Basic XL BXL-SFN16 Användarmanual

Kategori
Hushållsfläktar
Typ
Användarmanual
05-03-2012
BXL-SFN16
MANUAL (p. 2)
Stand fan
ANLEITUNG (S. 3)
Standventilator
MODE D’EMPLOI (p. 5)
Ventilateur sur pied
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)
Staande ventilator
MANUALE (p. 9)
Ventilatore con supporto
MANUAL DE USO (p. 10)
Ventilador de pedestal
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 12.)
Állványos ventilátor
KÄYTTÖOHJE (s. 14)
Jalustatuuletin
BRUKSANVISNING (s. 15)
Stående fläkt
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 17)
Ventilátor s podstavcem
MANUAL DE UTILIZARE (p. 19)
Ventilator cu picior
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 20)
Ανεμιστήρας δαπέδου
BRUGERVEJLEDNING (s. 22)
Ventilator med fod
VEILEDNING (s. 24)
Stående vifte
16
1. Låsning
2. Skruvboll
3. Gallerlåsning
4. Mutter
5. Plast
2. För in bladet på axeln, se till att stoppstiftet kläms i spåret på bladet. Skruva skruvbollen moturs för att
fästa bladet. Figur 2)
1. Skruvboll
2. Låsning
3. Blad
4. Skåra
5. Stoppstift
3. Sätt på framgallret på bakgallret och stäng klämmorna för att spänna fram och bakgallren tillsammans.
BUKSANVISNING
Hastighetsfunktion
Använd hastighetsomkopplaren för att slå på/av fläkten och justera hastigheten genom att trycka
omkopplarna för följande nummer:
0-Off 2-Medium
1-Låg 3-Hög
Svängningsfunktion:
För att starta fläktens svängning tryck knappen på toppen av motorhuset.
För att få riktat luftflöde dra i knappen.
Vinkelfunktion:
Skruva ut vinkelknappen, justera fläkthuvudet till önskad vinkel genom att hålla i fläkthuvudet, spänn därefter
knoppen.
Tidursfunktion:
Tryck tiduret och välj en tid mellan 0 till 60 minuter.
Skötsel:
För hålla fläkten ren, torka av fläkten med en ren mjuk trasa med ett svagt rengöringsmedel. Undvik att
använda slitande medel för att rengöra fläktens plastdetaljer.
I syfte att säkerställa att fläktens funktion vidbehålls, applicera droppar av ren motorolja i de fämre och
bakre lagerna på motorn årligen.
Före förvaring, rengör fläkten helt, lägg plastdetaljerna i en plastpåse och förvara på en kall och torr plats.
VARNING:
För att förstå fläktens funktion läs alla dessa anvisningar noggrant före användning.
Se till att fläktens angivna spänning och frekvens stämmer med strömförsörjningen.
Stick inte in några fingara eller andra föremål genom gallret när fläkten går.
Om fläkten flyttas, dra ut kontakten.
Dra ut kontakten innan fläkten rengörs.
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt
ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra ut
strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om
något problem skulle uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller
fukt.
Figur 2
Figur 1
17
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund
av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
- Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är
härmed erkända som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med omsorg. Dock kan inga rättigheter härröra. König Electronic
kan inte acceptera ansvar för några felaktigheter i denna manual eller dess konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för
dessa produkter.
ČESKY
Ventilátor s podstavcem
Montáž základny a podstavce:
1. Vyjměte z balení základnu a části podstavce.
2. Otočte nastavovačem výšky v protisměru hodinových ručiček a vytáhněte ze stojanu ocelovou trubku.
Poté otočte nastavovačem výšky ve směru hodinových ručiček k jeho upevnění.
3. Vložte podstavec do základny a obě části upevněte pomocí matice.
4. Nastavte si požadovanou výšku ventilátoru.
Montáž hlavy ventilátoru a sloupku:
Vyšroubujte knoflík ve spodní části těla ventilátoru.
Vložte prodlužovací sloupek do otvoru těla ventilátoru a poté bezpečně utáhněte knoflík.
1. Vyjměte kryt vrtule a plastikovou matici z přední strany motorové hřídele a poté utáhněte plastikovou
matici. (obr. 1)
1. Zámek
2. Kryt vrtule
3. Zámek ochranné mřížky
4. Matice
5. Plast
2. Vložte vrtuli na hřídel a ujistěte se, že je kolíčková zarážka uchycena v drážce vrtule. K utažení vrtule
zašroubujte kryt vrtule v protisměru hodinových ručiček. (obr. 2)
1. Kryt vrtule
2. Zámek
3. Vrtule
4. Drážka
5. Kolíčková zarážka
3. Spojte přední a zadní ochranné mřížky a zajistěte je bočními zámky.
OBR. 2
OBR. 1
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

Basic XL BXL-SFN16 Användarmanual

Kategori
Hushållsfläktar
Typ
Användarmanual