Alienware 13 Användarguide

varumärke
Alienware
Modell
13
Typ
Användarguide
Alienware-grafikförstärkare
Användarhandbok
Regleringsmodell: Z01G
Regleringstyp: Z01G001
Upplysningar och varningar
OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn.
VIKTIGT!: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av
data, samt ger information om hur du undviker problemet.
VARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller
dödsfall.
Copyright © 2014 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt skyddas av amerikanska och
internationella immaterialrättsliga lagar. Dell
och Dell-logotypen är varumärken som tillhör
Dell Inc. i USA och/eller andra jurisditioner. Alla övriga märken och namn som nämns när kan
vara varumärken som tillhör respektive företag.
2014 - 10
Rev. A00
Innehåll
Innan du arbetar inuti Alienware-grafikförstärkaren........... 5
Innan du börjar ..................................................................................................5
Säkerhetsanvisningar......................................................................................... 5
Rekommenderade verktyg................................................................................ 6
När du har arbetat inuti Alienware-grafikförstärkaren.........7
Vyer................................................................................................ 8
Framsida............................................................................................................. 8
Baksida................................................................................................................9
Grafikkabel....................................................................................................... 10
Specifikationer............................................................................11
Använda Alienware-grafikförstärkaren................................. 13
Installera grafikkortet....................................................................................... 14
Ta bort grafikkortet.......................................................................................... 21
Konfigurera Alienware-grafikförstärkaren........................... 27
Datorn är påslagen.......................................................................................... 29
Koppla bort Alienware-grafikkförstärkaren......................... 31
Alternative metoder för att koppla bort Alienware-grafikförstärkaren..........32
Använda kortkommandon på tangentbordet...........................................32
Använda avdockningsknappen på grafikkabeln........................................32
Inställningar för avdockningsknapp.......................................................... 33
Installera programfaran för Alienware-
grafikförstärkaren..................................................................... 34
Felsökning...................................................................................35
Få hjälp och kontakta Alienware............................................ 36
Resurser för självhjälp......................................................................................36
Kontakta Alienware..........................................................................................36
Innan du arbetar inuti
Alienware-grafikförstärkaren
VIKTIGT!: Undvik att komponenter och kort skadas genom att hålla
dem i kanterna och undvika att vidröra stift och kontakter.
OBS: Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din enhet beroende
på konfigurationen du beställde.
Innan du börjar
1 Koppla bort enheten och alla anslutna enheter från eluttagen.
2 Koppla bort alla kablar, såsom telefonsladdar, nätverkskablar osv från
enheten.
3 Koppla bort all ansluten kringutrustning, såsom tangentbord, mus,
bildskärm osv från enheten.
Säkerhetsanvisningar
Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda enheten från möjliga skador och
din egen personliga säkerhet.
VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa
säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn. Mer
säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på
dell.com/regulatory_compliance.
VARNING: Koppla bort nätströmmen innan du öppnar datorkåpan
eller -panelerna. När du är klar med arbetet inuti datorn, sätt tillbaka
alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter nätströmmen.
VIKTIGT!: Undvik att datorn skadas genom att se till att arbetsytan är
plan och ren.
VIKTIGT!: Undvik att komponenter och kort skadas genom att hålla
dem i kanterna och undvika att vidröra stift och kontakter.
5
VIKTIGT!: Endast en behörig servicetekniker har rätt att avlägsna
datorkåpan och komma åt någon av komponenterna inuti datorn. Se
säkerhetsanvisningarna för kompletta uppgifter om
säkerhetsbeaktanden, arbete inuti datorn samt skydd mot
elektrostatisk urladdning.
VIKTIGT!: Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till
exempel metallen på surfplattans baksida, innan du vidrör något inuti
surfplattan. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid
en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet som kan skada
de inbyggda komponenterna.
VIKTIGT!: När du kopplar bort en kabel, fatta tag i kontakten eller
dragfliken, inte i själva kabeln. Vissa kablar är försedda med kontakter
med låsflikar eller vingskruvar som måste frigöras innan kabeln
kopplas ifrån. När kablarna dras ur, håll dem jämnt inriktade för att
undvika att några kontaktstift böjs. När kablarna kopplas in, se till att
portarna och kontakterna är korrekt inriktade.
VIKTIGT!: Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från
nätverksenheten.
Rekommenderade verktyg
Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:
Krysspårmejsel
6
När du har arbetat inuti
Alienware-grafikförstärkaren
VIKTIGT!: Kvarglömda och lösa skruvar inuti datorn kan allvarligt
skada enheten.
1 Sätt tillbaka alla skruvar och kontrollera att inga lösa skruvar finns kvar
inuti enheten.
2 Anslut eventuella externa enheter, kringutrustning och kablar som du tog
bort innan arbetet på enheten påbörjades.
3 Sätt tillbaka eventuella mediakort, skivor och andra delar som du tog bort
innan arbetet på enheten påbörjades.
4 Anslut enheten och alla anslutna enheter till eluttagen.
5 Slå på enheten.
7
Vyer
I det här kapitlet finns en förteckning över de tillgängliga funktionerna på din
Alienware-grafikförstärkare.
Framsida
1 AlienHead/statuslampa för
dockning
2 Serviceetikett/regleringsetikett
8
Baksida
1 Låshake 2 Strömport
3 Diagnostikknapp för
strömförsörjning
4 Statuslampa för
strömförsörjning
5 USB 3.0-portar (4) 6 Port för extern grafik
7 Kortplats för grafikkort
9
Grafikkabel
1 Låsklämmor (2) 2 Avdockningsknapp
3 Statuslampa för dockning 4 Grafikkabel
10
Specifikationer
Mått och vikt
Bredd 138 mm (5,43 tum)
Höjd 150 mm (5,90 tum)
Djup 375 mm (14,76 tum)
Portar och kontakter
Externt:
USB USB 3.0-portar (4)
Video En port för extern grafik
Internt:
Grafikkort kortplats för grafikkort
Enhetsmiljö
Funktion Specifikation
Temperaturintervall:
Drift 0 °C till 40 °C (32 °F till 104°F)
Förvaring –40 °C till 65 °C (–40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximal):
Drift 10 % till 90 % (icke kondenserande)
Förvaring 0 % till 95 % (icke kondenserande)
Vibration (maximal):
Drift 0,66 g RMS
Förvaring 1,30 g RMS
Stöt (max):
Drift 110 g
Förvaring 160 g
11
Enhetsmiljö
Funktion Specifikation
Höjd över havet:
Drift –15,20 m till 3 048 m (–50 fot till 10 000
fot)
Förvaring –15,20 m till 10 668 m (–50 fot till 35 000
fot)
Luftburen föroreningsnivå G1 enligt ISA-S71.04-1985
12
Använda Alienware-
grafikförstärkaren
Det här avsnittet innehåller procedurer för att installera och ta bort
grafikkortet.
VARNING: Koppla bort alla kablar innan du arbetar inuti enheten.
VIKTIGT!: Hantera komponenterna varsamt. Håll grafikkortet i
kanterna.
13
Installera grafikkortet
OBS: Grafikkortet säljs separat.
1 Skjut på låshaken så att kåpan frigörs.
1 låshake 2 kåpa
14
2 Lyft på kåpan och öppna den så långt som möjligt.
1 kåpa
3 Ta bort skruvarna som håller fast blindkorten i chassit.
OBS: Ta endast bort ett blindkort om du installerar ett grafikkort
med enkel bredd.
15
4 Lyft bort blindkorten från chassit.
1 skruvar (2) 2 blindkort (2)
16
5 Koppla bort strömkablarna från urtagen på enheten.
1 strömkablar (2) 2 kortplatser (2)
6 Rikta in kontakten på grafikkortet med urtaget i moderkortet och tryck
ned kortet tills det spärras i rätt läge.
17
7 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast grafikkortet i chassit.
1 skruvar (2) 2 grafikkort
18
8 Anslut strömkablarna till strömkontakterna på grafikkortet.
OBS: Placeringen av strömkontakterna kan skilja sig på ditt
grafikkort.
1 strömkablar (2) 2 strömkontakter (2)
19
9 Stäng kåpan och tryck ned den tills den spärras i rätt läge.
1 kåpa
20
/

Denna manual är också lämplig för