Microlife MT 300 Användarmanual

Kategori
Digitala kroppstermometrar
Typ
Användarmanual
MT 300
IB MT 300 N-V10 1418
4 2 1 3
Description of this Thermometer
Important Safety Instructions
Follow instructions for use. This document provides important
product operation and safety information regarding this device.
Please read this document thoroughly before using the device and
keep for future reference.
The instrument may be used only for measuring body temperature!
The minimum measurement time until the beep is heard must be
maintained without exception!
Ensure that children do not use this device unsupervised; some
parts are small enough to be swallowed.
Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as
mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance
of 3.3 m from such devices when using this device.
Protect the instrument from impact and dropping!
Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning
and Disinfecting» to clean the instrument.
We recommend this instrument is tested for accuracy every two
years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please
contact Microlife-Service to arrange the test.
WARNING: The measurement result given by this device is
not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.
Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not with
domestic waste.
Read the instructions carefully before using this device.
Type BF applied part
Turning on the Thermometer
To turn on the thermometer, press the ON/OFF button 1; a short
beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All
segments should be displayed.
Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a
flashing «°C» appear at the display field 2. The thermometer is now
ready for use.
Function Test
Correct functioning of the thermometer is tested automatically each
time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccu-
racy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement
becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.
Using the Thermometer
Choose the preferred measuring method. When taking a measure-
ment, the current temperature is continuously displayed and the «°C»
symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer
flashing, this means that the measured increase in temperature is less
than 0.1 °C in 16 seconds and that the thermometer can now be read.
To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing
the ON/OFF button 1. Otherwise the thermometer will automatically
turn off after about 10 minutes.
Storage of Measured Values
If the ON/OFF button 1 is pressed for more than 3 seconds when
turning on the thermometer, the automatically stored maximum
temperature during the last measurement will be displayed. At the
same time, a «M» for memory will appear on the display. About
2 seconds after the button is released, the temperature value disap-
pears and the thermometer is ready for measurement.
Measuring methods / Normal body temperature
In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Position the thermometer in one of the two pockets under the
tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring
sensor 4 must be in good contact with the tissue. Close your mouth
and breathe evenly through the nose to prevent the measurement
from being influenced by inhaled/ exhaled air.
Approx. measuring time: 1 minute!
In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
This is the most reliable measuring method, and is especially suit-
able for infants and small children. Carefully insert the measuring
sensor 4 of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.
Approx. measuring time: 1 minute!
In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
To receive more reliable results we recommend measuring temper-
ature orally or rectally. A minimum measurement time of 3-5 minutes
is recommended regardless of the beep sound.
Cleaning and Disinfecting
Use an alcohol swab or cotton tissue moistened with alcohol (70%
Isopropyl) to clean the thermometer. Avoid wiping the display with
Isopropyl alcohol to protect it from fading.
Please never immerse into liquids!
Battery Replacement
When the
«»
symbol (upside-down triangle) appears at the display
field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery
remove the battery compartment cover
3
from the thermometer. Insert
the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the
same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.
Technical Specifications
This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.
Guarantee
We grant you a
2
year guarantee after the date of purchase. Any damage
caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The
battery and packaging are excluded from the guarantee. All other
damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted with the
purchase receipt. Please pack your defective instrument well and send
with sufficient postage to the
Microlife
distributor.
1 ON/OFF button
2 Display
3 Battery compartment cover
4 Measuring sensor
Type: Maximum thermometer
Measurement range: 32.0 °C to 42.9 °C
Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)
Measurement accuracy: ± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
Operating conditions: 10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Storage conditions: -25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Battery: 1.5/1.55 V; SR41
Battery lifetime: approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP Class: IP22
Reference to
standards:
EN 12470-3, clinical thermometers;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Expected service life: 5 years or 10000 measurements
EN
Beskrivning av termometer
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Följ instruktionerna för användning. Detta dokument ger viktig infor-
mation om funktion och säkerhet för denna utrustning. Var vänlig
och läs detta dokument noggrant före användning av utrustningen
och behåll dokumentet för framtida referens.
Detta instrument får endast användas för att mäta kroppstemperatur.
Den föreskrivna mättiden måste följas ända till pipljud!
Se till att instrumentet inte hanteras av små barn; vissa delar är till-
räckligt små för att kunna sväljas.
Använd inte instrumentet i närheten av elektromagnetiska starka
fält, t.ex. installationer av mobiltelefoner eller radioapparater. Håll ett
avstånd på minst 3.3 m från sådan utrustning när detta instrumentet
används.
Skydda instrumentet mot stötar och tappa det inte i golvet.
Undvik omgivningstemperatur över 60 °C. Doppa ALDRIG instru-
mentet i kokande vatten!
Använd endast desinfektionsmedlet som nämns i listan i avsnitt
«Rengöring och desinficering» för att rengöra instrumentet.
Vi rekommenderar att instrumentet kontrolleras noggrant vartannat år
eller efter mekanisk skada (t.ex. om instrumentet har tappats i golvet).
Vänligen kontakta din
Microlife
återförsäljare för eventuell kontroll.
VARNING:
Det erhållna mätresultatet som erhållits med detta
instrument är ej en diagnos! Lita ej enbart på mät resultatet.
Batterier och elektroniska instrument skall avfallshanteras
enligt gällande miljölagstiftning. Släng inte i hushållssoporna.
Läs instruktionerna noggrant innan du använder instru-
mentet.
Tillämplighetsklass BF
Starta termometern
Tryck på PÅ/AV-knappen 1 för att starta termometern, ett kort pipljud
ljuder «termometer PÅ». Ett test utförs på bildskärmen. Alla segment
ska visas.
Vid en omgivningstemperatur under 32 °C visas ett «L» och ett blin-
kande «°C» på bildskärmen 2. Termometern är nu klar att användas.
Funktionstest
Termometern funktionskontrolleras automatiskt varje gång den
startas. Om ett fel uppkommer (mätfel) visas detta med «ERR» på
bildskärmen och mätning kan inte utföras. Termometern kan i detta fall
inte användas och måste ersättas.
Användning av termometern
Välj den mätningsmetod du vill ha. Under en mätning visas den aktu-
ella temperaturen i displayen hela tiden och symbolen «°C» blinkar.
När ett pipljud hörs 10 gånger och om «°C» inte längre blinkar betyder
detta att den uppmätta temperaturökningen är lägre än 0.1 °C under
16 sekunder och termometern kan nu avläsas.
Stäng av termometern genom att trycka PÅ/AV-knappen 1 en kort
stund för att spara på batteriet. I annat fall stänger termometern av sig
automatiskt efter 10 minuter.
Spara uppmätta värden
Håll in PÅ/AV-knappen
1
i mer än
3
sekunder när termometern startas.
Då visas den senast mätta temperaturens högsta värde som sparats
automatiskt på bildskärmen. Samtidigt visas ett
«M»
för minne på bild-
skärmen. Temperaturvärdet försvinner ca.
2
sekunder efter att knappen
släppts och termometern är färdig att användas för nästa mätning.
Mätmetoder / Normal kroppstemperatur
I munnen (oralt) / 35.5 - 37.5 °C
Placera termometern i en av fickorna under tungan, till vänster eller
höger om tungroten. Mätsensorn 4 skall ligga mot vävnaden. Stäng
munnen och andas lugnt genom näsan så att inte mätningen
påverkas av in-/utandningsluften.
Mättid cirka 1 minut.
I anus (rektalt) / 36.6 - 38.0 °C
Detta är den mest tillförlitliga metoden och passar bäst för spädbarn
och yngre barn. Placera mätsensorn 4 försiktigt ca. 2 till 3 cm in i
anus.
Mättid cirka 1 minut.
I armhålan (axellt) / 34.7 - 37.3 °C
Vi rekommenderar att temperaturen mäts oralt eller rektalt för att
erhålla säkra resultat. Den kortaste rekommenderade mätningstiden
är 3-5 minuter även om instrumentet ger pip-ljudet.
Rengöring och desinficering
Använd en alkoholtuss eller en bomullstuss fuktad med alkohol (70 %
isopropylalkohol) för rengöring av termometer. Undvika att torka av
skärmen med isopropylalkohol för att skydda den från blekning.
Doppa ej ned under vätska!
Byte av batteri
När «» (uppochnedvänd triangel) visas på bildskärmen är batteriet
tomt och måste bytas. Öppna batterifackets lock 3 på termometern.
Lägg i ett nytt batteri med +-polen uppåt. Kontrollera att batteriet är av
samma typ som det gamla batteriet. Batterierna finns att köpa i alla
butiker som säljer batterier.
Tekniska data
Instrumentet uppfyller de krav som ställs i EU:s direktiv 93/42/EEC.
Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.
Garanti
Vi ger 2 års garanti på detta instrument från och med datumet för
köpet. Garantin ersätter inte skador som uppkommit på grund av
ovarsam eller felaktig hantering av instrumentet. Garantin gäller inte
för batteri och förpackning. Övriga anspråk på skadeståd tas inte i
beaktande. Anspråk på ersättning måste åtföljas av inköpskvitto.
Förpacka instrumentet väl, betala ett tillräckligt porto och skicka det till
din återförsäljare av Microlife.
1 PÅ/AV-knapp
2 Bildskärm (display)
3 Batterifackets lock
4 Mätsensor
Typ: Maximaltermometer
Mätområde: 32.0 °C till 42.9 °C
Temp. < 32.0 °C: Visar «L» vid låg (för låg)
Temp. > 42.9 °C: Visar «H» vid hög (för hög)
Mätnoggrannhet: ± 0.1 °C mellan 34 °C och 42 °C
Driftsförhållanden: 10 - 40 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Förvaringsförhållanden: -25 - +60 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Batteri: 1.5/1.55 V; SR41
Batteriets livslängd: ca. 4500 mätningar (använd ett nytt batteri)
IP Klass: IP22
Uppfyllda normer: EN 12470-3, kliniska termometrar;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Förväntad användningstid: 5 år eller 10000 mätningar
SV
Kuumemittarin kuvaus
Tärkeät turvallisuusohjeet
Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä laitteen käyttö- ja turvallisuusohjeita.
Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja noudata
tarkoin siinä annettuja ohjeita. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä
varten.
Tätä laitetta voidaan käyttää ainoastaan kehonlämmön mittaamiseen.
Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari antaa
äänimerkin mittauksen loppumisesta!
Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman valvontaa; jotkut
osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi.
Älä käytä laitetta vahvojen sähkömagneettisten kenttien, kuten
matkapuhelimien tai radiolaitteiden lähellä. Pidä mittari vähintään
3,3 m etäisyydellä edellä mainituista laitteista käyttäessäsi sitä.
Suojaa laite iskuilta ja putoamiselta.
Älä säilytä kuumemittaria yli 60°C:n lämpötilassa. ÄLÄ MILLOINKAAN
aseta laitetta kiehuvaan veteen!
Käytä ainoastaan osiossa «Puhdistus ja desinfiointi» mainittuja
puhdistusaineita tuotteen puhdistukseen.
Suosittelemme tuotteen tarkkuuden testaamista joka toinen vuosi tai
mekaanisen iskun jälkeen (esim. jos laite on päässyt putoamaan).
Ota yhteys Microlife-jälleenmyyjään testin järjestämiseksi.
VAROITUS! Tämän laitteen antama mittaustulos ei ole
diagnoosi. Älä luota vain mittaustulokseen.
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten,
voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjät-
teiden mukana.
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Kuumemittarin käynnistäminen
Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta 1; lyhyt ääni-
merkki merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari
suorittaa näyttötestin ja näyttää kaikki parametrit.
Ympäristön lämpötilan ollessa alle 32°C, «L»-merkki ja vilkkuva «°C»
ilmestyvät näytölle 2. Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.
Toimintatesti
Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen
käynnistyksen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mit-
tauksen epätarkkuutta), niin näyttöön tulee siitä ilmoittava «ERR» eikä
mittausta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari
tulee vaihtaa uuteen.
Kuumemittarin käyt
Valitse mieleisesi mittaustapa. Mittaamisen aikana kuumemittari
näyttää mitattua lämpötilaa ja «°C»-merkki vilkkuu. Kun äänimerkki
kuuluu 10 kertaa ja «°C»-merkki lakkaa vilkkumasta, on lämpötilan
nousu alle 0,1 °C 16 sekunnissa ja kuumemittaria voidaan nyt lukea.
Pariston käyttöikää voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla
lyhyesti ON/OFF-painiketta 1. Muussa tapauksessa kuumemittari
sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.
Mittaustulosten tallennus
Jos ON/OFF-painiketta 1 pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuume-
mittaria käynnistettäessä, niin yttöön tulee viimeisimmän mitta-
uksen yhteydessä automaattisesti tallennettu korkein lämpötila.
Samanaikaisesti muistia merkitsevä «M» ilmestyy näyttöön. Lukema
häviää 2 sekunnin kuluttua painikkeen vapauttamisesta ja kuumemit-
tari on valmis mittaamaan.
Mittaustavat / Normaali ruumiinlämpö
Mittaus suusta (oraalinen) / 35,5 - 37,5 °C
Aseta kuumemittari toiseen kielen alapuolella olevista taskuista,
joko kielen juuren vasemman tai oikean puoleiseen taskuun. Mit-
tausanturin 4 täytyy olla asetettu tiiviisti kudosta vasten. Tämän
jälkeen suu tulee sulkea ja hengittää tasaisesti nenän kautta, jotta
mittaustulos ei vääristy sisään- tai uloshengitetyn ilman takia.
Arvioitu mittausaika: 1 minuutti!
Mittaus peräaukosta (rektaalinen) / 36,6 - 38,0 °C
Tämä on kaikkein luotettavin mittaustapa, joka soveltuu erityisesti
vauvoille ja pikkulapsille. Työnnä kuumemittarin mittausanturi 4
varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen.
Arvioitu mittausaika: 1 minuutti!
Mittaus kainalosta / 34,7 - 37,3 °C
Luotettavien tulosten saamiseksi suosittelemme lämpötilan mittaa-
mista suusta tai peräaukosta. Vähintään 3-5 minuutin mittausaikaa
suositellaan äänimerkistä huolimatta.
Puhdistus ja desinfiointi
Puhdista kuumemittarin kotelo ja mittausanturi alkoholiin kostutetulla
vanupuikolla tai puuvillakankaalla (70 % isopropyyliä). Vältä näytön
pyyhkimistä isopropyylialkoholilla suojataksesi sitä haalistumasta.
Älä koskaan kasta nesteeseen!
Pariston vaihto
Kun näyttöön ilmestyy «» (kärjellään oleva kolmio), on paristo tyhjä
ja vaatii vaihtamista. Vaihda paristo irrottamalla ensin paristolokeron
kansi 3 kuumemittarista. Aseta uusi paristo sisään niin, että + on
ylöspäin. Varmista, että sinulla on käytettävissäsi samantyyppisiä
paristoja. Paristoja voi ostaa kaikista paristoja myyvistä liikkeistä.
Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista
asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Takuu
Myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä. Takuu ei koske virheelli-
sestä käsittelystä aiheutuvia vaurioita. Paristo ja pakkaus eivät
myöskään sisälly takuuseen. Muita vahingonkorvausvaatimuksia ei
oteta huomioon. Viallisen laitteen ostotosite on liitettävä mukaan.
Pakkaa viallinen laite huolellisesti ja postita se riittävin postimaksuin
varustettuna Microlife-jälleenmyyjälle.
1 ON/OFF-painike
2 Näyttö
3 Paristolokeron kansi
4 Mittausanturi
Tyyppi: Maksimaalinen kuumemittari
Mittausalue: 32,0 - 42,9 °C
Lämpötila < 32,0 °C: osoitetaan näytössä merkillä «L»
(liian alhainen)
Lämpötila > 42,9 °C: osoitetaan näytössä merkillä «H»
(liian korkea)
Mittaustarkkuus: ± 0,1 °C alueella 34 °C ... 42 °C
Käyttöolosuhteet: 10 - 40 °C; 15-95% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Säilytysolosuhteet: -25 - +60 °C; 15-95% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Paristo: 1,5/1,55 V; SR41
Paristojen käyttöikä: noin 4500 mittausta (uusi paristo)
IP luokka: IP22
Viittaukset normeihin: EN 12470-3, kliiniset kuumemittarit;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Odotettavissa oleva
käyttöikä: 5 vuotta tai 10000 mittausta
FI
Beskrivelse af dette termometer
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Følg brugsanvisningen. Dette dokument indeholder vigtige informa-
tioner om betjeningen af denne enhed samt sikkerhedsoplysninger.
Læs venligst dette dokument grundigt, inden du bruger enheden, og
opbevar det til senere brug.
Termometeret må kun anvendes til at måle kropstemperatur!
Minimumsmåletiden - indtil signalet (bippet) lyder - skal overholdes
uden undtagelse!
Sørg for at børn ikke anvender apparatet uden opsyn, da nogle dele
er små nok til at kunne sluges.
Anvend ikke apparatet tæt på elektromagnetiske felter som f.eks.
mobiltelefoner eller radioinstallationer. Hold en minimumsafstand på
3,3 m. til disse apparater, under brugen af apparatet.
Apparatet skal beskyttes mod stød og slag!
Den omgivende temperatur bør ikke overskride 60 °C. Termome-
teret må IKKE koges!
Brug kun desinfektionsmidler, der er nævnt under punktet
«Rengøring og desinfektion», når apparatet renses.
Vi anbefaler, at dette apparat testes for nøjagtighed hvert andet år
eller efter mekaniske påvirkninger (f.eks. efter at være tabt). Kontakt
Microlife-Service for at få udført testen.
ADVARSEL: Måleresultatet som man får på dette apparat er
ikke en diagnose! Stol derfor ikke kun på måleresultatet.
Batterier og elektroniske apparater skal bortskaffes i over-
ensstemmelse med de lokalt gældende regler. Altså ikke
sammen med husholdningsaffald.
Læs instruktionerne omhyggeligt før brug af enheden.
Type BF godkendt
Termometeret tændes
For at tænde termometeret, trykkes på tænd/sluk-knappen 1; et kort
bip angiver «termometer tændt». Der gennemføres en displaytest.
Alle symboler bliver vist i displayet.
Ved en omgivelsestemperatur under 32 °C, vises «L» og et blinkende
«°C» vises i displayet 2. Termometeret er nu klart til brug.
Funktionstest
Hver gang der tændes for termometeret, kontrolleres det, om det
fungerer korrekt. Hvis der konstateres en fejlfunktion (unøjagtig
måling), vises dette med «ERR» i displayet og målingen kan ikke
gennemføres. I dette tilfælde skal termometeret skiftes ud.
Brug af termometeret
Vælg den foretrukne målemetode. Under målingen vises den aktuelle
temperatur konstant og «°C» symbolet blinker. Hvis bippet høres 10
gange og «°C» ikke længere blinker, betyder det, at den målte tempe-
raturstigning er mindre end 0,1 °C på 16 sekunder, og at termometeret
nu kan aflæses.
Batteriets levetid forlænges, hvis man trykker på tænd/sluk-knappen
1 efter brug. Ellers vil termometeret automatisk slukke efter cirka
10 minutter.
Lagring af måleværdier
Hvis du holder tænd/sluk-knappen 1 nede i mere end 3 sekunder,
når du tænder for termometeret, vises den maksimumstemperatur,
der blev målt ved sidste måling. Samtidigt vises et lille «M» for
«memory» i displayet. Omkring 2 sekunder efter at du slipper
knappen, forsvinder denne værdi, og termometeret er klar til måling.
Målemetoder / Normal kropstemperatur
I munden (oralt) / 35,5 - 37,5 °C
Placér termometeret i en af de to lommer under tungen, til venstre
eller højre for tungeroden. Målesensoren 4 skal være i god kontakt
med vævet. Luk din mund og træk vejret jævnt gennem næsen for
at undgå, at målingen bliver påvirket af indåndings- eller udåndings-
luften.
Cirka måletid: 1 minut!
I endetarmen (rektalt) / 36,6 - 38,0 °C
Dette er den mest pålidelige målemetode og er særligt velegnet til
børn. Før varsomt målesensoren 4 på termometeret 2 til 3 cm ind
i endetarmsåbningen.
Cirka måletid: 1 minut!
I armhulen / 34,7 - 37,3 °C
For at opnå mere pålidelige resultater anbefaler vi at måle tempera-
turen oralt eller rektalt. En minimums målings tid på 3-5 minutter
anbefales uanset bip-lyden.
Rengøring og desinfektion
Brug en vatpind fugtet med alkohol (70 % isopropyl) for at rengøre
termometeret. Undgå at aftørre skærmen med isopropylalkohol for at
beskytte den mod misfarvning.
Nedsænk aldrig hele termometeret i væsker!
Udskiftning af batteri
Når «» symbolet (nedadvendt trekant) vises i displayet, er batteriet
fladt og skal udskiftes. For at skifte batteriet fjernes låget til batteri-
rummet 3 fra termometeret. Isæt det nye batteri med + øverst. Sørg
for at have et batteri af samme type ved hånden. Batterier kan købes
i enhver forretning med elektriske artikler.
Tekniske specifikationer
Denne enhed overholder kravene i det Medicinske Udstyr Direktiv 93/
42/EEC.
Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Garanti
Microlife i giver 2 års garanti efter købsdatoen. Beskadigelse forår-
saget af forkert brug vil ikke være dækket af garantien. Batteri og
emballage er heller ikke dækket af garantien. Ved alle andre former for
skade på instrumentet dækker garantien ikke. Krav om garantiydelse
skal fremsendes med købskvittering. Det defekte instrument pakkes
forsvarligt og sendes med tilstrækkelig porto til Microlife forhandleren.
1 Tænd/sluk-knap
2 Display
3 Låg til batterirum
4 Målesensor
Type: Maksimum termometer
Måleområde: 32,0 °C til 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: display «L» lav (for lav)
Temp. > 42,9 °C: display «H» høj (for høj)
Målenøjagtighed: ± 0,1 °C mellem 34 °C og 42 °C
Driftsvilkår: 10 - 40 °C; 15-95 % max. relativ fugtighed
Opbevaringsforhold: -25 - +60 °C; 15-95 % max. relativ fugtighed
Batteri: 1,5/1,55 V; SR41
Batteriets levetid: Cirka 4500 målinger (ved brug af et nyt batteri)
IP klasse: IP22
Reference til standarder: EN 12470-3, kliniske termometre;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Forventede levetid: 5 år eller 10000 målinger
DA
Beskrivelse av dette termometeret
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Følg instruksjonene for bruk. Dette dokumentet inneholder viktig infor-
masjon om driften av denne enheten samt sikkerhetsinformasjon. Les
dette dokumentet nøye før du bruker enheten, og lagre den for senere
bruk.
Instrumentet skal kun brukes til måling av kroppstemperatur!
Den korteste tiden før det høres et lydsignal, må overholdes uten
unntak!
Sørg for at barn ikke bruker apparatet uten tilsyn fordi noen deler er
så små at de kan svelges.
Bruk ikke apparatet i nærheten av sterke elektromagnetiske felter som
f.eks. mobiltelefoner eller radioinstallasjoner. Hold en minimumsav-
stand på 3,3 meter fra elektroniske apparater når du bruker dette
apparatet.
Beskytt instrumentet mot støt og fall!
Unngå omgivelsestemperaturer over 60 °C. Instrumentet må ALDRI
kokes!
Bruk bare vanlige desinfeksjonsmidler som er oppgitt i avsnitt
«Rengjøring og desinfisering» til rengjøring av instrumentet.
Vi anbefaler å teste dette instrumentets nøyaktighet med 2 års
mellomrom eller etter mekaniske støt (f.eks. at det har falt på gulvet).
Ta kontakt med Microlife-service for å få utført testen.
ADVARSEL:
Måleresultatet som du får på dette instrumentet,
er ikke en diagnose! Stol derfor ikke bare på måleresultatet.
Batterier og elektroniske apparater må kasseres i samsvar
med lokale forskrifter, men ikke sammen med husholdnings-
avfall.
Les instruksjonene nøye før dette apparat tas i bruk.
Type BF utstyr
Slå på termometeret
Termometeret slås på med et trykk på PÅ/AV-tasten 1; et kort
lydsignal signaliserer «termometer PÅ». Det utføres en test av
displayet. Alle symboler skal vises.
Ved en omgivelsestemperatur på under 32 °C vises da en «L» og et
blinkende «°C» i displayet 2. Nå er termometeret klart til bruk.
Funksjonstest
Termometeret testes automatisk for korrekt funksjon hver gang det
slås på. Dersom det oppdages en feil funksjon (unøyaktig måling),
vises dette med «ERR» på displayet, og da er det umulig å måle. I
dette tilfellet må termometeret utskiftes.
Bruk av termometeret
Velg anbefalte målemetode. Under en måling vises den aktuelle
temperaturen kontinuerlig og symbolet «°C» blinker. Dersom lydsig-
nalet høres 10 ganger og «°C» ikke lenger blinker, betyr dette at den
målte stigning i temperaturen er mindre enn 0,1 °C i 16 sekunder og
at temperaturen nå kan avleses.
For å spare på batteriet kan termometeret slås av med et kort trykk på
PÅ/AV-tasten 1. I motsatt fall vil termometeret automatisk bli slått av
etter ca 10 minutter.
Lagring av målte verdier
Dersom PÅ/AV-tasten 1 holdes inne i mer enn 3 sekunder når termo-
meteret slås på vises den maksimale temperaturen som automatisk
ble lagret under siste måling. Samtidig vises i displayet et «M» for
minne. Cirka 2 sekunder etter at tasten slippes forsvinner temperatur-
visningen og termometeret er klart til måling.
Målemetoder / Normal kroppstemperatur
I munnen (oralt) / 35,5 - 37,5 °C
Plassér termometeret i en av de to hulrommene under tungen, på
venstre eller høyre side av tungens bakkant. Målesonden
4
må ha
god kontakt med vevet. Lukk munnen og pust jevnt gjennom nesen for
å unngå at målingen blir påvirket av luft som suges inn og blåses ut.
Omtrentlig måletid: 1 minutt!
I anus (rektalt) / 36,6 - 38,0 °C
Dette er den mest pålitelige målemetoden, og den egner seg
spesielt for barn og småbarn. Termometerets målesonde 4 føres
forsiktig 2 til 3 cm inn i analåpningen.
Omtrentlig måletid: 1 minutt!
I armhulen (aksillært) / 34,7 - 37,3 °C
For å oppnå mer pålitelige resultater anbefaler vi å måle temperaturen
oralt eller rektalt. Et minimum måletid på
3-5
minutter er anbefalt uten
hensyn til pipelyden.
Rengjøring og desinfisering
Bruk en vattpinne eller klut fuktet med alkohol (70% isopropyl) for å
rengjøre termometeret. Unngå å tørke skjermen med Isopropyl
alkohol for å beskytte den mot falming.
Termometeret må ikke senkes ned i væsker!
Bytte av batteri
Når symbolet
«»
(omvendt trekant) vises i displayet, er batteriet flatt
og må byttes. Når batteriet skal byttes fjernes batterirommets deksel
3
fra termometeret. Sett inn et nytt batteri med polen + øverst. Sørg for å
ha et batteri av samme type for hånden. Batterier fås kjøpt i alle butikker
som selger elektronisk utstyr.
Tekniske spesifikasjoner
Dette apparatet oppfyller kravene til Rådsdirektiv om medisinsk utstyr
93/42/EØS.
Det tas forbehold om tekniske endringer.
Garanti
Det er 2 års garanti fra kjøpsdato. All skade som skyldes uforsvarlig
behandling, vil ikke bli dekket av garantien. Batteri og emballasje er
heller ikke dekket av garantien. Alle andre former for skadeerstatning
er utelukket. Krav som fremsettes under garantien, må ledsages av
kvittering. Det defekte instrumentet pakkes forsvarlig og sendes med
tilstrekkelig frankering til forhandleren av Microlife.
1 PÅ/AV-tast
2 Display
3 Batterirommets deksel
4 Målesonde
Type: Maksimumtermometer
Måleområde: 32,0 °C til 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: viser «L» som betyr Lav (for lavt)
Temp. > 42,9 °C: viser «H» som betyr Høy (for høyt)
Målenøyaktighet: ± 0,1 °C mellom 34 °C og 42 °C
Arbeidsforhold: 10 - 40 °C; 15-95 % relativ maksimal fuktighet
Lagringsforhold: -25 - +60 °C; 15-95 % relativ maksimal fuktighet
Batteri: 1,5/1,55 V; SR41
Batterilevetid: ca. 4500 målinger (med et nytt batteri)
IP klasse: IP22
Referanse til
standarder:
EN 12470-3, kliniske termometre;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Forventet levetid: 5 år eller 10000 målinger
NO
MicrolifeAG,Espenstrasse139
9443Widnau/Switzerland
MT 300
IB MT 300 N-V10 1418
4 2 1 3
Termometra apraksts
Svarīgi drošības norādījumi
Sekojiet lietošanas instrukcijām. Šajā dokumentā ir sniegta svarīga
informācija par produkta ekspluatāciju un tā drošības noteikumiem.
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu un saglabā-
jiet to turpmākai lietošanai.
Instrumentu var izmantot tikai ķermeņa temperatūras mērīšanai!
Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas
signāla izdzirdēšanai!
Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības! Dažas
tā sastāvdaļas ir pietiekami sīkas, lai tās varētu norīt.
Neizmantojiet instrumentu tuvu spēcīgiem elektromagnēt
iskiem
laukiem, piemēram, mobilajiem telefoniem un radiouztvērējiem.
Lietojot šo ierīci, ievērot minimāli 3,3 m attālumu līdz šādām ierīcēm.
Instrumentu nemest zemē un pasargāt pret triecieniem!
Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra
pārsniedz 60 °C. NEKAD nevāriet izstrādājumu!
Instrumenta tīrīšanai izmantojiet tikai pārdošanā pieejamos dezin-
fekcijas līdzekļus, kas uzrādīti nodaļā «Tīrīšana un dezinfekcija».
Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti katru otro gadu vai
pēc mehāniskās ietekmes (piemēram
, nometot to zemē). Lūdzu,
sazinieties ar Microlife dienestu - par testa veikšanu.
UZMANĪBU:
Šīs ierīces parādītais mērījuma rezultāts nav
diagnoze! Nepaļaujieties tikai un vienīgi uz mērījuma rezultātu.
Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē saskaņā ar
vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves atkritumos.
Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasīt instrukciju.
Aizsardzības klase: BF
Termometra ieslēgšana
Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu
1
; īss skaņas signāls
signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts». Tiek veikts displeja tests. Jāuzrāda
visi segmenti.
Pēc tam, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 32 °C, displeja
lauciņā
2
tiek parādīts
«L»
un mirgojošs
«°C»
. Tagad termometrs ir
gatavs lietošanai.
Funkcionēšanas tests
Termometra pareiza funkcionēšana tiek automātiski pārbaudīta katru
reizi, kad termometrs tiek ieslēgts. Ja tiek atklāta nepareiza darbība
(mērīšanas neprecizitāte), displejā parādās paziņojums «ERR» un
mērīšanu veikt nav iespējams. Šādā gadījumā termometrs ir jāmaina.
Termometra lietošana
Izvēlieties nepieciešamo mērījuma metodi. Veicot mērīšanu, displejā tiek
attēlota pašreizējā temperatūra un mirgo
«°C»
simbols. Ja skaņas
signāls noskan 10 reizes un
«°C»
displejā nemirgo, tas nozīmē, ka izmē-
rītais temperatūras palielinājums ir mazāks nekā 0,1 °C 16 sekundēs un
var veikt termometra nolasījumu.
Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi
nospiežot ON/OFF pogu 1. Pretējā gadījumā termometrs automā-
tiski izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.
Mērījumu saglabāšana
Ja ON/OFF poga 1 tiek turēta ilgāk par 3 sekundēm, termometru
ieslēdzot, displejā tiks automātiski saglabāta maksimālā temperatūra
kopš pēdējās mērīšanas reizes. Tajā pašā laikā displejā parādīsies
«M», kas apzīmē atmiņu (memory). Pēc 2 sekundēm, kad poga tiek
palaista vaļā, temperatūras mērījums pazūd, un termometrs ir gatavs
jaunai mērīšanai.
Mērīšanas metodes / Normāla ķermeņa temperatūra
Mutē (orāli) / 35,5 - 37,5 °C
Novietojiet termometru vienā no diviem iedobumiem zem mēles - pa
labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērīšanas sensoram 4 ir jābūt
saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur
degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 1 minūte!
Anālajā atverē (taisnajā zarnā) / 36,6 - 38,0 °C
Šī ir visuzticamākā mērīšanas metode, un jo īpaši ir piemērota zīdai-
ņiem un maziem bērniem. Uzmanīgi ievadiet termometra mērīšanas
sensoru 4 2-3 cm anālajā atverē.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 1 minūte!
Padusē / 34,7 - 37,3 °C
Iesakām pirms lietošanas ielikt termometru padusē, pēc tam piespiest
pogu. Lai saņemtu daudz uzticamākus rezultātus, mēs iesakām mērīt
temperatūru mutē vai taisnajā zarnā. Minimālais mērīšanas laiks ietei-
cams 3-5 minūtes, neatkarīgi no skaņas signāla.
Tīrīšana un dezinfekcija
Lai notīrītu termometra korpusu un mērīšanas galiņu izmantojiet alko-
holā (70% izopropila) samērcētu vates tamponu. Izvairieties slaucīt
displeju ar izopropilspirtu, lai pasargātu to no izbalēšanas.
Lūdzu nekad neiegremdēt šķidrumos!
Bateriju nomainīšana
Kad uz displeja parādās
«»
simbols (otrādi apgriezts trīsstūris), baterija
ir nosēdusies un to nepieciešams apmainīt. Lai nomainītu bateriju, noņe-
miet bateriju nodalījuma vāciņu
3
no termometra. Ielieciet jaunu bateriju
ar + zīmi uz augšu. Pārliecinieties, ka jums ir tāda paša veida baterija
nomaiņai. Baterijas var iegādāties jebkurā elektronisko preču veikalā.
Tehniskā specifikācija
Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm.
Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
Garantija
Mēs garantējam Jums 2 gadu garantiju pēc iegādāšanās datuma. Garan-
tija neattiecas uz jebkādiem bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lieto-
1 Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)
2 Displejs
3 Bateriju nodalījuma vāciņš
4 Mērīšanas sensors
Veids: Maksimuma termometrs
Mērīšanas diapazons: 32,0 - 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: displejā parādās «L» (low), kas
nozīmē zema temp. (pārāk zema).
Temp. > 42,9 °C: displejā parādās «H» (high), kas
nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).
Mērīšanas precizitāte: ± 0,1 °C starp 34 °C un 42 °C
Darbības nosacījumi: 10 - 40 °C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Uzglabāšanas nosacījumi: -25 - +60°C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Baterija: 1,5/1,55 V; SR41
Baterijas derīguma
termiņš: apmēram 4500 mērījumi (lietojot jaunu bateriju)
IP klase: IP22
Atsauce uz standartiem: EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Paredzētais lietderīgās
kalpoš
a
nas termiņš: 5 gadi vai 10000 mērījumi
LV
šanas rezultātā. Arī uz baterijām un iepakojumu garantija neattiecas.
Šādos gadījumos jebkādas prasības par zaudējumu atlīdzināšanu netiek
izskatītas. Garantijas sūdzības ir jāiesniedz kopā ar pirkuma čeku. Lūdzu,
iesaiņojiet bojāto izstrādājumu un nosūtiet to Microlife izplatītājam, sedzot
pasta izdevumus.
Termometro aprašymas
Atsargumo priemonės
Laikykitės naudojimo instrukcijų. Šiame dokumente pateikta svarbi
prietaiso saugos ir naudojimosi informacija. Prieš naudodamiesi
prietaisu atidžiai perskaitykite šį dokumentą ir išsaugokite jį ateičiai.
Prietaisas skirtas tik kūno temperatūros matavimui!
Būtina išlaikyti minimalų matavimo laiką iki pasigirstant signalui!
Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis prietaisu; kai kurios
datalės yra labai smulkios ir vaikai jas gali praryti.
Nesinaudokite prietaisu stiprių elektromagnetinių laukų zonoje, pvz.
prie mobiliojo ryšio telefono ar radijo aparatūros. Naudodamiesi prie-
taisu išlaikykite bent 3.3 m atstumą nuo tokios aparatūros.
Prietaiso nemėtyti ir netrankyti!
Nelaikyti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaiso nevirinti!
Prietaiso valymui naudokite tik pastraipoje «Valymas ir dezinfekcija»
nurodytus dezinfektantus.
Kas 2 metus arba po sutrenkimo (pvz. numetus ant grindų) rekomen-
duojama patikrinti prietaiso tikslumą. Dėl patikros kreipkitės į Microlife.
DĖMESIO! Nepasikliaukite vien tik matavimo rezultatu.
Gauta temperatūros reikšmė dar nereiškia diagnozės.
Baterijų ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų
konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utili-
zuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.
Panaudotos BF tipo dalys
Termometro įjungimas
Įjunkite termometrą, nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1;
trumpas pyptelėjimas reiškia «termometras įjungtas». Vyksta ekrano
testas. Turi matytis visi segmentai.
Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 32 °C, prietaiso ekrane 2
pasirodo «L» ir mirksintis «°C». Termometras parengtas naudojimui.
Veikimo testas
Termometro veikimo patikrinimas įvyksta automatiškai kiekvieną kartą
jį įjungiant. Nustačius veikimo sutrikimus (netikslus matavimas), ekrane
atsiranda simbolis
«ERR»
ir temperatūros matavimas pasidaro nebeį-
manomas. Tokiu atveju termometrą reikia pakeisti.
Kaip naudotis termometru
Pasirinkite matavimo metodą. Visą matavimo laiką ekrane rodoma
daviklio temperatūra, mirksi «°C» simbolis. Kai pasigirsta signalas ir
«°C» nustoja mirksėti, tai reiškia, kad daviklio temperatūra kyla
mažiau nei 0.1 °C per 16 sek. ir temperatūros matavimas baigtas.
Baigę matavimą, norėdami prailginti baterijų tarnavimo laiką, išjunkite
termometrą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką
1
. Termome-
tras taip pat automatiškai išsijungia maždaug po 10 min. nuo paskutinio
matavimo.
Matavimo rezultatų atmintis
Įjungdami termometrą, nuspaustą įjungimo/išjungimo mygtuką 1
palaikykite 3 sek. ir ekrane pamatysite automatiškai įsimintą aukš-
čiausią paskutinio matavimo temperatūrą. Tuo pat metu ekrane
matysis atminties simbolis «M». Dar po 2 sek. termometras persijungs
į matavimo režimą, o atmintyje buvę duomenys bus ištrinti.
Matavimo būdai / Normali kūno temperatūra
Burnoje (oralinis) / 35.5 - 37.5 °C
Įveskite termometrą po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuvio
šaknies pusėje. Matavimo daviklis 4 turi gerai priglusti prie glei-
vinės. Uždarykite burną, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta įkve-
piamo/iškvepiamo oro įtakos.
Apytikrė matavimo trukmė 1 minutė!
Tiesiojoje žarnoje (rektalinis) / 36.6 - 38.0 °C
Patikimiausias matavimo būdas, ypač tinkantis kūdikiams ir
mažiems vaikams. Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį 4
2-3 cm į išangę.
Apytikrė matavimo trukmė 1 minutė!
Pažastyje (aksiliarinis) / 34.7 - 37.3 °C
Norint gauti patikimesnius matavimo rezultatus temperatūrą matuoti
rekomenduojama burnoje arba tiesiojoje žarnoje. Minimali matavimo
trukmė 3-5 minutės, nepriklausomai nuo garsinio signalo.
Valymas ir dezinfekcija
Termometrą valykite ir dezinfekuokite 70% izopropilo alkoholiu suvilgytu
vatos tamponėliu. Venkite izopropilo alkoholiu valyti ekraną – jis gali tapti
neryškus.
Prašome niekada prietaiso nenardinti į skystį!
Baterijų pakeitimas
Ekrano dešinėje apačioje pasirodęs «» simbolis signalizuoja, kad
maitinimo elementas išsikrovė ir jį būtina pakeisti. Tai atliekama taip:
nuimamas termometro baterijos skyrelio dangtelis 3. Naujas baterija
įdedama atsižvelgiant į poliariškumą («+» viršuje). Įsitikinkite, kad tai
to paties tipo baterija. Baterijų galima įsigyti artimiausioje elektros
prekių parduotuvėje.
Techninės specifikacijos
Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB
reiklavimus.
Galimi techniniai pakeitimai.
Garantija
Prietaisui suteikiama
2
metų garantija nuo pardavimo datos. Garantija
netaikoma, jei prietaisas sugadinamas dėl neteisingo naudojimo.
1 Įjungimo/išjungimo mygtukas
2 Ekranas
3 Baterijos skyriaus dangtelis
4 Matavimo daviklis
Tipas: Maksimalios temperatūros termometras
Matavimo ribos: 32.0 - 42.9 °C
Esant 32.0 °C temperatūrai, ekrane matomas «L»
Esant 42.9 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Matavimo tikslumas: ± 0.1 °C 34 - 42 °C ribose
Darbinės salygos: 10 - 40 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Saugojimo sąlygos: -25 - +60 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Baterija: 1.5/1.55 V; SR41
Baterijos tinkamumas: apytiksliai 4500 matavimų (naudojant naują bateriją)
Saugos klasė: IP22
Standartų nuorodos: EN 12470-3, klinikiniams termometrams;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Tinkamumo laikas: 5 metai ar 10000 matavimų
LT
Garantija netaikoma baterija bei pakuotei. Garantija netaikoma pažeis-
tiems prietaisams. Išsaugokite prietaiso pirkimo kvitą. Neveikiantį
prietaisą saugiai supakuokite ir siųskite paštu
Microlife
atstovybei.
Termomeetri kirjeldus
Tähtsad ohutusjuhised
Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat informat-
siooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist
palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.
Instrumenti võib kasutada ainult kehatemperatuuri mõõtmiseks!
Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st
senikaua, kuni kostub piip-toon!
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad
on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiil-
telefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise
ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.
Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda põrutuste eest!
Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
Instrumenti puhastades kasutage ainult lõigus «Puhastamine ja
desinfitseerimine» loetletud üldisi desinfitseerimisvahendeid.
Me soovitame instrumendi mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta
järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast maha
pillamist). Mõõtetäpsuse kontrollimiseks võtke ühendust Microlife
esindusega.
HOIATUS: Antud seadme poolt saadud tulemus pole
diagnoos! Ärge tuginege ainult mõõtmise tulemusele.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olmeprügi
hulka.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Termomeetri sisse lülitamine
Termomeetri sisselülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu
1
; lühikese
piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISSE lülitatud».
Toimub näidiku test. Kõik ekraani elemendid peavad ilmuma nähtavale.
Kui ümbritsev temperatuur on alla 32 °C, ilmuvad näidikule «L» ja
vilkuv «°C» 2. Termomeeter on nüüd kasutuseks valmis.
Töökorrasoleku kontroll
Termomeetri töökorrasoleku kontroll toimub automaatselt iga kord, kui
selle sisse lülitate. Avastatud rikkele (mõõtmise ebatäpsus) viitab
näidikule ilmuv «ERR» ja termomeetrit ei saa kasutada. Sel juhul tuleb
termomeeter välja vahetada.
Termomeetri kasutus
Valige sobiv mõõtmismeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidikul pide-
valt mõõdetavat temperatuuri ja tähis «°C» vilgub. Kui kuulete piip-
tooni 10 korda ja «°C» enam ei vilgu, tähendab see, et mõõdetav
temperatuur tõusis vähem kui 0,1 °C 16 sekundi jooksul ja nüüd võib
lugeda termomeetri näitu.
Et patareide kasutusiga pikendada, lülitage termomeeter välja, vaju-
tades korra ON/OFF nupule 1. Vastasel juhul lülitub termomeeter
automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.
Mõõdetud temperatuurinäitude salvestamine
Kui hoiate termomeetrit sisse lülitades ON/OFF nuppu 1 all kauem
kui 3 sekundit, ilmub näidikule viimasel mõõtmisel saadud maksi-
maalne temperatuurinäit. Samal ajal ilmub näidikule mälu tähistav
«M». Ligikaudu 2 sekundi möödudes nupu vabastamisest tempera-
tuurinäit kaob ja termomeeter on kasutusvalmis.
Mõõtmisviisid / Normaalne kehatemperatuur
Suust (oraalselt) / 35,5 - 37,5 °C
Asetage termomeeter ühte kahest keele all olevast taskust, keele-
juurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur 4 peab olema
tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi nina, et
sisse-välja hingatav õhk ei mõjutaks mõõtmistulemust.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 1 minut!
Pärasoolest (rektaalselt) / 36,6 - 38,0 °C
See on kõige usaldusväärsem mõõtmisviis ja eriti sobilik imikute ja
väikelaste puhul. Sisestage termomeetri mõõteandur 4 ettevaatli-
kult 2 kuni 3 cm sügavusele pärasoolde.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 1 minut!
Kaenla alt (aksillaarselt) / 34,7 - 37,3 °C
Et saada usaldusväärsemad tulemused, on soovitatav temperatuuri
mõõta suu kaudu või rektaalselt. Hoolimata helisignaalist on mini-
maalne soovituslik mõõtmise aeg 3-5 minutit.
Puhastamine ja desinfitseerimine
Termomeetri puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutage alkoholiga
(70% Isopropüül) niisutatud puuvillast lappi. Vältida ekraani pühkimist
isopropüül alkoholiga, et kaitsta seda tuhmumise eest.
Palun ärge kunagi kastke termomeetrit vedelikesse!
Patarei vahetus
Kui näidikule ilmub «» tähis (tagurpidi kolmnurk), on patarei tühi ja
vajab vahetamist. Et patereid asendada, eemaldage termomeetri
patareipesalt kate 3. Asetage uus patarei nii, et +-märk asuks üleval.
Kontrollige, et kasutate sama tüüpi patareid. Patareisid saate osta
igast elektritarvete poest.
Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Garantii
Anname tootele
2
aastane garantii, mis algab ostukuupäevast. Valest
käsitsemisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla. Garantii ei
hõlma patareid ega pakendit. Ka kõik muud kahjuga seotud kaebused
ei kuulu garantii alla. Garantiitaotlusele tuleb lisada ostutšekk. Palun
pakkige instrument hoolikalt ja saatke makstud saatekuludega
Microlife
müügiesindajale.
1 ON/OFF nupp
2 Näidik
3 Patareipesa kate
4 Mõõteandur
Tüüp: Maksimum termomeeter
Mõõtevahemik: 32,0 °C kuni 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: näidikule ilmub «L», mis viitab liiga madalale
temperatuurile
Temp. > 42,9 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele
temperatuurile
Mõõtetäpsus: ± 0,1 °C vahemikus 34...42 °C
Töötingimused: 10 - 40 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -25 - +60 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Patarei: 1,5/1,55 V; SR41
Patareide eluiga: ligikaudu 4500 mõõtmist (uue patarei kasutamisel)
IP Klass: IP22
Vastavus
standarditele:
EN 12470-3, kliinilised termomeetrid;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: 5 aastat või 10000 mõõtmist
EE
Описание термометра
Важные указания по безопасности
Следуйте инструкциям по использованию. В этом документе
содержатся важные сведения о работе и безопасности этого
устройства. Перед использованием устройства, пожалуйста,
внимательно прочитайте этот документ и сохраните его для
дальнейшего использования.
Прибор можно использовать только для измерения температуры
тела!
Минимальное время измерения до появления звукового
сигнала обязательно должно соблюдаться!
Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор
без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут
быть проглочены.
Не используйте устройство вблизи источников сильных электромаг-
нитных полей, например рядом с мобильными телефонами или
радиостанциями. Во время использования устройства минимальное
расстояние от источников таких полей должно составлять 3,3 м.
Оберегайте прибор от ударов и падений!
При хранении и использовании прибора температура окружающей
среды не должна превышать 60 °С. НИКОГДА не подвергайте
прибор кипячению!
Для очистки прибора используйте только имеющиеся в продаже
дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе
«Очистка и дезинфекция».
Мы рекомендуем проверять точность прибора каждые два года либо
после механического удара (например, падения). Для проверки
прибора, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу
Microlife
.
ВНИМАНИЕ: Результат измерения, сделанный этим
прибором не является диагнозом! Не полагайтесь только
на результат измерения.
Батареи и электронные приборы следует утилизировать
в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать
вместе с бытовыми отходами.
Перед использованием прибора внимательно прочтите
данное руководство.
Изделие типа BF
Включение термометра
Для включения термометра нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1;
короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра.
Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор
символов, подтверждающих исправность прибора.
Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на
дисплее 2 появляются символ «L» и мигающий символ «°C».
Термометр готов к работе.
Функциональная проверка
Правильность работы термометра проверяется автоматически при
каждом включении. При обнаружении ошибок (неточность измерения)
на дисплей выводится сообщение
«ERR»
, и измерение становится
невозможным. В этом случае термометр необходимо заменить.
Использование термометра
Bыберите предпочтительный метод измерения. Во время измерения
на дисплее непрерывно отображается текущая температура, символ
«°C»
мигает. Измерение прекращается, когда увеличение темпера-
туры составляет менее 0,1 °С за
16
секунд. Окончание измерения
подтверждается 10-кратным звуковым сигналом, символ
«°C»
прекращает мигать. Теперь показания термометра можно считывать.
Для продления срока службы батареи выключайте термометр
кратким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
1
. Автоматически термометр
выключается примерно через 10 минут.
Сохранение результатов измерения
При нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
1
дольше
3
секунд при включении
термометра на дисплее отображается максимальная температура,
автоматически сохраненная во время последнего измерения. При
этом на дисплее отображается символ
«M»
(память). Через
2
секунды после того, как кнопка была отпущена, значение темпе-
ратуры исчезает, и термометр готов к новому измерению.
Способы измерения / Нормальная температура тела
Во рту (орально) / 35,5 - 37,5 °C
Расположите термометр в подъязычной области, слева или справа
от корня языка. Измерительный датчик
4
должен находиться в
хорошем контакте с тканями. Закройте рот и ровно дышите носом,
чтобы вдыхаемый/выдыхаемый воздух не влиял на результат
измерения.
Приблизительное время измерения: 1 минута!
В заднем проходе (ректально) / 36,6 - 38,0 °C
Это наиболее надежный метод измерения, особенно подходящий
для грудных и маленьких детей. Осторожно введите измерительный
датчик
4
термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.
Приблизительное время измерения: 1 минута!
В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C
Для получения более надежных результатов мы рекомендуем
измерять температуру орально или ректально. Рекомендуется
соблюдать минимальное время измерения
3-5
минут независимо
от звукового сигнала.
Очистка и дезинфекция
Для очистки корпуса термометра и измерительного датчикa исполь-
зуйте тампон или хлопковую ткань, смоченные в спиртовом растворе
(70%-раствор изопропилового спирта). Не используйте изопропиловый
спирт для очистки дисплея, это может привести к его выцветанию.
Пожалуйста, не помещайте в жидкости и растворы!
Замена батареи
Если на дисплее появляется символ
«»
перевернутый» треу-
гольник), это означает, что батарея разряжена и нуждается в
замене. Чтобы заменить батарею, снимите крышку батарейного
отсека
3
с термометра. Вставьте новую батарею положительным
полюсом кверху. Убедитесь, что Вы взяли батарею того же типа.
Батареи можно приобрести в любом магазине электротоваров.
Технические характеристики
Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о
медицинском оборудовании 93/42/EEC.
Право на внесение технических изменений сохраняется.
Гарантия
Мы предоставляем Вам гарантию
2
года с момента приобретения
термометра. Данная гарантия не распространяется на любые
повреждения, вызванные неправильным обращением с прибором.
Гарантия также не распространяется на батарею и упаковку. Любые
требования по возмещению ущерба в этих случаях исключены.
Гарантийные претензии должны подаваться с документом, подтвер-
1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2 Дисплей
3 Крышка батарейного отсека
4 Измерительный датчик
Тип:
Максимальный термометр
Диапазон измерений:
от 32,0 °C до 42,9 °C
Темп. < 32,0 °C: отображается «L» (слишком низкая)
Темп. > 42,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)
Точность измерений:
± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C
Условия применения:
10 - 40 °C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Условия хранения: -25- +6C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Батарея:
1,5/1,55 В; SR41
Срок службы
батареи:
примерно 4500 измерений (при использовании новой
батареи)
Класс защиты: IP22
Соответствие
стандартам:
EN 12470-3, медицинские термометры
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Ожидаемый срок
службы: 5 лет или 10000 измерений
RU
ждающим покупку. Пожалуйста, тщательно упакуйте неисправный
прибор и отправьте его по почте дистрибьютору
Microlife
, проследив
за достаточностью оплаты почтовых расходов.
Upplýsingar um hitamælinn
Mikilvægar leiðbeiningar um öryggi
Fylgið leiðbeiningunum fyrir notkun. Þetta skjal inniheldur
mikilvægar notkunar- og öryggisupplýsingar varðandi tækið.
Vinsamlegast lesið skjalið vel fyrir notkun tækisins og geymið til að
hafa til hliðsjónar síðar.
Tækið má einungis nota til að mæla líkamshita!
Það þarf að viðhalda lágmarks mælingartíma þangað til pípið heyrist.
Gættu þess að börn handfjatli ekki tækið án eftirlits; sumir hlutar
þess eru það litlir að hægt er að gleypa þá.
Notaðu ekki tækið nálægt sterku rafsegulsviði, t.d. farsíma eða
útvarpssendi. Vertu að minnsta kosti 3,3 metra frá slíkum tækjum
þegar þú notar þetta tæki.
Passaðu að tækið verði ekki fyrir hnjaski.
Forðastu umhverfishita hærri en 60 °C. Það má EKKI sjóða tækið.
Notaðu aðeins auglýst sótthreinsiefni sem eru talin upp í kaflanum
«Þrif og sótthreinsun» til að hreinsa tækið.
Við mælum með að tækið sé nákvæmisprófað á tveggja ára fresti
eða ef það hefur orðið fyrir hnjaski (t.d. ef það hefur dottið).
Vinsamlegast hafðu samband við umboðsaðila Microlife til að
skipuleggja prófið.
VIÐVÖRUN: Niðurstaða mælingar með þessu tæki er ekki
greining! Ekki treysta einungis á niðurstöðu mælingar.
Farga ber rafhlöðum og rafeindabúnaði í samræmi við
gildandi reglur á hverjum stað en ekki með venjulegu
heimilissorpi.
Lestu leiðbeiningarnar vandlega áður en þú notar tækið.
Sá hluti sem snertir notanda, BF-gerð
Kveikt á hitamælinum
Til að kveikja á hitamælinum, ýttu á ON/OFF takkann 1. Stutt píp
sýnir «kveikt á hitamæli». Prófun er gerð á skjá. Skjámyndir eru
sýndar.
Ef umhverfishiti er lægri en 32 °C birtist «L» og blikkandi «°C» á
skjánum 2. Núna er hitamælirinn tilbúinn til notkunar.
Prófun á virkni
Rétt virkni hitamælisins er prófuð sjálfkrafa þegar kveikt er á mælinum.
Ef bilun greinist (ónákvæmni í mælingu), er það gefið til kynna með
«ERR» á skjánum, þá er ekki hægt að mæla. Ef þetta gerist verður að
skipta um hitamæli.
Notkun hitamælisins
Veldu mælingar aðferð. Þegar mæling er gerð er núverandi hitastig
sýnt og «°C» merkið blikkar. Ef pípið heyrist 10 sinnum og «°C»
merkið blikkar ekki lengur, þýðir það aukning á hitanum í mælingunni
er minna en 0,1 °C á 16 sekúndum og að núna sé hægt að lesa af
hitamælinum.
Til að lengja líftíma rafhlaðna, slökktu á hitamælinum með því að ýta í
stutta stund á ON/OFF hnappinn 1. Annars mun hitamælirinn
slökkva sjálfkrafa á sér eftir u.þ.b 10 mínútur.
Geymsla mælinga
Ef ýtt er á ON/OFF takkann 1 í meira en 3 sekúndur þegar kveikt er
á hitamælinum, kemur sjálfkrafa fram á skjánum hæsti hiti sem tekinn
var í síðustu mælingu. Á sama tíma birtist «M» fyrir minni á skjánum.
Eftir u.þ.b. 2 sekúndur eftir að takkanum er sleppt hverfa hitastigsgildin
og hitamælirinn er tilbúinn til notkunar.
Aðferð við mælingu / Eðlilegur líkamshiti
Í munn (munnur) / 35,5 - 37,5 °C
Settu hitamælinn í annan af tveimur vösum undir tungunni, til vinstri
eða hægri við rót tungunnar. Mælineminn 4 verður að vera í góðri
snertingu við vefinn. Lokaðu munninum og andaðu í gegnum nefið til
að koma í veg fyrir að innöndun og útöndum hafi áhrif á mælinguna.
Mælingin tekur u.þ.b. 1 mínútu!
Í endaþarm (endaþarmur) / 36,6 - 38,0 °C
Þetta er áreiðanlegasta mælingin og er sérstaklega hentug fyrir
ungabörn og börn. Settu mælinema 4 hitamælisins varlega 2 til
3 cm inn í endaþarmsopið.
Mælingin tekur u.þ.b. 1 mínútu!
Undir handarkrika (handarkriki) / 34,7 - 37,3 °C
Til að fá nákvæmari mælingu mælum við með að mæla í munn eða
endaþarm. Lámarks mælingartími er 3-5 mínútur þrátt fyrir að pípið
heyrist.
Þrif og sótthreinsun
Notaðu sprittþurrku eða bómullarklút vættan í alcohol (70% Isopropyl)
til að hreinsa hitamælinn. Forðastu að þurrka skjáinn með Isopropyl
alcohol til að vernda hann frá því að dofna.
Vinsamlegast dýfið ekki í vökva!
Skipt um rafhlöður
Þegar «» merki (þríhyrningur á hvolfi) birtist á skjánum er rafhlaðan
tóm og þarf því að setja í nýja. Til að skipta um rafhlöðu fjarlægðu hlíf
fyrir rafhlöðuhólf 3 af hitamælinum. Settu nýju rafhlöðurnar í með +
efst. Passaðu að þú sért með rétta gerð af rafhlöðu. Hægt er að kaup
rafhlöður í raftækjabúðum.
Tæknilýsing
Tæki þetta uppfyllir kröfur sem gerðar eru í tilskipun 93/42/EBE um
lækningatæki.
Allur réttur til tæknilegra breytinga áskilinn.
Ábyrgð
Við veitum þér 2 ára ábyrgð frá kaupdegi. Ábyrgðin tekur ekki til
skemmda vegna rangrar meðferðar. Rafhlöður og umbúðir eru ekki í
ábyrgð. Allar aðrar kröfur vegna tjóns eru ekki í ábyrgð. Ábyrgðarkröfu
verður að fylgja innkaupakvittun. Vinsamlegast pakkaðu gallaða
tækinu vel og sendu með pósti til dreifingaraðila Microlife.
1 «KVEIKT/SLÖKKT» hnappur (ON/OFF)
2 Skjár
3 Hlíf yfir rafhlöðuhólfi
4 Mælinemi
Tegund: Hæsta hitamæling
Mælisvið: 32,0 - 42,9 °C
Hiti < 32,0 °C: Skjár «L» of lágur hiti
Hiti < 42,9 °C: Skjár «H» of hár hiti
Nákvæmni mælingar: ± 0,1 °C milli 34 °C og 42 °C
Aðstæður við notkun: 10 - 40 °C; 15-95 % hámarksrakastig
Aðstæður við geymslu: -25 - +60 °C; 15-95 % hámarksrakastig
Rafhlöður: 1,5/1,55 V; SR41
Rafhlöðu líftími: U.þ.b 4500 mælingar (með nýjum rafhlöðum)
IP flokkur: IP22
Staðalviðmið: EN 12470-3, klínískir hitamælar;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Áætlaður endingartími: 5 ár eða 10000 mælingar
IS
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Microlife MT 300 Användarmanual

Kategori
Digitala kroppstermometrar
Typ
Användarmanual