Waeco BordBar AS 25 DC Bruksanvisningar

Kategori
Kylboxar
Typ
Bruksanvisningar
BordBar AS25 DC
DE 5 Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 13 Thermoelectric cooler
Operating manual
FR 21 Glacière thermoélectrique
Notice d’utilisation
ES 29 Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso
IT 37 Frigorifero termoelettrico
Istruzioni per l’uso
NL 45 Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzing
DA 53 Termoelektrisk køleboks
Betjeningsvejledning
SV 61 Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning
NO 69 Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning
FI 77 Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohje
_AS_25_DC.book Seite 1 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter
der Internetadresse: www.waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa WAECO.
Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la
dirección de Internet: www.waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti WAECO è possibile
ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo Internet:
www.waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme
maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.waeco.com
_AS_25_DC.book Seite 2 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
BordBar AS 25 DC Säkerhetsanvisningar
61
Läs igenom anvisningarna noga innan apparaten tas i drift. Spara
bruksanvisningen för senare bruk. Överlämna bruksanvisningen till
den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.
Innehållsförteckning
1 Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2 Ändamålsenlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3 Leveransomfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4 Teknisk beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5 Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6 Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8 Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
9 Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
10 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Beakta nedanstående säkerhetsanvisningar.
1 Säkerhetsanvisningar
Tillverkaren övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. följande:
z monterings- eller anslutningsfel
z skador på produkten, orsakade av mekanisk påverkan eller överspänning
z ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
z ej ändamålsenlig användning
1.1 Allmän säkerhet
a
z Om apparaten uppvisar synliga skador får den ej tas i drift.
z Se till att ventilationsspringorna inte täcks över.
z Reparationer på apparaten får endast utföras av behörigt fack-
folk. Icke fackmässiga reparationer kan leda till att allvarliga fa-
ror uppstår.
z Använd inga elektriska apparater för arbeten inne i kylboxen.
Undantag: apparaterna rekommenderas för sådan användning
av tillverkaren.
_AS_25_DC.book Seite 61 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
Säkerhetsanvisningar BordBar AS25 DC
62
z Personer som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala
funktionshinder eller på grund av oerfarenhet eller ovetande inte
kan använda kylboxen på ett säkert sätt, bör inte använda
apparaten utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person.
z Elapparater är inga leksaker!
Förvara och använd apparaten utom räckhåll för barn.
z Kinder bör hållas under uppsikt, så att de inte leker med appa-
raten.
z Livsmedel får endast förvaras i originalförpackningarna eller i
andra lämpliga behållare.
z Kylboxen är inte ämnad för transport av frätande ämnen och
ämnen som innehåller lösningsmedel!
e
z Anslut apparaten endast på följande vis:
till ett 12 V-uttag med den medföljande 12 V-anslutnings-
kabeln.
z Dra aldrig ut stickkontakten ur cigarettuttaget eller eluttaget ge-
nom att dra i anslutningskabeln.
z Om anslutningskabeln skadas måste den bytas ut mot en kabel
av samma typ och med samma specifikationer.
z Dra ut kontakten:
före rengöring och underhåll
efter användning
z Koppla bort kylboxen och andra elförbrukare från batteriet innan
en batteriladdare ansluts!
z Jämför spänningsangivelsen på typskylten med elförsörjningen
på plats.
1.2 Säkerhet under drift
a
z Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stick-
kontakten är torra.
z Ställ inte kylboxen i närheten av öppen eld eller andra värme-
källor (värmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).
z Observera! Risk för överhettning!
Se till att värmen som alstras under användningen kan avledas
ordentligt. Apparaten måste har tillräckligt stort avstånd till väg-
gen/andra föremål, så att luften kan cirkulera fritt.
z Fyll inte innerfacket med vätskor eller is.
_AS_25_DC.book Seite 62 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
BordBar AS 25 DC Ändamålsenlig användning
63
z Doppa aldrig ned apparaten i vatten.
z Skydda apparaten och kablarna mot hetta och fukt.
z Ta inte tag i avskalade ledningar med händerna.
z Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår p.g.a. icke
ändamålsenlig användning eller felaktig hantering/skötsel.
2 Ändamålsenlig användning
Kylboxen är avsedd för kylning av livsmedel.
Apparaten är avsedd för anslutning till ett DC-uttag i bilar (t.ex. ett cigarettut-
tag), på båtar eller i husbilar (se spänningsuppgifterna på typskylten).
Den är även avsedd för campingändamål.Apparaten måste skyddas mot
regn. Den kan installeras både som box och som skåp.
I
Observera:
För fastsättning av kylboxen på bilstolen kan fordonets säkerhets-
bälte dras genom boxens öglor (se 3, sida 4).
a
Observera!
Om apparaten ska användas för kylning av mediciner; kontrollera
att apparatens kylförmåga är tillräcklig för de kylkrav som medici-
nerna ställer.
3 Leveransomfattning
Pos. på
1, sida 3
Mängd Beteckning
A1Kylbox
1 12 V DC-anslutningskabel
_AS_25_DC.book Seite 63 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
Teknisk beskrivning BordBar AS 25 DC
64
4 Teknisk beskrivning
Kylboxen är lämpad för mobil användning. Det går att hålla varor kylda/kyla
varor till 16 °C under omgivningstemperaturen.
Kylsystemet är en slitagefri peltierkylning med värmeavledning genom en
fläkt.
Det finns även fack på utsidan som kan användas som förvaringsutrymme.
Tänk på att föremålen i dessa fack inte kyls.
4.1 Apparatbeskrivning
5 Användning
I
Anvisning
Innan kylboxen tas i drift ska den, av hygieniska skäl, torkas av in-
och utvändigt med en fuktig trasa (se även kapitel ”Rengöring och
skötsel” på sidan 66).
5.1 Tips för energibesparing
z Välj en uppställningsplats med god ventilation som är skyddad mot direkt
solljus.
z Låt varm mat svalna innan den läggs in i kylboxen.
z Öppna inte kylboxen oftare än nödvändigt!
z Låt inte locket vara öppet längre än nödvändigt!
z Rengör lockets tätning regelbundet.
Pos. på
1, sida 3
Beteckning
1Axelrem
2 Ventilationsspringor
3 Bärhandtag
_AS_25_DC.book Seite 64 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
BordBar AS 25 DC Användning
65
5.2 Använda kylboxen
a
Observera!
Använd endast handtaget för att lyfta kylboxen, lyft den inte med
axelremmen. Vältrisk!
I
Anvisning
När handtaget är nedfällt bakåt eller när kylboxen bärs är locket
stängt. Locket kan bara öppnas när handtaget är nedfällt framåt.
I
Anvisning
Kylboxen måste, som alla kylaggregat, ha god ventilation så att
värmen avleds ordentligt – annars säkertsälls inte kylboxens
funktion.
Ställ kylboxen på ett fast underlag.
Anslut 12 V-anslutningskabeln till cigarettuttaget eller ett 12 V-uttag i
fordonet.
I
Anvisning
Stäng boxen ordentligt genom att fälla ned locket.
Kylboxen startar och kyler facket.
a
Observera!
Se till att det endast finns föremål resp. varor i kylboxen som får
kylas till den inställda temperaturen.
Dra ut kontakten när kylboxen ska tas ur drift.
5.3 Ansluta till cigarettändaren
I
Anvisning
Beakta att tändningen ev. måste slås på för att försörja kylboxen
med ström när den är ansluten till cigarettuttaget.
_AS_25_DC.book Seite 65 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
Rengöring och skötsel BordBar AS25 DC
66
6 Rengöring och skötsel
e
Observera!
Dra ut kontakten ur eluttaget eller cigarettuttaget före rengöring av
kylboxen.
a
Observera!
Rengör aldrig kylboxen under rinnande vatten eller i diskvatten.
a
Observera!
Använd inga skarpa rengöringsmedel eller hårda föremål vid
rengöring, då dessa kan skada kylboxen.
Rengör kylboxen då och då in- och utvändigt med en fuktig trasa.
7 Garanti
Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt: kontakta till-
verkarens kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller
återförsäljaren.
Vid reparations- resp. garantiärenden ska följande skickas med:
z en kopia på fakturan med inköpsdatum,
z en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.
_AS_25_DC.book Seite 66 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
BordBar AS 25 DC Felsökning
67
8 Felsökning
9 Avfallshantering
Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.
När apparaten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande
bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäl-
jaren.
Störning Möjlig orsak Lösning
Boxen fungerar inte (kon-
takten är insatt).
Det finns ingen spän-
ning i fordonets
12 volts uttag (cigarett-
uttag).
På de flesta fordon finns det ingen
spänning i cigarettuttaget om tänd-
ningen inte har slagits på.
Boxen kyler inte
(kontakten är insatt).
Invändig fläkt eller
kylelement defekt.
Reperationer får endast utföras av auk-
toriserad kundservice.
Anslutning till
12 V-uttag
(cigarettändare):
Tändningen är påslagen
men kylboxen fungerar
inte.
Dra ut stickkontakten ur
uttaget och genomför föl-
jande kontroller.
Hållaren på cigarettut-
taget är smutsig. Det
ger dålig elektrisk kon-
takt.
Om stickkontakten till kylboxen blir
mycket varm i cigarettuttaget, måste
antingen hållaren rengöras eller så är
stickkontakten möjligtvis inte korrekt
ansluten.
12 V-uttagets säkring
trasig.
Byt ut 12 V-uttagets (2 1, sida 3) säk-
ring (5 A).
Fordonets säkring
utlöst.
Byt ut fordonets säkring för 12 V-uttaget
(normalt 15 A, se fordonets instruktions-
bok).
_AS_25_DC.book Seite 67 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
Tekniska data BordBar AS 25 DC
68
10 Tekniska data
Olika utföranden, tekniska förbättringar och leveransmöjligheter förbehålles.
BordBar AS 25 DC
Artikel-nr.: 9105301001
Bruttovolym: 24 liter
Anslutningsspänning: 12 V DC
Effektbehov: 45 W
Kyleffekt: max. 16 °C under omgivningstemperatur
Kategori: Svalskåp
Vikt: 3,9 kg
Provning/certifikat:
_AS_25_DC.book Seite 68 Montag, 21. Februar 2011 11:41 11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88

Waeco BordBar AS 25 DC Bruksanvisningar

Kategori
Kylboxar
Typ
Bruksanvisningar