Alpine INE-W925R Bruksanvisning

Kategori
Mottagare för bilmedia
Typ
Bruksanvisning
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
1-SE
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
VIKTIGT
Skriv in enhetens serienummet i fältet nedan och ha det alltid tillgängligt som referens.
SERIENUMMER:
ISO SERIENUMMER: AL
INSTALLATIONSDATUM:
INSTALLATIONSTEKNIKER:
INKÖPSSTÄLLE:
Läs användarhandledningen på den medföljande cd-skivan för detaljerad information om alla
funktioner (eftersom det är en dataskiva kan den inte användas för uppspelning av musik och
bilder på spelaren). Vid behov kan en ALPINE-återförsäljare enkelt förse dig med en utskrift av den
användarhandledning som finns på cd-skivan.
Innehåll
VARNING ..................................................................................................................................................................2
FÖRSIKTIGT .............................................................................................................................................................2
Komma igång ........................................................................................................................................................3
Om dubbel skärmbild ........................................................................................................................................5
Registrering av användare ................................................................................................................................6
Radiofunktion ........................................................................................................................................................7
DAB/DAB+/DMB-funktion ................................................................................................................................7
MP3/WMA/AAC-användning ...........................................................................................................................8
DVD-funktion.........................................................................................................................................................8
Använda iPod/iPhone (tillval) ..........................................................................................................................9
USB-minnesanvändning (tillval) ...................................................................................................................10
Styrning av handsfree-telefon .......................................................................................................................11
Installation ............................................................................................................................................................12
Anslutningar ........................................................................................................................................................14
Specifikationer ....................................................................................................................................................16
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
2-SE
Kom
Peksty
Du kan st
Vanli
Kontroll
e
VARNING
VARNING
Denna symbol indikerar viktiga instruktioner.
Om dessa inte följs kan det kan leda till allvarliga
skador eller dödsfall.
UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT
UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten manövreras. I
annat fall kan olyckor lätt inträffa.
FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BULTAR OCH SKRUVAR
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart.
STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET
FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD UNDER
PÅGÅENDE KÖRNING.
För hög volym som döljer utryckningsfordons sirener eller vägsignaler
(t ex järnvägsövergångar) kan vara farlig och orsaka en olycka. DET
KAN OCKSÅ ORSAKA HÖRSELSKADA OM MAN LYSSNAR PÅ FÖR
HÖGA VOLYMER I EN BIL.
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM
HAR NEGATIV (–) JORD.
terförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning kan
resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR.
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar.
BLOCKERA INTE VENTILATIONS-ÖPPNINGAR ELLER VÄRME-
PANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till brand.
DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR
MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra
skador.
STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE
FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL.
Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen.
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA (–) UTTAGET PÅ
BILBATTERIET INNAN ANSLUTNINGARNA GÖRS.
Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall på grund
av kortslutning.
KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN STRÖMKABEL
FÖR ATT STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT ANNANT TILLBEHÖR.
Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand eller
elektriska stötar.
SE TILL ATT VARKEN RÖR, VÄTSKELEDNINGAR ELLER KABLAR
VIDRÖRS, SKADAS ELLER FÖRHINDRAS VID BORRNING AV
HÅL.
Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar, kablar,
bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda till att brand
uppstår.
MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I NÅGON DEL
AV BROMSSYSTEMET VID JORDANSLUTNINGAR.
Bultar eller muttrar som hör till någon vätsketank, styr- eller
bromssystemet (eller något annan system som är av betydelse
för säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning eller
jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att fordonets
styrförmåga försämras och orsaka bromsfel, brand eller personskada.
MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR DEN KAN
UTGÖRA RISK FÖR FORDONETS MANÖVRERING, T.EX. I
NÄRHETEN AV RATT ELLER VÄXELSPAK.
Om installationen försämrar sikten eller hindrar rörelsen hos väsentliga
funktioner kan det lätt leda till olyckor.
T INTE NAVIGERINGS SYSTEMETS INFORMATION OM
FÄRDVÄG FÖRLEDA TILL TRAFIKFARLIGA ELLER ILLEGALA
MANÖVRER ELLER ANNAT TRAFIKFARLIGT BETEENDE.
Låt inte den här produkten ersätta det egna omdömet. Låt aldrig
de föreslagna färdvägarna leda till något som bryter mot lokala
förordningar eller som talar mot den egna erfarenheten.
FÖRSIKTIGT
Denna symbol indikerar viktiga instruktioner.
Underlåtenhet att följa dem kan leda till skador på
person eller egendom.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR.
I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå.
Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation.
T EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA KABELDRAGNINGEN
OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver teknisk
kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som sålde apparaten,
för utförandet av säker montering.
ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH MONTERA
TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat kan
leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig montering på
grund av lossnande delar.
DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER I KLÄM
ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER.
Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna går fria från
rörliga delar (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och spetsiga kanter.
Om kablarna måste dras genom hål i plåten bör gummibussningar
användas som skydd, så att inte kablarna ligger och nöter mot metallen.
MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR FUKT
ELLER DAMM.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan tränga
in och ställa till skador.
HÅLL FINGRARNA BORTA NÄR DEN MOTORDRIVNA
FRONTPANELEN ELLER MONITORN ÄR I RÖRELSE.
Det kan resultera i personskador eller skador på enheten.
A -k
Anv
B Fjä
Rikt
avs
C -
Skä
visa
Hål
x
D -
Visa
E -
Visa
Hål
ha
n
för
F
-
Vis
a
visa
Hål
läg
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
3-SE
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Användarhandledning Pekstyrning, Kontrollernas placering, Slå på eller stänga av strömmen
Komma igång
Pekstyrning
Du kan styra systemet med hjälp av pekskärmen.
Vanliga knappar på skärmen
: Återgår till föregående skärm. Beroende på funktionen kanske denna knapp avbryter åtgärderna som
utförts på skärmen.
: Stänger fönstret.
Kontrollernas placering
e
ON DEL
e
r
fordonets
onskada.
KAN
EX. I
s väsentliga
OM
EGALA
DE.
drig
la
ner.
ador på
STÅR.
uppstå.
NINGEN
teknisk
apparaten,
MONTERA
parat kan
ering på
ER I KLÄM
r fria från
iga kanter.
ningar
t metallen.
R FUKT
kan tränga
A
A -knappen (Release)
Använd denna knapp för att ta bort frontpanelen.
B Fjärrsensor
Rikta fjärrkontrollens sändare mot fjärrsensorn inom ett
avstånd på 2 meter.
C
-knappen (My Favorites)
Skärmen Mina favoriter för att registrera Användare 1
visas.
Håll denna knapp intryckt i minst 3 sekunder för att
växla till Användare 2.
D
-knappen (MAP)
Visa navigationskartan.
E
-knappen (PHONE)
Visa telefonmenyskärmen.
Håll knappen intryckt i minst 3 sekunder när en
handsfreetelefon är ansluten för att växla till skärmen
för samtalshistorik.
F
-knappen (AUDIO)
Visar skärmen Ljud/Bild. Om skärmen Ljud/Bild redan
visas, byts källan.
Håll AUDIO intryckt i minst 3 sekunder för att aktivera
läget ”Ställa in Balance/Fader/Subwoofer”.
G Vridkontrollen/MUTE/C-knappen
Du ställer in volymen genom att vrida kontrollen åt
vänster eller höger.
Tryck för att aktivera/avaktivera ljudavstängningsläget.
Du stänger av strömmen genom att hålla knappen
intryckt i minst 3 sekunder.
H c-knappen (Eject)
Matar ut skivan.
I RESET-brytare
Enhetens system återställs.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
4-SE
Om
Om du vi
Navigatio
Visning
Du kan v
Peka på
m
Skärmbild
Slå på eller stänga av strömmen
1 Vrid tändningsnyckeln till läge ACC eller ON.
Systemet slås på.
2 Stäng av strömmen genom att hålla vridkontrollen intryckt i minst 3 sekunder.
Ljud/Bild i
Navigation
*
1
Unde
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
5-SE
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Användarhandledning Om dubbel skärmbild
Om dubbel skärmbild
Om du vill visa musikuppspelningsskärmen samtidigt som t.ex. vägledning visas, kan du visa både skärmbilden
Navigation och Ljud/Bild samtidigt.
Visningsläge för delad skärmbild
Du kan växla vänster och höger skärmbild genom att dra och släppa.
Peka på mitten av den skärmbild du vill flytta och dra den till önskad visningsplats för att växla skärmbilder.
Skärmbilderna ändrar läge när du tar bort ditt finger.
Tryck på navigationsskärmdelen.
eller
Tryck på
-knappen (MAP).
Ljud/Bild i fullskärm
Peka på
Peka på *
1
eller
Tryck på
-knappen (MAP).
Dubbel skärmbild
Navigation i fullskärm
*
1
Under videouppspelning visas [Dual Wide], [Dual Full] och [Fullskärm] på skärmen för att du ska välja skärmstorlek.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
6-SE
Användarhandledning Registrering av användare
Registrering av användare
Du kan registrera upp till två användare. Konfigurera inställningarna för Användare 1 och Användare 2 för varje
användare.
1 Tryck -knappen (My Favorites).
Skärmen Mina favoriter visas.
2 Tryck på [Start].
Inmatningskärmen för användarnamn för den
första användaren visas.
Om du pekar på [Hoppa över] registreras
användarnamnet som ”ANVÄNDARE 1” eller
ANVÄNDARE 2” och ingen BLUETOOTH-enhet
registreras. Om så är fallet växlas inte användarna
automatiskt.
Genom att peka på [Avbryt] eller trycka på
-knappen (My Favorites) återgår enheten till den
ursprungliga skärmbilden utan att registrera en
användare.
3 Ange användarnamnet med tangentbordet
och peka på [OK].
Inställningsskärmen för BLUETOOTH-enhet visas.
Peka på [
] för att redigera namnet.
4 Peka på [Anslut] och sedan på [OK].
Listan över BLUETOOTH-enheter visas.
Genom att peka på [Anslut ej] avslutas
användarregistreringen utan att registrera en
BLUETOOTH-enhet.
5 Peka på [Sök].
Systemet börjar söka efter BLUETOOTH-enheter.
Listan över BLUETOOTH-enheter visas när
sökningen är genomförd.
Ställ in BLUETOOTH-inställningen för den
förregistrerade BLUETOOTH-enheten på ”PÅ”.
6 Peka på en registrerad BLUETOOTH-enhet
och peka på [OK].
Skärmen Mina favoriter för ANVÄNDARE1 visas.
Registrera Användare 2
7 Tryck -knappen (My Favorites).
Skärmen Mina favoriter stängs och
ursprungsskärmen visas.
8 Håll -knappen (My Favorites) intryckt i
minst 3 sekunder.
Bruksanvisningen för Mina favoriter visas. Upprepa
steg 2 till 6 för att registrera ANVÄNDARE2.
e
Rad
Minskar fre
Snabbvalsk
En kort berö
aktiverar de
stationerna.
Om en kna
p
längre än 2 s
nuvarande s
förinställd st
Automatisk
Ändrar kan
SEEK läges
Aktiverar/d
Trafikinfor
Ändrar fun
Aktiverar/d
PRIORITER
DAB
Minskar fre
Snabbvalsk
Visar snabbv
snabb pekn
Peka under
för att spara
snabbval i
m
Aktiverar/d
PRIORITER
Ändrar ka
n
SEEK läges
Aktiverar/d
Trafikinfor
Ändrar fu
n
Visar skärm
ensemble
Sparar tjä
n
automatisk
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
7-SE
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
are
varje
heter.
n
”PÅ”.
-enhet
visas.
.
y
ckt i
Upprepa
Användarhandledning Radio
Radiofunktion
Minskar frekvens
Snabbvalsknapp
En kort beröring av knapparna
aktiverar de förinställda
stationerna.
Om en knapp hålls intryckt
längre än 2 sekunder, lagras den
nuvarande stationen som en
förinställd station.
Automatisk lagring av stationer
Byter frekvensba
Ökar frekvens
Ändrar kanalsökningsläge
Ändrar funktionsknapp
SEEK lägesindikering
Aktiverar/deaktiverar läget
Trafikinformatio
RDS informationsdisplay
Ändrar textinformation
RDS-indikator
Visar skärmen Välj PTY
Aktiverar/deaktiverar
AF-läge
Ändrar funktionsknapp
Aktiverar/deaktiverar läget
PRIORITERA NYHETE
Användarhandledning DAB/DAB+/DMB
DAB/DAB+/DMB-funktion
Minskar frekvens
Snabbvalsknapp
Visar snabbvalstjänsten med en
snabb pekning.
Peka under minst 2 sekunder
för att spara aktuell tjänst som
snabbval i minnet.
Aktiverar/deaktiverar läget
PRIORITERA NYHETE
Byter frekvensba
Ökar frekvens
Ändrar kanalsökningsläge
Ändrar funktionsknapp
SEEK lägesindikering
Aktiverar/deaktiverar läget
Trafikinformatio
Visning av DAB/DAB+/DMB-
information
Ändrar textinformation
Visar skärmbilden för val
av tjänst
Visar skärmen Välj PTY
Ändrar funktionsknapp
Visar skärmbilden för val av
ensemble
Sparar tjänsten i minnet
automatiskt
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
8-SE
Användarhandledning DVD
DVD-funktion
När du pekar på dvd-uppspelningsskärmen, visas funktionsskärmen DVD. Nedan visas ett exempel på en DVD-
VIDEO-funktionsskärm.
Visar skärmen med numeriskt tangentbord
Går till början av nuvarande
kapitel/Går till föregående
kapitel om du pekar på
knappen inom en sekund
efter uppspelningsstarten/
Snabbspolar bakåt om du
pekar på knappen längre
än 2 sekunder
Visar skärmen Meny
Ändrar funktionsknapp
Upprepad spelning
Stoppar uppspelning
Går till början av nästa
kapitel/Snabbspolar framåt
om du pekar på knappen
längre än 2 sekunder
DVD informationsdisplay-1
Paus och Uppspelning
Söka e
Till exem
1 Try
2 Try
3 Try
Anv
En iPod/i
ansluter e
Ljudläg
DVD informationsdisplay-2
Visar skärmen Toppmeny
Byter vinkel
Ändrar funktionsknapp
Visar kontrollskärmen Meny
Byter ljudspår
Byter undertexter
Förfluten tid
Återstående uppspelningstid
Visning av
Går till börj
fil/Går till f
om du pek
inom en s
e
uppspelnin
Snabbspol
på knappe
Aktuellt lå
t
Sökskärme
Paus och U
Går till börj
Artist/Albu
Ikon för dir
Förfluten t
Användarhandledning CD/MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC-användning
Sökskärmen visas
Går till början av
nuvarande fil/Går till
föregående fil om du
pekar på knappen
inom en sekund efter
uppspelningsstarten/
Snabbspolar bakåt om du
pekar på knappen längre
än 2 sekunder
Hittar början av föregående mapp
Hittar början av nästa mapp
Slumpvis uppspelning
Aktuellt låtnr./Totalt antal låtar
Upprepad spelning
Går till början av nästa
fil/Snabbspolar framåt
om du pekar på knappen
längre än 2 sekunder
MP3/WMA/AAC
informationsdisplay
Förfluten tid
Sökskärmen visas
Paus och Uppspelning
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
9-SE
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
DVD-
ny
napp
g
ästa
ar framåt
appen
der
display-1
Söka efter en musikfil
Till exempel: Söka efter artistens namn
1 Tryck på [ (Search)] under uppspelning.
2 Tryck på [Music].
3 Tryck på [Artists].
4 Tryck på det markerade artistnamnet.
Sökningsskärmen för album för markerad artist
visas.
Tryck på [p] för önskad artist för att spela upp alla
låtar med den valda artisten.
5 Tryck på det önskade albumets namn.
Alla låtar för det valda albumet visas.
Tryck på [p] för önskat album för att spela upp alla
låtar från det valda albumet.
6 Tryck på den önskade låtens namn.
Den valda låten spelas upp.
Om du trycker på [p] för ”ALL” så kommer alla låtar i
listan att spelas upp.
Användarhandledning iPod/iPhone (tillval)
Använda iPod/iPhone (tillval)
En iPod/iPhone kan anslutas till den här enheten med hjälp av en adapterkabel (KCU-461iV, säljs separat). Om du
ansluter en iPod som kan visa video, kan du förutom att lyssna på musik även titta på filmer.
Ljudläge
men Meny
pelningstid
Visning av illustration
Går till början av nuvarande
fil/Går till föregående fil
om du pekar på knappen
inom en sekund efter
uppspelningsstarten/
Snabbspolar bakåt om du pekar
på knappen längre än 2 sekunder
Aktuellt låtnr./Totalt antal låtar
Sökskärmen visas
Paus och Uppspelning
Går till början av föregående Spellista/
Artist/Album/Podcast/Genre/Kompositör
Ikon för direktväxling mellan lägen
iPod/iPhone
informationsdisplay
Går till början av nästa fil/
Snabbspolar framåt om du
pekar på knappen längre
än 2 sekunder
Slumpvis uppspelning
Upprepad spelning
Återstående
uppspelningstid
Sökskärmen visas
Går till början av
nästa Spellista/Artist/
Album/Podcast/Genre/
Kompositör
Förfluten tid
pelning
ning
v nästa
framåt
knappen
under
splay
as
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
10-SE
Användarhandledning USB-minne (tillval)
USB-minnesanvändning (tillval)
Du kan spela upp musikfiler (MP3/WMA/AAC) och videofiler (DivX®) lagrade i ett USB-minne på det här systemets
interna spelare. Denna sektion förklarar endast musikrelaterade åtgärder.
Se ”MP3/WMA/AAC-användning” (sida 8) för information om musik.
Videoläge
Styr
Du kan ri
handsfree
Hur ma
kompa
1 Pe
2 Try
3 Try
4 Try
stä
5 Try
6 Try
7 Try
Enh
Går till början av nuvarande
fil/Går till föregående fil
om du pekar på knappen
inom en sekund efter
uppspelningsstarten/
Snabbspolar bakåt om du
pekar på knappen längre
än 2 sekunder
DivX® informationsdisplay
Sökskärmen visas
Paus och Uppspelning
Stoppar uppspelning
Hittar början av föregående mapp
Hittar början av nästa mapp
Nuvarande filnr./Totalt filnr.
Går till början av nästa fil/
Snabbspolar framåt om du
pekar på knappen längre
än 2 sekunder
Upprepad spelning
Förfluten tid
Ändrar funktionsknapp
Sökskärmen visas
Ändrar funktionsknapp
Byter ljudspår
Byter undertexter
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
11-SE
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
stemets
Användarhandledning BLUETOOTH-inställning, Använda BLUETOOTH
Styrning av handsfree-telefon
Du kan ringa handsfree med INE-W925R om mobiltelefonen är kompatibel med en HFP-profil (Hands-Free Profile,
handsfree-profil).
Hur man ansluter till en BLUETOOTH-
kompatibel enhet (parar ihop)
1 Peka på ikonen [Inställning] i toppbannern.
Ikonen [INSTÄLLNING]
2 Tryck på [ (BLUETOOTH)].
3 Tryck på [BLUETOOTH].
4 Tryck på [o] eller [p] för ”BLUETOOTH” och
ställ in på ”On”.
5 Tryck på [ ].
6 Tryck på [Välj BLUETOOTH-enhet].
7 Tryck på [Search] för ”No Device”.
Enhetslistan visar upp till 10 alternativ.
8 Tryck på [Audio] eller [Hands-free] för den
enhet på listan du vill ansluta.
Audio: Ställer in för användning som
ljudenhet.
Hands-free: Ställer in för användning som
Handsfree-enhet.
9 När registreringen av enheten är slutförd
visas ett meddelande och enheten återgår
till normalläge.
BLUETOOTH-registreringsprocessen skiljer sig åt
beroende på enhetens version och SSP (Simple Secure
Pairing). Om ett 4- eller 6-teckens lösenord visas på
enheten, ange lösenordet med den BLUETOOTH-
kompatibla enheten.
Om ett lösenord med 6 tecken visas på enheten, se till att
samma lösenord visas på den BLUETOOTH-kompatibla
enheten och tryck på ”Yes”.
Besvara ett samtal
1 Ett inkommande samtal sätter igång
ringtonen och en inkommande
samtalsvisning.
2 Peka på [ ] eller tryck på -knappen
(PHONE).
Samtalet startar.
Avsluta samtalet
1 Tryck på [ ].
Samtalet avslutas.
Totalt filnr.
nästa fil/
måt om du
n längre
ng
knapp
s
r
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
12-SE
Användarhandledning Installation
Installation
Var aktsam med de elektriska komponenter i fordonet
som installerats på fabriken (t.ex. en inbyggd dator)
när anslutningar görs till fordonets elsystem. Använd
inte ledningarna till sådana komponenter som
strömförsörjningskablar för den här enheten. När du
ansluter INE-W925R till säkringsdosan måste du
kontrollera att säkringen i den krets som du ansluter i
INE-W925R har rätt amperetal. Om du ansluter till en
säkring med fel amperetal riskerar du att skada enheten
och/eller fordonets elsystem. Kontakta en Alpine-
handlare om osäkerhet föreligger.
Bildskärmen måste vara helt infälld i sitt hölje vid
montering. Om deninte är det kan problem inträffa.
1 Installera i en vinkel mellan vågrätt och
30°. Notera att installation i en vinkel
utanför denna räckvidd kommer att
resultera i minskad prestanda och möjligen
skada.
0 - 30°
2 Montera mikrofonen.
För säker användning, kontrollera följande:
att placeringen är stabil och fast.
att förarens sikt och hantering inte är hindrade.
att mikrofonen är placerad där förarens röst lätt
kan fångas upp (på solskyddet, etc.).
När du talar in i mikrofonen ska du inte behöva
ändra din körställning. Detta kan orsaka en
distraktion och tar uppmärksamheten från fordonet
och vägen. Ta noga i åtanke riktning och avstånd
när du monterar mikrofonen. Bekräfta att förarens
röst lätt kan fångas upp från den valda platsen.
Mikrofon
Kabelklämma
(säljs separat)
3 Ta bort monteringskassetten från
huvudenheten.
Den här enheten
Kassettnycklar
(medföljer)
Skjut in enheten i monteringskassetten och
sätt fast den.
Monteringskassett
(medföljer)
Instrumentbräda
Den här enheten
Frontplåt*
2
(medföljer)
Tryck-
plåtar*
1
Kassettnyckel
Gummihatt
(medföljer)
Sexkantsbult
(medföljer)
*1 Om den installerade monteringskassetten är lös i
instrumentbrädan kan du åtgärda det genom att böja
tryckplåtarna något.
*2 Den medföljande frontplåten kan monteras.
4 Om
bil
ba
gu
fin
ska
me
jor
skr
An
en
Sexk
Meta
Jor
För skr
skruv f
Koppli
(Om ACC
Om du
(säljs se
Diagra
Om str
mängd
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
13-SE
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
tten och
är enheten
*
2
r)
lös i
m att böja
4 Om det redan finns ett fäste på
bilen sätter du i den långa bulten på
baksidan av INE-W925R och sätter på
gummihatten på bulten. Om det inte
finns något monteringsstöd på bilen
skall huvudenheten förstärkas med
metallbygeln (medföljer ej). Anslut
jordkabeln till en ren metallpunkt med en
skruv (*1), som redan finns på bilens chassi.
Anslut alla andra kablar till INE-W925R
enligt beskrivningen i kopplingsschemat.
Den här
enheten
Skruv
Chassi
*
1
*
2
Sexkants-mutter (M5)
Pinnbult
Metallbygel
Jordledning
r skruven märkt ”*2”, måste du använda en lämplig
skruv för den valda monteringsplatsen.
5 Skjut in INE-W925R i instrumentpanelen
tills det klickar. Detta garanterar att
enheten fästs ordentligt och inte kan
lossna från instrumentbrädan av misstag.
Kopplingsschema för SPST-brytare (säljs separat)
(Om ACC-strömförsörjning inte är tillgänglig)
SPST SW (Tillval)
INE-W925R
ACC
(Röd)
BATTERY
(Gul)
SÄKRING
(5A) (Tillval)
SÄKRING
(20A) (Tillval)
Batteri
Om du inte kan ta ström direkt från tändningslåset, bör du montera en särskild SPST-brytare (Single-Pole, Single-Throw)
(säljs separat) och en säkring (säljs separat).
Diagrammet och säkringens amperevärde som visas ovan gäller då INE-W925R används individuellt.
Om strömkabeln (tändning) från INE-W925R ansluts direkt till fordonsbatteriets pluspol (+) drar INE-W925R en liten
mängd ström (åtskilliga hundra milliampere) även då strömbrytaren är avstängd. Det kan orsaka att batteriet laddas ur.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
14-SE
Användarhandledning Anslutningar
Anslutningar
Anslut
REMOTE TURN-ON
Antenn
iPod VIDEO AV-förlängningskabel
(Medföljer KCU-461iV)
Förlängningskabel för USB
(medföljer)
(Blå/Vit)
REVERSE
(Orange/Vit)
PARKING BRAKE
(Grön)
(Grön/Svart)
GPS-antenn (medföljer)
en iPod/iPhone-
enhet (säljs separat)
Till förstärkare eller equalizer
Till pluspolen på bilens signalkabel för backljuset
Till handbromsens signalkabel
Vänster bak
Vänster fram
Höger fram
Höger bak
Högtalare
(Vit)
(Vit/Svart)
(Grå/Svart)
(Grå)
(Violett/Svart)
(Violet)
Batteri
Tändningslåset
Anslutningssats KCU-461iV
(säljs separat)
USB-minne
(säljs separat)
(Gul/Blå)
IGNITION
(Röd)
BATTERY
(Gul)
GND
(Svart)
10A
ISO-antennanslutning
Nokia-telefon
(säljs separat)
Anslutningssats för Nokia-telefon KCU-
230NK (säljs separat)
Till motorantenn
POWER ANT
(Blå)
Anslutningar 1/2
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
15-SE
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Anslutningar 2/2
REMOTE OUT
(Brun)
REMOTE IN
(Brun)
SPEED SENSOR
(Grön/Vit)
CAMERA1
CAMERA2
Till DAB-antenn
(Gul)
(Röd)
(Vit)
(Gul)
(Röd)
(Vit)
Till videoutgångsanslutning
Till ljudutgångsanslutningar (R, L)
Till videoingångsanslutning
Till ljudingångsanslutningar (R, L)
Förstärkare
Förstärkare
Förstärkare
Vänster bak
Höger bak
Vänster fram
Höger fram
Subwoofers
Till fjärrstyrningsingång
Till fjärrstyrningsutgångens kabel
Till fordonets hastighetspausledning
Till Back-/Annan/kamera
Till Front/Backkamera
4P-anslutning (används ej)
Till rattstyrningens gränssnittsdosa
Mikrofon (medföljer)
et
U-
Anslut denna till boxen för fordonets
bildskärmsgränssnitt (tillval).
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
16-SE
Användarhandledning Specifikationer
Specifikationer
BILDSKÄRMSAVSNITT
Skärmstorlek 6,1”
LCD Genomskinlig typ TN LCD
Driftsystem TFT aktiv matris
Antal bildelement 1 152 000 st.
(800 × 3 × 480)
Antal effektiva bildelement 99% eller fler
Belysningssystem LED
FM TUNER-AVSNITT
Mottagningsomfång 87,5 – 108,0 MHz
Enkanalig användbarkänslighet
8,1 dBf (0,7 µV/75 ohm)
Känslighet vid 50 dB:sstöravstånd
12 dBf (1,1 µV/75 ohm)
Alternativ kanalselektivitet 80 dB
Signalbrusförhållande 65 dB
Stereoseparation 35 dB
Infångningsindex 2,0 dB
MW TUNER-AVSNITT
Mottagningsomfång 531 – 1 602 kHz
Användbar känslighet 25,1 µV/28 dBf
LW TUNER-AVSNITT
Mottagningsomfång 153 – 281 kHz
Känslighet (IEC standard) 31,6 µV/30 dBf
DAB-AVSNITT
Frekvensområde BAND III 174,9 - 239,2 MHz
Frekvensområde L-BAND 1 452,9 - 1 490,6 MHz
Känslighet BAND III -98 dBm
Känslighet L-BAND -96 dBm
Signal/brusförhållande (med JIS-A)
85 dB
Distortion 0,1%
Skillnad på utnivå 0 dB
USB-AVSNITT
USB-krav USB 1.1/2.00
Max. strömförbrukning 1 000 mA
USB-klass USB(uppspelning från enhet)/
USB (masslagringsklass)
Filsystem FAT12/16/32
MP3-avkodning MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
WMA-avkodning Windows Media™ -ljud
AAC-avkodning AAC-LC-format .m4a”-fil
Antal kanaler 2-kanals (Stereo)
Frekvensåtergivning* 5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Total harmonisk förvrängning 0,008 % (vid 1 kHz)
Dynamikomfång 95 dB (vid 1 kHz)
Signalbrusförhållande 100 dB
Kanalseparation 85 dB (vid 1 kHz)
Frekvensomfånget kan variera beroende på
kodningsprogramvara/bitfrekvens.
CD/DVD
Frekvensåtergivning 5 – 20 000 Hz (±1 dB)
*
Svaj (% WRMS) Under den mätbara gränsen
Total harmonisk förvrängning 0,008 % (vid 1 kHz)
Dynamikomfång 95 dB (vid 1 kHz)
Kanalseparation 85 dB (vid 1 kHz)
Signalsystem NTSC/PAL
Horisontell upplösning 500 linjer eller större
Videosignalnivå 1Vp-p (75 ohms)
Signalbrusförhållande för bild DVD: 60 dB
Signalbrusförhållande för ljud 100 dB
PICKUP
Våglängd DVD: 666 nm
CD: 785 nm
Lasereffekt CLASS II
GPS-AVSNITT
GPS mottagningsfrekvens 1 575,42 ±1 MHz
GPS mottagningskänslighet -130 dB max.
BLUETOOTH-DELEN
BLUETOOTH-specifikationer Bluetooth V2.1+EDR
Uteffekt +4 dBm max. (Effektklass 2)
Profil HFP (Hands-Free Profile)
OPP (Object Push Profile)
PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile)
GENERAL
Strömförsörjning 14,4 V likström
(11–16 V tolerans)
Driftstemperatur -20°C till + 60°C
Maximal uteffekt 50 W × 4
Spänning ut 4 000 mV/10k ohm
Vikt 2,32 kg
Ljudnivå ut
Preout (fram, bak): 4 V/10k ohm (max.)
Preout (Subwoofer): 4 V/10k ohm (max.)
AUX OUT: 1,2 V/10k ohm
CHASSISTORLEK
Bredd 178 mm
Höjd 100 mm
Djup 164,4 mm
FRONTSTORLEK
Bredd 170 mm
Höjd 95 mm
Djup 18,5 mm
Till följd av fortgående produktförbättringar förbehålls
tten till ändringar av tekniska data och utförande utan
föregående meddelande.
LCD-skärmen är tillverkad med ytterst hög precision.
Andelen fullt fungerande bildpunkter överstiger 99,99%
av hela skärmen. Det innebär att 0,01 % av punkterna
kan vara ständigt tända eller släckta.
Denna
som ä
r
egendo
Reverse
Tillverk
och du
Dolby
Windo
varum
ä
Micros
iPhon
e
iTunes
USA oc
”Made
elektro
ansluta
av utve
som Ap
enhets
säkerhe
använd
kan på
© 2010
Works
varumä
DivX®,
varumä
på lice
BLUET
O
varumä
använd
Inc. ske
”Ljudko
Fraunh
”Med d
privat,
några r
komme
(via ma
media)
och/ell
distribu
deman
sådan a
http://w
©1993-20
Delar ©20
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (SE)
17-SE
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
sen
2)
)
s
s Profile)
mote
rbehålls
ande utan
cision.
r 99,99%
nkterna
Denna produkt innehåller kopieringsskyddsteknologi
som är skyddad av patent i USA och andra intellektuella
egendomsrättigheter som tillhör Rovi Corporation.
Reverse engineering eller demontering är förbjuden.
Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. Dolby
och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
Windows Media och Windows-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som ägs av
Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch och
iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i
USA och andra länder.
”Made for iPod, och ”Made for iPhone, innebär att ett
elektroniskt tillbehör har utvecklats specifikt för att
anslutas till iPod respektive iPhone och har certifierats
av utvecklaren så att de uppfyller de prestandakrav
som Apple ställer. Apple är inte ansvarigt för denna
enhets funktion eller dess överensstämmelse med
säkerhetsföreskrifter och standarder. Notera att
användning av detta tillbehör med iPod eller iPhone
kan påverka trådlösa funktioner.
© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehålls. Nokia och
Works with Nokia är varumärken eller registrerade
varumärken som ägs av Nokia Corporation.
DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör Rovi Corporation och används
på licens.
BLUETOOTH®-märket och logotypen är registrerade
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all
användning av sådana märken av Alpine Electronics,
Inc. sker på licens.
”Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 licensierad av
Fraunhofer IIS och Thomson”.
”Med denna produkt medföljer endast en licens för
privat, icke-kommersiellt bruk och inte en licens eller
några rättigheter för att använda denna produkt för
kommersiell (dvs. inkomstbringande) realtidssändning
(via markbundna nät, satellit, kabel och/eller annan
media), sändning/dataöverföring via internet, intranät
och/eller andra nätverk eller i andra elektroniska
distributionssystem, t.ex. betalkanaler eller audio-on-
demand-applikationer. Det krävs en speciell licens för
sådan användning. Besök
http://www.mp3licensing.com för mer information
©1993-2011 NAVTEQ. Med ensamrätt.
Delar ©2011, Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184

Alpine INE-W925R Bruksanvisning

Kategori
Mottagare för bilmedia
Typ
Bruksanvisning