Bort BBS-801N Användarmanual

Kategori
Slipmaskiner
Typ
Användarmanual
BBS-801N
93728007
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ....................9
Manual de instruções .......................10
Istruzione per l’uso ...........................11
Gebruiksaanwijzing ..........................12
Brugervejledning ..............................13
Bruksanvisning .................................14
Bruksanvisning .................................15
Käyttöohje ........................................16
Kasutusjuhend .................................17
Instrukcija .........................................18
Instrukcija .........................................19
   .........20
   .......21
  ................22
Instruksja obsugi .............................23
Návod k použití ................................24
Uputstvo za korisnike .......................25
Használati utasítás ..........................26
Manual de utilizare ...........................27
Navodilo za uporabo ........................28
BOS
Upute za uporabu ...................29
  ............................30
Kullanım kılavuzu .............................31
...........32
14
SE
Bandslipmaskin
INTRODUKTION
Denna maskin är avsedd för torr slipning vid hög ne-
dslipningseffekt av trä, plast, metall.
TEKNISKA DATA 1
DELAR PÅ MASKINEN 2
1 Till/från strömbrytare
2 Låsknapp för strömbrytare
3 Spak för slipbandsbyte
4 Pil
5 Knapp för bandcentrering
6 Dammpås
7 Ställhjul elektronisk hastighetsreglering
SÄKERHET
OBS! Samtliga anvisningar ska läsas. Fel som uppstår
till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan or-
saka elektriskt slag, brand och/eller allvarliga kropps-
skador.
Undvik skador genom att ta bort skruvar, spikar eller
andra föremål ur arbetsstycket; ta dem bort innan du
startar ett arbete
Håll alltid sladden på säkert avstånd från maskinens
rörliga delar; dra sladden bakåt från maskinen
När du ställer ifrån dig maskinen måste motorn va-
ra frånslagen och de rörliga delarna ska ha stannat
fullständigt
Använd helt utrullade och säkra förlängningssladdar
med kapacitet på 16 A
I händelse av onormala elektriska eller mekaniska
störningar, stäng genast av maskinen och dra ur
stickkontakten
SBM GROUP kan endast garantera att maskinen
fungerar felfritt om originaltillbehör används
Denna maskin bör ej användas av personer under
16 års ålder
Ljudnivån vid arbete kan överskrida 85 dB(A); an-
vänd hörselskydd
Skadas eller kapas nätsladden under arbetet, rör inte
vid sladden utan dra genast ut stickkontakten
Använd ej maskinen om sladden är trasig; låt den
byta ut av en kvali cerad person
Kontrollera alltid att den tillförda strömtypen stämmer
med spänningen som anges på maskinens märkplåt
(maskiner med beteckningen 230V eller 240V kan
även anslutas till 220V)
Denna maskin är inte lämplig till vattenslipning
Asbesthaltigt material får inte bearbetas (asbest an-
ses vara cancerframkallande)
Vidta skyddsåtgärder om risk nns för att hälsovådligt,
brännbart eller explosivt damm uppstår under arbe-
tet (vissa damm klassi ceras som cancerframkal-
lande ämnen); använd en damm ltermask och om
möjligt damm-/spånutsugning
Vid slipning av metall bildas gnistor; använd inte
dammuppsamlaren/dammpåsen/dammsugare och
håll andra personer och antändbart material på
avstånd från arbetsområdet
Berör inte roterande slipband
Förslitna, rivna eller kraftigt igensatta slipband får ej
användas
Använd skyddshandskar, skyddsglasögon, åtsittande
kläder och hårnät (för långt här)
Dra alltid ur stickkontakten från väggurtaget innan du
gör någon justering eller byter tillbehör
innan slipytan sätts till arbetsstycket skall maskinen
ha startats
maskinen skall tas bort från arbetsstycket innan ma-
skinen stängs av
Maskinen är dubbelt isolerad i överensstäm-
melse med EN 50144, vilket innebär att det
inte behövs någon jordledare.
UNDERHÅLL
Tillse att maskinen inte är spännings förande
när underhållsarbeten utförs på de mekani-
ska delarna.
SBM Groups maskiner har konstruerats för att under
lång tid fungera problemfritt med ett minimalt underhåll.
Genom att regelbundet rengöra maskinen och hantera
den på rätt sätt bidrar du till en lång livslängd för din
maskin.
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk duk,
företrädesvis efter varje användning. Tillse att ventilati-
onsspringorna är fria från damm och smuts. Använd en
mjuk duk fuktad med tvålvatten vid svår smuts. Använd
inga lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak
etc. Sådana ämnen skadar plastdelarna.
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Om en driftstörning uppträder till exempel till följd av
att en del har blivit sliten, kontakta då din lokala SBM
Group- återförsäljare.
MILJÖ
För att undvika transportskador levereras maskinen i
en så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen
har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart
material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna för-
packningen.
Återlämna gamla maskiner till din lokala SBM Group-
återförsäljare när du byter ut dem. Där kommer maski-
nen att tas om hand på ett miljövänligt sätt.
SE
Svenska
37
SE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överens-
stämmer med följande norm och dokument: EN 55014-
1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN
61000-3-3/A2:2005 enl. bestämmelser och riktlinjerna
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts en-
ligt EN 60 745 är på denna maskin <87,4 dB(A) och lju-
deffektnivån är <98,4 dB(A) (standard deviation: 3 dB),
och vibration är <3,7 m/s
2
(hand-arm metod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
FI
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisa-
siakirjojen vaatimusten mukainen EN 55014-1:2006;
EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-
3-3/A2:2005 seuraavien sääntöjen mukaisesti 2006/42/
ETY, 2006/95/ETY, 2004/108/ETY.
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun
melutaso on <87,4 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voi-
makkuus on <98,4 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän
voimakkuus <3,7 m/s
2
(käsi-käsivarsi metodi).
NO
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette
produkt er i samsvar med følgende standarder el-
ler standard- dokumenter: EN 55014-1:2006; EN
55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-
3-3/A2:2005 i samsvar med reguleringer 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN 60 745 er
lydtrykknivået av dette verktøyet <87,4 dB(A) og lyds-
tyrkenivået <98,4 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og
vibrasjonsnivået <3,7 m/s
2
(hånd-arm metode).
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järmistele standarditele või normdokumentidele: EN
55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-
2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 vastavalt direktiivide
2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga
EN 60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme
helirõhk <87,4 dB(A) ja helitugevus <98,4 dB(A)
(standardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon <3,7 m/s
2
(käe-randme-meetod).
LT
KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka to-
kius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN 55014-
1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN
61000-3-3/A2:2005 pagal EEB reglament 2006/42/EG,
2006/95/EG, 2004/108/EG. nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso triukš-
mingumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745 reika-
lavimus keliamo triukšmo garso slgio lygis siekia
<87,4 dB(A) ir akustinio galingumo lygis <98,4 dB(A)
(standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis ran-
kos plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip
<3,7 m/s
2
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Ms ar pilnu atbildbu paziojam, ka šis izstrdjums
atbilst standartiem vai standartizcijas dokumentiem
EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-
3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 un ir saska ar
direktvm 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRCIJA Saska ar standartu EN 60
745 noteiktais instrumenta radt trokša skaas spie-
diena lmenis ir <87,4 dB(A) un skaas jaudas lmenis ir
<98,4 dB (A) (pie tipisks izkliedes: 3 dB), un vibrcijas
intensitte ir <3,7 m/s
2
(strdjot rokas režm).
DK
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller nor-
mative dokumenter: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/
A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005
i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <87,4 dB(A) og lydeffekt-
niveau <98,4 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vi-
brationsniveauet <3,7 m/s
2
(hånd-arm metoden).
40
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrini ranki, papildomos rangos ir pakuots buitini
atliek konteinerius (galioja tik ES valstybms). Pagal ES Direktyv
2002/96/EG dl naudot elektrini ir elektronini prietais atliek utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybs statymus atitarnav elektriniai ran-
kiai turi bti surenkami atskirai ir gabenami antrini žaliav tvarkymo
vietas, kur jie turi bti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
bdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus un iesaiojuma materilus
sadzves atkritumos (tikai ES valstm). Saska ar Eiropas Direktvu
2002/96/EG par lietotajm elektroiekrtm, elektronikas iekrtm un ts
iekaušanu valsts likumdošan lietots elektroiekrtas ir jsavc atse-
viši un jnogd otrreizjai prstrdei videi draudzg veid
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Bort BBS-801N Användarmanual

Kategori
Slipmaskiner
Typ
Användarmanual