Bodum 10903-01UK-3 Användarmanual

Kategori
Leksaker
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

5
ELECTRIC COFFEE GRINDER
List of Components
1 Lid
2 Bean container
3 Grinding control
4 Bean container release
5 Inlet cover
6 Ground coee container
7 Lid of ground coee container
8 Time/quantity control
9 Power cord inlet
10 Cord-tidy
11 Stand by Mode - ON/OFF (I/O) Button
12 Main Power - ON/OFF (I/O) Switch
ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
Liste der Komponenten
1 Deckel
2 Kaeebohnenbehälter
3 Mahlwerkeinstellung
4 Entriegelungsstellung des
Kaeebohnenbehälters
5 Mahlwerkabdeckung
6 Behälter für gemahlenen Kaee
7 Behälterdeckel für gemahlenen Kaee
8 Zeit-/Mengeneinstellung
9 Netzkabeldurchführung
10 Kabelfach
11 EIN/AUSSchalter (I/O) für
Standby-Betrieb
12 EIN/AUSSchalter (I/O) für
Netzspannung
BROYEUR À CAFÉ ÉLECTRIQUE
Composants du gaufrier
1 Couvercle
2 Réservoir à grains de café
3 Réglage de la mouture
4 Dégagement du réservoir à grains
5 Chape de l’oriice d’admission
6 Réceptacle pour le café moulu
7 Couvercle du à café moulu
8 Commande de temps/quantité
9 Encoche pour le cordon électrique
10 Espace de rangement du cordon
11 Mode de veille - bouton MARCHE/
ARRÊT (I/O)
12 Alimentation secteur - interrupteur
MARCHE/ARRÊT (I/O)
ELEKTRISK KAFFEMØLLE
Liste af bestanddele
1 Låg
2 Tragt til kaebønner
3 Indstilling af inhedsgrad
4 Åbning af tragt til kaebønner
5 Indløbsafdækning
6 Opsamlingsbæger
7 Låg på beholder for malet kae
8 Tidsindstillings-/doseringsknap
9 Netledningsindgang
10 Ledningsmagasin
11 Standbytilstand - ON/OFF-knap (I/O)
12 Strømknap - ON/OFF (I/O)
MOLINILLO DE CAFÉ ELÉCTRICO
Lista de componentes
1 Tapa
2 Recipiente de granos
3 Control de molienda
4 Desbloqueo del recipiente de granos
5 Tapa de introducción
6 Recipiente para el café molido
7 Tapa del recipiente del café molido
8 Control de la dosiicación y del tiempo
de molienda
9 Entrada del cable de alimentación
10 Compartimiento para enrollar el cable
11 Botón de conexión/desconexión (I/O)
del modo Stand by
12 Interruptor principal de encendido/
apagado (I/O)
MACINACAFFÈ ELETTRICO
Elenco dei componenti
1 Coperchio
2 Contenitore caè in chicchi
3 Regolazione inezza di macinazione
4 Sgancio contenitore caè
5 Protezione interna
6 Contenitore caè macinato
7 Coperchio del contenitore di caè
macinato
8 Comando tempo/quantità
9 Passacavo
10 Alloggiacavo
11 Pulsante I/O - Standby
12 Interruttore principale I/O
ELEKTRISCHE KOFFIEMOLE
Lijst van onderdelen
1 Deksel
2 Bonenreservoir
3 Maalgraadinstelling
4 Ontgrendeling bonenreservoir
5 Inloopdeksel
6 Opvangbakje voor gemalen koie
7 Het deksel van het reservoir voor
gemalen koie
8 Tijd-/Doseerschakelaar
9 Inlaatopening snoer
10 Snoeropbergvak
11 Standby modus - AAN/UIT (I/O) knop
12 Stroom - AAN/UIT (I/O) schakelaar
ELEKTRISK KAFFEKVARN
Lista över delar
1 Lock
2 Behållare för kaebönor
3 Reglering av malningen
4 Frigöring av behållaren för bönorna
5 Inmatningslock
6 Behållare för malt kae
7 Lock på behållare för malt kae
8 Tid/mängd-reglering
9 Sladdanslutning
10 Sladdvinda
11 Standby-knapp till/från (I/O)
12 Strömbrytare till/från (I/O)
MOINHO ELÉCTRICO DE CAFÉ
List de Componentes
1 Tampa
2 Recipiente de grãos de café
3 Controlo de moagem
4 Desbloqueio do recipiente de grãos
5 Cobertura da entrada no moinho
6 Recipiente de café moído
7 Tampa do recipiente de café moído
8 Controle de Tempo/Qualidade
9 Entrada do cabo de alimentação
10 Compartimento para enrolar o cabo
11 Modo «Stand by» - Botão para LIGAR/
DESLIGAR (I/O)
12 Interruptor principal - interruptor
LIGAR/DESLIGAR (I/O)
SÄHKÖKÄYTTÖINEN KAHVIMYLLY
Osalista
1 kansi
2 kahvipapusäiliö
3 jauhantakarkeuden säätö
4 kahvipapusäilön irrotusasento
5 sisäänmenoaukon kansi
6 jauhetun kahvin säiliö
7 jauhetun kahvin säiliön kansi
8 ajan ja määrän säätö
9 virtajohdon läpivienti
10 johdon säilytys
11 valmiustilan virtakytkin (I/O)
12 päävirtakytkin (I/O)
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОФЕМОЛКА
Перечень компонентов
1 Крышка
2 Емкость для зерен
3 Регулятор перемолки
4 Отсоединение емкости для зерен
5 Впускная крышка
6 Емкость для молотого кофе
7 Крышка емкости для молотого кофе
8 Регулятор времени/объема
9 Вход шнура питания
10 Деталь для намотки шнура
11 Режим ожидания — кнопка ВКЛ/
ВЫКЛ (I/O)
12 Питания — кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (I/O)
När du använder elektriska produkter ska grundläggande
säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande.
Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat första
gången. Om du inte följer instruktioner och säkerhetsråd kan
fara uppstå.
När du packat upp apparaten, kontrollera så att den inte är
skadad. Om du är tveksam, kontakta säljaren.
Håll packningsmaterialet (kartong, plastpåsar etc.) borta från
barn (risk för kvävning eller skada).
Kaekvarnen är gjord bara för hushållsbruk. Använd den inte
utomhus. Ställ aldrig kvarnen på eller nära öppen eld, elele
-
ment eller på en varm spis.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskada eller egen
-
domsskada vid olämplig användning. Använd aldrig appara-
ten för annat ändamål än avsett.
Låt inte barn leka med kaekvarnen.
Rör aldrig kvarnen med fuktiga eller våta händer. Berör inte
elkabeln med fuktiga händer. Koppla alltid ur kvarnen genom
att hålla i kontakten och inte i sladden. Låt inte sladden hänga
över kanten av bord eller köksbänk eller vidröra heta ytor,
inklusive spisen. Använd aldrig en produkt vars sladd eller
kontakt är skadad, efter felfunktion eller om du har tappat den
så att den har skadats på något sätt. Kontakta tillverkaren
på deras telefonnummer för kundservice, för information om
undersökning, reparation eller justering.
Användning av extra tillbehör, som inte rekommenderas eller
Grattis till din nya BODUM® BISTRO kaekvarn, den
elektriska slagknivskvarnen. Läs bruksanvisningen noga
innan du använder kaekvarnen.
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
säljs av tillverkaren, kan resultera i brand, elektrisk chock eller
personskador.
Om någon driftstörning eller fel skulle uppstå skall man
stänga av kvarnen och inte försöka reparera den själv. Låt
endast en av tillverkaren auktoriserad verkstad utföra repa
-
rationer på apparaten. Underlåtenhet att följa ovannämnda
säkerhetsregler kan påverka säkerheten hos utrustningen.
Försök inte byta sladden på kvarnen eftersom specialverktyg
behövs. För att garantera forsatt säker drift, låt endast en
auktoriserad serviceverkstad godkänd av tillverkaren, byta
sladden om det skulle behövas.
Koppla från produkten när den inte används innan du sätter
på eller tar av delar. och när den ska rengöras. Sänk inte ner
kvarnen i vatten: tänk på att den är en elektrisk apparat.
Stäng av enheten och koppla från den innan du byter tillbehör
eller berör rörliga delar.
Rengör kvarnen med en borste eller fuktig trasa
Sänk inte ned sladden, kontakten eller produkten i vatten eller
annan vätska. Risk för brand, elstötar och personskador!
Rör inte de rörliga delarna.
Låt inte barn leka med denna apparat.
Koppla alltid bort apparaten från spänningen om den lämnas
utan tillsyn och innan montering, demontering eller rengöring.
Denna apparat bör inte användas av barn. Håll apparaten och
tillhörande sladd utom räckhåll för barn.
Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk eller
mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de
övervakas eller får instruktioner angående användning av
apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de risker som
användningen av dessa apparater innebär.
Barn bör inte leka med denna apparat.
SV
Bruksanvisning
Elektrisk kaekvarn
5352
SVENSKA
Håll alltid locket (ig.1) på bönbehållaren stängd för att kunna
njuta av den fulla aromen och smaken hos dina kaebönor.
Mal inte mer kae än du verkligen behöver.
Vid malning, se alltid till att locket (ig. 7) passar till behålla-
ren för malt kae (ig. 6).
BODUM® kaekvarn har en tid/mängd-reglering (ig.8).
Den kan du använda för att ställa in kaekvarnen på önskad
tid eller mängd. Apparaten stänger av sig automatiskt när
den förutbestämda tiden gått. Om du vill avbryta malningen
innan den förinställda tiden gått. Tryck på I/O-knappen
(ig.11).
Mängden malt kae som du behöver för att brygga ditt kae
beror på typ av böna, malningsgrad och din personliga smak.
Varning: För att hindra att motorn överhettas skall du inte
mala mer än 1 komplett omgång (1x20 sekunder) i följd.
Vänta 5 minuter för att låta motorn kallna innan omstart.
BODUM® kaekvarn använder ett koniskt malverk som är
det bästa kvarnar som inns. De koniska malskivorna roterar
långsammare än knivskivorna vilket gör dem tystare och
renare. Du kan använda koniska malskivor för oljehaltiga
eller smaksatta kaesorter och de beckar inte ihop som
andra kvarnar. De är de bästa.
Om nätkabeln blir skadad måste den bytas ut av tillverkaren,
deras servicetekniker eller liknande kvaliicerade personer för
att undvika fara.
Kontrollera magasinet för förekomst av främmande föremål
före användning.
Varning! Missbruk kommer att orsaka potentiell skada!
INSTALLERING
Placera kaekvarnen på en stabil yta som inte är het eller
nära en värmekälla. Underlaget skall vara torrt. Förvara
apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
Kontrollera att angiven nätspänning på märkplåten stämmer
med nätspänningen i ditt område. Använd en jordfelsbrytare
(rådfråga en elektriker). När du använder kvarnen skall slad-
den vara inom räckhåll, om det skulle ske en olycka.
Om elkontakten är olämplig för att ansluta kontakten på
apparaten i, låt en behörig elektriker byta ut den.
Behåll denna bruksanvis-
ning för framtida referens.
ENDAST FÖR
HUSHÅLLSBRUK
De angivna lägena på vredet för malningen är normalt till-
räckliga. Graden av malning kan justeras genom att vrida på
bönbehållaren (ig.17).
= inmalning
(t.ex. för espressomaskin)
STÄLLA IN
MALNINGEN
VIKTIGA
INSTRUKTIONER
MÄNGDKON
TROLL
KVARN
= mellanmalning
(t.ex. för BODUM® ilter kaebryggare)
= grovmalet
(t.ex. för BODUM® French Press kaebryggare)
Om de tre inställningarna inte passar din personliga smak
kan du mala din egen kaetyp genom att välja mellanlägen.
Om kvarnen fyllts med bönor kan du bara ändra mal-
ningsinställningen när motorn är igång.
SV
Bruksanvisning
Elektrisk kaekvarn
5554
Rengöring av malverket.
Ta ur kontakten från vägguttaget. Ta bort alla bönor i
bönbehållaren (ig.18) och ta av den genom att vrida
moturs till stoppet (ig.19). Lyft ur tratten från höljet (ig.20).
Malningsringen kan då lyftas ur maskinen.
En mjuk borste är idealisk för att rengöra malverket.
Återmontera maskinen genom att utföra stegen i motsatt
ordning. Överdel, lock (ig. 1), behållaren för kaebönor (ig.
2) och kvarnmekanismens lock (ig. 5) rengörs enkelt med en
fuktig trasa.
Behållaren för malt kae (ig. 6) och dess lock (ig. 7) tål
diskmaskin.
All service ska utföras av en auktoriserad
servicerepresentant.
Om man tänker på de enorma mängder kae som packas
varje dag förstår man att mycket små stenar kan komma in
i förpackningar av även de bästa kaebönor. Apparaten är
försedd men en säkerhetsavstängning eller «friktionsbroms»
för att hindra skador. En sten i malenheten kommer att
orsaka höga skakande ljud. Stäng omedelbart av kvarnen, ta
ur kontakten från vägguttaget, öppna som beskrivs i «under-
håll» och ta bort stenen.
Endast för Amerikanska kunder
Enheten har en fasriktig kontakt (ena stiftet är bredare än
det andra).
Kontakten är gjord för att bara passa i ett fasriktigt uttag på
ett sätt som minskar risken för stötar. Om kontakten inte pas-
sar ordentligt i uttaget, vänd på den. Passar den fortfarande
inte, kontakta en behörig elektriker. Försök inte modiiera
kontakten.
SÄKERHETSAV
STÄNGNING FÖR
STENAR
UNDERHÅLL
POLARISATION
FABRIKSGARANTI FÖR EU & CH.
Garanti: BODUM® AG, Schweiz, garanterar Bistro Elektrisk Kaekvarn i en period av två år från
inköpsdatum mot materialfel och fel som kan spåras tillbaka till brister i konstruktion eller tillverkning.
Reparationer utförs kostnadsfritt om alla garantier är uppfyllda. Återbetalning är inte möjligt.
Garanten: BODUM® (Schweiz) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.
Garantivillkor: Garantin måste fyllas i av säljaren vid tidpunkten för köpet. Du måste uppvisa
garantibeviset att få garantitjänster. Skulle din BODUM®-produkt kräva garantiservice, kontakta din
BODUM®-återförsäljare, en BODUM®-butik, ditt lands BODUM®-grossist, eller besök www.bodum.com.
BODUM® kommer inte ge garanti för skador som uppstått på grund av felaktig användning, felaktig
hantering, normalt slitage, bristfälligt eller felaktigt underhåll eller skötsel, felaktig drift eller
användning av apparaten av obehöriga personer.
Denna tillverkargaranti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter under tillämplig nationell
lagstiftning som är i kraft, eller din rätt mot försäljaren som härrör från deras försäljning-/
köpekontrakt.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
TEKNISK DATA
Märkspänning EU 220240V~ 5060Hz
Märkspänning US 120V~ 60Hz
Märkeekt 160 W
Malverk Koniska malskivor
Sladdlängd ca 80 cm
Kapacitet Max. 220 g kaebönor
PÅ/AV-brytare Utfärdade
MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING
Det är olagligt att kasta elektriska apparater som är defekta eller föråldrade
tillsammans med det vanliga avfallet. De måste tas om hand separat. Konsumenterna
har möjlighet att lämna sådana anordningar gratis på återvinningscentraler. Ägare
av sådana anordningar måste föra dem till insamlingsplatser eller ställa ut dem när
respektive samlingar sker. Genom att göra denna mindre personliga insats, bidrar du till
att värdefulla råvaror återvinns och föroreningar hanteras korrekt.
SV
Bruksanvisning
Elektrisk kaekvarn
5756
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39

Bodum 10903-01UK-3 Användarmanual

Kategori
Leksaker
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för