Philips GC4730 Användarmanual

Kategori
Järn
Typ
Användarmanual

 6
 13
 20
 28
 37
 45
 52
 60
 67
 75
 82
75

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Spraymunstycke
Lock till påfyllningsöppning
Ångpuff
Sprayknapp
Ångvred
Aktivator för jonisk djupånga (endast GC4740/30)
Gul temperaturlampa
Lampa för automatisk avstängning (endast GC4740/30/21/20) Lampa för jonisk djupånga
(endast GC4740/30)
Temperaturvred
Vattentank (endast GC4740/30: med lampa och indikator för automatisk avstängning)
Nätsladd
Märkplåt
Stryksula
- Visas inte: Påfyllningskopp
- Visas inte: Värmetåligt skyddshölje (endast GC4740)

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- Doppa aldrig strykjärnet i vatten.

- Kontrollera att nätspänningen som anges på märkplåten motsvarar den lokala nätspänningen
innan du ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller själva apparaten har synliga skador eller
om apparaten har tappats i golvet eller läcker.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med den varma stryksulan.

- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för att se om den är skadad.
- Järnets stryksula kan bli mycket het och vid beröring orsaka brännskada.
- När du har strukit klart, när du rengör strykjärnet, när du fyller på eller tömmer vattentanken
och också när du lämnar strykjärnet för en kort stund: vrid ångvredet till läge 0, ställ strykjärnet
på hälen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Placera och använd alltid strykjärnet på en stabil, jämn och horisontell yta.
- Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel eller andra kemikalier i
vattentanken.

- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som nns i dagsläget.

Obs! Ta bort kartongskyddet från stryksulan innan du använder strykjärnet för första gången.


Du kan fylla vattentanken med vanligt kranvatten.
Tips: Om kranvattnet där du bor är mycket hårt rekommenderar vi att du blandar det med lika delar
destillerat vatten eller använder bara destillerat vatten.
1 Kontrollera att apparaten är urkopplad.
2 Ställ in ångvredet på läge 0 (=ingen ånga) (Bild 2).
3 Öppna locket till påfyllningsöppningen (Bild 3).
4 Luta strykjärnet bakåt och fyll vattentanken med kranvatten upp till maxnivån med
påfyllningskoppen (Bild 4).
Fyll inte vattentanken över MAX-markeringen.
Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel eller andra kemikalier i
vattentanken.
5 Stäng locket till påfyllningsöppningen (“klick”) (Bild 5).


Typ av material Temperaturinställning Ånginställning Ångpuff Jonisk djupånga
(endast vissa
modeller)
Linne Max.
; \
Ja
Bomull 3
; \
Ja
Ull 2
l
Saknas Ja
Siden 1 0 Saknas Saknas
Syntetmaterial
(t.ex. akryl, nylon,
polyamid,
polyester)
1 0 Saknas Saknas
1 Endast vissa modeller: ta bort det värmetåliga skyddshöljet (Bild 6).
Lämna inte det värmetåliga skyddshöljet på stryksulan medan du stryker.
2 Ställ strykjärnet på hälen.
76
3 Ställ in önskad stryktemperatur genom att vrida temperaturvredet till önskat läge (se
tabellen Temperatur- och ånginställningar) (Bild 7).
Kontrollera materialtypen på tvättetiketten.
Om du inte vet vilket material ett plagg är tillverkat av avgör du rätt stryktemperatur genom att
stryka en bit som inte syns när du använder plagget.
För siden, ylle och syntetmaterial: stryk på materialets insida så att du undviker glansiga äckar.
Använd inte sprayfunktionen, den kan orsaka äckar.
Börja med att stryka de artiklar som kräver lägst stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetiska
brer.
4 Ställ in önskad ånginställning (se tabellen Temperatur- och ånginställningar) (Bild 8).
Obs! Se till att ånginställningen passar den valda temperaturen.
5 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag.
, Den gula temperaturlampan tänds (Bild 9).
6 Vänta en stund efter att den gula temperaturlampan har slocknat innan du börjar stryka.
Temperaturlampan tänds då och då under strykningen.


1 Ställ in ångvredet på läge 0 (=ingen ånga).
2 Ställ in önskad stryktemperatur (se kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Välja
temperatur- och ånginställning).

Obs! Strykjärnet kan avge lite rök när du använder det första gången. Det upphör efter en kort stund.
1 Se till att det nns tillräckligt med vatten i vattentanken.
2 Ställ in önskad stryktemperatur (se kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Välja
temperatur- och ånginställning). (Bild 7)
3 Ställ in önskad ånginställning (se kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Välja
temperatur- och ånginställning) (Bild 8).
Obs! Strykjärnet börjar avge ånga så fort den inställda temperaturen har uppnåtts.

När du använder funktionen för jonisk djupånga vid ångstrykning är ångan som produceras nare än
vid vanlig ångstrykning. Fin ånga tränger djupare in i tjocka tyger. På så sätt kan du enkelt ta bort
envisa veck.
1 Se till att det nns tillräckligt med vatten i vattentanken.
2 Ställ in önskad stryktemperatur (se kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Välja
temperatur- och ånginställning). (Bild 7)
3 Ställ in önskad ånginställning (se kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Välja
temperatur- och ånginställning). (Bild 8)
4 Håll ned aktivatorn för jonisk djupånga (Bild 10).
, Den blå lampan för jonisk djupånga tänds och du hör ett surrande ljud (Bild 11).
5 Strykjärnet producerar nu jonisk djupånga för att ta bort även de svåraste vecken (Bild 12).
 77
Obs! Funktionen för jonisk djupånga fungerar endast när den används tillsammans med en ånginställning
och en temperaturinställning mellan 2 och MAX.
Obs! Använd inte funktionen för jonisk djupånga när du stryker utan ånga eller vid låga
temperaturinställningar. Strykjärnet skadas dock inte om du stryker vid låga temperaturer utan ånga när
funktionen för jonisk djupånga är påslagen.
Obs! Produktionen av jonisk djupånga kan variera från gång till gång, beroende på stryktemperaturen.


Du kan använda sprayfunktionen för att fukta artikeln som ska strykas. På så sätt kan du ta bort
envisa veck.
1 Se till att det nns tillräckligt med vatten i vattentanken.
2 Tryck på sprayknappen era gånger så att artikeln som ska strykas fuktas ordentligt (Bild 13).

En ångpuff från stryksulan med det speciella ångmunstycket tar bort envisa veck. Ångpuffen gör att
ångan fördelas till alla delar av artikeln som ska strykas.
Ångpuffsfunktionen kan bara användas vid temperaturinställningar mellan 3 och MAX.
1 Se till att det nns tillräckligt med vatten i vattentanken.
2 Tryck in och släpp ångpuffknappen (Bild 14).
- Du kan också använda ångpuffsfunktionen när du håller strykjärnet i vertikalt läge. Det är
praktiskt när du tar bort veck från upphängda kläder, gardiner osv. (Bild 15)

Det här strykjärnet är utrustat med droppstopp. Strykjärnet slutar automatiskt att producera ånga
när temperaturen är för låg för att hindra vatten från att droppa från stryksulan. När detta sker kan
du höra ett ljud.

Med den automatiska avstängningsfunktionen stängs strykjärnet av automatiskt om det har stått stilla
en stund.
- Endast vissa modeller: Tanklampan blinkar vilket visar att strykjärnet har stängts av med den
automatiska avstängningsfunktionen (Bild 16).
- Endast vissa modeller: Den röda lampan för automatisk avstängning blinkar för att visa att
strykjärnet har stängts av med den automatiska avstängningsfunktionen.
- Ta upp strykjärnet eller ytta det något när du vill värma upp det igen. Tanklampan (endast vissa
modeller) eller lampan för automatisk avstängning (endast vissa modller) slutar blinka.

Dra ut kontakten ur vägguttaget, ställ in ångvredet på läge 0 och låt strykjärnet svalna innan du
rengör det.
Häll inte vinäger eller andra avkalkningsmedel i vattentanken.

1 Torka av agor och andra avlagringar från stryksulan med en fuktad trasa och
rengöringsmedel utan slipmedel.
78
För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts för kontakt med metallföremål.
Använd aldrig skursvamp, vinäger eller andra kemikalier när du rengör stryksulan.
2 Rengör strykjärnets övre del med en fuktad trasa.
3 Skölj vattentanken regelbundet med vatten. Töm vattentanken när du har sköljt den.

Det dubbelverkande avkalkningssystemet består av en avkalkningsplatta i vattentanken i kombination
med avkalkningsfunktionen.
1 Avkalkningsplattan förhindrar att kalkavlagringar täpper till ångöppningarna. Plattan är aktiv hela
tiden och behöver inte bytas ut.
2 Avkalkningsfunktionen avlägsnar kalkpartiklarna från strykjärnet.

Använd avkalkningsfunktionen varannan vecka. Om vattnet där du bor är mycket hårt (t.ex. om det
kommer ut agor ur stryksulan medan du stryker) bör du använda avkalkningsfunktionen oftare.
1 Fyll vatten i behållaren till MAX-markeringen.
Häll inte vinäger eller andra avkalkningsmedel i vattentanken.
2 Ställ in temperaturvredet på MAX (Bild 17).
3 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag.
4 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
5 Håll strykjärnet över vasken. Ställ ångvredet i avkalkningsläget och skaka strykjärnet försiktigt
fram och tillbaka (Bild 18).
, Ånga och kokande vatten kommer ut ur stryksulan. Avlagringar och eventuella agor sköljs
ut.
6 Släpp ångvredet när allt vatten har runnit ut.
Upprepa avkalkningsprocessen om det fortfarande nns mycket smuts kvar i strykjärnet.

1 Sätt i kontakten i vägguttaget och hetta upp strykjärnet så att stryksulan torkar.
2 Koppla ur strykjärnet när det nått önskad temperatur.
3 För försiktigt det heta strykjärnet över en tygbit för att få bort eventuella vattenäckar som
kan ha bildats på stryksulan.
4 Låt strykjärnet svalna innan du ställer undan det.

1 Ställ ångvredet i läge 0, koppla ur strykjärnet och låt det svalna.
2 Töm vattentanken och förvara strykjärnet stående på hälen på en stabil yta. (Bild 19)
3 Linda ihop nätsladden och fäst den med sladdklämman.

Du kan förvara strykjärnet på det värmetåliga skyddshöljet direkt efter användning. Strykjärnet
behöver inte svalna först.
Använd inte det värmetåliga skyddshöljet medan du stryker.
 79
1 Sätt in stryksulans topp i det värmetåliga skyddshöljet (1) och tryck ned strykjärnets häl
(2) (Bild 20).

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
ofciell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 21).

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte nns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala
Philips-återförsäljare.

Om apparaten inte fungerar ordentligt kan du först titta i listan nedan. Om problemet inte nämns i
listan har apparaten troligtvis någon defekt. I så fall rekommenderar vi att du tar med dig apparaten
till en återförsäljare eller till ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Problem Möjlig orsak Lösning
Strykjärnet är
anslutet till
vägguttaget men
stryksulan är kall.
Det är problem med
anslutningen.
Kontrollera nätsladden, stickkontakten och
vägguttaget.
Temperaturvredet är inställt
på MIN.
Vrid temperaturvredet till rätt läge.
Strykjärnet avger
inte någon ånga.
Det nns inte tillräckligt
med vatten i tanken.
Fyll vattentanken (se Förberedelser inför
användning, avsnittet Fylla vattentanken).
Ångvredet är inställt på läge
0.
Ställ ångvredet på l eller ; (se kapitlet
Förberedelser inför användning, avsnittet Välja
temperatur- och ånginställning).
Strykjärnet är inte varmt
nog och/eller droppstoppet
har aktiverats.
Ställ in en stryktemperatur som är lämplig för
ångstrykning ( 2 till MAX). Ställ strykjärnet
på hälen och vänta tills temperaturlampan
slocknat innan du börjar stryka.
Strykjärnet avger
inte någon ångpuff.
Du har använt
ångpuffsfunktionen för ofta
under en kort period.
Fortsätt att stryka i horisontellt läge och
vänta en stund innan du använder
ångpuffsfunktionen igen.
Strykjärnet är inte tillräckligt
varmt.
Ställ in en stryktemperatur där
ångpuffsfunktionen kan användas ( 3 till
MAX). Ställ strykjärnet på hälen och vänta
tills den gula temperaturlampan har slocknat
innan du använder ångpuffsfunktionen.
Det droppar
vatten på tyget när
jag stryker.
Du har inte stängt locket till
påfyllningsöppningen
ordentligt.
Tryck ner locket över öppningen tills du hör
ett klick.
80
Problem Möjlig orsak Lösning
Du har lagt en tillsats i
vattentanken.
Skölj ur vattentanken och häll inga mer
tillsatser i vattentanken.
Du har använt
ångpuffsfunktionen vid en
lägre temperaturinställning
än 3.
Ställ in temperaturvredet på ett läge mellan
3 och MAX.
Det droppar
vatten från
stryksulan när
strykjärnet har
svalnat eller ställts
undan för
förvaring.
Strykjärnet står i
horisontalläge och har
fortfarande vatten i
vattentanken.
Töm vattentanken innan du ställer undan
strykjärnet. Förvara strykjärnet stående på
hälen.
Det kommer agor
och smuts ur
stryksulan vid
strykning.
Hårt vatten bildar agor i
stryksulan.
Använd avkalkningsfunktionen en eller era
gånger (se kapitlet Rengöring och underhåll,
avsnittet Avkalkningsfunktion).
Den röda
automatiska
avstängningslampan
blinkar (endast
vissa modeller).
Strykjärnet har stängts av
genom den automatiska
avstängningsfunktionen (se
kapitlet Funktioner).
Flytta strykjärnet en aning så att du
avaktiverar den automatiska
avstängningsfunktionen. Den röda lampan för
automatisk avstängning slutar blinka.
Den blå
tanklampan blinkar
(endast vissa
modeller).
Den automatiska
avstängningsfunktionen har
stängt av strykjärnet
automatiskt (se kapitlet
Funktioner, avsnittet
Automatisk
avstängningsfunktion).
Flytta strykjärnet en aning så att du
avaktiverar den automatiska
avstängningsfunktionen. Den blå tanklampan
slutar blinka.
Strykjärnet avger
ett surrande ljud.
Funktionen för jonisk
djupånga är på.
Om du hör det surrande ljudet när du
stryker utan ånga släpper du aktivatorn för
jonisk djupånga. Funktionen för jonisk
djupånga fungerar inte när du stryker utan
ånga.
 81
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

Philips GC4730 Användarmanual

Kategori
Järn
Typ
Användarmanual