Bodum 11149 Användarmanual

Kategori
Leksaker
Typ
Användarmanual
30
BISTRO
Välkommen till BODUM
®
Grattis! Du är nu stolt ägare av en elektrisk juicepress
BISTRO från BODUM
®
.
Läs dessa anvisningar noga innan du använder din
elektriska juicepress.
VIKTIGA
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs denna bruksanvisning helt innan du använder pro-
dukten för första gången. Underlåtenhet att beakta
bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna kan leda
till risksituationer.
Kontrollera om produkten är skadad efter uppackning.
Använd inte produkten vid tveksamma fall utan kontakta
din återförsäljare.
Förvara alla förpackningsmaterial (kartonger, plastpåsar
osv.) utom räckhåll för barn (kvävningsrisk eller skade-
risk).
Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Använd
den inte utomhus.
Ställ inte produkten i närheten av gas- eller elspisar eller
i en varm ugn.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på
grund av felaktig användning. Använd produkten endast
i avsett syfte.
Låt inte barn leka med produkten.
Om produkten används i närheten av barn eller andra
som inte kan förstå den krävs uppsikt.
Denna produkt är inte avsedd för små barn eller svaga
personer, om inte en ansvarig håller uppsikt och ser till
att den används på ett säkert sätt.
Berör inte produkten med fuktiga eller blötahänder.
Berör inte nätkabeln eller kontakten med blöta händer.
Håll alltid i kontakten och inte i kabeln när du drar ut
den. Låt inte kabeln hänga ner från bord eller arbetsbänk
och se till att den inte kommer i kontakt med några heta
ytor. Ta aldrig en elektrisk produkt i drift när nätkabeln
eller kontakten är skadad, efter att fel har uppstått eller
om produkten är skadad på något sätt.
Användning av tillbehör som inte rekommenderats av till-
verkaren kan leda till bränder, stötar eller personskador.
Om ett fel uppstår stängs produkten av. Försök inte att
reparera den själv. Genomför alla reparationer hos en
verkstad som auktoriserats av tillverkaren. Underlåtenhet
att beakta ovan nämnda säkerhetsanvisningar kan påver-
ka säkerheten hos produkten.
31
BRUKSANVISNING
Skadade kablar får av säkerhetsskäl endast bytas ut av
tillverkaren, en kundtjänstmedarbetare eller en annan
kvalificerad person.
Under rengöring av produkten får den inte vara ansluten
till strömnätet.
Stället måste vara torrt innan du använder produkten.
Dra ut kontakten efter användning och innan rengöring.
Doppa aldrig produkten i vatten: Tänk på att det är en
elektrisk apparat.
Innan du byter ut tillbehör eller andra delar som är rörliga
måste produkten stängas av och kontakten dras ur.
Rengör produkten med en borste eller en fuktig trasa.
Doppa inte kabel och kontakt i vatten eller annan vätska. Det
kan leda till bränder, elektriska stötar eller personskador.
Berör inga rörliga delar.
UPPSTÄLLNING
Ställ produkten på en jämn och stabil yta som inte är varm
eller befinner sig i närheten av en värmekälla. Ytan måste
vara torr. Förvara produkten och kabeln utom räckhåll för
barn.
Se till att spänningen som finns angiven på typskylten
motsvarar den i det land där du befinner dig. Anslut
endast produkten till ett jordat uttag med en tolerans
på minst 6 A. (Använd en jordfelsbrytare, din elektriker
kan informera dig om detta.) Av säkerhetsskäl måste
kontakten vara tillgänglig medan du använder produk-
ten. Tillverkaren ansvarar inte för olyckor som orsakas av
felaktig eller obefintlig jordning av produkten.
Om kontakten inte passar för produkten, låt en licensierad
elektriker byta ut den.
SPARA DENNA
BRUKSANVISNING
32
BISTRO
SYMBOLFÖRKLARING:
A Lock
B Sil
C Juicebehållare
D Pip
E Motorenhet
F Kabelförvaring i sockeln
POLARITET (endast USA)
Denna produkt är utrustad med en polsäker kontakt.
(En anslutning är bredare än den andra).
För att förhindra elektriska stötar passar denna kontakt
endast på ett sätt i ett polsäkert uttag. Om kontakten inte
passar problemfritt i uttaget, vänd på den. Om den fort-
farande inte passar, kontakta en kvalificerad elektriker.
Försök inte att förändra kontakten på något sätt.
ANVÄNDA PRODUKTEN
Sätt i kontakten i ett uttag.
Ta av locket.
Ställ ett lämpligt glas under pipen.
Tryck pipen neråt. Juicen kan nu rinna ner direkt i glaset. (1)
Produkten slås på när du trycker ner en halv citrusfrukt på
toppen. (2)
Tryck inte alltför hårt: om motorn börjar låta högre eller
roterar betydligt långsammare är trycket på toppen för
hårt.
Låt motorn svalna efter tre minuters drift.
Berör inte juicebehållaren under drift. Håll alltid i produk-
tens undre del där motorn är placerad.
Stäng locket, tryck på ovanifrån och fortsätt trycka några
sekunder tills fruktköttet är separerat från fruktsaften. På
detta sätt får du ut mer fruktsaft. (3)
Arbeta aldrig med denna funktion i mer än 15 sekunder.
KABELFACK
Överflödig kabel kan du fästa i kabelfacket i produktens
undre del.
33
BRUKSANVISNING
RENGÖRING
Dra ur kontakten.
Ta av lock, sil och juicebehållare och rengör dem (de tål
diskmaskin).
Vrid pipen för att få av dem. (4) Torka av motordelen med
en fuktig trasa. Doppa den inte i vatten.
TEKNISK INFORMATION
Nominell spänning EURO 220 till 240V/50 Hz
Nominell spänning USA 120 V/60 Hz
Nominell effekt EURO 80 till 100 Watt
Nominell effekt USA 100 Watt
Kabellängd ca. 110 cm
Godkänd i EU och USA ETL, CETL, GS, CE
MATERIAL
Rostfritt stål, plast, silikon
KUNDTJÄNST OCH GARANTIVILLKOR
Alla BODUM
®
-produkter tillverkas i högkvalitativa material
med långlivstid. Om en del trots detta måste bytas ut, kon-
takta ett av följande: din BODUM
®
-åteförsäljare - BODUM
®
-
butiken - BODUM
®
-representanten i ditt land eller vår hem-
sida www.bodum.com.
Garanti. BODUM
®
ger en garanti på två år efter inköps-
datum på den elektriska citruspressen «BISTRO». Garantin
omfattar materialfel och produktions- eller konstruktions-
fel. Dessa ersätts utan kostnad om alla garantivillkor är
uppfyllda. Full återbetalning är inte möjligt.
Garantivillkor. Försäljaren måste ha fyllt i garantisedeln vid
tidpunkten för köpet. Garantitjänster får endast utföras av
BODUM
®
-auktoriserade representanter. BODUM
®
ger inga
garantier för skador som har uppstått på grund av felaktig
eller icke fackmässig användning, normal förslitning, felak-
tigt underhåll eller reparationer eller manipulering utförd
av personer som inte är auktoriserade.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47

Bodum 11149 Användarmanual

Kategori
Leksaker
Typ
Användarmanual