Dometic Mobicool X25DC Bruksanvisning

Kategori
Kylboxar
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

Säkerhetsanvisningar S25 DC/AC, X25 DC/AC, X30 DC/AC
86
Läs igenom anvisningarna noga innan apparaten tas i drift. Spara
bruksanvisningen för senare bruk. Överlämna bruksanvisningen till
den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.
Innehållsförteckning
1 Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2 Ändamålsenlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3 Leveransomfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4 Teknisk beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5 Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6 Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7 Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8 Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
9 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Beakta nedanstående säkerhetsanvisningar.
1 Säkerhetsanvisningar
1.1 Allmän säkerhet
a
z Om apparaten uppvisar synliga skador får den ej tas i drift.
z Se till att ventilationsspringorna inte täcks över.
z Reparationer på apparaten får endast utföras av behörigt fack-
folk. Icke fackmässiga reparationer kan leda till att allvarliga fa-
ror uppsr.
z Använd inga elektriska apparater för arbeten inne i kylboxen.
Undantag: apparaterna rekommenderas för sådan användning
av tillverkaren.
z Personer som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala
funktionshinder eller på grund av oerfarenhet eller ovetande inte
kan använda kylboxen på ett säkert sätt, bör inte använda
apparaten utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person.
z Elapparater är inga leksaker!
Förvara och använd apparaten utom räckhåll för barn.
z Kinder bör hållas under uppsikt, så att de inte leker med appa-
raten.
z Livsmedel får endast förvaras i originalförpackningarna eller i
andra lämpliga behållare.
_S25_X25_30_DC-AC.book Seite 86 Montag, 28. April 2008 3:29 15
S25 DC/AC, X25 DC/AC, X30 DC/AC Säkerhetsanvisningar
87
z Kylboxen är inte ämnad för transport av frätande ämnen och
ämnen som innehåller lösningsmedel!
e
z Anslut apparaten endast på följande vis:
till ett 220-240 V-växelströmuttag med den medföljande 220-
240 V-anslutningskabeln.
till ett 12 V-uttag med den medföljande 12 V-anslutnings-
kabeln.
z Dra aldrig ut stickkontakten ur cigarettuttaget eller eluttaget ge-
nom att dra i anslutningskabeln.
z Om anslutningskabeln skadas måste den bytas ut mot en kabel
av samma typ och med samma specifikationer.
z Dra ut anslutningskabeln
före rengöring och underhåll
efter användning
z För båtar: sörj för att strömförsörjningen är säkrad med en jord-
felsbrytare! Livsfara!
z Koppla bort kylboxen och andra elförbrukare från batteriet innan
en batteriladdare ansluts!
z Jämför spänningsangivelsen på typskylten med elförsörjningen
på plats.
1.2 Säkerhet under drift
a
z Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stick-
kontakten är torra.
z Ställ inte kylboxen i närheten av öppen eld eller andra värme-
källor (värmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).
z Observera! Risk för överhettning!
Se till att värmen som alstras under användningen kan avledas
ordentligt. Apparaten måste har tillräckligt stort avstånd till väg-
gen/andra föremål, så att luften kan cirkulera fritt.
z Fyll inte innerfacket med vätskor eller is.
z Doppa aldrig ned apparaten i vatten.
z Skydda apparaten och kablarna mot hetta och fukt.
z Ta inte tag i avskalade ledningar med händerna. Detta gäller
framför allt vid drift med växelström: Livsfara!
z Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår p.g.a. icke
ändamålsenlig användning eller felaktig hantering/skötsel.
_S25_X25_30_DC-AC.book Seite 87 Montag, 28. April 2008 3:29 15
Ändamålsenlig användning S25 DC/AC, X25 DC/AC, X30 DC/AC
88
2 Ändamålsenlig användning
Kylboxen är avsedd för kylning av livsmedel.
Om apparaten har extrautrustningen ”värme” kan livsmedel värmas upp
resp. hållas varma. Det finns en knapp för omställning mellan kylning och
värme/varmhållning.
Apparaten är avsedd för 12 V DC-elsystem i bilar (cigarettändare), båtar eller
husbilar samt för 220-240 V-växelström.
Den är även avsedd för campingändamål.Apparaten måste skyddas mot
regn. Den kan installeras både som box och som skåp.
a
Observera!
Om apparaten ska användas för kylning av mediciner; kontrollera
att apparatens kylförmåga är tillräcklig för de kylkrav som medici-
nerna ställer.
3 Leveransomfattning
På apparater med extrautrustningen ”isoleringslock”:
4 Teknisk beskrivning
Kylboxen är lämpad för mobil användning. Det går att hålla varor kylda/kyla
varor till 16 °C (S25) resp. 20 °C (X25/X30) under omgivningstemperaturen.
Kylsystemet är en slitagefri och CFC-fri peltierkylning med värmeavledning
genom en fläkt.
S25
Det finns även fack på utsidan som kan användas som förvaringsutrymme.
Tänk på att föremålen i dessa fack inte kyls.
Mängd Beteckning
1 A, sida 3 1 kylbox
2 1, sida 4 1 12 V DC-anslutningskabel
2 2, sida 4 1 220-240 V AC-anslutningskabel
Pos. på
1, sida 3
Mängd Beteckning
B 1 isoleringslock
_S25_X25_30_DC-AC.book Seite 88 Montag, 28. April 2008 3:29 15
S25 DC/AC, X25 DC/AC, X30 DC/AC Teknisk beskrivning
89
4.1 Tillgänglig extrautrustning
Apparaten finnns i olika utföranden. Utförandet du har köpt kan ha följande
extrautrustningar:
z Värme
Innehållet i kylboxen kan värmas upp/hållas varmt, maximal temperatur:
65 °C.
z ABS (aktiverbart batteriskydd)
En batterivakt i apparaten skyddar fordonsbatteriet mot urladdning (se
kapitel ”Använda batterivakten” på sidan 91).
z Isoleringslock
Isoleringslock som alternativ till aggregatlocket för transport (inte för
kylning)
4.2 Apparatbeskrivning
S25
X25/30
Pos. på
1, sida 3
Beteckning
1Axelrem
2 Ventilationsspringor
3 Kontrollpanel
(endast för apparater med extrautrustning ”värme” eller ”ABS”)
4 rhandtag
Pos. på
1, sida 3
Beteckning
1 Bärhandtag
2 Ventilationsspringor
3 Kontrollpanel
(endast för apparater med extrautrustning ”värme” eller ”ABS”)
_S25_X25_30_DC-AC.book Seite 89 Montag, 28. April 2008 3:29 15
Användning S25 DC/AC, X25 DC/AC, X30 DC/AC
90
5 Användning
I
Anvisning
Innan kylboxen tas i drift ska den, av hygieniska skäl, torkas av in-
och utvändigt med en fuktig trasa (se även kapitel ”Rengöring och
skötsel” på sidan 92).
5.1 Tips för energibesparing
z Välj en uppställningsplats med god ventilation som är skyddad mot direkt
solljus.
z Låt varm mat svalna innan den läggs in i kylboxen.
z Öppna inte kylboxen oftare än nödvändigt!
z Låt inte locket vara öppet längre än nödvändigt!
z Rengör lockets tätning regelbundet.
5.2 Använda kylboxen
a
Observera!
S25: använd endast handtaget för att lyfta kylboxen, lyft den inte
med axelremmen. Vältrisk!
a
Observera!
Kylboxens lock måste säkras med spärren när varorna tas ut/sätts
in. Om locket öppnas helt utan spärren finns det risk att boxen väl-
ter.
I
Anvisning
När handtaget är nedfällt bakåt eller när kylboxen bärs är locket
stängt. Locket kan bara öppnas när handtaget är nedfällt framåt.
I
Anvisning
Kylboxen måste, som alla kylaggregat, ha god ventilation så att
värmen avleds ordentligt – annars säkertsälls inte kylboxens funk-
tion.
Ställ kylboxen på ett fast underlag.
Anslut 12 V-anslutningskabeln (2 1, sida 4) till cigarettuttaget eller ett
12 V-uttag i fordonet
eller...
_S25_X25_30_DC-AC.book Seite 90 Montag, 28. April 2008 3:29 15
S25 DC/AC, X25 DC/AC, X30 DC/AC Användning
91
anslut 220-240 V-anslutningskabeln (2 2, sida 4) till växelströmuttaget
och till 220-240 V-växelströmnätet.
Stäng av batterivakten (3 2, sida 4, extrautrustning ”ABS”) (läget
”OFF”).
Endast för apparater med extrautrustning ”värme”: ställ reglaget
(3 3, sida 4) på kontrollpanelen på läget ”COLD” (kylning) eller ”HOT”
(värme) för att slå på kylboxen.
I
Anvisning
Stäng boxen ordentligt genom att fälla ned locket.
Driftindikeringen på kontrollpanelen visar driftläget:
Kylboxen startar och kyler resp. värmer facket.
a
Observera!
Se till att det endast finns föremål resp. varor i kylboxen som får
kylas till den inställda temperaturen.
Om kylboxen ska tas ur drift:
ställ reglaget (4 3, sida 4) på läget ”OFF” (bara extrautrustning
”värme”),
dra ut anslutningskabeln.
5.3 Använda batterivakten
(endast för apparater med extrautrustningen (”ABS”)
a
Observera!
Om kylboxen ansluts till ett 220-240 V-växelströmuttag, ska batteri-
vakten stängas av.
Ställ reglaget (3 2, sida 4) på kontrollpanelen på läget ”ON” för att slå på
batterivakten.
Lysdiod Driftläge
grön (4 1, sida 4) kylning
röd (4 2, sida 4) värme
_S25_X25_30_DC-AC.book Seite 91 Montag, 28. April 2008 3:29 15
Rengöring och skötsel S25 DC/AC, X25 DC/AC, X30 DC/AC
92
Den röda lysdioden (3 1, sida 4) på kontrollpanelen visar batterivaktens
status:
Ställ reglaget (3 2, sida 4) på kontrollpanelen på läget ”OFF” för att
stänga av batterivakten.
5.4 Byta lock
(endast för apparater med extrautrustningen (”isoleringslock”)
Som alternativ till aggregatlocket kan ett isoleringslock användas för trans-
port.
Fäll ned kylboxens handtag framåt.
Öppna locket så att det står lodrätt och dra loss det (uppåt).
Sätt in isoleringslocket med styrtapparna i kylboxens spår.
I
Anvisning
Observera: locket är endast avsett för kylhållning, inte för aktiv
kylning.
5.5 Ansluta till cigarettändaren
I
Anvisning
Beakta att tändningen ev. måste slås på för att försörja kylboxen
med ström när den är ansluten till cigarettuttaget.
6 Rengöring och skötsel
e
Observera!
Dra ut anslutningskabeln ur eluttaget eller cigarettuttaget före
rengöring av kylboxen.
a
Observera!
Rengör aldrig kylboxen under rinnande vatten eller i diskvatten.
Lysdiod Driftläge
Lysdiod lyser Startspänningen (13,1 V ± 0,2 V) står till förfogande
och kylboxen är igång.
Lysdioden blinkar Frånkopplingsspänningen (11,7 V ± 0,2 V) har
nåtts och batterivakten har stängt av kylboxen.
_S25_X25_30_DC-AC.book Seite 92 Montag, 28. April 2008 3:29 15
S25 DC/AC, X25 DC/AC, X30 DC/AC Felsökning
93
a
Observera!
Använd inga skarpa rengöringsmedel eller hårda föremål vid ren-
göring, då dessa kan skada kylboxen.
Rengör kylboxen då och då in- och utvändigt med en fuktig trasa.
7 Felsökning
Störning Möjlig orsak Lösning
Kylboxen fungerar inte
(kontakten är insatt, lys-
dioden (extrautrusting)
lyser inte).
Det finns ingen spän-
ning i fordonets
12 volts uttag (cigarett-
uttag).
På de flesta fordon finns det ingen
spänning i cigarettuttaget om tänd-
ningen inte har slagits på.
Ingen spänning i växel-
strömuttaget.
Prova med ett annat uttag.
Kylboxen kyler inte
(kontakten är insatt, lys-
dioden (4 1, sida 4,
extrautrustning) lyser).
Invändig fläkt eller
kylelement defekt.
Reperationer får endast utföras av auk-
toriserad kundservice.
Boxen värmer inte (kon-
takten är insatt, lysdioden
(4 2, sida 4, extraut-
rustning) lyser).
Invändig fläkt eller
kylelement defekt.
Reperationer får endast utföras av auk-
toriserad kundservice.
Anslutning till
12 V-uttag
(cigarettändare):
Tändningen är påslagen
men kylboxen fungerar
inte.
Dra ut stickkontakten ur
uttaget och genomför föl-
jande kontroller.
Hållaren på cigarettut-
taget är smutsig. Det
ger dålig elektrisk kon-
takt.
Om stickkontakten till kylboxen blir
mycket varm i cigarettuttaget, måste
antingen hållaren rengöras eller så är
stickkontakten möjligtvis inte korrekt
ansluten.
12 V-uttagets säkring
trasig.
Byt ut 12 V-uttagets (5 1, sida 4) säk-
ring (5 A).
Fordonets säkring
utlöst.
Byt ut fordonets säkring för 12 V-uttaget
(normalt 15 A, se fordonets instruktions-
bok).
_S25_X25_30_DC-AC.book Seite 93 Montag, 28. April 2008 3:29 15
Avfallshantering S25 DC/AC, X25 DC/AC, X30 DC/AC
94
8 Avfallshantering
Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.
När apparaten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande
bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäl-
jaren.
9 Tekniska data
Olika utföranden, tekniska förbättringar och leveransmöjligheter förbehålles.
S25 DC/AC X25 DC/AC X30 DC/AC
Bruttovolym: 24 liter 24 liter 28 liter
Anslutningsspänning: 12 V DC
220-240 V AC, ~50 Hz
Effektbehov:
DC: kylning: 37 W, uppvärmning: 34 W
AC: kylning: 36 W, uppvärmning: 32 W
Kyleffekt: max. 16 °C max. 20 °C
under omgivningstemperatur
Extrautrustning
Värme Värmeeffekt: ca 65 °C temperatur i kylboxen
Vikt: 3,9 kg 4,9 kg 5,3 kg
Provning/certifikat:
_S25_X25_30_DC-AC.book Seite 94 Montag, 28. April 2008 3:29 15
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Dometic Mobicool X25DC Bruksanvisning

Kategori
Kylboxar
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för