza abrasivos.
SV Använd inte stålull, ättika eller annat
slipande rengöringsmedel.
TR Bulaşık teli, sirke veya herhangi bir aşındırıcı
temizlik malzemesi kullanmayın.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 18 10/11/11 3:48 PM
32
Problem Möjlig orsak Lösning
SV
Ånggeneratorn avger ett
pumpljud.
Vatten pumpas in i ångenheten
inuti ånggeneratorn. Det är
normalt.
Om pumpljudet fortsätter fortlöpande, stäng
av ånggeneratorn och ta bort kontakten från
vägguttaget. Kontakta ett av Philips auktoriserade
serviceombud.
Ånggeneratorn producerar
ingen ånga.
Det nns inte tillräckligt mycket
vatten i vattentanken (lampan för
“vattentanken är tom” blinkar).
Fyll vattentanken.
Ånggeneratorn är inte tillräckligt
varm för att producera ånga.
Vänta tills lampan för “ånga klar” lyser med ett
fast sken.
Du trycker inte på ångaktivatorn. Tryck på ångaktivatorn och håll den intryckt
medan du stryker.
Apparaten är inte påslagen. Sätt in kontakten i vägguttaget och tryck på på/
av-knappen för att slå på apparaten.
Apparaten är inställd på inställ-
ningen “’ingen ånga”.
Ställ in apparaten på ånginställningen.
Ånggeneratorn har stängts av/
lampan i på/av-knappen blinkar.
Den automatiska avstängnings-
funktionen/ECO-läget aktiveras
automatiskt när ånggeneratorn
inte har använts på mer än 10
minuter.
Slå på ånggeneratorn genom att trycka på på/
av-knappen igen.
Det kommer vattendroppar ur
stryksulan.
När du börjar ångstryka, och när
du fortsätter att ångstryka efter
en paus, har ångan som fanns kvar
i tillförselslangen kylts ned och
kondenserats till vatten. Det gör
att vattendroppar kommer ut ur
stryksulan.
Det är normalt. Håll strykjärnet över en gammal
trasa och tryck på ångaktivatorn. Trasan suger upp
dropparna. Efter några sekunder kommer det
ånga istället för vatten ur stryksulan.
Det blir våta äckar på plagget
när du stryker.
De våta äckarna på plagget som
uppkommer när du har ångstrukit
en stund kan ha orsakats av
ånga som har kondenserats på
strykbrädan.
För att förhindra våta äckar som orsakas av
kondensering kan du ångstryka tyget först och
sedan torrstryka det snabbt för att torka tyget
och strykbrädans skyddstyg. Byt ut brädskyddet
om dess skumlager är utslitet. Du kan även lägga
till ett extra ltlager under brädskyddet för att
förhindra kondensering på strykbrädan. Du kan
köpa lt i tygaffären.
Det blir våta äckar på plagget
när jag använder ångpuffsfunk-
tionen.
De våta äckarna på plagget be-
ror på kondens i tillförselslangen.
När tillförselslangen svalnar kyls
ångan som fanns kvar i slangen
ned och kondenseras till vatten.
Det slutar att komma vatten ur stryksulan när du
använt ångpuffsfunktionen ett tag.
Stryktemperaturen är för lågt
inställd.
Ställ in temperaturvredet på 2 eller högre.
Det kommer agor och smuts ur
stryksulan eller så är stryksulan
smutsig.
Smuts eller kemikalier som nns i
vattnet har fastnat i ångöppning-
arna och/eller på stryksulan.
Rengör stryksulan med en fuktig trasa.
För mycket kalk och mineraler har
samlats i ånggeneratorn.
Avkalka ånggeneratorn regelbundet, se CALC
CLEAN i den här handboken.
Det läcker vatten från ång-
generatorn.
Om du lutar ånggeneratorn
under transport eller placerar den
på ett ojämnt underlag när vat-
tentanken är full kan vatten läcka
ut ur vattentanken.
Luta inte ånggeneratorn när vattentanken är full.
Ångan kommer ut under avkalk-
ningsvredet
Du har inte dragit åt avkalkningsv-
redet ordentligt efter avkalkning.
Stäng av apparaten och dra åt avkalkningsvredet.
4239_000_7979_1_DFU Picture Rich_A5_v2.indd 32 10/11/11 3:48 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Philips GC7540/02 Användarmanual

Kategori
Ångstrykningsstationer
Typ
Användarmanual