Yedoo Mezeq disc Användarmanual

Kategori
Skotrar
Typ
Användarmanual
58 59
RPACKNINGENS INNEHÅLLINLEDNING
SE
Nödvändiga verktyg
6 mm5 mm4 mm
Vi rekommenderar starkt att sparkcykeln
monteras och inspekteras regelbundet
av en professionell cykelservice. Felaktig
montering kan leda till skador på
sparkcykeln eller till allvarliga olyckor.
Anser du dig själv tekniskt kunnig kan
du montera sparkcykeln på egen hand
med vår hjälp.
Om du har några idéer eller synpunkter, feedback eller
tips, tveka inte att kontakta oss på vår e-postadress:
info@yedoo.eu.
Mer information om våra sparkcyklar och återrsäljare hittar du på
www.yedoo.eu.
60 61
Placera hjulet iframgaeln så det
är centrerat.
De pilformade linjerna på däcken ska
peka framåt.
Installation av styre: Placera
styrröret som visas på bilden och
dra åt skruvarna på ramen.
Sätt styrröret iramen (1) och
justera höjden beroende på an-
vändarens behov (ej högre än vad
som anges av linjen). Kontrollera
att styret är upprätt och ordent-
ligt åtskruvat på styrröret (2).
MONTERINGSINSTRUKTIONER
Kontrollera att framgaeln
på sparkcykeln är irätt posi-
tion(bromshandtag är vända
framåt). Lossa bromsvajern från
hållaren på bromsarmarna.
Installation av bromsvajer:
Tryck bromshandtaget tills det
tar stopp och placera änden på
bromsvajern iden cirkulära fäst-
punkten, säkerställ att vajern pla-
ceras iskåran på bromshandtaget
och justermuttrar. Upprepa
åtgärden med båda bromsarna.
Den bakre bromsvajern placeras oftast
till höger, frambromsens kabel till vänster.
Justering av bromshandtag:
För att få rätt lutning på hand-
taget, lossa skruven på brom-
sarmen.
r att justera rätt lutning, stå på fotste-
get. Håll ihandtaget och sträck ut ngrarna,
bromshandtaget ska vara justerat så arm
och ngrar bildar en rak linje.
Justering av bromsar: Vid
inbromsning, kontrollera att
bromsbelägg på båda sidorna
pressas mot fälgen. Om inte,
kan du justera dess position via
en skruv som förbinder dem till
bromsarmarna (1). Bromsbelä-
ggen ska inte vidröra däcket.
Montering av framhjul(större):
öppna snabbkopplingsspaken
och lossa muttern.
Montera bakhjulet på liknande
sätt som framhjulet, här kan
du dock välja 2 placeringar för
bakdäcket iramen. Den lägre pla-
ceringen är lämpligt för körning
iterräng.
De pilformade linjerna på däcken ska
peka framåt.
Den övre placeringen som gör att
fotsteget kommer lägre ner vilket
passar bra vid användning på pla-
nare underlag. Belastningen på
det ben du använder på fotsteget
blir då mindre och det blir mindre
tröttsamt.
Dra åt muttern (1) tills du känner
motstånd innan du stänger sna-
bbkopplingen. Stäng den så att
snabbfrigöringsspaken (2) pekar
bakåt (av säkerhetsskäl). Sätt
tillbaka bromsvajern i hållaren.
Kontrollera att bromsbeläggen
inte vidrör fälgen när du släpper
bromshandtagen (distans på
1-2mm). Avståndet kan justeras
genom att dra åt eller lossa brom-
skabeln vid skruven (2).
Om bromsbelägget vidrör
hjulet när man svänger, justera
avståndet för bromsarmarna med
justeringsskruv (3).
SE
62 63
SE
Säkerhets-
åtgärder
Sparkcykeln är med sin grundutrustning konstrue-
rad för att åka under dagsljus iområden avsedda
för sport och rekreation . För vägar med biltrak
eller för att åka imörker, måste du förse din spark-
cykel med säkerhetsfunktioner (ljus, reektorer,
etc.) ienlighet med de regler som gäller iditt
land. Var uppmärksam på traken och allmänna
säkerhetsföreskrifter och använd skyddande
utrustning (hjälm, k- och armbågsskydd, bra
skor, etc.)
Innan varje åktur kontrollera alltid att bromsarna
fungerar och sparkcykelns övriga tekniska funkti-
on är ok. Överskrid inte den maximala vikten för
sparkcykeln som anges på framsidan av manu-
alen. Sparkcykeln är konstruerad för en åkare!
Överbelasta ej sparkcykeln, den är ej anpassad för
att hoppa med.
Bromsmekanism delarna (bromsbelägg, fälgar,
däck och skivbromsar mm) kan bli varma när de
används, och därför rekommenderar vi att inte
röra dem innan de svalnat.
Använd stödet när du parkerar sparkcykeln, ob-
servera att dess lastkapacitet är cirka 15 kg. Trampa
inte på fotsteget när sparkcykeln är parkerad.
KÖRANVISNIG
Håll alltid båda händerna på styret när ni åker med
sparkcykeln. För att sparka sig framåt placera ena
foten på fotsteget och sparka ifrån med den andra,
byt fot med jämna mellanrum. Vid inbromsning
använd iförsta hand bakbromsen (handtaget på
höger sida). Den främre bromsen används vid
behov av snabbare inbromsning.
VARNING: våldsam inbromsning kan orsaka skada.
Underhåll
Korrekt och regelbundet underhåll ökar både sä-
kerheten och livslängden på din sparkcykel. Kon-
trollera regelbundet skruvar, snabbfästen, tryck
idäcken och smörj rörliga delar (hjul, kullager,
styre lager, bromsdelar osv.). Se till att inget smör-
jmedel hamnar på fälgar och bromsbelägg. Fett
minskar deras eekt!
Om så sker är det nödvändigt att ta bort fett från
alla delar.
Kontrollera även mönster på däcken. Och om
det behövs, byt däck när mönstret börjar vara
bortnött.
Inspektera skruvar & muttrar.
Kontrollera ekrarna, eventuella defekter på ekrar-
na kan göra hjulet vingligt.
Håll din sparkcykel ren, använd en fuktig trasa
vid rengöring. Förvara sparkcykeln under tak på
skuggig plats.. Utsätt inte sparkcykeln för högre
luftfuktighet eller extrema temperaturer under en
längre tid. Inför vintern, förbered den mot korrosi-
on och pumpa däcken till sitt maximala värde som
anges på sidan av däcket. .Producenten täcker inte
skador som orsakats enbart av eftersatt underhåll,
felaktig montering eller olämplig behandling och
lagring.
Produkten uppfyller EU-normerna (ČSN EN 14619)
och har kvalitets och säkerhets certieringar från
ett ledande tjeckisk testlabb - Engineering Test
Institute (Strojírenský zkušební ústav, sp) samt från
den internationellt erkända TÜV SÜD Czech s.r.o
Tillverkare: Intrea-Piko, s. r. o., Sasanková 2657/2,
10600 Praha 10, Tjeckien
GARANTI
Allmänna bestämmelser: Innehållet och längden samt varaktighet på garantin överensstämmer med
den gällande lagstiftningen irespektive land för köp av sparkcykeln.
Garantitid: Köparen av den nya Yedoo sparkcykeln(produkt) kan tillämpa garantin under en period av 24
månader från köpet. Garantin börjar på dagen för försäljningen till slutanvändaren.
Garanti ansökan: Garantin måste fyllas iav den återförsäljare där produkten köptes (se nedan). Vid
tillämpning av garantin ska ifyllt dokument (nedan) , kvitto samt en komplett och rengjord produkt visas
upp. Säljaren kommer att ge en skriftlig bekräftelse till köparen om godkännande av produkten igaranti-
processen.
Garantivillkor: Produkten skall monteras enligt instruktionerna ihandboken. Produkterna får endast
användas för de ändamål som den var avsedd för. Produkten skall förvaras och underhållas på det sätt
ienlighet med bruksanvisningen. Garantin täcker inte skador som orsakas av vanligt slitage. Producenten
täcker inte skador som orsakats av felaktig montering eller användning istrid med bruksanvisningen.
Produkt typ/modell:
Serienummer på ramen:
Inköpsdatum:
Återförsäljare:
Underskrift och stämpel:
1 / 1

Yedoo Mezeq disc Användarmanual

Kategori
Skotrar
Typ
Användarmanual