Dualit Classic Kettle Användarmanual

Typ
Användarmanual
5958
Svenska
Svenska
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
LÄS HELA BRUK-
SANVISNINGEN
INNAN DU ANVÄNDER
VATTENKOKAREN. SPARA
BRUKSANVISNINGEN FÖR
FRAMTIDA REFERENS.
APPARATEN SKA HÅLLAS
UNDER UPPSIKT. Lämna inte apparaten
oövervakad när den används. Dra ur
kontakten när den inte används (brandrisk
föreligger om apparaten lämnas oövervakad
när den fortfarande är påslagen).
Den här apparaten får inte användas av
barn under åtta (8) år eller av personer med
omfattande eller komplicerade motoriska
hinder. Barn från 8 till 14 års ålder samt
personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap får inte använda
den här apparaten såvida de inte står under
uppsikt och har fått handledning om säker
användning av apparaten och förstår alla
risker. Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll får inte utföras av
barn, såvida de inte är äldre än åtta år och
övervakade. Håll apparaten och sladden
utom räckhåll för barn under åtta år.
Den här apparaten är endast avsedd
för hushållsbruk inomhus.
Om apparaten
används på felaktigt sätt eller i professionella
eller halvprofessionella syften, eller om den
inte används enligt dessa anvisningar upphör
garantin att gälla och Dualit accepterar inget
ansvar för några skador som kan uppstå.
Elsäkerhet
Kontrollera att spänningen på apparaten
överensstämmer med matningsspänningen.
OBS: om en stickkontakt har lossnat
eller skurits av från strömsladden måste
kontakten omedelbart bortskaffas – den får
inte användas.
Det är livsfarligt att sätta in en
stickkontakt med friliggande ledningar i ett
strömuttag på 13 A.
Använd aldrig stickkontakten utan
att säkringslocket har monterats.
Utbytessäkringar ska ha samma
spänningsvärde som originalsäkringen. Det
nns utbytessäkringar i handeln och dessa ska
vara ASTA-godkända enligt BS/SS1362.
En kort strömsladd ska användas så att du
inte riskerar att fastna i eller snubbla över en
längre sladd.
Apparaten får inte användas om dess
stickkontakt eller strömsladd har skadats.
Apparaten får inte heller användas om den
har skadats eller tappats på något sätt.
Om strömsladden har skadats måste
den bytas ut av en behörig elektriker som
använder en lämplig sladdsats. Uppgifter
om lämpliga sladdar kan fås från Dualits
kundtjänst på telefon
+44 (0)1293 652 500
Vid frånkoppling ska du vrida alla reglage till
avstängt läge och därefter ta ut kontakten ur
vägguttaget.
Dra ut apparatens strömförande sockel ur
vägguttaget när den inte används och innan
du yttar eller rengör den.
Kontrollera att vattenkokaren står rätt på
sockeln innan du startar den.
Var alltid försiktig med all elektrisk utrustning
– låt aldrig nätsladden, kontakten, sockeln
eller själva vattenkokaren hamna i vatten eller
någon annan vätska.
Vattenkokaren får bara användas med den
medföljande sockeln, och vice versa.
Flytta aldrig vattenkokaren medan den är
påslagen.
Undvik spill i kontakten.
Allmän säkerhet
OBS: när du lyfter av vattenkokaren från
sockeln kan du se fuktdroppar på sockelns
yta.
De är droppar av ånga. Dessa droppar
stänger av vattenkokaren automatiskt.
Därefter kondenserar dropparna och
försvinner ut genom öppningarna på
vattenkokarens undersida. Detta är normalt
och innebär inga fel. Vattenkokaren behöver
inte returneras.
Använd inte vattenkokaren om vattenltret
sitter fel.
Den här apparaten får bara användas på en
torr plats med god ventilation.
Stäng alltid locket innan du använder
apparaten.
Fyll aldrig på via pipen.
När du fyller på vattenkokaren ska den
hållas upprätt (högst 15
o
lutning).
Vattenkokaren ska innehålla minst
250 ml vatten innan den används, och
vattenkokarens botten måste vara helt täckt.
Sätt aldrig vattenkokaren, sockeln eller
nätsladden på eller i närheten av någon het
yta, spishäll eller gasbrännare.
Vattenkokaren får inte användas i något
annat syfte än vattenuppvärmning.
Annan
användning kan leda till personskada.
Fyll inte på vatten över maximinivån.
Använd inte vattenkokaren på lutande
underlag.
Ta av vattenkokaren från sockeln innan du
fyller på eller häller upp vatten.
Locket får inte öppnas eller tas av medan
vattnet kokar
Använd handtagen eller reglagen – rör inte
vid heta ytor.
Om vattenkokaren är överfull kan kokande
vatten spruta ut.
När vattnet kokar kan het ånga komma ut
ur vattenkokaren. Det nns risk för skållning
om du inte håller ett avstånd på 400 mm från
pipen.
Var försiktig när du häller upp – häll
långsamt och luta inte vattenkokaren för
mycket.
Vattnet är hett under lång tid efter
kokningen och det nns risk för skållning.
Placera vattenkokaren, den strömförande
sockeln och nätsladden på behörigt avstånd
från bordskanter och utom räckhåll för barn.
Låt vattenkokaren svalna helt innan du
rengör den eller ställer undan den.
Förvara inte apparaten i slutna lådor eller
under skåp.
Använd inte apparaten i badrum eller
utomhus.
Se till att locket är helt stängt innan
vattenkokaren slås på, annars kan den inte
stängas av på rätt sätt.
Använd inte apparaten om den har tappats,
spruckit eller skadats på annat sätt.
Användning av tillbehör som inte har
rekommenderats av Dualit kan orsaka brand,
elchock eller personskador.
Använd inte skurdynor eller
rengöringsmedel med slipverkan.
SE UPP: Använd inte alkaliska
rengöringsmedel på apparaten – de kan skada
apparaten.
Rengör produkten med en mjuk
trasa och milt diskmedel.
Det nns risk för skållning om locket öppnas
under pågående kokning, och vattenkokarens
hölje blir hett.
Håll dig på avstånd från ångan som kommer
ut ur pipen under och efter användning.
Risk
för skållning.
Koka inte upp vattenkokaren om den har
fyllts med avkalkningslösning.
Denna vattenkokare har torrkokningsskydd.
Om vattenkokaren startas oavsiktligt utan
att något vatten nns i den, kommer
torrkokningsskyddet att stänga av
värmeelementet och förhindra skada på
vattenkokaren. Vänta i cirka 10 minuter tills
vattenkokaren har svalnat och lyft sedan
upp den och fyll på vatten som vanligt.
Vattenkokaren kan nu användas igen. Obs!
Om värmeplattorna har missfärgats kan du
lätt ta bort missfärgningen genom att avkalka
vattenkokaren.
SPARA DESSA
ANVISNINGAR
6160
Svenska
Svenska
STARTA
Anslut vattenkokaren till vägguttaget. Tryck ned På/Av-kontakten.
Neonlampan tänds och vattenkokaren börjar värmas upp. Om
vattenkokaren startas oavsiktligt utan att något vatten nns i den,
kommer torrkokningsskyddet att stänga av värmeelementet och
förhindra skada på vattenkokaren.
PLATS
Ställ vattenkokaren så nära vägguttaget som möjligt. Använd inte vatten-
kokaren under några köksskåp.
FÖRVARA INTE/ANVÄND INTE
APPARATEN I SLUTNA LÅDOR ELLER UNDER SKÅP.
INSTALLATIONS-
KÄNN DIN VATTENKOKARE (SE PAGE 2)
A. Lockets packning
B. Pip
C. Vattenlter
D. Synglas
E. Maximinivå
(märkning)
F. Neonlampa (röd)
G. Sockel
(strömförande del)
H. Sladdvinda
I. Lock med gångjärn
J. Lockets ring
K. Handtag med
säkert grepp
L. På/Av-omkopplare
M. Nätsladd
N. Lockikar
FYLLA PÅ VATTENKOKAREN
VARNING: OM VATTENKOKAREN PRECIS HAR KOKAT UPP ÄR DEN FULL AV
ÅNGA SOM SLÄPPS UT SÅ SNART SOM LOCKET ÖPPNAS.
ÖPPNA LOCKET
Kontrollera att vattenkokaren
är urkopplad. Ta bort
vattenkokaren från sockeln.
Dra försiktigt upp lockets ring
och öppna locket.
FYLLA PÅ
Fyll vattenkokaren genom lockets öppning. Använd minst
en mugg vatten (250 ml). Vattennivån måste vara under
maximimarkeringen. Spara energi – koka inte mer vatten än
du behöver. Vattenkokaren måste alltid stå upprätt och plant
vid påfyllning. Luta inte vattenkokaren bakåt. Överfyll inte
vattenkokaren och fyll inte på genom pipen.
2.A 2.B
VARNING:
Håll dig på avstånd från ångan
som kommer ut ur pipen
under och efter användning.
Risk för skållning.
2.C
SLUTTANDE PLAN
Använd inte vattenkokaren på
ett sluttande underlag.
SLADDVINDA
Använd så kort sladd
som möjligt. Linda
överskottssladden runt
vindan på vattenkokarens
bas.
1.A
1.C
1.B
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
KOKA VATTEN
OBS!
Dra ut kontakten när
apparaten inte används.
VATTENFILTER
Dra ur kontakten och låt
vattenkokaren svalna. Öppna
locket. Håll i ltrets topp, dra
uppåt och ut ur vattenkokaren.
Skölj under en kran och borsta
samtidigt med en mjuk borste.
Skölj vattenkokaren med rent
vatten.
ANVÄND INTE
VATTENKOKAREN
OM VATTENFILTRET
SITTER FEL.
AVKALKA REGELBUNDET
Använd avkalkningsmedel som lämpar sig för köksapparater. Sådana nns i handeln, antingen online eller
hos de esta stormarknader och butiker. Använd produkten enligt anvisningarna på förpackningen.
Följ dessa enkla steg för att minimera kalkavlagringarna i vattenkokaren: Töm vattenkokaren efter
varje användningstillfälle och låt inget vatten stå kvar i vattenkokaren över natten. Använd ltrerat
vatten i stället för vanligt kranvatten. Avkalka vattenkokaren regelbundet, minst en gång per månad.
Om det är hårt vatten i det område där du bor kan du behöva avkalka oftare. När avkalkningen har
avslutats ska du tömma vattenkokaren och skölja den minst tre (3) gånger med färskt vatten. Fyll
sedan på med färskt vatten, koka upp, och häll ut det kokta vattnet. OM DETTA INTE GÖRS
FINNS RISK FÖR PERSONSKADOR. KOKA INTE UPP VATTENKOKAREN OM
DEN ÄR FULL AV AVKALKNINGSLÖSNING.
4.A 4.C
STÄNGA AV
Vattenkokaren stängs av
automatiskt när vattnet har
kokat.
Om du behöver stänga av
vattenkokaren innan vattnet
har kokat upp lyfter du På/
Av-knappen uppåt.
Dra alltid ur sladden till
vattenkokaren efter varje
användningstillfälle.
3.A 3.B
INTE PÅ BRICKOR
Använd inte produkten på en
bricka.
1.D
HÄLLA UPP
Ta bort vattenkokaren från
sockeln.
Undvik risken för stänk – vänta
10 sekunder när kokningen har
stannat av och häll sedan upp
vattnet långsamt.
Luta inte vattenkokaren för
mycket.
3.D
OBS!
Dra ut kontakten när
apparaten inte används.
3.C
HÖLJET
Dra ur kontakten och låt
vattenkokaren svalna helt
före rengöring. Ta bort
vattenkokaren från sockeln.
Torka av utsidan och insidan
på vattenkokaren med en
fuktig trasa.
4.B
STÄNGA LOCKET
Tryck ned locket med ringen
när du vill stänga det.
VARNING: LOCKET
ÄR HETT OM
VATTENKOKAREN PRECIS
HAR KOKAT. ANVÄND
RINGEN PÅ LOCKET NÄR
DU STÄNGER LOCKET.
2.D
LOCKTÄTHET
Om locket sitter för hårt kan
du trycka in ikarna på insidan
av locket med handtaget på
en sked. Om du trycker ut
ikarna sitter locket hårdare.
VARNING: OM LOCKET
SITTER FÖR LÖST
FINNS DET RISK FÖR
SKÅLLNING
2.E
6362
Svenska
Svenska
REGISTRERA DIN VATTENKOKARE
ANVISNINGAR OM MILJÖSKYDD
Den här produkten får inte kastas i hushållssoporna när den har förbrukats. Lämna
in den på en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen
på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen innehåller information om
olika alternativ för återvinning/bortskaffande.
Materialen kan återvinnas enligt märkningsinformationen. Vid återvinning,
materialåtervinning eller annan form av återanvändning av gamla apparater gör du
en viktig insats för att skydda miljön.
Tala med miljöinformationskontoret på din kommun.
Packa upp delarna försiktigt och behåll allt förpackningsmaterial tills du är säker på att alla delar
nns med och att allt fungerar. När du är säker på att allt är i ordning kan du ta bort eventuella
märketiktter från apparaten och lämna förpackningsmaterialet på en återvinningsstation på
normalt sätt. Ta inte bort några märketiketter från sladden. Det kan vara en god idé att behålla
förpackningen om du behöver förvara apparaten.
REPARERA VATTENKOKAREN
Vissa delar av vattenkokaren kan bytas ut!
Vattenkokaren Classic har byggts för att hålla, men om några fel har uppstått i vattenkokaren
ber vi dig kontakta en behörig reparatör. Vattenkokaren Classic kan repareras och den har
ett patenterat, reparerbart element. Besök www.dualit.com/support om du behöver råd om
reparation eller service.
All service måste utföras av en behörig reparatör.
Använd endast originaldelar från Dualit i din vattenkokare – för din egen säkerhet. Om några
komponenter från andra tillverkare monteras i apparaten upphör Dualit-garantin att gälla.
FELSÖKNINGSGUIDE
MÖJLIG ORSAK LÖSNING
VATTENKOKAREN STARTAR INTE.
1. Vattenkokaren har kanske inte anslutits rätt
till elnätet eller så kan säkringen ha gått sönder.
1. Kontrollera att kontakten sitter i uttaget och
att omkopplaren är påslagen. Byt ut säkringen
om så behövs.
2. Torrkokningsfunktionen kan ha aktiverats. Om
vattenkokaren startas oavsiktligt utan att något
vatten nns i den, kommer torrkokningsskyddet
att stänga av värmeelementet och förhindra
skada på vattenkokaren.
2. Vänta 10 sekunder tills att vattenkokaren
återställs.
3. Elementet kan ha gått sönder om
neonlampan tänds men vattenkokaren inte
kokar upp.
3. Elementet kan bytas ut. Kontakta inköpsstället
eller en auktoriserad serviceverkstad.
4. Vattenkokaren kokar upp men neonlampan
tänds inte.
4. Neonlampan kan ha gått sönder. Kontakta
inköpsstället eller en auktoriserad serviceverkstad.
VATTENKOKAREN FRÄSER UR PIPEN.
1. Vattenkokaren har kanske överfyllts. 1.1 Fyll bara upp till maximimarkeringen
(1,7 liter).
1.2 Vänta 10 sekunder så att det kokande
vattnet hinner lugna sig innan du häller upp.
2. Det kan nnas avkalkningsmedel kvar inuti
vattenkokaren.
2. Följ anvisningarna under avsnittet om
rengöring och skötsel och skölj noggrant.
3. Filtret kanske står i fel läge. 3. Kontrollera att ltret står i rätt läge. Kontakta
inköpsstället eller en auktoriserad serviceverkstad
om du behöver reservlter.
VATTENKOKAREN STÄNGS INTE AV.
1. Kalk kan ha ansamlats inuti
vattenkokaren.
1. Avkalka vattenkokaren regelbundet
(se avsnittet om rengöring och underhåll).
2. Kontrollera att locket är ordentligt stängt
under användning.
2. Flikarna på det inre lockets kant kan tryckas in
så att det passar tätare.
3. Vatten kan ha gått ned i ångröret under
påfyllningen. Vattenkokaren kanske har
överfyllts, lutats under påfyllningen eller fyllts
genom pipen.
3. Låt vattenkokaren stå i 24 timmar och låt den
sedan torka.
FLÄCKAR PÅ VATTENKOKAREN
1. Små bruna äckar kan synas på
vattenkokarens insida. Detta är inte rost utan
små kalkavlagringar som innehåller järn.
1. Avkalka regelbundet (se avsnittet om
rengöring och underhåll).
VATTENKOKAREN LÄCKER FRÅN LOCKET.
1. Tätningen i locket kan ha skadats eller ha
kalkavlagringar.
1. Byt ut tätningen. Kontakta inköpsstället eller
en auktoriserad serviceverkstad om du behöver
reservtätningar.
VATTENDROPPAR SYNS OVANPÅ VATTENKOKARENS SOCKELDEL.
1. Detta är kondens och det är helt normalt. 1. Torka av med en mjuk trasa (ej slipande).
GLÖM INTE ATT REGISTRERA DIN
VATTENKOKARE PÅ
WWW.DUALIT.COM/REGISTER
ELLER PER POST
5.A
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Dualit Classic Kettle Användarmanual

Typ
Användarmanual