Electrolux ZB 233 Användarmanual

Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

ZB 230
PAGE
d
Gebrauchsanweisung.................4
g
Instruction book .........................6
f
Mode d’emploi ...........................8
i
Istruzioni per l’uso ....................11
e
Instrucciones para el uso .........14
p
Instuções de utilição.................17
l
Gebruiksaanwijzing .................. 20
k
Brugsanvisning......................... 22
s
Bruksanvisning......................... 24
n
Bruksanvisning......................... 26
q
Käyttöohje ................................ 28
ZB_230.book Seite 1 Donnerstag, 10. August 2000 9:50 09
s
24
s
Till våra kunder
Läs noga igenom denna
bruksanvisning. Iaktta framför allt
säkerhetsanvisningarna på de första
sidorna i bruksanvisningen! Spara
bruksanvisningen för att senare kunna
titta i den. Överlämna den vid ett
eventuellt ägarbyte.
Beskrivning av
handdammsugaren
1 Dammbehållare
2 Dammfilter
3 Utlösningsknapp
4 Strömbrytare
5 Laddningsindikator
6 Laddningsuttag
7 Väggfäste
8 Laddare
9 Kontaktstift
10 Justerbart munstycke
1 Säkerhetsanvisningar
Dammsug ej på våta ytor.
Använd inte handdammsugaren på
ytor som nyligen behandlats med
brandfarliga lösningsmedel, innan
dessa har torkat helt.
Dammsug inte upp glödande delar,
som cigarettfimpar eller liknande.
Dammsug aldrig upp brännbart stoft
med hjälp av dammsugaren.
Du får under inga villkor olja in eller
smörja motorn.
Utsätt aldrig handdammsugaren för
direkt solljus eller höga temperaturer.
Vänd dig till din lokala återförsäljare
eller en auktoriserad fackman för
underhåll och reparationer. Försök
aldrig laga handdammsugaren på egen
hand.
Använd endast den laddare som hör till
denna modell.
;
Denna apparat uppfyller kraven i föl-
jande EG-direktiv:
73/23/EEC av 1973-02-19 lågspän-
ningsdirektiv, inklusive ändringsdi-
rektiv 93/68/EEC
89/336/EEC av 1989-05-03 direkti-
vet om elektromagnetisk kompatibi-
litet , inklusive ändringsdirektiv 92/
31/EEC
Före den första starten
Innan du använder handdamm-
sugaren för första gången, måste
batteriet laddas i ca 16-18 timmar.
Ett fulladdat batteri ger en gångtid på
ungefär 8 minuter.
Montera väggfästet (Figur A)
Montera alltid detta i närheten av ett
vägguttag.
0 Placera väggfästet mot väggen och
markera var skruvarna ska fästas.
0 Borra de hål som krävs för skruvarna
och använd sedan de medföljande
pluggarna.
0 Placera väggfästet i önskat läge och
skruva sedan i skruvarna.
0 Haka sedan fast väggfästet och dra åt
skruvarna.
Uppladdning (Figur B)
Laddaren (8) får endast anslutas till en
strömkälla på 230 V, 50 Hz.
0 Placera handdammsugaren i väggfästet
(7) och kontrollera samtidigt att
kontaktstiftet (9) på väggfästet
hamnar rätt i förhållande till
laddningsuttaget (6) på
handdammsugaren.
3
Laddningsindikatorn (5) tänds och
uppladdningen startar. Den lyser även
när batteriet redan är fulladdat. När
handdammsugaren inte används, bör
du alltid förvara den i väggfästet, för
att på så vis garantera optimal
dammsugningskapacitet.
ZB_230.book Seite 24 Donnerstag, 10. August 2000 9:50 09
s
25
För att återställa fullständig
dammsugningskapacitet när batteriet
är helt urladdat, måste du låta det
ladda i 18 timmar.
Om ett helt fulladdat batteri inte ger
en gångtid på 8 minuter, kan detta
bero på ett visst
uppladdningsmotstånd har uppstått då
handdammsugaren endast använts
korta perioder. Du bör i så fall ladda
upp batteriet helt och sedan använda
handdammsugaren tills batteriet är
helt urladdat. Ladda sedan upp
batteriet igen. Upprepa denna
procedur vid behov.
Obs! Vid en rumstemperatur under 0°C
eller över 40°C får batteriet inte laddas
upp.
Laddaren blir varm under
uppladdningen. Detta är normalt.
Använda handdammsugaren
(Figur C)
0 Lyft upp handdammsugaren ur
väggfästet.
0 För att starta handdammsugaren,
skjuter du strömbrytaren (4) framåt.
För att stänga av handdammsugaren,
skjuter du strömbrytaren bakåt
Använda munstycket
0 Dra ut munstycket (10) och fäll upp (D).
0 När du har dammsugit klart, skjuter du
tillbaka munstycket igen.
Ladda upp handdammsugaren efter
användning.
Underhåll och skötsel (Figur E)
Rengöra dammfilter och
dammbehållare
Kontrollera att handdammsugaren är
avstängd.
0 Tryck på utlösningsknappen (3) och dra
dammbehållaren (1) försiktigt framåt.
0 Avlägsna dammfiltret (2).
0 Töm dammbehållaren i sopkorgen eller
liknande.
0 För att rengöra dammfiltret kan du
använda din vanliga
hushållsdammsugare. Vid behov kan du
tvätta dammfiltret med ljummen
tvållösning och därefter spola av det
noggrant.
Observera! Tvätta aldrig handdamm-
sugarens plastdelar i maskin!
Se till att dammfiltret är helt torrt
innan du sätter i det igen.
Kom ihåg att sätta tillbaka dammfiltret
efter rengöringen, innan du använder
handdammsugaren igen.
Ett skadat eller extremt smutsigt
dammfilter bör ersättas med ett nytt.
Nya dammfilter finns att köpa som
reservdelar.
2 Kassering (Figur F och G)
Handdammsugaren innehåller ett
uppladdningsbart NiCd-batteri.
Handdammsugaren kan laddas upp
flera gånger och har en lång livslängd
då den används korrekt.
När det blir dags att kassera din
laddningsbara handdammsugare, bör
du sörja för att detta görs på ett
miljövänligt sätt:
0 Slå på handdammsugaren och låt den
gå tills batteriet är helt urladdat.
0 Öppna höljet på den uppladdningsbara
handdammsugaren (F).
0 Kontrollera att batteriet inte har
kortslutits. Lossa batterianslutningarna
och avlägsna batterierna (G).
0 Släng inte det borttagna batteriet i
soptunnan, utan lämna in det till en
verkstad eller till en offentlig
batteriinsamlingsstation.
Kundservice
För våra produkter gäller stränga
kvalitetsanspråk.
Skriv till oss om det ändå skulle uppstå
några frågor när du använder den här
apparaten. Bara med ditt stöd har vi
möjlighet att utveckla apparater som
motsvarar dina behov.
ZB_230.book Seite 25 Donnerstag, 10. August 2000 9:50 09
1 / 1

Electrolux ZB 233 Användarmanual

Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för