Dualit Lite Jug Kettles Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

käyttövalmis. HUOMAA: jos vedenkeittimen
kuumennuslevyihin on tullut
värjäytymiä, ne voidaan poistaa helposti
kalkinpoistokäsittelyllä.
SÄILYTÄ NÄMÄ
OHJEET
Jotta Dualit Ltd. voisi edelleen kehittää tuotteitaan, se pidättää
oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkovaroitusta.
Kaikki kuvat ovat viitteellisiä ja käyttämäsi malli voi poiketa kuvista.
YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET
Älä hävitä tätä laitetta tavallisen kotitalousjätteen
mukana laitteen käyttöiän päätteeksi. Vie se sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Laitteessa
oleva symboli, käyttöohje tai pakkaus sisältää
tietoja hävittämismenetelmistä. Materiaalit ovat
kierrätyskelpoisia merkintöjen mukaisesti. Kierrättämällä
laitteen, kierrättämällä materiaaleja tai hyödyntämällä
vanhoja laitteita uudelleen muilla tavoin osallistut
tärkeällä tavalla ympäristön suojeluun. Kysy asuinkuntasi
hallinnosta valtuutetun jätepisteen sijainti.
NO
LES HELE BRUK-
SANVISNING
FØR DU TAR I BRUK VANNKOKEREN:
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FOR
FREMTIDIG BRUK.
DETTE APPARATET SKAL HOLDES
UNDER OPPSYN VED BRUK.
Ikke forlat
apparatet uten tilsyn ved bruk, og koble det fra etter
hver gangs bruk (brannfare hvis apparatet forlates
når det er i bruk).
Dette apparatet må ikke brukes av barn yngre
enn 8 år og personer med svært omfattende og
komplekse funksjonshemninger.
Barn fra 8–14 år og
personer med reduserte fysiske, sansemessige eller
mentale evner skal ikke bruke dette apparatet, med
mindre de er under oppsyn og har fått instruksjoner
om hvordan apparatet skal brukes på en trygg måte,
og de forstår risikoene involvert.
Barn må ikke leke
med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke
utføres av barn med mindre de er over 8 år og
under oppsyn.
Hold apparatet og ledningen utenfor
rekkevidden til barn under 8 år.
Dette apparatet er kun beregnet for innendørs
husholdningsbruk. Hvis apparatet brukes feil eller
til profesjonell eller halvprofesjonell bruk, eller hvis
det ikke brukes i henhold til disse instruksjonene,
annulleres garantien, og Dualit frasier seg ethvert
ansvar for skade som måtte oppstå.
Elektrisk sikkerhet
Kontroller at den merkede spenningen på apparatet
samsvarer med forsyningsspenningen.
MERK: Et støpsel som er fjernet fra strømledningen,
skal kastes umiddelbart. Det er farligt at sætte stik
med ubeskyttede ledninger i en 13A-stikkontakt.
Støpselet skal aldri brukes uten sikringsdekselet. Den
nye sikring skal have samme spændingsværdi som
den originale. Nye sikringer er tilgjengelige, og skal
være ASTA-godkjente til BS1362.
Apparatet skal ha kort strømledning for å redusere
faren for at personer vikler seg inn eller snubler i en
lengre ledning.
Du må ikke bruke et apparat dersom ledningen
eller støpselet er skadet, eller hvis det ikke fungerer
som det skal eller har blitt skadet eller har falt ned
på noe vis.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av
en kompetent elektriker med et egnet ledningssett
som er tilgjengelig fra Dualits kundetelefon på
+ 44 (0)1293 652 500.
Slå alle kontroller til ”av”, og trekk ut stikkontakten
for å koble den fra.
Trekk ut sokkelens stikkontakt når den ikke er i
bruk, eller før ytting og rengjøring.
Påse at vannkokeren sitter ordentlig på plass på
sokkelen før du slår den på.
Strømledningen, støpselet, sokkelen eller
vannkokeren må ikke senkes ned i vann eller andre
væsker, da det kan oppstå fare for elektrisk støt.
Vannkokeren skal kun brukes sammen med
sokkelen, og omvendt.
Ikke ytt på vannkokeren når den er slått på.
Unngå søl på kontakten.
Generell sikkerhet
MERK: Når du løfter vannkokeren fra sokkelen, vil
du se fuktdråper på sokkelens overate. Dette er
dampen som brukes til å slå vannkokeren automatisk
av, som deretter kondenserer og slipper ut gjennom
ventilene på undersiden av vannkokeren. Dette er
helt normalt, og er ikke grunn til bekymring eller til å
returnere vannkokeren.
Vannkokeren må ikke brukes med mindre
vannlteret sitter riktig.
Dette apparatet skal bare brukes på et tørt og godt
ventilert område.
Ikke bruk apparatet uten å lukke lokket.
Ikke fyll det via tuten.
Hold vannkokeren rett ved påfylling (maksimum
15o vinkel).
Vannkokeren må ikke brukes med mindre den
inneholder minst 250 ml med vann og bunnen av
vannkokeren er dekket.
Ikke plasser vannkokeren, sokkelen eller
strømledningen på eller nær varme overater, en
varm komfyr eller gassbrenner.
Vannkokeren skal ikke brukes til noe annet formål
enn å varme opp vann. Ellers kan det føre til skade
forårsaket av feil bruk.
Ikke fyll over «max»-merket på vannivåmerkingen.
Vannkokeren skal ikke brukes på en skjev overate.
Fjern vannkokeren fra sokkelen før fylling eller
helling.
Ikke ta av eller åpne lokket mens vannet koker.
Bruk håndtak eller knotter – ikke berør varme
overater.
Hvis vannkokeren er overfylt, kan kokende vann
sprute ut.
Vær forsiktig ved helling – hell langsomt og ikke vipp
vannkokeren for mye.
Når vannet koker, vil det komme varm damp ut av
vannkokeren. Sørg for å være minst 400 mm unna
tuten for å unngå skålding.
Vannet vil forbli varmt en god stund etter kokingen,
og kan gi fare for skålding. Oppbevar vannkokeren,
sokkelen og strømledningen unna kanten av
kjøkkenbenker og utilgjengelig for barn.
La vannkokeren kjøle seg helt ned før rengjøring og
oppbevaring.
Ikke oppbevar eller bruk vannkokeren i eller under
skap.
Må ikke brukes på baderom eller utendørs.
Påse at lokket er helt lukket før du slår på
vannkokeren, ellers er det ikke sikkert at den slår seg
ordentlig av.
Må ikke brukes hvis den har falt i gulvet, har
sprekker eller er skadet på annen måte.
Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av Dualit, kan
føre til brann, elektrisk støt eller personskade.
Ikke bruk skuresvamp eller slipende rensemiddel på
vannkokeren.
FORSIKTIG: For å hindre skade på apparatet må du
ikke bruke alkaliske rengjøringsmidler. Bruk en myk
klut og et mildt vaskemiddel for rengjøring.
Skålding kan forekomme dersom lokket åpnes
under kokesyklusen, og vannkokeren vil bli varm.
Unngå dampen som kommer fra tuten under og
etter bruk. Fare for skålding.
Ikke slå på vannkokeren hvis den er fylt med
avkalkingsløsning.
Denne vannkokeren har beskyttelse mot tørrkoking.
Hvis kjelen ved uhell blir slått på uten vann i, slår
tørrkokingsbeskyttelsen varmeelementet av igjen,
for å forhindre skade på kjelen.
La vannkokeren
kjøle seg ned i rundt 10 minutter, løft og fyll på som
normalt.
Kjelen er nå klar til bruk igjen. MERK:
Hvis oppvarmingsplatene er blitt misfarget kan dette
lett fjernes ved å avkalke vannkokeren.
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE
I den hensikt å forbedre produktene forbeholder Dualit Ltd. seg retten til å
endre produktspesikasjonen uten forhåndsvarsel. Alle illustrasjoner er kun
veiledende. Din modell kan variere fra de viste illustrasjonene.
INSTRUKSJONER OM BESKYTTELSE AV
MILJØET
Ikke avhend dette produktet i det vanlige
husholdningsavfallet ved endt levetid. Lever
det ved et innsamlingssted for resirkulering
av elektriske og elektroniske apparater.
Symbolet på produktet, bruksanvisningen
eller emballasjen informerer deg om de
mulige avhendingsmetodene. Materialene resirkuleres
slik det angis på etikettene. Ved resirkulering,
materialresirkulering eller andre former for gjenbruk av
gamle apparater, gjør du en viktig innsats for å beskytte
miljøet. Spør gjerne kommunen hvor det nnes
autoriserte avhendingsstasjoner.
Dualit Limited County Oak Way Crawley West Sussex RH11 7ST Telephone: +44 (0) 1293 652 500 Facsimile: +44 (0) 1293 652 555 Email: [email protected] Web: www.dualit.com
NO/SV/FIN-E
Minivannkoker 1 l / Vannkoker 1,5 l
Instruksjonshåndbok
NO
Minivattenkokare 1 liter/vattenkokare 1,5 liter
Bruksanvisning
SV
GLÖM INTE ATT
REGISTRERA DIN VATTENKOKARE
WWW.DUALIT.COM/REGISTER
ELLER VIA POST
IKKE GLEM Å
REGISTRERE VANNKOKEREN
WWW.DUALIT.COM/REGISTER
ELLER VIA POST
LÄS HELA BRUK-
SANVISNINGEN
INNAN DU ANVÄNDER
VATTENKOKAREN. SPARA
BRUKSANVISNINGEN FÖR
FRAMTIDA REFERENS.
APPARATEN SKA HÅLLAS UNDER
UPPSIKT.
Lämna inte apparaten oövervakad
när den används.
Dra ur kontakten när den inte
används (brandrisk föreligger om apparaten lämnas
oövervakad när den fortfarande är påslagen).
Den här apparaten får inte användas av barn under
åtta (8) år eller av personer med omfattande eller
komplicerade motoriska hinder.
Barn från 8 till 14
års ålder samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och
kunskap får inte använda den här apparaten såvida
de inte står under uppsikt och har fått handledning
om säker användning av apparaten och förstår alla
risker.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring
och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte
är äldre än åtta år och övervakade.
Håll apparaten
och sladden utom räckhåll för barn under åtta år.
Den här apparaten är endast avsedd för
hushållsbruk inomhus. Om apparaten används
på felaktigt sätt eller i professionella eller
halvprofessionella syften, eller om den inte används
enligt dessa anvisningar upphör garantin att gälla och
Dualit accepterar inget ansvar för några skador som
kan uppstå.
Elsäkerhet
Kontrollera att spänningen på apparaten
överensstämmer med matningsspänningen.
OBS: om en stickkontakt har lossnat eller skurits
av från strömsladden måste kontakten omedelbart
bortskaffas – den får inte användas. Det är livsfarligt
att sätta in en stickkontakt med friliggande ledningar i
ett strömuttag på 13 A.
Använd aldrig stickkontakten utan att säkringslocket
har monterats. Utbytessäkringar ska ha samma
spänningsvärde som originalsäkringen. Det nns
utbytessäkringar i handeln och dessa ska vara ASTA-
godkända enligt BS/SS1362.
En kort strömsladd ska användas så att du inte
riskerar att fastna i eller snubbla över en längre sladd.
Apparaten får inte användas om dess stickkontakt
eller strömsladd har skadats. Apparaten får inte
heller användas om den har skadats eller tappats på
något sätt.
Om strömsladden har skadats måste den bytas ut
av en behörig elektriker som använder en lämplig
sladdsats. Uppgifter om lämpliga sladdar kan fås från
Dualits kundtjänst på telefon +44 (0)1293 652 500
Vid frånkoppling ska du vrida alla reglage till avstängt
läge och därefter ta ut kontakten ur vägguttaget.
Dra ut apparatens strömförande sockel ur
vägguttaget när den inte används och innan du yttar
eller rengör den.
Kontrollera att vattenkokaren står rätt på sockeln
innan du startar den.
Var alltid försiktig med all elektrisk utrustning – låt
aldrig nätsladden, kontakten, sockeln eller själva
vattenkokaren hamna i vatten eller någon annan
vätska.
Vattenkokaren får bara användas med den
medföljande sockeln, och vice versa.
Flytta aldrig vattenkokaren medan den är påslagen.
Undvik spill i kontakten.
Allmän säkerhet
OBS: när du lyfter av vattenkokaren från sockeln
kan du se fuktdroppar på sockelns yta. De är
droppar av ånga. Dessa droppar stänger av
vattenkokaren automatiskt. Därefter kondenserar
dropparna och försvinner ut genom öppningarna
på vattenkokarens undersida. Detta är normalt
och innebär inga fel. Vattenkokaren behöver inte
returneras.
Använd inte vattenkokaren om vattenltret sitter
fel.
Den här apparaten får bara användas på en torr
plats med god ventilation.
Stäng alltid locket innan du använder apparaten.
Fyll aldrig på via pipen.
När du fyller på vattenkokaren ska den hållas
upprätt (högst 15o lutning).
Vattenkokaren ska innehålla minst 250 ml vatten
innan den används, och vattenkokarens botten måste
vara helt täckt.
Sätt aldrig vattenkokaren, sockeln eller nätsladden
på eller i närheten av någon het yta, spishäll eller
gasbrännare.
Vattenkokaren får inte användas i något annat syfte
än vattenuppvärmning. Annan användning kan leda till
personskada.
Fyll inte på vatten över maximinivån.
Använd inte vattenkokaren på lutande underlag.
Ta av vattenkokaren från sockeln innan du fyller på
eller häller upp vatten.
Locket får inte öppnas eller tas av medan vattnet
kokar
Använd handtagen eller reglagen – rör inte vid heta
ytor.
Om vattenkokaren är överfull kan kokande vatten
spruta ut.
Var försiktig när du häller upp – häll långsamt och
luta inte vattenkokaren för mycket.
När vattnet kokar kan het ånga komma ut ur
vattenkokaren. Det nns risk för skållning om du inte
håller ett avstånd på 400 mm från pipen.
Vattnet är hett under lång tid efter kokningen och
det nns risk för skållning. Placera vattenkokaren, den
strömförande sockeln och nätsladden på behörigt
avstånd från bordskanter och utom räckhåll för barn.
Låt vattenkokaren svalna helt innan du rengör den
eller ställer undan den.
Förvara inte apparaten i slutna lådor eller under
skåp.
Använd inte apparaten i badrum eller utomhus.
Se till att locket är helt stängt innan vattenkokaren
slås på, annars kan den inte stängas av på rätt sätt.
Må ikke brukes hvis den har falt i gulvet, har
Använd inte apparaten om den har tappats, spruckit
eller skadats på annat sätt.
Användning av tillbehör som inte har
rekommenderats av Dualit kan orsaka brand, elchock
eller personskador.
Använd inte skurdynor eller rengöringsmedel med
slipverkan.
SE UPP: Använd inte alkaliska rengöringsmedel
på apparaten – de kan skada apparaten. Rengör
produkten med en mjuk trasa och milt diskmedel.
Det nns risk för skållning om locket öppnas under
pågående kokning, och vattenkokarens hölje blir hett.
Håll dig på avstånd från ångan som kommer ut ur
pipen under och efter användning. Risk för skållning.
Koka inte upp vattenkokaren om den har fyllts med
avkalkningslösning.
Denna vattenkokare har torrkokningsskydd. Om
vattenkokaren startas oavsiktligt utan att något
vatten nns i den, kommer torrkokningsskyddet
att stänga av värmeelementet och förhindra skada
på vattenkokaren.
Vänta i cirka 10 minuter tills
vattenkokaren har svalnat och lyft sedan upp den
och fyll på vatten som vanligt.
Vattenkokaren kan
nu användas igen.
Obs! Om värmeplattorna har
missfärgats kan du lätt ta bort missfärgningen genom
att avkalka vattenkokaren.
SPARA DESSA
ANVISNINGAR
I syfte att förbättra produkter förbehåller sig Dualit Ltd. rätten att
ändra produktspecikationen utan förvarning.
Alla bilder är endast avsedda som illustration. Din modell kan
avvika från bilderna som visas.
ANVISNINGAR FÖR MILJÖSKYDD
Släng inte apparaten med de
vanliga hushållssoporna när den inte
längre används. Lämna den på en
återvinningscentral för elektriska och elektroniska
apparater. Symbolen på produkten visar hur den bör
slängas, eller så nns information i bruksanvisningen
eller på förpackningen. Materialet kan återvinnas enligt
märkningen. Genom att återvinna och återanvända
material eller på annat sätt återanvända gamla
apparater bidrar du till att skydda vår miljö. Fråga din
kommun var en godkänd återvinningscentral nns.
SV
FIN
LUE KAIKKI
OHJEET
ENNEN VEDENKEITTIMEN KÄYTTÖÄ.
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ
TARVETTA VARTEN.
TÄMÄ ON VALVONTAA VAATIVA
LAITE.
Tätä laitetta ei saa käyttää valvomatta.
Irrota laite pistorasiasta jokaisen käyttökerran jälkeen
(valvomatta toimiva laite aiheuttaa tulipaloriskin).
Tätä laitetta eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset
tai vakavasti vammautuneet tai monivammaiset
henkilöt.
Laitetta eivät saa käyttää 8–14-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä
vammoja tai aistivammoja, sekä kokemattomat
tai osaamattomat henkilöt, ellei heitä valvota tai
heitä ole opetettu käyttämään laitetta turvallisesti,
niin että he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät
vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Vain yli
8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta
ja vain aikuisen valvonnassa.
Laite ja virtajohto on
säilytettävä alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Tai huoltaa laitetta.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön sisätiloissa. Jos laitetta käytetään
väärin tai ammatti- tai puoliammattimaisiin
tarkoituksiin tai jos sitä ei käytetä näiden ohjeiden
mukaan, takuu mitätöityy ja Dualit kieltäytyy kaikesta
vahinkovastuusta.
Sähköturvallisuus
Carkista, että laitteeseen merkitty jännite vastaa
käytettävää verkkojännitettä.
HUOM: Virtajohdosta irti leikattu pistoke
on hävitettävä heti. Irtikatkaistun pistokkeen
työntäminen 13 A -pistorasiaan on vaarallista.
Pistoketta ei saa käyttää ilman sulakkeen kantta.
Varmista, että vaihdettava sulake vastaa alkuperäistä.
Vaihtosulakkeita on saatavana, ja niiden on oltava
ASTA-hyväksyttyjä BS 1362 -sulakkeita.
Lyhyt virtajohto vähentää virtajohdon
takertumisesta ja siihen kompastumisesta aiheutuvia
riskejä.
Älä käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on
vaurioitunut. Älä myöskään käytä laitetta, jos siinä on
vika tai jos se on vahingoittunut tai pudonnut jollakin
tavalla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, pätevä sähköasentaja
voi vaihtaa sen asianmukaiseen johtoon, jonka voi
tilata Dualitin asiakaspalvelusta numerosta
+44 1293 652 500.
Voit katkaista virran painamalla säätimen
katkaisuasentoon ja irrottamalla pistokkeen
pistorasiasta.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä
sekä ennen laitteen siirtämistä ja puhdistamista.
Varmista ennen virran kytkemistä, että vedenkeitin
on asetettu oikein alustaan.
Älä koskaan upota virtajohtoa, pistoketta, alustaa
tai keitintä veteen tai muuhun nesteeseen, jotta
sähköiskuvaaraa ei synny.
Käytä yhdessä vain samaan toimitukseen kuuluvaa
vedenkeitintä ja alustaa.
Älä liikuta vedenkeitintä, kun siihen on kytketty
virta.
Vältä nesteiden läikyttämistä liittimen päälle.
Yleinen turvallisuus
HUOM: Kun nostat keittimen pois alustalta, alustan
pinnalla näkyy pisaroita. Pisarat ovat tiivistynyttä
höyryä, joka on aiheuttanut vedenkeittimen
automaattisen katkaisun. Höyry vapautuu keittimen
alla olevien tuuletusaukkojen kautta. Pisaroiden
esiintyminen on normaalia, joten tästä ei tarvitse
huolestua eikä vedenkeitintä tarvitse tämän takia
palauttaa.
Älä käytä vedenkeitintä, jos vedensuodatin ei ole
oikein paikallaan.
Tätä laitetta saa käyttää vain kuivassa tilassa, jossa on
hyvä ilmanvaihto.
Älä käytä sulkematta kantta.
Älä täytä keitintä kaatonokan kautta.
Pidä keitin pystyasennossa (kallistettuna enintään
15 asteen verran) täyttäessäsi sitä.
Käytä vedenkeitintä vain silloin, kun keittimessä
on vähintään 250 ml vettä ja keittimen pohja on
peittynyt.
Älä aseta vedenkeitintä, alustaa tai virtajohtoa
sähkö- tai kaasulieden tai minkään muun kuuman
pinnan päälle tai niiden läheisyyteen.
Vedenkeitin on tarkoitettu ainoastaan veden
keittämiseen. Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa
tapaturmia.
Kun lisäät keittimeen vettä, vedenpinta ei saa ylittää
Max-merkintää.
Älä käytä vedenkeitintä kaltevalla pinnalla.
Nosta keitin pois alustalta, kun lisäät vettä
keittimeen tai kaadat vettä keittimestä.
Älä poista tai avaa kantta, kun vesi kiehuu.
Ota kiinni vedenkeittimen kahvasta tai nupista. Älä
kosketa kuumia pintoja.
Jos keittimeen on lisätty liian paljon vettä, sitä saattaa
kiehua yli.
Ole huolellinen, kun kaadat vettä keittimestä. Kaada
hitaasti äläkä kallista keitintä liikaa.
Kun vesi kiehuu, vedenkeittimestä tulee kuumaa
höyryä. Höyry voi aiheuttaa palovamman, jos olet
enintään 40 cm:n etäisyydellä kaatonokasta.
Vesi on kuumaa melko pitkään kiehumisen
jälkeen ja näin ollen voi aiheuttaa palovammoja.
Varmista, etteivät keitin, alusta tai virtajohto
ole työtason reunalla ja että ne ovat lasten
ulottumattomissa.
Anna vedenkeittimen jäähtyä kokonaan ennen sen
puhdistamista tai varastointia.
Älä säilytä tai käytä keitintä laitekaapissa tai
keittiökaappien alla.
Älä käytä vedenkeitintä kylpyhuoneessa tai ulkona.
Varmista ennen virran kytkemistä vedenkeittimeen,
että kansi on suljettu. Tämä varmistaa, että virta
katkaistaan oikea-aikaisesti.
Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai siinä on
halkeamia tai muita vaurioita.
Muiden kuin Dualitin suosittelemien lisävarusteiden
käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
henkilövahingon.
Älä puhdista laitteen pintaa hankaavalla
puhdistusliinalla tai puhdistusaineella.
VAROITUS: Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita, sillä
ne vahingoittavat laitetta. Käytä puhdistamiseen
pehmeää liinaa ja mietoa puhdistusainetta.
Kannen avaaminen veden kiehuessa ja
keittimen rungon kuumeneminen aiheuttavat
palovammavaaran.
Varo kaatonokasta vapautuvaa kuumaa höyryä
käytön aikana ja sen jälkeen. Palovammavaara.
Älä keitä vettä keittimessä, jos se on täytetty
kalkinpoistoliuoksella.
Tässä vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja.
Jos vedenkeitin käynnistetään vahingossa tyhjänä,
ylikuumenemissuoja katkaisee lämmityselementin
virran.
Tämä estää laitteen vahingoittumisen.
Odota noin 10 minuutin ajan, kunnes vedenkeitin
on jäähtynyt, ja nosta se sitten alustalta ja täytä
tavalliseen tapaan.
Nyt vedenkeitin on taas
MUISTA
REKISTERÖIDÄ VEDENKEITIN
WWW.DUALIT.COM/REGISTER
TAI POSTITSE
1 l minivedenkeitin / 1,5 vedenkeitin
Käyttöohjeet
FIN
DUALIT.COM/LITE-TOASTERS
LITE TOASTERS
1L 1.5L
NO
SV
SETTE OPP
1
PLASSERING
Plasser vannkokeren så nært
stikkontakten som mulig.
Vannkokeren må aldri stå under
kjøkkenskap når den er i bruk.
IKKE OPPBEVAR ELLER
BRUK VANNKOKEREN I
ELLER UNDER SKAP.
2
LEDNINGS
OPPBEVARING
Bruk så kort ledning som mulig.
Vikle overødig ledning rundt
ledningsholderen ved sokkelen av
vannkokeren.
3
SKJEV OVERFLATE
Vannkokeren skal ikke brukes på
en skjev overate.
4
IKKE I EN SKUFF
Må ikke brukes i en skuff.
5
LOKKTETTHET
Hvis lokket er for tett, kan du
prøve å trykke inn knottene
på innsiden av lokket med
håndtaket på en skje. Trykk
knottene ut igjen for å stramme
lokket. ADVARSEL: HVIS
LOKKET ER FOR LØST,
OPPSTÅR DET RISIKO
FOR SKÅLDING
FYLLE VANNKOKEREN
ADVARSEL: DERSOM
DU NETTOPP HAR
KOKT OPP VANN, VIL
VANNKOKEREN VÆRE
FULL AV DAMP, SOM
VIL SLIPPE UT NÅR
LOKKET ÅPNES. UNNGÅ
DAMPEN SOM KOMMER
FRA TUTEN UNDER OG
ETTER BRUK. FARE FOR
SKÅLDING.
6
ÅPNE LOKK
Pass på kontakten til vannkokeren
er tatt ut. Løft vannkokeren
av sokkelen. Trekk forsiktig
lokkringen opp og bakover for å
åpne lokket.
7
PÅFYLLING
Fyll vannkokeren gjennom
åpningen i lokket. Bruk minst
én kopp med vann (250 ml).
Vannivået må ikke overstige
«max»-merket. Spar strøm og
ikke kok mer vann enn du trenger.
Hold alltid vannkokeren rett ved
påfylling. Ikke vipp vannkokeren
bakover.
Ikke overfyll eller
fyll gjennom tuten.
8
LUKK LOKKET
Trykk ned lokket med lokkringen
for å lukke det. Kontroller at den
sitter ordentlig på plass, ellers kan
det hende at vannkokeren ikke
slår seg av når vannet koker.
ADVARSEL: DERSOM DU
NETTOPP HAR KOKT OPP
VANN, VIL LOKKET VÆRE
VARMT. TRYKK NED LOKKET
MED LOKKRINGEN FOR Å
LUKKE DET.
KOKENDE VANN
9
SLÅ PÅ
Sett kontakten til vannkokeren i
stikkontakten. Trykk ned
På/av-bryteren. Strømlampen
tennes og vannkokeren
begynner å varmes opp. Dersom
vannkokeren slås på ved et
uhell når den ikke inneholder
vann, vil tørrkokingsenheten slå
varmeelementet av for å hindre
skade på vannkokeren.
10
SLÅ AV
Vannkokeren slår seg av
automatisk når vannet koker
og
neonlyset slukkes.
Hvis du vil slå av før vannet koker,
løfter du opp På/av-bryteren.
TA ALLTID UT
KONTAKTEN TIL
VANNKOKEREN NÅR
DEN IKKE ER I BRUK.
11
HELLING
Løft vannkokeren av sokkelen.
Når du fyller eller bærer vannkoke-
ren, må du ikke vippe den bakover.
Det kan føre til at vann kommer
gjennom damprøret og over kon-
trollområdet. Hvis dette skjer, må
vannkokeren tørke før den brukes.
For å unngå risiko for spruting
bør du vente i ti sekunder etter
at vannkokeren har kokt opp, og
deretter helle langsomt.
Ikke vipp vannkokeren for mye.
BESKYTTELSE MOT
TØRRKOKING
Hvis vannkokeren slås på når
den ikke inneholder vann,
vil tørrkokingsenheten slå av
varmeelementet for å hindre
skade på vannkokeren. Hvis
den aktiveres, må du vente ca.
10 minutter til vannkokeren er
avkjølt, løfte den opp og fylle
den som vanlig. Vannkokeren er
nå klar til bruk igjen. MERK: Hvis
varmeplatene er misfarget, kan
det enkelt fjernes ved å avkalke
vannkokeren.
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
OBS! KOBLE FRA
APPARATET NÅR DET
IKKE ER I BRUK.
12
HOVEDDELEN
Ta ut kontakten og la
vannkokeren kjøle seg helt ned
før rengjøring. Løft vannkokeren
av sokkelen.
Tørk vannkokeren utvendig og
innvendig med en fuktig klut.
Sørg for at alle tilkoblinger og
kontakter holdes tørre. Ikke senk
ned vannkokeren eller strømbasen i
vann eller annen væske. Ikke bruke
sterke eller slipende rengjørings-
eller løsemidler.
13
VANNFILTER
Ta ut kontakten og la
vannkokeren kjøle seg ned. Løft
opp lokket. Hold i toppen av
lteret, og trekk det opp og ut av
vannkokeren. Skyll under kranen
mens du børster forsiktig med en
myk børste. Skyll vannkokeren
med rent vann.
Sett det inn ved å
justere lteret etter fordypningene
i lterholderen, sette inn og skyve
bakover og på plass.
VANNKOKEREN MÅ IKKE
BRUKES MED MINDRE
VANNFILTERET SITTER
RIKTIG.
AVKALKE
REGELMESSIG
Bruk kalkfjerningspro-dukter som
egner seg for kjøkkenapparater.
Disse er tilgjengelige på Internett
eller fra de este supermarkeder
eller varemagasiner. Brukes
i henhold til anvisningene på
pakken.
Følg disse enkle trinnene for
å minimere kalkdannelsen i
vannkokeren: Tøm vannkokeren
etter hver gangs bruk – ikke la
vann bli værende i vannkokeren
over natten. Bruk ltrert vann i
stedet for vann fra kranen. Fjern
kalk fra vannkokeren regelmessig,
minst én gang i måneden. Hvis
du bor i et område med hardt
vann, kan det hende du må fjerne
kalk oftere. Når kalkfjerningen er
fullført, tømmer du vannkokeren
og skyller den minst tre ganger
med rent vann, fyller på igjen
med rent vann, koker det opp og
heller ut det kokte vannet.
MANGLENDE UTFØRELSE
AV DETTE KAN FØRE
TIL SKADER. IKKE SLÅ
PÅ VANNKOKEREN
HVIS DEN ER FYLT MED
AVKALKINGSLØSNING.
FEILSØKING
Vannkokeren min slår seg
ikke av
1. Det kan ha dannet seg kalk
på innsiden av vannkokeren.
Vannkokeren må avkalkes
regelmessig (se Rengjøring og
vedlikehold).
2. Kontroller at lokket er helt lukket
under bruk. Tapper på kanten av
lokket innvendig kan skyves inn for
å gi en tettere tilpasning.
3. Det kan ha kommet inn vann
gjennom damprøret under fylling.
Du kan ha overfylt eller vippet
vannkokeren ved fylling, eller fylt
gjennom tuten. La vannkokeren stå
i 24 timer, slik at den tørker helt.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Illustrasjonene kan variere fra det
faktiske produktet
TUT
VANNFILTER
VISNINGSVINDU
STRØMLYS (RØDT)
MAKSMERKEINDIKATOR
HENGSLET LOKK
HÅNDTAK
PÅ/AV-BRYTER
SOKKEL
LEDNINGSHOLDER
KNOTTER PÅ LOKKET
INSTÄLLNING
1
PLATS
Ställ vattenkokaren så nära
vägguttaget som möjligt. Använd
inte vatten-kokaren under
några köksskåp. FÖRVARA
INTE/ANVÄND INTE
APPARATEN I SLUTNA
LÅDOR ELLER UNDER
SKÅP.
2
SLADDVINDA
Använd så kort sladd som möjligt.
Linda överskottssladden runt
vindan på vattenkokarens bas.
3
SLUTTANDE PLAN
Använd inte vattenkokaren på
ett sluttande underlag.
4
INTE PÅ BRICKOR
Använd inte produkten på en
bricka.
5
LOCKTÄTHET
Om locket sitter för hårt kan du
trycka in ikarna på insidan av
locket med handtaget på en sked.
Om du trycker ut ikarna sitter
locket hårdare. VARNING:
OM LOCKET SITTER FÖR
LÖST FINNS DET RISK
FÖR SKÅLLNING
FYLLA PÅ
VATTENKOKAREN
VARNING: OM
VATTENKOKAREN
PRECIS HAR KOKAT
UPP ÄR DEN FULL AV
ÅNGA SOM SLÄPPS UT
SÅ SNART SOM LOCKET
ÖPPNAS. HÅLL DIG PÅ
AVSTÅND FRÅN ÅNGAN
SOM KOMMER UT UR
PIPEN UNDER OCH
EFTER ANVÄNDNING.
RISK FÖR SKÅLLNING.
6
ÖPPNA LOCKET
Kontrollera att vattenkokaren är
urkopplad. Ta bort vattenkokaren
från sockeln. Dra försiktigt upp
lockets ring och öppna locket.
7
FYLLA PÅ
Fyll vattenkokaren genom
lockets öppning. Använd minst
en mugg vatten (250 ml).
Vattennivån måste vara under
maximimarkeringen. Spara
energi – koka inte mer vatten
än du behöver. Vattenkokaren
måste alltid stå upprätt och
plant vid påfyllning. Luta inte
vattenkokaren bakåt. Överfyll
inte vattenkokaren och
fyll inte på genom pipen.
8
STÄNGA LOCKET
Tryck ned locket med ringen när
du vill stänga det. Kontrollera
att det sitter ordentligt på plats,
annars kan inte vattenkokaren
stängas av vid kokningen.
VARNING: LOCKET ÄR HETT
OM VATTENKOKAREN PRECIS
HAR KOKAT. ANVÄND
RINGEN PÅ LOCKET NÄR DU
STÄNGER LOCKET.
KOKA VATTEN
9
STARTA
Anslut vattenkokaren till
vägguttaget. Tryck ned På/
Av-kontakten. Neonlampan
tänds och vattenkokaren börjar
värmas upp. Om vattenkokaren
startas oavsiktligt utan att något
vatten nns i den, kommer
torrkokningsskyddet att stänga av
värmeelementet och förhindra
skada på vattenkokaren.
10
STÄNGA AV
Vattenkokaren stängs av
automatiskt när vattnet har
kokat
och lampan släcks. Om du
behöver stänga av vattenkokaren
innan vattnet har kokat upp lyfter
du På/Av-knappen uppåt.
Dra alltid ur sladden till
vattenkokaren efter varje
användningstillfälle.
11
HÄLLA UPP
Ta bort vattenkokaren från
sockeln.
Luta inte vattenkokaren
bakåt när du fyller eller bär den,
eftersom det kan medföra att
vatten rinner genom ångröret till
kontrollområdet. Om detta skulle
hända måste vattenkokaren torka
innan den används igen.
Undvik risken för stänk – vänta
10 sekunder när kokningen
har stannat av och häll sedan
upp vattnet långsamt. Luta inte
vattenkokaren för mycket.
TORRKOKNINGSSKYDD
Vattenkokaren har en
avstängningsfunktion som gör
att vattenkokaren stängs av
om den slås på av misstag och
inte innehåller vatten. Det här
förhindrar att vattenkokaren
skadas. Om funktionen aktiveras
ska du vänta i ungefär 10 minuter
och låta vattenkokaren svalna.
Sedan kan du lyfta upp den och
fylla på den som vanligt. Nu kan
vattenkokaren användas igen.
Obs! Om värmeplattorna har
missfärgats kan du åtgärda detta
genom att avkalka vattenkokaren.
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
OBS! DRA UT
KONTAKTEN NÄR
APPARATEN INTE
ANVÄNDS.
12
HÖLJET
Dra ur kontakten och låt
vattenkokaren svalna helt före
rengöring. Ta bort vattenkokaren
från sockeln. Torka av utsidan och
insidan på vattenkokaren med en
fuktig trasa.
Se till att alla kontakter
och uttag hålls torra. Doppa inte
vattenkokaren eller kontaktplattan
i vatten eller någon annan vätska.
Använd inte starka eller slipande
rengörings- eller lösningsmedel.
13
VATTENFILTER
Dra ur kontakten och låt
vattenkokaren svalna. Öppna
locket. Håll i ltrets topp, dra
uppåt och ut ur vattenkokaren.
Skölj under en kran och borsta
samtidigt med en mjuk borste.
Skölj vattenkokaren med rent
vatten.
Sätt tillbaka ltret genom
att justera dess sidor efter spåren
i lterhållaren, för in och tryck det
tillbaka på sin plats.
ANVÄND INTE
VATTENKOKAREN OM
VATTENFILTRET SITTER FEL.
AVKALKA
REGELBUNDET
Använd avkalkningsmedel som
lämpar sig för köksapparater.
Sådana nns i handeln, antingen
online eller hos de esta
stormarknader och butiker.
Använd produkten enligt
anvisningarna på förpackningen.
Följ dessa enkla steg för att
minimera kalkavlagringarna
i vattenkokaren: Töm
vattenkokaren efter varje
användningstillfälle och låt inget
vatten stå kvar i vattenkokaren
över natten. Använd
ltrerat vatten i stället för
vanligt kranvatten. Avkalka
vattenkokaren regelbundet,
minst en gång per månad. Om
det är hårt vatten i det område
där du bor kan du behöva
avkalka oftare. När avkalkningen
har avslutats ska du tömma
vattenkokaren och skölja den
minst tre (3) gånger med färskt
vatten. Fyll sedan på med färskt
vatten, koka upp, och häll ut det
kokta vattnet. OM DETTA
INTE GÖRS FINNS RISK
FÖR PERSONSKADOR.
KOKA INTE UPP
VATTENKOKAREN
OM DEN ÄR FULL AV
AVKALKNINGSLÖSNING.
FELSÖKNING
Vattenkokaren stängs inte av
1. Det kan ha uppstått
kalkavlagringar i vattenkokaren.
Avkalka vattenkokaren regelbundet
(se avsnittet om rengöring och
skötsel).
2. Kontrollera att locket är
ordentligt stängt vid användning.
Flikarna på det inre lockets kant kan
tryckas in så att det sitter tätare.
3. Vatten kan ha hamnat i ångröret
när vattenkokaren fylldes med
vatten. Du kanske har fyllt på för
mycket vatten, lutat vattenkokaren
när du fyllde på den eller fyllt på
genom pipen. Låt vattenkokaren
torka i 24 timmar tills den är helt
torr.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Produkten kan avvika från bilderna
som visas.
PIP
VATTENFILTER
SYNGLAS
NEONLAMPA (RÖD)
MAXIMINIVÅ (MÄRKNING)
LOCK MED GÅNGJÄRN
HANDTAG
PÅ/AV-OMKOPPLARE
SOCKEL
(STRÖMFÖRANDE DEL)
KABELFÖRVARING
LOCKFLIKAR
FIN
KÄYTTÖÖNOTTO
1
SIJAINTI
Sijoita vedenkeitin
mahdollisimman lähelle
pistorasiaa. Älä sijoita
vedenkeitintä astiakaappien
alle, kun keitin on käytössä.
ÄLÄ SÄILYTÄ TAI
KÄYTÄ KEITINTÄ
LAITEKAAPISSA
TAI KEITTIÖKAAPPIEN
ALLA.
2
JOHDON SÄILYTYS
Käytä mahdollisimman lyhyttä
johtoa. Kierrä ylimääräinen johto
vedenkeittimen pohjassa olevan
johdon suojuksen ympäri.
3
KALTEVA PINTA
Älä käytä kaltevalla pinnalla.
4
TARJOTIN
Älä käytä tarjottimella.
5
KANNEN TIIVIYS
Jos kansi on liian tiukasti kiinni,
yritä työntää kannen sisäpuolella
olevia väkäsiä sisäänpäin lusikan
varrella. Voit kiristää kantta
työntämällä väkäsiä ulospäin.
VAROITUS: JOS KANSI
EI OLE RIITTÄVÄN
TIUKASTI KIINNI, VOIT
SAADA PALOVAMMOJA.
VEDENKEITTIMEN
TÄYTTÄMINEN
VAROITUS: JOS VESI
ON JUURI KIEHUNUT,
KEITTIMESSÄ OLEVA
HÖYRY VAPAUTUU HETI,
KUN KANSI AVATAAN.
VARO KAATONOKASTA
VAPAUTUVAA KUUMAA
HÖYRYÄ KÄYTÖN
AIKANA JA SEN JÄLKEEN.
PALOVAMMAVAARA.
6
KANNEN AVAAMINEN
Tarkasta, että johto on irrotettu.
Nosta keitin alustalta. Avaa kansi
vetämällä kannen rengasta ylös
ja taakse.
7
VEDEN TÄYTTÄMINEN
Lisää vettä keittimeen avaamalla
kansi. Lisää vettä vähintään yksi
kupillinen (250 ml). Vedenpinta
ei saa ylittää Max-merkintää.
Säästä energiaa ja keitä vain
tarvittava määrä vettä. Pidä keitin
pystysuorassa ja vakaana, kun
lisäät vettä. Älä kallista keitintä
taaksepäin. Älä ylitäytä
keitintä tai lisää vettä
kaatonokan kautta.
8
SULJE KANSI
Sulje kansi painamalla
kannen rengasta. Tarkista, että se
on suljettu huolellisesti. Muuten
vedenkeittimen virta ei ehkä
katkea veden kiehuessa.
VAROITUS: KANSI ON
KUUMA, JOS VESI ON JUURI
KIEHUNUT. SULJE KANSI
KANNEN RANKAAN AVULLA.
VEDEN KEITTÄMINEN
9
KYTKE VIRTA
Kytke vedenkeitin pistorasiaan.
Paina virtakytkin alas. Virran
merkkivalo syttyy ja keitin alkaa
kuumentua. Jos vedenkeitin
käynnistetään vahingossa tyhjänä,
ylikuumenemissuoja katkaisee
lämmityselementin virran. Tämä
estää laitteen vahingoittumisen.
10
KATKAISE VIRTA
Vedenkeittimen virta katkeaa
automaattisesti, kun vesi on
kiehunut
ja kun merkkivalo
sammuu.
Vedenkeittimen virta voidaan
katkaista ennen veden kiehumista
nostamalla virtakytkin yläasentoon.
Irrota vedenkeitin
pistorasiasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
11
VEDEN KAATAMINEN
Nosta keitin alustalta. Älä kallista
vedenkeitintä taaksepäin täyttäessäsi
tai kantaessasi sitä, sillä tällöin vettä
voi päästä höyryputken kautta
hallintalaitteisiin. Jos niin kuitenkin
käy, vedenkeittimen on annettava
kuivua ennen käyttöä.
Jotta vettä ei roiskuisi, odota 10
sekunnin ajan veden kiehumisen
jälkeen ja kaada sitten vettä hitaasti.
Älä kallista vedenkeitintä liikaa.
YLIKUUMENEMISSUOJA
Jos vedenkeitin käynnistetään
vahingossa tyhjänä,
ylikuumenemissuoja katkaisee
lämmityselementin virran. Tämä
estää laitteen vahingoittumisen.
Jos ylikuumenemissuoja on ollut
käytössä, anna vedenkeittimen
jäähtyä 10 minuutin ajan, nosta se
ja täytä tavalliseen tapaan. Keitin on
jälleen käyttövalmis. HUOMAA: Jos
lämmityslevyjen väri on muuttunut,
muutokset voidaan poistaa helposti
poistamalla vedenkeittimestä kalkki.
PUHDISTUS JA
HUOLTO
HUOMIO! IRROTA
VIRTAJOHTO, KUN
LAITETTA EI KÄYTETÄ.
12
RUNKO
Irrota virtajohto ja anna
vedenkeittimen jäähtyä täysin
ennen puhdistusta. Nosta keitin
alustalta.
Pyyhi keittimen sisä- ja ulkopinnat
kostealla liinalla. Varmista, että
kaikki liittimet ja pistokkeet pysyvät
kuivina. Älä upota vedenkeitintä
tai sen alustaa veteen tai muuhun
nesteeseen. Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita tai liuottimia.
13
VEDENSUODATIN
Irrota virtajohto ja anna
vedenkeittimen jäähtyä. Avaa
kansi. Ota suodattimen yläosasta
kiinni ja vedä suodatin ulos
keittimestä. Huuhtele suodatinta
juoksevalla vedellä ja harjaa sitä
samalla huolellisesti pehmeällä
harjalla. Huuhtele keitin puhtaalla
vedellä. Aseta suodatin takaisin
kohdistamalla se suodattimen
pidikkeessä oleviin uriin ja
työntämällä se paikalleen.
ÄLÄ KÄYTÄ
VEDENKEITINTÄ, JOS
VEDENSUODATIN EI OLE
OIKEIN PAIKALLAAN.
POISTA KALKKI
SÄÄNNÖLLISESTI
Käytä kodinkoneisiin sopivia
kalkinpoistotuotteita, joita voi
hankkia verkkokaupoista sekä
useimmista supermarketeista tai
tavarataloista. Noudata pakkauksen
ohjeita.
Voit vähentää kalkin muodostu-
mista keittimeen noudattamalla
seuraavia yksinkertaisia ohjeita:
Tyhjennä vedenkeitin aina käytön
jälkeen. Älä jätä keittimeen vettä
yöksi. Käytä suodatettua vettä
vesijohtoveden sijaan. Poista kalkki
säännöllisesti ja vähintään kerran
kuussa. Saatat joutua poistamaan
kalkin useammin, jos asut kovan
veden alueella. Kun olet poistanut
kalkin, tyhjennä keitin ja huuhtele
se ainakin kolme kertaa puhtaalla
vedellä. Lisää sitten keittimeen
puhdasta vettä, keitä vesi ja kaada
keitetty vesi pois. NÄIDEN
OHJEIDEN NOUDATTA-
MATTA JÄTTÄMINEN
SAATTAA AIHEUTTAA
TAPATURMAN.
ÄLÄ KEITÄ VETTÄ KEITTI-
MESSÄ, JOS SE ON TÄY-
TETTY KALKINPOISTOLI-
UOKSELLA.
VIANMÄÄRITYS
Vedenkeittimen virta ei
katkea
1. Vedenkeittimen sisään on voinut
kerääntyä kalkkia. Poista kalkki
vedenkeittimestä säännöllisesti
(katso kohta Puhdistus ja huolto).
2. Tarkista, että kansi on suljettuna
käytön aikana. Kannen sisäreunassa
olevia kohokkeita voidaan työntää
sisäänpäin, jotta kansi sulkeutuu
tiiviimmin.
3. Höyryputkeen on voinut joutua
vettä täytön aikana. Vedenkeitin
saattaa olla liian täynnä, sitä on
voitu kallistaa täytön aikana tai se
on voitu täyttää kaatonokan kautta.
Anna vedenkeittimen kuivua 24
tuntia.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Kuvat voivat poiketa varsinaisista
tuotteista.
KAATONOKKA
VEDENSUODATIN
VESIMÄÄRÄN ILMAISIN
VIRRAN MERKKIVALO
(PUNAINEN)
VEDENSUODATIN
SARANAKANSI
KAHVA
VIRTAKYTKIN
ALUSTA
JOHDON SUOJUS
KANNEN VÄKÄSET
A
B
C
D
I
H
G
F
K
E
3
8
21 4 6 7
10 11 129 13
5
IKKE GLEM Å REGISTRERE
VANNKOKEREN
WWW.DUALIT.COM/REGISTER
GLÖM INTE ATT REGISTRERA
DIN VATTENKOKARE
WWW.DUALIT.COM/REGISTER
MUISTA REKISTERÖIDÄ
VEDENKEITIN
WWW.DUALIT.COM/REGISTER
J
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

Dualit Lite Jug Kettles Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för