Palram Aquila 2050 701142 Användarmanual

Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

Samlevejledning
CANOPY
Sikkerhedsråd
l
Vi anbefaler stærkt, at markisen samles af to personer.
l
Vi anbefaler stærkt, at der anvendes arbejdshandsker under samlingen.
l
Saml ikke markisen i regn- eller blæsevejr.
l
Hav altid sko og sikkerhedsbriller på.
l
Bortskaf alle plastikposer og hold dem væk fra små børn.
l
Hold børn væk fra arbejdsområdet.
l
Saml ikke markisen, hvis du føler dig træt, har indtaget medicin eller alkohol eller har anlæg for svimmelhed.
l
Når du benytter en stige eller elektrisk værktøj, skal du følge fabrikantens anvisninger.
l
Inden du borer, skal du kontrollere, at der ikke findes ledninger og rør i væggen.
l
Rengør markisen med et mildt opvaskemiddel og skyl efter med koldt, rent vand.
l
Rengør IKKE stellet med acetone, slibende midler eller andre specielle rengøringsmidler.
l bedes du kontakte din lokale myndigheders eventuelle tilladelser kræves at opsætte sengehimmel.
Bemærk:
Du alene er ansvarlig for afgørelsen af, hvorvidt behandlingen, opbevaringen, samlingen, monteringen og brugen af dette produkt er sikker, hvor som helst og i enhver sammenhæng. Palram er ikke ansvarlig for no-
gen skade, som måtte ske på dig eller på nogen anden person eller på nogen ejendom på grund af forkert behandling, opbevaring, samling, montering eller brug af dette produkt eller som følge af, at Palrams skrevne anvis-
ninger vedrørende behandling, opbevaring, samling, montering og brug af dette produkt ikke er fulgt. Dette produkt er beregnet til almindelig, privat brug. Brug ikke dette produkt i nogen sammenhæng, som ikke er anbe-
falet eller godkendt af denne brugsanvisning eller af byggevedtægterne i området, hvor produktet skal bruges. Benyt altid passende sikkerhedsudstyr (herunder øjenbeskyttelse), når du samler og monterer dette produkt.
Yderligere information findes på vores
websted: www.palramapplications.com
Værktøj og udstyr
l
Målebånd
l
Arbejdshandsker
l
Plastik- eller gummihammer
l
Smøremiddel
l
Philips stjerneskruetrækker
l
Stige
l
Boremaskine
l
Betonbor, 8 og 10 mm
Følg vejledningen.
Monteringsanvisning
ENTRÉTAK
Säkerhetsrekommendationer
l
Sortera delarna och kontrollera mot innehållslistan
l
Utför monteringsstegen i den ordning som anges i instruktionerna
l
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att två personer monterar produkten.
l
Använd arbetshandskar under monteringen.
l
Försök inte att montera entrétaket när det blåser eller regnar.
l
Använd skyddsskor och skyddsglasögon.
l
Kasta alla plastpåsar på ett säkert sätt – förvara dem utom räckhåll för små barn.
l
Låt inte barn befinna sig inom monteringsplatsen.
l
Montera inte entrétaket om du är trött, påverkad av droger eller alkohol eller brukar få yrselattacker.
l
Följ tillverkarens säkerhetsanvisningar vid användning av stege eller elverktyg.
l
Kontrollera att det inte finns några dolda rör eller kablar i väggen innan du börjar borra.
l kontakta de lokala myndigheterna om något tillstånd krävs för att uppföra kapell.
Obs:
Du är ensamt ansvarig för att fastställa om hantering, förvaring, montering, installation eller användning av den här produkten är säker och lämplig för en plats eller ett bestämt användningsområde. Palram är inte ansvarig för skada
eller personskador på dig eller någon annan person eller egendom som följd av felaktig hantering, förvaring, installation, montering eller användning av denna produkt, eller underlåtenhet att följa Palrams skriftliga anvisningar för
hantering, förvaring, installation, montering och användning av produkten. Denna produkt är endast avsedd för normal användning på bostäder. Använd inte produkten för användningsområden som inte finns rekommenderade i
denna anvisning eller i de gällande byggreglerna där produkten ska användas. Var alltid försiktig och använd lämpligt skyddsutrustning (inklusive skyddsglasögon) vid montering och installation av den här produkten.
Besök vår webbplats för mer information:
www.palramapplications.com
Rengöring
l
Använd ett milt rengöringsmedel och skölj med kallt, rent vatten för att göra rent entrétaket.
l
Använd INTE aceton, repande rengöringsmedel eller andra specialmedel för rengöring av panelen.
Verktyg & utrustning
l
Måttband
l
Arbetshandskar
l
Plast- eller gummiklubba
l
Smörjmedel
l
Stjärnskruvmejsel
l
Stege
l
Borrmaskin
l
8 & 10 mm betongborr
l
Kontroller, at alle dele nævnt på pakkelisten er leveret.
l
Saml markisen i den rækkefølge, der er nævnt i vejledningen.
Danish
Swedish
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Palram Aquila 2050 701142 Användarmanual

Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för