Philips GC7510/02 Viktig information

Kategori
Ångstrykningsstationer
Typ
Viktig information

Denna manual är också lämplig för

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından cihazların güvenli
kullanımı ile ilgili talimat verilerek veya bu kişinin nezaretinde ve eğer
cihazın neden olabileceği tehlikelerden haberdar edilmişlerse, 8 yaş ve
üzeri çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya
tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.
- Cihaz çalışırken veya soğurken, ütüyü ve kablosunu 8 yaşında veya daha
küçük çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
- Çocukların sadece yetişkin denetimi altında cihazı temizlemelerine ve
kireç temizleme işlemine katılmalarına izin verilir.
- Elektrik kablosu ve besleme hortumunun sıcak ütü tabanına temas
etmesine izin vermeyin.
- Cihaz ısındığında, EASY DE-CALC düğmesinin altından buhar veya sıcak
su damlacıkları sızıyorsa, cihazı kapatın ve EASY DE-CALC düğmesini
sıkın. Cihaz ısındığında buhar kaçmaya devam ediyorsa, cihazı kapatın ve
Philips tarafından yetkilendirilmiş bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Buhar üretici sıcakken veya basınç altındayken EASY DE-CALC
düğmesini buhar üreticiden çıkarmayın.
- Buhar üreticiye cihazla birlikte bir verilen dışında bir EASY DE-CALC
düğmesi takmayın.
Dikkat
- Cihazı sadece toprak hatlı prize takın.
- Ütüyü ve buhar üreticiyi her zaman sabit, düz ve yatay bir yüzeye
yerleştirin.
- Olası hasarlara karşı kabloyu ve besleme hortumunu düzenli olarak
kontrol edin.
- Prize takmadan önce elektrik kordonunu tamamen açın.
- Ütü platformu ve ütünün tabanı son derece sıcak hale gelebilir ve
dokunulduğunda yanıklara neden olabilir. Buhar haznesini hareket
ettirmek isterseniz ütü platformuna dokunmayın.
- Ütüleme işlemini bitirdikten sonra, cihazı temizlerken, buhar üreticisini
doldururken veya boşaltırken ve ütülemeye kısa bir süre için bile olsa ara
verdiğinizde: ütüyü ütü standına geri koyun, cihazı kapatın ve elektrik fişini
prizden çekin.
- Buhar üreticiyi kullanım kılavuzundaki talimatlara göre düzenli olarak
temizleyin.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Çevre
- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 1).
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin
veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun. Telefon
numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde
bir Müşteri Merkezi yoksa yerel Philips bayinize başvurun.
- Den här apparaten kan användas av barn som är minst 8 år och av
personer med olika funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används, om de har fått instruktioner om säker
användning av apparaten eller om de övervakas för att garantera säker
användning, och om de har blivit informerade om de medförda riskerna.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Förvara strykjärnet och nätsladden utom räckhåll för barn under 8 år
när apparaten är påslagen eller svalnar.
- Barn får bara rengöra och avkalka apparaten under övervakning.
- Låt inte nätsladden och tillförselslangen komma i kontakt med den
varma stryksulan.
- Om ånga eller heta vattendroppar kommer från EASY-DE-CALC-
knappen när apparaten värms upp, stänger du av apparaten och drar åt
EASY-DE-CALC-knappen. Om ånga fortsätter med att komma ut när
apparaten värms upp stänger du av apparaten och kontaktar något av
Philips auktoriserade serviceombud.
- Ta inte bort EASY DE-CALC-knappen från ånggeneratorn när den
fortfarande är varm eller när det fortfarande är tryck i den.
- Använd inte något annat lock till ånggeneratorn än den EASY DE-
CALC-knapp som medföljer strykjärnet.
Varning!
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Strykjärnet och ånggeneratorn ska alltid placeras och användas på en
stabil, jämn och horisontell yta.
- Kontrollera nätsladden och tillförselslangen regelbundet för att se om
de är skadade.
- Linda ut nätsladden helt och hållet innan du sätter i kontakten i vägguttaget.
- Stället och stryksulan kan bli väldigt varma och kan orsaka brännskador
vid beröring. Vidrör inte stället när du ska flytta på ånggeneratorn.
- När du har strukit klart, när du rengör strykjärnet, när du fyller på eller
tömmer ånggeneratorn och också när du lämnar strykjärnet under en
kort stund: ställ tillbaka strykjärnet i strykstället, stäng av strykjärnet och
dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Avkalka ånggeneratorn regelbundet enligt anvisningarna i
användarhandboken.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt
instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda
enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Miljön
- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 1).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten
kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i garantibroschyren. Om det
inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-
återförsäljare.
TÜRKÇE

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
- Ütü veya buhar üreticiyi kesinlikle suya sokmayın.

- Cihazı prize takmadan önce, tip plakasında yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Fiş, kablo, besleme hortumu veya cihazın kendisinde gözle görülür bir
hasar varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda sızıntı varsa kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu veya besleme hortumu hasarlıysa, tehlikeden
sakınmak için mutlaka Philips’in yetki verdiği servis merkezi veya benzer
şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz bırakmayın.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Philips GC7510/02 Viktig information

Kategori
Ångstrykningsstationer
Typ
Viktig information
Denna manual är också lämplig för