Indesit IDE 100 SK Användarguide

varumärke
Indesit
Kategori
mixer / matberedare tillbehör
Modell
IDE 100 SK
Typ
Användarguide
IDE 100
Dishwasher
Installation and use
Oppvaskmaskin
Instruksjoner for installasjon og bruk
Diskmaskin
Instruktioner för installation och användning
Opvaskemaskine
Instruktioner vedrørende installation og brug
Astianpesukone
Asennus- ja käyttöohjeet
Dishwasher 1
Instructions for installation and use
Oppvaskmaskin 12
Installasjon og bruk
Diskmaskin 23
Installation och användning
Opvaskemaskine 34
Installation og brug
Astianpesukone 45
Asennus ja käyttö.
NO
SE
DK
FI
GB
IDE 100
23
SE
Säkerhet, en god vana
OBSERVERA
Läs noggrant instruktionerna i detta häfte då de ger viktiga
anvisningar för säker installation, användning och underhåll.
Denna diskmaskin är i överensstämmelse med EU-direktiv:
- 73/23 från 73/02/19 (Lågspänning) och följande
ändringar.
- 89/336 från 89/05/03 (Elektromagnetisk kompatibilitet)
och följande ändringar.
- 97/17/CE (Etikettering)
1. Ta försiktigt bort förpackningsmaterialet.
2. Kontrollera att diskmaskinen är hel när du har tagit bort
förpackningen. Vid eventuella tveksamheter, kontakta kvalificerad
yrkespersonal.
3. Diskmaskinen får endast användas av vuxna och för diskning i
hemmet.
4. Grundläggande föreskrifter som ska följas vid användningen:
- Rör inte vid diskmaskinen med bara fötter eller blöta händer eller
fötter.
- Det avrådes från att använda förlängningssladdar och multipeluttag.
- Elkabeln får inte böjas eller tryckas samman ansenligt och farligt
mycket under installationen.
Närbild (manöverpanel)
- Diskmaskinen ska kopplas från elnätet vid felfunktion eller
underhållsarbeten.
5. Barn ska hållas på behörigt avstånd från diskmedel och
diskmaskinen när den är öppen.
6. Diskmaskinen får aldrig installeras utomhus, inte ens om utrymmet
har ett tak, och det är mycket farligt om den utsätts för regn och
oväder.
7. Rör inte vid motståndet under eller direkt efter ett diskprogram.
8. Luta dig inte mot eller sitt på den öppna luckan då diskmaskinen
kan välta.
9. Vid ett fel ska du stänga vattenkranen och dra ut kontakten ur
vägguttaget. Försök sedan att konsultera kapitel ”Har du något
problem?”. Kontakta en serviceverkstad om du inte hittar en lösning.
10. Förbrukade diskmaskiner ska göras obrukbara genom att
elkabeln skärs av och lucklåset förstörs.
För att garantera att denna diskmaskin fungerar på ett
effektivt och säkert sätt ska du:
l endast vända dig till auktoriserade
serviceverkstäder
l endast kräva att originalreservdelar installeras
I
N
S
T
L
G
H
A: On-Off Knapp
C: Luckhandtag
D: Programvred
R: Start/Reset knapp
G: Kontrollampa extra torkning
H: Kontrollampor framskridande av cykeln
L: Alfanumerisk indikator
N: Kontrollampa 1/2 last
S: Kontrollampa salt saknas
T: Kontrollampa glansmedel saknas
I: Kontrollampa fördröjd start
H: Display
E: Knapp "Extra torkning"
F: Knapp "1/2 last"
P: Knapp fördröjd start
24
SE
Närbild (inuti)
Nedre spolarm
Plugg till saltbehållare
Diskfilter
Behållare för diskmedel och glansmedel
Övre korg
Övre spolarm
Inställning av korghöjd
Nedre korg
7 HNQLVNDNDUDNWHULVWLND
%UHGG FP
'MXS FP
+|MG FP
.DSDFLWHW VWDQGDUGNXYHUW
7 U\FNI|UYDWWHQWLOOI|UVHO SVL SVL .3D · 03D · EDU
6SlQQLQJVWLOOI|UVHO 6H PlUNSOnW
7 RWDOHIIHNWI|UEUXNQLQJ 6HP lUNSOnW
6lNULQJ 6HP lUNSOnW
25
SE
Salt ....
Salt
Vattnets hårdhetsgrad varierar beroende på orten. Om det
kommer in hårt vatten i diskmaskinen bildas det beläggningar
på disken.
Tack vare en vattenavhärdare som använder specifikt salt
för diskmaskin, elimineras kalken i vattnet.
Påfyllning av salt i vattenavhärdaren
Använd alltid specifikt salt för diskmaskin.
Saltbehållaren är placerad
under den nedre korgen
och fylls på så här:
1. Dra ut den nedre
korgen, skruva loss och ta
bort behållarens plugg.
2. Om behållaren fylls på
för första gången ska den
fyllas på med vatten.
3. Placera tratten som
medföljer i hålet och för in
cirka 2 kg salt. Det är
normalt att lite vatten
rinner ut från behållaren.
4. Skruva åter åt pluggen ordentligt.
Saltbehållaren ska fyllas på när kontrollampan "S" för
salt saknas blinkar .
När du fyllt på salt första gången är det normalt att kontrol-
lampan för salt saknas förblir tänd eller blinkar under cirka 5
följande cykler.
Observera: För att undvika att det bildas rost rekommenderas
det att fylla på salt precis innan en diskning.
Inställning av saltförbrukning
Diskmaskinen är förberedd för
inställning av saltförbrukningen
i förhållande till det använda
vattnets hårdhetsgrad, så att
saltförbrukningen optimeras.
Du kan få veta hårdhetsgraden
på vattnet i din hemkommun av
vattenförsörjningsverket.
Utför inställningen enligt
följande instruktioner:
1. Skruva loss saltbehållarens
plugg.
2. Det finns en pil (se figuren bredvid) på behållarens
krage,vrid om det behövs pilen från tecknet "-" moturs mot
tecknet "+" beroende på det tillförda vattnets hårdhetsgrad.
Det rekommenderas att utföra inställningen enligt följande
schema:
Vattnets hårdhetsgrad
°dH °fH mmol/l
Väljare-
ns läge
Saltför
brukning
(gram/pro-
gram)
Varakti-
ghet
(progra-
m/2kg)
0 - 10 0 - 17 0 - 1,7 / 0 /
10 - 25 18 - 44 1,8 - 4,4 "-" 20 60
25 - 50 45 - 89 4,5 - 8,9 MED 40 40
> 50 > 89 > 8,9 "+" 60 25
26
SE
Diskmedel och glansmedel .....
Diskmedel
Använd endast specifikt diskmedel för diskmaskin.
Påfyllningen av diskmedel ska utföras före varje diskning
enligt anvisningarna i ”Programtabell”. Diskmedelsfördelaren
är placerad inuti luckan.
Påfyllning av diskmedel
Öppna lock "A" genom att trycka på knapp "B". Diskmedlet
ska hällas i de 2 skålarna "C" och "D" upp till kanten
När diskmedlet har hällts i, ska du stänga locket och trycka
på det tills det snäpper fast.
I handeln finns diskmedel för diskmaskiner i tablettform. Om
du använder dig av dessa ska du lägga en tablett i skål "D"
och stänga locket.
Observera: Underlätta lockets fastsnäppning genom att
ta bort eventuella diskmedelsrester som kommit på
skålens kant innan du stänger locket.
Glansmedel
Glansmedlet gör din disk mer glänsande eftersom torkningen
förbättras. Glansmedelsbehållaren är placerad på luckans
insida: Behållaren ska fyllas på när kontrollampan T för
“glansmedel saknas” blinkar på displayen.
Påfyllning av glansmedel
Öppna behållaren genom att vrida plugg "C" moturs och se
till att glansmedlet inte rinner över när det fylls på. Det går
att ställa in den fördelade mängden genom att reglera regu-
latorn "F", som är placerad under locket "C", med hjälp av
en skruvmejsel. Det finns 6 olika lägen, vanligtvis är den
inställd på 4.
Viktigt:
Inställningen av glansmedlets fördelning gör att torkningen
kan förbättras.
Om det blir kvar vattendroppar eller fläckar på disken ska
regulatorn vridas mot högre tal. Om disken har vita ränder
ska regulatorn vridas mot lägre tal.
B
D
C
A
F
C
Varning
I handeln finner du diskmedel som innehåller diskmedel, salt och glansmedel i en och samma produkt (3 i 1).
Om vattnet är hårt eller mycket hårt råder vi till att fylla på salt i den därtill avsedda behållaren, för att undvika att vita strimmor
bildas på disken eller i tanken.
Om 3 i 1-produkter används är det inte längre nödvändigt att fylla på glansmedel i den därtill avsedda behållaren.
Om en bättre torkning önskas går det fylla på med glansmedel, men kom ihåg att ställa in doseringsinställningen till läge nr. 2.
Hur som helst ska tillverkarens anvisningar på förpackningarna alltid följas noggrant.
Om endast dessa produkter används är det normalt att kontrollamporna för salt och glansmedel blinkar kontinuerligt efter ett
visst antal diskcykler.
27
SE
Innan disken sätts i korgarna ska du ta bort större matres-
ter för att undvika tilltäppning av filtren med reducerad
diskfunktion som följd.
Om kastruller och stekpannor har stora beläggningar re-
kommenderar vi dig att blötlägga dem i väntan på
diskningen.
Du slipper på så sätt ytterligare diskningar.
Dra ut korgarna för att underlätta placeringen av disken.
Hur den nedre korgen ska utnyttjas
Vi rekommenderar dig att placera den mest svårdiskade
disken i den nedre korgen: kastruller, lock, flata och djupa
tallrikar (lastningsexempel finns på fotona).
• Serveringsfat och stora lock: placera dem längs kor-
gens sidor.
• Kastruller, salladsskålar: ska alltid placeras upp och
nedvändna.
• Mycket djupa skålar: placera dem lutande, så att vatt-
net kan komma åt dem överallt, för en bättre diskning.
Bestickkorgen (Figurer A,B)
Bestickkorgen går att halvera
i två delar genom att hand-
taget dras ut (se figurerna A
och B).
När du har få bestick som ska
diskas kan du använda endast
halva korgen.
Denna korg är försedd med
två borttagbara galler: för in
besticken ett och ett i
skårorna; vassa knivar och
bestick ska placeras med spetsarna nedåt. Placera alla
bestick på så sätt att de inte vidrör varandra.
Hur den övre korgen ska utnyttjas.
Lasta ömtålig och lätt disk i den övre korgen: glas, tekoppar,
kaffekoppar, assietter, men även tallrikar, låga salladsskålar
, låga, lättsmutsade kastruller och stekpannor (på fotot kan
du se lastningsexempel).
Placera den lätta disken så att den inte flyttas av vattens-
trålarna.
En eller två särskilda uppfällbara hyllor kan medfölja: På
dem kan du placera te- och kaffekoppar samt även föra in
skedar, gafflar och knivar i skårorna. Glas på fot kan hängas
i hyllorna genom att du för in foten i skårorna (se fig. D).
Efter att du lastat disken ska du komma ihåg att kontrol-
lera att bladen på spolarmarna kan rotera fritt utan att
stöta emot diskgodset .
Hur man justerar den övre korgen ....
Den övre korgen kan placeras i högt eller lågt läge. På den
övre korgens sidor finns två handtag: med dessa kan höj-
den regleras (se figur C).
nedre korg
övre korg
Lastningsexempel
fig. C
fig. A
fig. D
fig. B
fig. A
Hur disken ska lastas
28
SE
Hur man startar diskmaskinen
Först av allt
Sätt i kontakten i uttaget för att spänningsförse diskmaski-
nen. Öppna vattenkranen helt och tryck på On-Off
knappen"A". Display tänds och du kan se att tiden för det
program som vredet är placerat på blinkar.
Val och start av programmet.
• Välj program genom att vrida vredet "D"medurs från pro-
gram 1 till program 7 och moturs från program 7 till program
1. Display visar programmets ungefärliga längd och vilka faser
det består av (konsultera programtabellerna på sid.30 de
första gångerna).
• Tryck på Start knappen"R"och programmet startar med
en dubbel ljudsignal, på display kan du läsa hur lång tid som
återstår till programmets slut.
• Om den tid som indikerades vid programmets början inte
överensstämmer med programmets verkliga längd kan det
ha flera orsaker: temperaturen på tilloppsvattnet, smuts-
graden, maskinens, även upprepade, försök att rengöra filtret
från tilltäppande matrester, etc.
Indikator pågående programfas
Under programmets gång tänds symbolerna för de olika på-
gående faserna av programmet på display. Symbolerna för
de olika faserna:
Fördisk Disk Sköljningar Torkning
Radera eller ändra ett pågående program
Förutsättning: ett pågående program kan endast ändras om
det just har startat.
Håll RESETknappen "R" nedtryckt under cirka 3 sekunder:
en förlängd ljudsignal hörs, följd av 3 korta bip. Tiden för
den raderade cykeln kommer att blinka på display. Ställ in
ett nytt program med vredet.
Har du glömt att ställa in disk?
Det går att avbryta diskcykeln genom att trycka på ON- OFF
knappen, ställ därefter in diskgodset och när du startar ma-
skinen kommer den att återuppta diskningen vid den punkt
där den avbröts.
Har strömmen gått? Har du öppnat diskmaskinens
lucka?
Programmet avbryts och 3 streck syns på display. Det åter-
upptas när strömmen återkommer eller när luckan stängs.
När disken är klar
Slutet av programmet meddelas genom 2 korta ljudsignaler
och på display visas den blinkande texten "END".
• Stäng vattenkranen.
• Töm först den nedre korgen.
Försäkra dig om att programmet är avslutat innan du tar ut
diskgodset!
Varning: när du öppnar diskmaskinens lucka, om disk-
programmet pågår eller just har avslutats, ska du se upp
med den heta ångan som strömmar ut, du kan bränna dig.
Hur man ställer in extra torkning
Tryck på knappen "E", efter ett förlängt bip tänds
kontrollampan "G" och tiden för det program som valts blin-
kar på visualiseraren.
Obs: Den indikerade tiden har förlängts på grund av den
extra torkningen.
Tryck på samma knapp för att frånkoppla extra torkning.
Efter en ljudsignal slocknar kontrollampan "G".
Detta tillval går inte att använda tillsammans med blötlägg-
ning.
Varning!
Stäng av diskmaskinen genom att trycka på knappen (On-
Off) "A" och ta ur stickkontakten ur eluttaget, så att
strömmen frånkopplas. Av denna orsak är det viktigt att
elkabeln är lättåtkomlig.
29
SE
Inställning av halv last och fördröjd start
Hur du programmerar fördröjd start
Efter att du har satt in diskgodset i diskmaskinen och innan
du ställer in det lämpligaste diskprogrammet kan du även
välja när du vill att det ska starta.
• Om du trycker på knappen "P" upprepade gånger kan du
fördröja starten av programmet mellan 1h och 24h.
• Om du trycker på knappen ännu en gång visas "OFF"
(inget val).
När du har valt program kontrollera att luckan är stängd och
tryck på START knappen för att sätta igång programmet.
Symbolen "I" tänds på display och nedräkningen av vänte-
tiden startar.
• När nedräkningen är avslutad startar programmet och på
display kan du läsa hur lång ungefärlig tid som återstår till
slutet av programmet.
Har du ändrat dig?
• Under väntetiden kan du ändra den fördröjning som ställts
in genom att välja en kortare tid Tryck på knappen"P" flera
gånger i följd utan att återställa programmet.
• Om du ändrat dig och vill starta programmet genast ska
du trycka på knappen "P" tills den nollställs. Kontrollampan
"I" slocknar och cykeln startar med ett bip.
På display tänds kontrollampan till fasen av det pågående
programmet och nedräkningen av den beräknade återstå-
ende programtiden sätts igång.
Vill du diska i endast en korg?
Kom ihåg att använda halv dos diskmedel.
Om du endast har lite disk kan du välja att köra halv last
endast i den övre korgen och på så sätt spara vatten och
energi.
• Tryck på knappen "F", ett bip hörs och symbolen "N"för
halv last tänds.
När du har gjort ditt val sätter du igång programmet med
START.
- Detta tillval går att använda med alla program.
- Programmet Bara för Dig är programmerat för att diska
endast i den övre korgen.
Varning: Om texten "dON" syns på display, när maskinen sätts på,
betyder det att programmet demo är aktiverat. Detta program an-
vänds av försäljarna för att simulera en diskcykel utan att program-
met verkligen utförs.
Håll START/RESET knappen " R " nedtryckt i cirka 4 sekunder för att
frångå detta läge. När du lämnat läget visas texten "dOF" på dis-
play.
31
SE
Spartips
- Det är viktigt att helst starta diskmaskinen med full last för
att optimera förbrukningen. Det går att använda
upplösningsprogrammet för att undvika att det bildas dålig
lukt eller beläggningar under tiden.
- Välj lämpligt program: Programvalet beror på den typ av
disk som ska diskas och hur smutsig den är.
- Dosera rätt mängd diskmedel: Om du överdriver mängden
diskmedel får du inte renare disk utan bara större
miljöpåverkan.
- Disken behöver inte sköljas av innan den sätts in i
diskmaskinen.
Skötsel av diskmaskinen
Efter varje diskning
Stäng vattenkranen och låt luckan vara på glänt efter varje
diskning så att det varken står stilla fukt eller dålig lukt.
Dra ut kontakten
Innan all rengöring och underhåll ska kontakten alltid dras
ut ur uttaget. På det sättet utsätts du inte för någon fara.
Inga lösningsmedel eller slipmedel
Vid rengöringen av diskmaskinens utsida och gummidelar
får det varken användas lösningsmedel eller slipmedel utan
bara en trasa som blötts med ljummet vatten och milt
rengöringsmedel.
Ta bort eventuella fläckar på karets yta med en trasa som
blötts med vatten eller lite ättika, eller en specialprodukt för
rengöring av diskmaskinen.
Om du reser bort på semester
När du reser bort på semester rekommenderas det att köra
ett program utan disk, dra ur kontakten, stänga vattenkranen
och lämna luckan på glänt. Packningarna håller på det sättet
längre och det bildas inte dålig lukt.
Vid en eventuell flytt
Vid en eventuell flytt ska diskmaskinen helst bibehållas i
vertikalt läge. Luta den mot baksidan om det är nödvändigt.
Packningar
En av de faktorer som gör att dålig lukt står stilla inuti
diskmaskinen beror på matrester som blir kvar på
packningarna. Det räcker att rengöra dem regelbundet med
en fuktig svamp.
32
SE
Rengöring och speciella underhållsmoment
Har du något problem?
Det kan hända att diskmaskinen inte fungerar eller fungerar
dåligt. Innan du ringer service kan vi tillsammans gå igenom
vad som kan göras. Du kanske har glömt att trycka på någon
knapp eller glömt att utföra en åtgärd som behövs för
diskmaskinens funktion.
Diskmaskinen startar inte
Har du kontrollerat att:
Kontakten sitter ordentligt i uttaget, bostadens ström är
tillslagen, luckan är ordentligt stängd, knappen för tillslagen-
frånslagen är i läge ”ON”, kranen är öppen.
Diskmaskinen tar inte in vatten
Har du kontrollerat att:
Kranen är öppen och ordentligt ansluten till slangen, det inte
saknas vatten i bostaden eller trycket inte är för lågt, slangen
är böjd, vattenslangens filter är tilltäppt.
Disken blir inte ren
Har du kontrollerat att:
rätt mängd diskmedel har doserats, det diskprogram som
valts är lämpligt till den disk som ska diskas, filtret och
mikrofiltret är rena, spolarmarna är fria.
Diskmaskinen tömmer inte
Har du kontrollerat att:
Avloppsslangen inte är böjd.
Det blir kvar kalkbeläggningar eller en vit hinna på
disken
Har du kontrollerat att:
Saltbehållarens plugg är ordentligt stängd, doseringen av
glansmedel är korrekt inställd.
Om texten "dON" syns på display, när maskinen sätts
på, betyder det att programmet demo är aktiverat.
Läs instruktionerna på sid 29.
Felmeddelanden
Diskmaskinen är försedd med ett säkerhetssystem som upptäcker
eventuella funktionsproblem.
Dessa anomalier eller fel meddelas av olika koder som består bok-
stäver och siffror som blinkar på display.
När du har läst felkoden ska du stänga av maskinen, stänga vatten-
kranen och kalla på servicetjänsten.
Alarm på grund av stängd vattenkran
Om du glömt att öppna vattenkranen meddelar din maskin dig
detta med en serie förlängda bip och genom att texten H2O blinkar
på displayen. Öppna vattenkranen och du kommer att märka att
programmet startar inom ett par minuter.
Om du inte skulle vara närvarande vid signaleringsfasen kommer
maskinen att försättas i alarm och koden A06 kommer att blinka.
Stäng av med knappen "A", öppna vattenkranen och vänta i cirka
20 sekunder. När du därefter sätter på maskinen igen startar
programmet.
Larm tilltäppta filter
Om maskinen är blockerad och koden "A05" blinkar beror det på
att filtret är tilltäppt av större matrester. Stäng av med ON-OFF knap-
pen, gör rent filtret noggrant och, när du har satt tillbaka det i sitt
säte, starta maskinen igen. Programmet kommer att starta på van-
ligt vis efter några få sekunder.
Alarm för fel på vattenfyllarens magnetventil
Om koden "A02" blinkar, STÄNG AV och SÄTT PÅ maskinen igen
efter en minut. Om larmet kvarstår ska du först av allt stänga av
vattenkranen, för att hindra översvämning, och därefter slå av ström-
men och kalla på servicetjänsten.
Om diskmaskinen inte fungerar trots alla kontroller och det
problem som du har upptäckt kvarstår, kontakta närmaste
auktoriserade serviceverkstad och uppge följande information.
- Typen av fel.
- Modellens beteckning (Mod. ...) och serienumret (S/N ....)
som anges på märkplåten som är placerad på luckans insida.
Vänd dig aldrig till oauktoriserade tekniker och godkänn
inte installation av reservdelar som inte är original.
1
2
A
B
C
Filterenhet
Filterenheten måste rengöras för att du alltid ska uppnå bra
diskresultat.
Diskvattnet rengörs från matrester tack vare filtret och återcirkuleras
fullkomligt filtrerat. Efter varje diskning är det därför lämpligt att ta
bort de största orenheterna som hålls kvar av bägaren "C" och det
halvrunda filtret "A" genom att skölja det under rinnande vatten.
Dra ut filterenheten genom att dra bägarens handtag uppåt. Minst
en gång i månaden måste hela filterenheten rengöras, som består
av bägaren C + det halvrunda filtret A + det runda filtret B. Rotera
filter "B" moturs fòr att ta ur det
Använd en borste (ej metall) för rengöringen .
Sätt därefter åter ihop delarna (se figuren) och för in hela filterenheten
i diskmaskinen genom att placera den i sitt säte och trycka nedåt.
Diskmaskinen får inte användas utan filter. En felaktig tillbakasättning
av filtren kan reducera diskkapaciteten eller skada diskmaskinen.
Rengöring av spolarmar
Det kan hända att matrester fastnar på spolarmarna och
täpper till hålen. Kontrollera och rengör dem regelbundet
(se “Närbild” (inuti), bokstäver F - I).
33
SE
Installation
Placering
Välj var du vill installera din maskin, du kan placera den så
att dess sidor eller baksida står sida med sida med möbler
eller upp mot väggen. Diskmaskinen är försedd med vatten-
och avloppslangar som kan riktas både mot höger eller
vänster för att underlätta installationen.
Denna diskmaskinsmodell kan byggas in under en hel ar-
betsbänk (läs relativt instruktionsblad).
Nivellering
När diskmaskinen har placerats kan du om det behövs ställa
in diskmaskinens höjd och nivellera den så att den står
horisontellt, genom att skruva åt eller loss fötterna. Den ska
hur som helst inte luta mer än 2°.
En bra nivellering garanterar diskmaskinens goda funktion.
Anslutning till kallvattenuttaget
Anslutningen av maskinen till vattennätet får endast utföras
med den inloppsslang som medföljer utrustningen, använd
inga andra slangar. Vid utbyten ska endast originalreservdelar
användas.
Anslut inloppsslangen till ett kallvattenuttag med en 3/4 för-
skruvning och se till att skruva åt den ordentligt på kranen.
Om vattenslangen är ny eller inte har använts under lång tid
ska du före anslutningen låta vattnet rinna en stund och kon-
trollera att det är klart och utan orenheter. Utan denna före-
byggande åtgärd finns det risk för att vatteninloppet täpps
till och skadar diskmaskinen.
Anslutning till varmvattenuttaget
Diskmaskinen kan tillföras varmvatten från nätet (centraliserat
system, värmeelement) som inte överskrider en temperatur
på 60°C.
I det fallet förkortas diskningen med cirka 15 minuter och
diskkapaciteten blir obetydligt reducerad.
Anslutningen ska utföras till varmvattenuttaget på samma
sätt som vid den beskrivna anslutningen till kallvattenuttaget.
Översvämningsskydd
Diskmaskinen är försedd med ett system som avbryter vat-
tentillförseln vid läckage inuti maskinen. Den är dessutom
försedd med en inloppsslang som består av en genomskinlig
ytterslang och en röd innerslang. Bägge slangarna tål ett
mycket högt tryck. Om innerslangen skulle gå sönder kommer
ytterslangen att färgas röd. Säkerheten vid översvämningar
garanteras genom den genomskinliga extra slangen som
innehåller den inre slangen. Det är mycket viktigt att kon-
trollera den yttre slangen regelbundet och om du upptäcker
att den är rödfärgad ska den bytas ut så snart som möjligt.
Tillkalla en aukotoriserad serviceverkstad för att utföra
ingreppet.
Anslutning till avloppsslangen
För in avloppsslangen i ett
avloppsrör som har en
diameter på minst. 4 cm eller
lägg den i diskhon. Undvik
överdrivna hopklämningar eller
böjningar. Du kan använda
den speciella rörböjen av plast
som medföljer (se figuren
bredvid) för att placera den på
bästa sätt Den del av slangen
som är märkt med bokstaven
A måste befinna sig på en höjd
mellan 40 och 100 cm.
Slangen får inte vara nedsänkt i vattnet.
Observera: Den speciella rörböjen av plast ska fästas
ordentligt vid väggen för att undvika att slangen rör sig och
att det kommer vatten utanför avloppet.
Elanslutning
Kontrollera att nätspänningen och –frekvensen motsvarar de
som anges på märkplåten som är placerad på luckans rostfria
insida, och att det elsystem dit den ansluts är dimensionerat
för den max. ström som anges på märkplåten. Sätt därefter
i kontakten i ett eluttag som är försett med en effektiv
jordanslutning (systemets jordning är en säkerhetsgaranti som
föreskrivs enligt lag). Om det eluttag dit diskmaskinen ansluts
inte motsvarar kontakten ska den bytas ut mot en passande
kontakt hellre än att det används adaptrar eller shuntar då
de kan orsaka överhettningar eller brandfara.
Varning!
Diskmaskinens stickkontakt ska vara åtkomlig för att
eventuella underhållsingrepp ska kunna utföras under säkra
förhållanden.
Vi råder dig att endast vända dig till en Auktoriserad
Serviceverkstad om elanslutningssladden skulle vara skadad
och måste bytas ut.
A
/